31 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

31 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| imza veikayyer bırakılmak, hususunda 0 MM——————UUZUZZZZMMMMMpapmaaaaaaaaaaaaamaaaaaamaea ea Eylülde yapılacak Baka- lorya imtihanlarında sınıf mu- alimlerinin de bulunmasına karar verilmiştir. FJATI 5 KURUŞTUR. Halkı sevindiren eni kararlar A: 28 Temmuz — İs. i şebekesinin satın a- en teşebbüs Gliliizel ve İn . Tamvay Şirketi ile 1926 da mış olan mukavel, le- hay eehi son günlerin ili mühim ef, Sini teşkil eder. İstanbul Te. zl esinin devletin telef, db yi arasına gi i bir yi İİK Nafia Vekil; görüşleri ve hü Ali Eeyin kümetin hal Ye yersiz kararla. | Tra irketi kaveleşi “mvay Şirketi, 1 mesi muvakkaten Gö edil. 1926 senesindenberi yeni şağımak maksadile halktan ücretleri hükümete ia- 0 lee gibi, yeni tul, Yapmak külfetinden > Li Su keş EniYor İstanbul gibi nüfu. imç" #ehirde tramvay işlet. | er ni aZINi almak bir nimet i- ol, < Nimetin bi yn ina Vekâleti bugünlerde hükü. bul 7, ermiş olduğu kararı İstan. | Seki, ŞEvaY Şirketine tebliğ ede rketin bu karara itiraz İrem müracaat | NA bi di: pi kiş hüledmetle yeni es in zn te Uygun Yeni bir lk akdine er eceğini ümit eylemek üç, Bazı gazeteler son günlerde ket n İstanbul “Tramvay Şir. idiler, Bn alacağını da yazmakta bir kaş, Sün için verilmiş böyle tama er Hattâ böyle bir Basen müba yan ir denilebilir. E &ibi bir yol Gene sed yaman zaman mevzus bali- na halkın büyük dert- lektrik, şyiti hal yoluna giriyor. E- Sin halkı, ye havagazi saatleri i- mekte olduğu kiralar #dilmiş olan formül, ya- makkadar müesseselere teb e erek ei n r edil ir. Vellerini Ki bazı şirketler muka: ia, saatlerin müşterile- si Veya satılması husu- »rakıldıkları gibi, de O müşteri- Ya kiralama şık- -Bu nevi saatleri gibi ee Ürü kis ; m ei bir zan doğar. | yp takdiri te saatlerin bozul- | NE AY veri ödenecek para ile m ilecek kiraların hasıl e- e bir 4, hnaynda müşleri le- yasağı muhakkak madığı ve ola- ii müşteriler. tr: Bunun için- eya satın almağtleri kirala atleri kiralamak kali gleri korumak İçin Ns Vi almak üzümün pe nu dil he doğrusu bu Bu . icar ile isticar edebilir Baladiyaı ür bedeli, şirket ve in saatler için bağladık- lan Midenin iyi muhafaza için yapıla- masrafları karşılayabilecek nis- iv İ etmiştir. Mesele bir kontrol ve tasfi - | kili için fikir teati etmişlerdir. Ayni | taarruz ihtimali daima mevcut bulun ir külfet rwukabili | £ şünmek lâzımdır. İ Sahip ve Başmuharriri : Yeni Alman Avusturya Hududu kapatıldı Başvekâletin tekrar bir taarruza uğrama- sından korkuluyor ve tedabir alınıyor VİYANA, 30 (A.A.) — Hükümet, Viyana polis müdür muavini M. Mi <hael Skubl'yı bütün Avusturya poli- sinde ümumi sslahat yapmağa memür Widine'e dayanmaktadır. ye meselesid'r. Bazı nazırlar, Başve- kâlette toplanarak yeni kabinenin teş zamanda şehirde polis faaliyeti art « mıştır. Çünkü, Başvekâlete karşı yeni bir maktadır. Polis iyeti binası mit ralyözlerin muhafazası > altındadır. Başvekâlet ise polis ve Hekmvelir kuv- vetlerinin muhafazasmdadır. Ve bun Isrın mikdarı dün akşam arltırılmış- 4r. Divanıharp 25 temmuz isyanı mesullerini ve bilhassa M, Dollfüss'ün katillerini muhakeme için toplanaca- ğmdan polisin daha kuvvetli davran- ması lâzım gelmektedir. VİYANA, 30 (A.A.) — Salâhiyet tar Avusturya menabiinden teyit edil diğine göre, Avusturya - Alman hu - dudu, sıkı bir eşkilde kapatılmıştır. Sade diplomatlarla, beynelmilel'bi « o etlere sahip nad'r yolcuların geçme- N > sine müsaade edilmektedir. Yeni kabine reisi M. Schuschnig LONDRA, 30 (A.A.) — Reuter #eaemaremsasaeeeesasaeaaasaeeeeeeaeeae Ortalığı kasıp kavuran bir neşriyat dolandırıcısı Mahmut Saim en nihayet tam manasile yakayı ele verdi Bin bir kalıba giren ve senelerce faaliyetten geri kalmıyan bu adam dün tevkif edildi Neşriyat dolandırıcılığım kendisine Mahmut adliyeye verilmiştir. Mahmut Saim efendinin dolandırı- cılıkları resmen şu şekilde tahalkuk etmektedir." Bu adam eski ve mütead- dit mahkümiyetleri dolayisile matbuat kanununa nazaran gazete çıkarmak evsaf ve şeraitini kaybetmiştir. Fakat sözde kilep formaları şek - dinde (Tarihi adli), (Tarihi askeri), (Dünya kız ve erkek önüversi (Ga- latasaray) ,; (Fenerbahçe) gibi isimler altımda sarf ilân ve abone temin içim bir takim risaleler ve formalar çıkar « mağa başlamıştır. 6 ınct sahifede) (Devamı v m Bey bandırmada liman ve rıhtım işlerini tetkik ettik- bette olacaktır. Bundan sonra, bu- | salim bir karara bağlanmış oldu- gün olduğu gibi şirket ve belediye- | ğunu görmek; halkın O şükran ve- ler bu sat kiralarmı bir kâr mev- | sevinçle karşılayacağı son günlerin zuu telâkki edemiyeceklerdir. bir üçüncü hâdisesini / teşkil ede- Nafıa Vekâletinin aldığı yeni ted- | cektir. Mecdi SADRETTİN Nafia Vekili birler arasında,böyle bir mevzuun O uncu sene No.3043 SALI 31 Temmuz 1934 Avusturya kabinesi tesekkül etti Vaziyetsükün bulmuş değildir. Heimver lerin isyan çıkarmasından korkuluyor Ağ Avusturya hududundaki tahşidat ROMA, 30. A.A. — İhtiyati bir tedbir olmak üze- re Avusturya hududuna sevkedilmiş olan dört fırka, Reçya ve Brenner tepeleriyle San Candido geçidini ve Tarvis'i işgal etmektedirler. Bu kuvvetler, Bolzano ve m Siirt Meb'usu MAHMUT Dollfass'ün katli üzerine bütün Viyana sokaklarına siyah bayraklar çekilmiş - tir. Resmimiz Viyanada böyle bir manzarayı gösteriyor Ajansının Viyana muhabiri bildiri - yor: Şimdi de Heimvehre'lerin ibr is- yan çıkarmalarından korkuluyor. As- ker ve pol's tarafından her türlü tet- birler almmıştır. Resmi binalar kuv - vetli bir muhafaza altındadır. Alman hududu kapatılmaıştır. Avusturya lejiyonunda isyan BERNE, 30 (A.A.) — Avusturya lejiyonunda çıkân isyana dair gelen son İcey rasyonun (Deva © mmci sahilede) aeaeaaereaeeasenesaasemesssiasremeaaie Zeynelâbidin Bey Talebeye Gün doğdu Bakalorya imtihanları için Vekâletin emri Eylül imtihanlarında sınıf hocaları da bulunacak Bu sene, Haz'randa yapılan baka- lorya imtihanlarında talebenin mü- him bir kısmı o muvaffâk © olamamış tu. Muvaffakıyot © nisbeti yüzde 25 i geçmiyordu. Bu neticenin birçok 80- bepleri vardı. Meselâ smıf O muallimi nin kendi talebesinin imi (Devamı 2 inci sahifede) Sporcularımız Moskovada İlk müsabaka 3 ağus- tosta yapılacaktır GR Sporcularımız büyük te- zahuratla karşılandılar MOSKOVA, 30 (A.A.) — Husus gez eyiğbirimiz. bildiriyor. See lanmış ve bir bando #mwusika resmi 5€- Me A taztor sabahı Motkovaya gel diğimiz vakit büyük tezahürat ile karşılandık. Tren durunca musika Tetiklâl snazşını çaldı ve bütün hazı - Fun tarafından ayakta dinlendi. İstik» | 1926da “| mesi dolayısile verilen (Devamı 2 inci sahifede) İngiltere ile Fransa arasında Londrada bahri meseleler et- rafında ihzari mahiyette mü- kâlemelere başlanmıştır. Müdür: 24310, Y, İdare ve Matbaa ; işleri müdürü: 24018. 24310. Tek Kadıköy su fiatları da makul haddine inecek Tramvay şirketi 926 mukavelena- mesinin feshine itiraz mı edecek? Yeni tarife ne zaman konacak? Tramvay — şirketile aktedilen son mukavelenin feshini i - cap ettiren sebeplerden birisi de, şirketin taah- hüdü. hilâfına olarak birçok yeni hatları inşa etmemiş olmasıdır. Mu kaveleye riayet edilme bü karar, aldığımız ma Tümata göre; şirket ma hafilinde bazı itirazlar uyandırmışlır. Çünkü şirket, esas iti barile yeni hatların in- şası meselesinde kendi- sini haklı görmektedir. Yeni hatlar inşası için her şeyden evvel beledi yece istimlâkât yapılma KOLU Nafıa komiseri İbrahim Bey Fasih kararına göre yeni vaziyet nedir ? Tramvay şirketinin imtiyaz müd - deti ve imtiyazın mübayaa tarihi 926 mukaveles'le temdit edilmişken fesih gi mekted'r. Binaenaleyh, Tramvay keti kendi elinde olmayan sebepler rek şirketçe alikadarlar nezdinde mü rachatlar yapılması muhtemel görül- mektedi ih kararma rağmen, mevcut itiraz hakkı istimal edildiği takdirde bu meselenin Şürayi devlet tarafından tetkiki icap edecektir. Türkiye-İrak hududu Heyeti murahhasamız Mardin- den hareketetti İçtima Musul'da yapılacak MARDIN, 29. (Milliyet) — Türk-lrak daimi hudut komisyonun Türkiye heyeti murahbasası dün saat beşte Mardinden Nusaybine hareket etmişler, vilâyet kona ğr önünde Mevki kumandanı Salih Paşa, askeri, mülki rüma ve halktan bir çok zevat tarafından uğurlamışlardır. Bir ih tiram kıtası heyetimizi selâmlamıştır, Nasaybinde hariciye murahhası Fuat o Abdülselim Beye mülâki olan heyeti- miz bugün Musula hareket etmişlerdir. ücret inecektir, Şirket, yeniden hat in şa etmiyecektir. Buna mukabil, 925 beri fazla olarak alınan ve yekü- ma il ilyonu bulan parayı iade ede cektir. Bunlardan başka belediyede, (Devamı 6 ıncı sahifede) demli yüzbaşı Nuri Beyler. Tercüman: Şamrah nahiyesi Kâtip: Davut B, Komisyon içtimalarını n yirmi, yirmi beş gün süreceği tahmin edilmektedir. Sergide dün yapılan toplantıda İzmir sergisine de iştirâk kararı verildi Dün Yerli mallar sergisinde bir toplantı oldu Yari mallar sergisine iştirak eden sanayi pavyonlarını yeni şekle i ha geniş miykasta hareket olacağı tah- Dün akşam sergide sanayi umum müdürü Recai , İzmir beynelmilel pa- vayırı komiseri Baha, İlktsat ve Ta - İyensir. 2 eşime a ene mem Dün akşama kadar sergiyi gezen- e izlel beis l arailirle lerin yekünu 283.000 kişiyi geçmiş, bın 9 eylül beynelmilel İzmir pa | &r.

Bu sayıdan diğer sayfalar: