31 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

31 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“© No, 8709 OTUZ DOKUZUNCU SENE SALI 31 TEMM - Yeni Cumhuriyetin ve Cumhuriyet eserlerinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi! gazetedir Nr ya - Almanya Hududu Kapalıldı | Tepeliler Dünya Viyâna Hâdiselerile Meşgul Anim ee idi ilime, | Garısıklıklar Devam Ediyor vr siniri ü iftçiliğini ilgiye Nİ Büyüktür Ölenler Üç Yüzü Buldu aleni Etiiresak Mini emmez Avusturya Kabinesi Teşekkül Etti. Yeni Asır | 44 - GAZI BULVARI - LEMIR > 44 | B, İmtiyaz sakibi : ALI KERE ve umumi m Ab lee: — ISMAİL HA KE ONE ŞERAİTİ Devam müddati | Türi e — Kame “ yeğ İ Türk-Yunan iş ui 2İ Ee R . | Mahkemesinde Bir ii ere Barbarlık Isnat Eden| | Tan rasimos Adliyeye Verildi. | Yeni Asır | matbaasında | Dasilmiştır.. meğe mf nda het ei teminatına ! tekrarlanmıştır. Geçmiş Beler ecrübeli Ki dei alaka la ia Yoksa geçilmiş Avus- , umumi agrenomlar, zıraat müte. ri i etiştirmeğe çalıştı. memleketimizde ziraat ib Bilgisiz- hiçbir hesapsız illeri, zira olanlar, toprakla devlet elile ür a, Halkalı Zıraat mektebi — Sonu 2 inci sahifede — Etra- fında Faaliyet Devam e yi mavini beraber, — yana — Sonu 6 ıncı. Sahifede — Sefirler Arasında | * Türk Huşen Eşref Day Aimaya ve hi ç : i ya imaye Tayin Ehbek Moskovaya ar ılar Behiye veni Si li sb ln bulunduğu halde panayır mekte bul Milli b ağ or işime teminine çalı el vam olunmaktı ye Denizli Ye) odası umumi e emmiş ilini ini adile at ve mamulâtını eden Atina oluncağı kuvvetle y mi üzere panayırda komite riya) Kerim beyin Kerim e. a Türk esa şehir keki ket ziyar dap air muvasalatlarında Moskova, 30 (A.A marşı urAya Te zaman birer ve Cevdet Kerim komiserliğinin bir bir buket ile muhtelif Sporcular sarisi ve matbnat mümessil için acai, reji mari intizam ali ve harş deni spor meclisi reisi Mlorosor selâmlanmışlardır. — Eyvah, skandal... —Sonu beşinci sahifede— o — Hayır kocacığım, değil. Yalnız plöja hazulıklı geldim. ağ İsmail Frakkı

Bu sayıdan diğer sayfalar: