31 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

31 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

yt bi çi ' d ö ZI W 3_;'" KETVE U Kti * * * AAA KA A $ & < KURUŞ Telefon 28872 HABER A 810 81 Temmuz 1934 SALI e e —— € İtalya ordusu geçitleri kapadı !.. Avusturya lejyonunda isyan l(onstey müdafaa haline konuldu kurşuna dizilenler var göcenmeeenceen e Kişi tevkif Sene 3 Sayı: Belediye reisinin evinde ki bombalar Yugoslavyaya 300 Nazi daha iltica etti Roma, 30 (ALA) — İhtiyatt bir tedbir olmak üzere Avustur- ya hududuna sevkedilmiş olan dört fırka, Reçya ve Brenner tepeleriy le San Candido geçidini ve Tarvis'i işgal etmektedirler. Bu kuvvetler Bolzano ve Midine'ye dayanmaktadır. Londra, 30 (A.A) — Romadan Reuter Ajansına bildiriliyor: Salâhiyettar İtalyan mehafili, Avusturya'daki vaziyeti sükün bulmuş ve buhranı bitmiş telâkki etmektedir. Italyan kıtaatının bir kaç gün içinde huduttan geri almmaları muhtemeldir. Paris, 30 (A.A) — Havas Ajansının Berlin muhabiri bildiri- ör: a Evvelki gün efkârı umumiyede heyecan uyandıran M. Musolini - nin Avusturya hududunda yaptığı askeri nümayiş, tesirini göster- miştir. A':'m #vvelki gün, Süyria — ile Carinthier'de isyanm di P ğini bildiren Alman gazeteleri, —dün, büyük harflerle, Viyanada sü | künun iade edildiğini bildiriyorlardı. Radyo istasyonuna girmiye - çalışırken yaralanan polis k.“!dllın İnsburg emni- yet müdürü Hicki €ni Avusturya Başvekilli Şuşnig Mehlikanın Mekteplerde imti- katili hanlar nasıl olacak! Maarif Vekili yeni bir ;_îeîen temmuz ayında Boğazi- "4 Bristol otelinde — sevgilisi| a lika hanımı tabanca ile öldü-| —ql—eiı Arif efendinin muhake- Nig:ü" ağırceza mahkemesinde & lenmiş, Arif efendi hakkın- İş &n sene hapis kararı verilmiş- .ı'eî"f efendi bundan — başka ai en amme işlerinden _;:“Pulundmlıcık ve ceza; Töyeş '*tine muadil kanuni mecbu- St altmda tutulacaktır. tamim gönderdi | Ankara, 31 (Hususi) — Yeni Maarif Vekili Zeynelâbidin bey, mevcut mekteplere aşağıda yazıl- dığı şekilde bir tamim yapmıştır: 1 — Lise ve orta mektepler Ağustosun yirminci Pazartesi gü- nü açılacak ve talebe kayıt, kabu- lüne başlıyacaktır. 2 — 33—34 ders yılr Eylâl me-| zuniyet imtihanları Eylülün birin- ci Cumartesi günü başlıyacak, yirminci Perşembe günü bitmiş o- lacaktır. 3 — Her imtihan arasında iki- şer gün fasıla verilecektir. 4 — Bu devrede lise ve orta mekteplerde tahriri olarak — imti- hanları yapılacak olan, Triyaziye, tabilye, Türkçe ve edebiyat züm - ÇArkası 6 mcr sayıfada) MahmutSaim ;' Mmeşhur dolandır:c *niden tevkif edildi bir müddettenberi, az- N,.i;:"'"' piyasaya çıkan bir Tt S: dolandırıcısı vardır. Mah- im.. 'ş_ adam senelerdenberi gaze- Bht“_nfll. kitap çıkarmak ve Ziha,,, 'Sin abone yazmak ve ya- 3o I&."’de çalıştırmak üzere 200 Tak kefalet ile memur bul - Ğşf.l_ iyle geçinen, müteaddit ne * mahkemeye verilen, fakat k."iııdir san'attan vazgeçmiyen ı““::_'llden bu adam hakkında Sıi'hi:ı. bqlnnmııln-. Mahmut veni dolandırıcılığı hak - (Arkası 6 mer sayıfada) IHakaretmi görmüş Gayrimübadiller takdiri kıymet komisyonundan şikâyet Fatihte Çırçır Kilise sokağın - da 35 numaralı evde oturan Sad- rettin bey, gayrimübadiller takdi- ri kıymet komisyonunda bazı me- murların hakaretine maruz kaldı- ğı ve dayak yediği — iddiasiyle müddeiumumiliğe müracaat et —| miştir. 29 temmuz tarihli bu isti-| dasında Sadrettin Bey, kendisini tahkir edenlerden biner lira zara- rı manevi istediği gibi ayrıca da hükuk davası ikame etmiştir. Sad rettin beyin istidasına göre, vak'a şöyle geçmiştir. (Arkası 6 ıncı sayıfada) Dolfüsü öldüren Panetta Elektrik saatleri Nafıa Vekâleti elektrik satleri hakkındaki formülü — vilâyetlere tebliğ etmiştir. Bu formüle göre işliyen bu saatleri sahipleri yâ sa- tım alacak veya kiralıyacaktır. Bir saatin tutarı ne ise parasını verip almak kabil olacak, istemi- yenler de kiralıyacak. Bu takdir - de her ay 12,5 kuruş kira vermek takarrür etmiştir. p . Çubuk — baraj Ankara, 31 (Hususi, telefon - la) — Çubuklu barajı inşaatı bu sene nihayetinde bitecektir. Ba - raj için şimdiye kadar iki milyon yüz bin lira sarfedilmiştir. Daha altı buçuk milyon lira harcana- caktır, Baraj Ankaranın bütün su ihtiyacını temin edecektir. Morning Post gazetesi, M. Dol- fusa karşı yapılan suikastın — bir “Avrupa hâdisesi,, olmadığını is - pata çalışmakta ve demektedir ki: “Avusturya milleti, Avrupa sul- hunun menfaati namına, sükünu ve komşulariyle siyaset, iktisat ve kültür münasebetlerini, şüphesiz kendi vasıtalariyle temin edecek-| tir.,, Bu gazete, Von Papenin rolün-! den bahsederek diyor ki: | *“Kendisi birinci sınıf politika! kuvvetine sahip bir — şahsiyettir. Kendisinin mutedil ve ihtiyatlı bir siyaset takip etmesi, mühim — bir vaziyeti anlayışla tetkik — etmesi beklenilir.,, Ayni gazete M. Dolfusun kat- linin ertesi günü çıkan bazı Alman! gazetelerinin vaziyetlerine temas ederek diyör ki: “Mütemadiyen İngiliz, Fransız, İtalyan telâkkilerindeki kaydedilmiştir.,, Alman hükümetinin de Paris, tesanüt Heimvehrler yeni kuvvetlerle , takviye- edildi Dolfüsün annesile babası Londra ve Roma kabineleri ile, M. Dolfusun katlini telinde mütesanit olduğunu bildiriyoruz..,, Avusturya lejyonunda » İsyan çıktı Berne, 30 (A.A) — Avusturya lejyonunda çıkan isyana dair ge- len son haberler, isyanın Koller- schlag civarında olduğunu bildir - mektedir. Lejyondan bazıları federasyon ordusu sabrk yüzbaşılarından - ku- mandan Geist'in emri olmadan A- vusturyaya geçmek istemişler, mi- lisler bu hareketi protesto etmişler (Arkası 6 ıncı sayıfamızdadır)

Bu sayıdan diğer sayfalar: