31 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7

31 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

is YASAKLI mez pe Yeni Eserler RLER > 3H hmet ki 6 bop Tetihnt ii 25 5 20)» eserin koleksiyonunu bulundu- “İ365782.5 Eski s enarında vöpurü çarşamba saat on sekizde kalkar Yeni ie tarihinin Mayıs nüshası Asr e zaman olduğu gibi 8n- Üzüm aşar İn mündereoatla kütüphaneleri Nü 5 4 süsl bir ik- Mu Se x mıştır. Vekayii vesikalarıni ve mi a. Aliel akislerini bir ara labili 15 Y i Talât li o 10 ü “Hukuk Gazetesi 4 365815,5 Denim isitin Hukuk gazetesinin o beşinci sayısı çıkmıştır. Saim Ali, Mus- ei — a Mi it, nl Kerim, ilo Alıcı ie ; 418,6 U uş, M, lobi. g0 jIzfan Hümin, Cevat Hakkı beyle- ; k nk derecelijrin ilmi yazılarım ibtiva etmek- SIZ Uyuş. M. rai 80 “İtedir. Huku iş tavsiye orfin dereceli B ederiz, Zahire Orsası | Pen Ve San'at i irin Bazar 3 siye gö) * ölemlekeş neşriyatı arasında gi Di 2 60)mübim bir boşluğu dolduran bu ml ke, Bulamamışiaı 1645 Bakla 4, İdeğorli teknik. meomuasının on z 333 Kumda 336. 6 7öİpirinsi z ge larda İsmet paşa osd-)1595 Palamut 185 25 370 50) pol sayısı da gikm m yol k, k İş ve sanat sahasında san'at i klanı görülen Hasan © Bin hg mektepleri o mezunları, Kadro j Kar öne eğ Talebe alirim le erme ea m Zabıtaca tutulmaşlardır. > lik veya e eş Nİ ikikmüen bazı 1 : yenil j gardaş ai LİN ei Da a metallorjı, radyo bilgisi, elektrik 3 3 Ren uykuja bulunma.İğra ders ve “E ve nl alilsdn dersleri, fromaj usnlü, elektrik l k ei istifade eyliyörek açık bu-İ yetiştirilir. kaynaği tekniği, çelikleri sert- ni OCU unuzun guze : ve uv Me m içeriye gi-İR | Terfii sınıf etmiş: talebe: Zİ leştirme usulü, işçi defteri, işçi Z bir snat ile dört liraİğ ler yeni sene derslerine ha- k 1 m mm < <.? a.ş DR an. ze meri lc apar sanal vetli!Olması için içeceği sütü ğe Sila anl, evlerde verir, | İstiyenlerin ğİ © ie ii ğ i iy Mia; yerlerinde gazetemiz ie miiirieik pre ve İstifade ,. iç ,, “ilah yoklamı a Ah- Şe yan htisas makaleleri vardır. a e izi Mer alan Ge Tebe i minin ha in v6 sanayi taze ve sıhhi Ir surette : ip m biricik eserini ehem- 3 m ek DİNE lee İ Yaralandı h f d k: ğ ER zam EMEN A | büğday yarma fab- 5 şan kırk : p | nn ii e ep Bola mleket hastanesi gü sente ri enis Bitinei Ki z 3 lniyygerdienden e düşerek ya- kslibsire yalla ie Teeton : 2674 p ii vi ii İkinol; Besler. sokağı No:65 dvalık Yolu A ; ii ç Mi, ü6mnleket astanesine nz a e MERSİ 2 A tar, - i apurn sant İS de ka İl min 24—98 V Sal is Ikar e MM Pire - İakenderiye Yolu > l — s hibinin Sesi dir.- Orada saklayınız i EN SON ÇIKAN TÜRKÇE, PLAKLAR ae | al e Fik Doğum Ve Gerrahi Kadın Hastalıkları Hütehassis e, pu “MUSTAVA REY AMURE Hi HANDAN HANİM üursın Kucağa MÜŞERREF HANİM Hüseyin Türkü: Sevda beni Hicaz Türkü Bakınız Şu Geline ZAHİDE HANİM Şu dağın ardında Siyah duman var Türkü Uzun Kav: — SUHEYLA BEDRİYE HANIM li cadde: uayen: Beyoğlu Gi Mahur Şarki Sazına > Kl eye HUSEYN HÜSNÜ 25-20 (10 ) Dr.Ali Rıza BOURLA BİRADERLER ve Şsı. Demirci eni Türk âno- nim şirketinden ÖP Osmaniye Oteli irketimizin Di3senesi alelade i senelik kongresi 39934 pazar- * tesi günü etin me lan i Demircide aktedileceğinden asa Osmaniye oteli Tstanbulda Sirkecide tramvay caddesin- leten ve vekâleten lâakal on his-İğİ dedir her tarafa yakındir, Mübterem İzmirlilerin ve ha: i si alik bulunan üessis ve valisi halkının ve dn tücoaranımızın misafir olduk- p bissedaranın evmi mezkürda ları otel İstanbulda Osmaniye oteli ve tahtındaki İzmir teşrifleri ve bulunmıyacaklarınİğI Askeri kıraathanesidir. Muhterem İzmirlilerin ve muhte- $ ve iie bulunan mü iles- rem havalisi halkının bulundukları ve buluştukları yer mi re birini tev-İğİ Osmaniye otelidir. İ “5 lemeleri ve içtima günün- çi den bir hafta evvel asületen ve u otel İzmirdeki Askeri otelinin Sabık mü- : vekâleten £ bâmil bulundukları i essis ve müsteciri velzmir ve havalisi halkının senedat numaralarının şirketi- yakından tanıdığı ve sevdiği Omer Lütfü be- iri en iğ vi yin tahtı isticar ve idaresindedir. Fiyatlar eh- 1 — Idare ve mürakabe veli MW —26 (853) heyetleri raporlarının kıraat ve — ; eğimi; < pe 2 — 933 senesi hesabat veli “ e tetkik ve tasdiki ile idare ve mürakabe heyetle- TAZE TEMİZ UCUZ İrinin ibrası. ? 3 — Mukavelenamenin Zinci v maddi te kkuk ILAC eden temettuun tesbit ve sureti in Doktor l Kemal Şakir amam EN öm Oriyantbank a DRESDNER BANK ŞUBESİ R Z. MERKEZİ : BERLİ Almanyada 175 Şubesi Mevcuttur Memleket Hastanesi Bermaye ve ihtiyat ukçesi Dahiliye Mütehassısı r ayhsı ke Müayenehane Birinci ii i ürkiyede Şübeleri : İSTANB ve İZMİR ler sn numara 36 Tel İN e Şnbeleri : K RE ve SENDEN a dk n rlü b; iyi e ALMANYA vi a a ve e bl Sair isi kri m ML lMzAKi mii ein ini REGISTERMARK satılır, bo) ai) Hamai Nüzhet —a azasınıı altıya ei ile müddeti hitam S hh i n mi heyetinin tek- i ! at Eczanesi rar inti Başdurak Büyük Salepcioğlu han karşısında 5 — Idare ve mürakabe hey- etleri ücurat ve tahsisatının tayin ve tesbiti. | 3137 (180) 4 hkemesin- ii Pazar t 10. az sir die zdi ai maruf Selânik Daktilo Hanım Aranıyor Fransızcaya aşina bir telefo ik bankası İzmir şube- van İnd eğ Eb zi Mülki hanım aranmakta-|sine merbun olup açık artar ve lak b rtaliy amlarini dır. 171 posta kutusunalile paraya çevrilmesine karar) yazılı gün ve satin arziyede ine İyerilmiş olan iki kasada lip el nn olunur, FARM 1842 matra bavaz bazenin Akan

Bu sayıdan diğer sayfalar: