30 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

30 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ariciyede yeniden id >k .. ya 5948 ık at . Je i e ile er gd e 7) zarf am e Vusturya hâdise- leri büyüyor vekil Dolfusun katlile neti- isyan hareketi Viyanada iş olmakla beraber, A- i hadiseleri sükün bulmuş Mmüyor, Dün gelen telgraf- Sraç, İnsburg gibi mühim ilerde, şimali ve cenubi A- a hudutlarında karışıklık- ihtilâllerin, müsademelerin ettiğini gösleriyor. Bir ta- Almanyaya vaktiyle iltica olup Bavyerada silâhlr bir * rrsat beklemekte olan alay- Yüzlerce nazinin Avustur- adutların geçtikleri, oralar - deleye giriştikleri, diğeri an cenubi Avusturyada bu- mazilerden gene yüzlerce! Yugoslavya hudutları-| İltica ettikleri, sonra (O hü- * askerleri tarafından Sehrin Oo mazilerden istir- “üldiği — bildiriliyor. o Niha- # ajansların verdikleri ma- Neme! ların ve Yugoslarlarn da TR a hudutlarma asker tah- iş oldukları anlaşılıyor. bir Avusturya hükümeti, yaş | İ askerleri, kendi jandarma - palı Al, , Memleketin hemen her ta- zeri id Yer yer baş göstermekte de *vamlı isyan hareketlerini nat w Ağa ve tabii nizam vaziye- tesi İS etmeğe muvaffak olabi- Midir? Bu nokta şüpheli- un için ergeç hariçten Üy müdahale vuku bulma- ' K i vardır. Acaba bu su- Yusturyaya hariçten bir m © olacak mıdır?. İşte gü- dn, Mühim meselesi bu nokta- f vi hükümetinin, her ihti- * hazır bulunmak üzere Mi lara dör fırkalık asker gön- arge işini kendi 'mak niyetiyle hareket e Nitekim şimdiden Mideyi gazeteleri yazdıkları li zi arasında ehmet ASIM “4 myfanın 1 inci sütununda) sine, büyü. ül Di Aziz Samih Be- tkike istinat öden ap gelecek pazardan ta her gün birer bü- * vermeye beşlyo. değişiklikler yapıldı — Yazısı ikinci sayfada — | bırakmışlardır. bazı “Yazı İşleri Telefonu: 24370 VAKIT Pazartesi, 30 TEMMUZ | 7 inci ax) 1934 M. Dollfuss ölüm döşeğinde... Karısı ve çotukları İtalya plâjlarında M. Dollfuss'un gelmesini bekliyorlardı! | Paris, 29 (A.A.) — Havas a-| Jansı bildiriyor: Paris, metleri arasında müzakereler de - vam etmektedir. istiklâlini temin etmek için yapıl: Londra ve Roma hükü- Avusturyanm ması muhtemel olan teşebbüsün ne mahiyet alacağı hakkımda bir fikir edinmeğe şimdilik imkân yoktur. “Excelsior,, gazetesine göre a - lâkadar devletlerin bugünkü va- ziyeti şudur: Londra, milletler cemiyetinin (Devamı 10 neu kayıfamın Oi İnci sütununda Küçük pazarda infilâk Patlıyan balık dinamitinden beş kişi yaralandı Dün kece Küçükpazarda bir dil “Mustafa hemen atılarak söndür - namit patlamış, beş kişi yaralan - mek üzere eline almıştır. mıştır. Küçükpazar caddesinde 39 nu- maralı manav Alinin dükkânmda arkadaşlarından Etem ve Salâhat-! tin Efendiler, balık tutmağa mah- sus dinmitle oynarlarken manav Ali; — Aman patlar! demiştir. Bunun üzerine dinamiti sokağa Salâhattin Efen- i muhtelif yerlerinden yaralanmış - lr içtimaa davet edilmesine temayül ettiken sonra şimdi kati olarak in- tizar vaziyetini almıştır. Roma, üç devletin Berlin nezdinde müş - terek bir teşebbüste bulunmaşına artık pek taraftar > gözükmüyor. Çünkü Almanya dörtler - misakım imza eden devletlerden biridir Parise gelince, İngiliz | teklifine temayül ettikten sonra o da Lond- ra gibi intizar vaziyeti © almıştır. Herhangi bir hâttı hareket ittihaz a Bu sırada dinamit birden patla- mış, Mustafanın yanında bulunan mnav Alinin sol elinin parmaka - rı kopmuş, Şakir isminde birisi elinden ve ayaklarından, Etem E- fendi sağ elinden, Mustafa da lardır. Bunlardan Mustafa ile Etem İdare Telelonur 24870. Telefonu: “VAKIT,ıNn tertip gezintiye bunu kesip s 24370 iştirak " Almanya Fon Papeni Avusturyayı ilhak için gönderiyor; Milletler Cemiyeti müdahale etmeli!,, diyorlar M. Dolfus'un cenazesi büyük merasimle kaldırıldı OTA IPOGUKM ARS DER EREL MINERYA & - Viyana radyo idaresin den lüleri çıkarılıyor. Romany ada 300 binden Rize z Türk var Gagavuz Hıristiyan Türkleri ve onları Bulgarlaştırmaktan kurtaran papas Bükreş, temmuz (Hususi Muha- birimizden) — Romanyada mü- him nisbette bir Türk akalliyet: bulunduğunu herkes bilir, Fe? bu akalliyetlerin içinde herkesin bilmediği bir kısım daha vardır ki Bunlar Türk oldukları halde Bul- gar zannediliyordu. danberi Romanya (Omatbuatı vw millet. meclisi bu ikinci kısım Türk akalliyetlerile pek çok meş- gul olmuştur. Bunların o vaksiyle zannolunduğu gibi Son altı ay - İ ırkına mensup olmayıp doğrudan doğruya Türk neslinden bulundu-, ğunu kuvvetle ve hararetle teba - rüz ettirmiştir. Onun için Roman- yadaki Türkler hakkında VAKIT Slav Bulgar! karilerine malümat vermek fay - Efendilerin yaraları ağırdır. Has- di, sokakta dinamiti ateşlemiş, | tahaneye kaldırılmışlardır. Sipahi Ocağında yeni bir tenis sahası tesis edilmişğir. rasimi dün saat on yedide kalabalık bir davetli gruplü ön dan Ocağa kayitli bulunan azalar istifade edeceklerdir. dasız olmasa gerektir. Romanyada ötedenberi herke » sin bildiği müslüman Türkler ke- sif olarak Dobriçede ve Deliorma- nm Romanyaya geçmiş olan kıs- mında otururlar, Bedeni ve ahlâki vasıfları, Balkanların ve Asyanm muhtelif köşelerine dağılmış olan Türk zümreleri arasında bunlara hemen hemen istisnai bir mevki verir. Son derecede dürüst ah - lâklıdırlar. Sözlerine sadakatle » rile meşhurdurlar. “Ve bünye iti* bariyle, ahzı asker şubelerinde 8l- tı sene çalışmış bir Romen zabiti- nin Deliormanı ziyaret eden bir mektep muallimine söylediği gibi, (Devamı 9 uncu sesanın $ Ünel sütununda) ..21111011E0A AAA » açılma me- 3 lmuştır, Saha-

Bu sayıdan diğer sayfalar: