30 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

30 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

FİATI 5 KURUŞTUR. ll ğ a. Diplo- di aralarında, devler a İİ mmatbuaa, pi Butuklarnda, dünya yazılarında bu mev- sa duruyorlar, A- ma niçin iyor? Avrupa me e ar olsun, Bü. zlü türlü siyasi tezler mam vibe an veren âmil budur; Bi. ine zıt olan bu ili nokt asıl biribirine yaklaştırıla. a Avasm düğümü bura. bağa <niyet, statükonun mu- azası, ıt muahedelereri- , müdafaada elişi müdaf,,,, 2sa; kendi da- ufaklı ha üdafansı için, etrafa irili irçok deyi a i toplamağa GN mar İİ yor milk yi #ördükle, Fenasini güdüyorlar “ağı Sarki Av yanın zl dahil ola- menfaatlerini ib ri içindir ki, Fransa Ayri miyağr Zor Nitekiy Ji imzalamasını istiyor. alir ngikere ve İtalya; bu mi- ei vi için M. Hitleri teş. ği, ivorlar, Almanlar dize ie P, degil. Bu davetinize icabet e- ağ Ya için at daha evvel, Alman, Mİ hi, Düsavat esasını kabul edi. Alı eyi iye yanin “müsavat” sözile Meseleğ, si Meçhül değildir. Bu bp bökta di anlamak © istediği Misakil caba var; Şarki Avrupa Pası ii zlanma meselesi a- vir münasebet yok mu?. Nazırı gg Yük Britanya Hariciye Verir & Simon'un Almanlara glmasına Bibi görünen beyanatı hassaz , bu noktada çok ,, Hariciye Na- söylüyor: dedir; gçselesi müstakil bir me bütün ayrı psızlanma, meselesi k sakın tah; vir meseledir. Belki hsizla, gl neticesi olarak, si- imalar Falan sand istemiyoruz. tesiri kendiliğinden için Mayeffakıyet sayı- Avrupa mia var ki, oda iyor. İtlerin — politikasına met ssahifede) Orta mektep ve lise mu- allimleri arasında bu sene an- cak 50 kadar tebeddül yapıl- ması tekarrür etti. PEŞTE, 29.A.A.— Ekseriya mevsuk haberler alan mehafilden öğrenildiğine göre Macarlar Avusturya (o hududunda askeri tahşidat yapmaktadırlar, Doğru- i ik © mkü bukunmıyan bu tedbirin tamamile ihtiyati mahiyet- te olduğu beyan edilmektedir. ıklar VİYANA, 29AA.— Bavyerada müessis Avusturya teşkiliği azası dün gece yukarı A Kiregvalt güm rük binasına taarruz etmişlerdir. Avus- turya jandarmaları bunlara karşı steş açınışlardır. Jandarmalardan biri telef, muavin polislerden de biri mevruh ol- auştun. VİYANA, 29 A.A, — Bâzı rivayetler bilâfına olarak, Karinti eyaletinde vazi- yet asla vahamet kesbetmiş değildir. A- si Naziler, perişan bir halde Lavanta ormanlarına iltica etmişlerdir. Bunların zayiatı mühimdir. Yüz kadar ölü ve yi- ne yüzlerce yaralı vardır. Hükümet kı- tastının zayiatı ise askerden 5, jandar- madan 4, diğer teşeldeillerden 5 maktul ile 10 kadar yaralıya münhasır kalmış- tor. Enson vuruşma, 700 kadar Nazinin, 'ollkerma vuku bulmuştur, Şimdi bu ösiler hükü- met kuvvetleri tarafmdan sıkıştırılmış bulunuyorlar. Kendilerine bir ültimatom verilmiştir. Nibayet yarına kadar teslim olmaları bekleniyor. Yugosiavyaya iltica edenler BELGRAD 29 (AA.) — İtalyan ordusunun Avusturya hududumu aşmış olduğumu bildiren haberlerin aslı ol madığı anlaşıldığından, Yuzoslüvya si- yasi linde, bilhassa Avusturya genturt ve Bleiburg kasabaları istir- dat ettikten sonra, yeniden sökün hâsıl olmuştur. Cuma gecesi ile cumartesi günü, bü- tün gece ve bütün gün 700 den fazla ile 24 yaş arasmda mütellah delikanlı Bir meb'usumuzu daha kaybettik Bir senedenberi rahatsız bulunan ve Alman hastahanesinde tedavi edil- mekte olan Samsur > mebusu Emin Bey vefat etmiştir. 1886 da Bafra- da doğan Emin B,, Gazi omefküresine hizmeti vatan borcu bilen, tem'z ahlâkı ve fazileti ile ken- di herkese sev- dirmiş bir mebusu- muzdu. Henüz genç denebilecek bir yaş- ta ölümü cidden bir ziyadır. Emin Blliyef Sahip ve Başmuharriri : O uncu sene No. 3042 © PAZARTESİ ei Dollfass ölüm döşeğinde > Hâdise esnasında ölen bir Nazi Başvekletten çıkarıliyor Dolituss”'uncenazesi kaldırıldı Nazilerlehükümetkuvvetleri çarpışmaktadevam ediyorlar Bir çoktelefat veren Nazilerden bazıları Yugoslavya hududuna iltica ettiler Devletler şimdilik seyirci kalmayı tercih a Yukarıda: Naziler tarafından işgal edilen Radyo dairesinin önünde Siirt Meb'usu- MAHMUT ediyorlar DEN —İ hâdiseden sonra toplanan halk. (Aşağıda: Hâdiseden sonra Başve- kâlet önüne getirilen zırhlı otomobillerden biri inrdr. Bunların ellerinden silâhlarını a- isn Yugoslav hudut muhafızları, şimdi- ye kadar 200 tüfek bir mitealyöz ve 20 rövelver | toplamışlardır. e Mültecilerin hepsi de hapsedilmişlerdir. Hükümet benüz bunlar hakkında bir karar almış değildir. BELGRAT, 29 (A.A.) — Hali firar da olan Avasturyalı Naziler, asker ta- sıyan kamyonlarla top arabalarının geç- mesine mâni olmak maksadile Y. v. ya hadudu civarındaki yolları tahrip et ölü, bir yüükeres örür yürmiylardiz e Devletler intizar halinde PARİS, 29 (A.A.) — Havas ajansı bildiriyor: ü vaziyeti şudur: LONDRA Mile 5 ler cemiyetinin içti- sonra şimdi kat'i olarak intizar vaziyeti” ni almıştır, Roma, üç nezdinde müsterek bir teşebbüste bu- lunmasına ar'ık pek tiraftar gözükmü- yor. Çünkü Almanya dörtler misakını (Devamı 6 imc: sahifede) Nafıa Vekili Ali Bey muhtelif şehir- lerde tetkikat yapıyor devletin Berlin Nafıa vekili Ali Bey IZMİR, 28 (A.A.) — Yeni satm alman hattı ve mafia işlerile alâka - dar müesesatı yakından görmek ve 30 Temmuz 1934 | Fransa ile Almanya arasın- da aktedilen ticari itilâfna- menin tatbikine 2 Ağustostan itibaren başlanacaktır. Elektrik, formül Tramvay şirketile 926 senesin- de aktiodilen mukavelenin feshi hakkımdaki karar, dünkü gazete- mizde haber verdiğimiz şekilde, â- Hi tasdike iktiran ederek kesbü ka- yet etmiştir. Bu hususta bugün veya yarın şirkete resmen tebliğat yapılmasına intizar edilmektedir. İnerken bir ârıza ol- muş balondakiler 1500 metreden paraşütle atlamışlardır. RAPİT CİTY - Dakata Şimali A- merikada 29 (A.A.) — Sitratosfer balonu saat 12.45 te havalanmıştır. PİT « City - Amerika, 29 (A. İ A.) — Dün buradan havalanmış olan stratosferik balon, dünyanın en bü - yük balonudur. 85.000 metre mikâbı hacminde - dir, Safra olarak 2700 kilo saçma taşi” maktadır. İçinde ( bulunanlar sıcak elbise ve 7 ton ağırlığında yiyecek ve sair levazım götürmektedirler. Bu ba- lonla uçanlar, pilot binbaşı Vilyam Kepner, fenni rast yüzbaşı Albert Stevens ve muavin pilot yüzbaşı Orzil Ondersendir. Bunlar, teşebbüslerine kurban git- miğ olan Rus âlimlerinin elde etmiş oldukları irtifa rekorunu kırıp 24,000 metreye yükselmek ümidindedirler. Dosdoğru gök yüzüne yükselen balonun hareketi esmasmda 30,000 ki- şi hazır bulunmuştur. Saat 18 i 4 geçerek, binbaşı Kep- ner bir telsiz göndererek, | stratos- ferik mıntakaya 40,200 kadem irti- famda eriştiklerini ve 77,000 kadem yükselmeyi ümit ettiklerini bildirmiş» tir. “ Hareketindenberi, balon © birçok Görüşler armağan ediyorum: * Bir insanın ölümü, bir in- san için istenilmiyen bir şey ve duyulan bir acıdır. * Ben Kali metre bo- ğunda çok zehirli ve çok kuv- vetli bir yılanı iki buçuk yıl kendi o yuvasında O besledim. Dost olduk. Adı (Ahbap) idi. Çağırdığım zaman karşıma ge- lirdi. Elimle yiyeceğini içece- ğini verirdim. Altı ay sayfiye- EE me gitmedim. Evboş kaldı. EE Bir inek yavrasunun kemikle- rini bir sarışta kıracak yılanımı kim bilir. kim öldürmüş. Sayfiz harıncalanmış “Teli ( Dollfuss kötü yaptı. Müdür : 24318, Ya müdürü 1 24118. zl Idare ve Matbam : 24310. Tramvay Saatler hakkındaki son büyük bir memnuniyet uyandırdı Fesih hakkındaki karar bugünlerde şirkete tebliğ edilecek Tebliğatı müteakip, eski muka- vele hükümleri ; tatbik sahasına gi receği için bu hususta doğrudan İ doğruya Nafra Vekiâletile şirket a- İ rasında temaslar yapılacaktır. Mukavelenin feshi dolayrsile tramvay ücretlerinde yapılması ik- tiza eden tenzilâtı gözden geçire- cek komisyonun toplanması biraz gecikecektir. Çünkü, evvelsi gün içtima eden elektrik tarife komis- yonu, elektrik ücretlerinin 20 para tenzili hususunda ekseriyetle ka- rar vermiştir. Bu kararın vekâlet- çe tetkiki icap etmektedir. Tram- vay ücretlerinin tesbiti hususun- da elektrik ücretleri esas tutuldu- ğu için bu kararm kesbü katiyet etmesi beklenecekiir. Nafıa Vekâ- eti yapılan tenzilâtı şirketin iddi- asına rağmen, muvafık bulmadığı takdirde komisyon derhal içtimaa davet edilecek ve ağlebi ihtimal tramvay ücretlerinde bu bakım- dan da bir miktar tenzilât yapıl ması mevzuu bahsolabilecektir. Nafıa Vekâletinin, elektrik, ha- Yagazı ve su saatlerinden alınmak ta olan kira bedellerinin temdidi hususunda yeni bir formül kabul et (Devamı 6 ıncı sahifede) Stratosferde seyahat Amerikalılar balonla 17 kilometreirtifaa yükseldi Er - 2 çıkmaya teşebbük eden Belçikalı Vander Els'in balonu Bundan evvel Stratosfere müşkülâta maruz kalmış, o ezcümle 16.000 kadem irtifaa yükseldiği an- da birdenbire 14,000 kademe düşmüş, ve saatlerce bu irtifada | kaldıktan (Devam: 6 ıncı sahilede) AAA Aka GÜNDÜZ Bunlar; eski bir Türk ihtilâlcinin rotlarıdır ki Her Hitlere kadavrasının önünde iki gün yas tatlum. Bir insamın ölümü, * bana, elbette zehirli ve tehlikeli bir yılanın ölümünden pek daha çok ızlırap verir. Ve başka in- sanlar için de bu, böyledir. * Fakat bir milletin insanca yaşaması için bir orduluk insa- nın ölmesi veya kafasının kop- san değildir. Yahut bir sokak dolasır insan değildi (Devami 5 inci sahitedej | Bİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: