31 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6

31 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a me idiler, T ç önünden geşiyorln i inte 6 sanlığın Hal in dMiritiintfii ea taları Tütenk Kul iğ yorlardı.. “öözleri üstünde olun top dar- teş etti. Buna cevap olarak ta. zırbın ie rinde bir yaylım i-lateş çatırd ş zOrada, — Kıta lanmayı #leri, onun malike olmya 0, Bir tali evrak getirdi. Kiyo'ya birçok yo: tol sesleri, zirhli .tren — Römitede ( ekseriyetimiz Ateşe gene başlıyordu. İ Ertesi Saat 4 btilâlden önce koumint Kurargâlı halıne. getirilmiş i bir sanatçı, mağazas a Kiyoj'a treni iel lem ihti metre önün- hı lâleiler onun iki yi “den ından TİE sökmüş- balesi LE bir iora komitesi ap etmek hep “Wi a apıyan bureketsiz ölü- pi yalnız biri bir hayvan nak kol ” İkomümstler akalliyette ir e şka kuriye e i pe e kr iğ sordi — Tanklar nere: — Nanki sip ettiler, — ne mı geliyarmmaz: Sonu Var Bir Şaki Her Tarafta Sıkı Ri lisesin: ğe paran doğrn yaylım ateş durmuyord Si ci teslime hazır bui askerler bahis brricinde bunlardan kaları ise ranıyor EN erde Manisa köylerin- şaki ile jandar- Ş hiş akar ei TİP mak üze a Yeni Asır Karışıklıklar Devam Ediyor ölenler üç Yüzü Buldu — Baş iarajı birinci sahijede — > iya Meni in Sini k hükümetine bildirmiş değildir. 4 — Teşyjhtzaliiyan”Giğer bir şayiaya göre, ii turyada mazi nüfuz ak iin Habalrları > rar Avunturya tahtına çıkarmağı|m düşü edir. LONDRA, — (A.A) — Röy- a-İların yeri yoki imi nazil üldü.S ö Meme göre bu korku raha asına konarak Hitzig r 1914 “kinden Va nya efkârı umu:| harekete a ei Bundan yali bi ia 4 e ilarının tekrar ı aad: Xi k-|£ yal na izale "10000 ie aşka|y topa ll kon rada defnedildi. . uldu. M. Do Kilise: El ii Dol- n Vi. ir Here EN vr, ter Alama Brüksel bildi di urya na çıkmağa davet et: tikleri teeyyüt mel ül yi evam Edecek Viyai ned ii — Havas Ajansı bildir Hitler siler, kele tet- tekrar başla er? Ka bil EE A'man n bir el 2 e ve darma yalanmı; erde Nazli icra ke leri anda bir e mede bir nazi ed üst ih ht lan Idare Edenler yl 30 (A.A) — ie toyu e ve Avus-|M Şuşni işlemiyen trenler halindeki zlar veğl, oğru ralı elişi ye Çete ef adındı ğu altında, Ali vi İsi mus atta ella sınca firari iş adr olunmaktadır. Civar vilâyetlere lama zamanki gibi işçi elbisesi giymiş, içeri girdi, geçeceğine Kiyo'nun yanın eek ve eli Si baktı, Adamları Md z met gn wn Maarif Vekâleti arkasında ab yorar, Ziraat Mektebi Mezunları p rr elmac Hakkında Bir B muhakkak GRİ 5 yiz vekâleti iie e Maarif renin topunun erimi Mig mektebi müdürlüğüne g duman tabakaları, |J3 bul edileleri i bi bulutlar si topun Viii âyete Bildiriidi ardı. azzat vilâyet idare heyeti teşki en gayet alçak onlarca yi muhârip karşı- nde bulunmaktadır. eni a 30 (A, A Yen e bine teşek etmi; ibi y nü söylemiş ve dökü boşa gitmediğini ve Avu da sükünetin iadesize ha Fa in cağını ilâve etmiştir. Dini me- sonra cenaze Kiye Hit- 3 5 ştir. ve bağvekil muavini Keen lp a 30 (A vi ia) lı >E e ekil, milli Me maa adliye nazırı M,Şuşnig. N 4” Baş wekil muavini ayni manda da emniyeti umumiye lerini o idare edecektir. ci S- | Starenberg. Hariciye (o nazırı, M. Bergar a |Valdeng. Dal kiye ih devlet umumi id e MFe e aliye nazırı M.Bur Ticaret nazırı Sa M Bicleğar, Içtimai basiret nazırı M.Nus tadeter. Ziraat nazırı, bu bakapa hiç kimse tayin edilmemişti Cenaze yim ika 29 (A.A) — Mü. önün: le) ye gitmiş ve Dol- oese rafları — A ye nazını telgraflar r, LLM miştir: Hariciye nazırı bazretlerine, Viyana) tsol a vekil M. Do n ebetile PE taziyetlerini manda şahsi benmi e m yerim Hariciy e ei DENE il lem ar erine, Başvekil M. İren velatı dolayisile vaki m lerden do- layı gerek zatı devletlerine m Mus “Ta şer 1 İnitze My ği iyetlerini meth|* nız öldüğü- ülen Ki ni oraya ma şi teati edil- © münas: e hararetli ve Nİ ve aynı k Hiğım Cumhuriyet gerek ocumhari; — diği hususi. muhabirine göre, Ka) irid ul “Allo bı durdur. Karinti "özileri Bleyburgu tah- liye iye sol e nra Yugoslavya udu yanındaki vaziyetlerini lead devam etmektedir ker Birçok âsiler hükümet kıta- nn gelmesini (o bekledikleri Dnş civarında bududa yüz e kadar yakında bulunma! İkiler Hudutlar Kapalı 30 (A A) — Sala ie ıştır sür Kana netala har- Ea ve Jâakal 100 bin kişi Kiş mitişr. Başvekilin cenazesi ük merasimle em önünde piyade halkın karşı selam resmini ifa etmiş lerdir. erasime iştirak eden resmi pek çoktu. Hususi mülki ve askeri hükü reisi ve nih Dini âyini Viyana baş pis- koposu Kardinal Nitzer bizzat icra etti. e M. Mussolini Ee e kalâde murahhas ola rilen M, Dö usa son ye kada yetişerek hükümet erkânı- a ta e oli e e . Miklas irat veri Ea Psi dedi; üyük bir Avnstar-| k gan dai > zamanda bi İyana matbuatı iş. |merasiminin bütün halk arasın- da Miklas ve maiyeti Sl Miki battı almışlardı, üyi bir ye mk > m i iz.İAN hararetli teşekkürlerimi o -arze- m. Başvekii Muavini Stareni bersli Gazetelerin Sale VİYANA, 29 (A.A bili cenaze bıraktığı derin intiba mütte- e ve bu ölü- Avusturya yatanperverli-|Ş se Yam “Eker li İzarfında Adliyede ayal yd önlerine muhaf, mının me; yapılmıştır. .İtemin edeceğini ei Diğer e Viyana mat- arya ik karşısın: da a man m ia i mahrum m reketini nefretle ir mel ktedir. Vayner Caylung diyorki Ye feci ölümü ile ve uryamn diğer kısmınıda bir- lemleri Sükün Avdet Etti Belgrat, 29 ( A. A ) — İMalya a toprak- larına girdiği iş ap ll sonra siya- mehafi sükünet avdet et- iştir Kabul Edildi İSTANBUL, 29 ÇA.A) — abe Kızılca Hamam kaY-İbeynelmilel biletlere sahip yol- — ri miktarda cephane-|makamı Neşet beyi olun ! larin geçmesine müslade'edil leri kalmış olduğunu sanmam, e Dahiliye hemem Vİ ilidir dadı. biddirtienişiir. 10 RA BAZ my pa p, bir rasathane dürbünü n Royter Aja e bildiriliyor; gibi, kulesinden çıkıyor ve ih Beri in. İonir Sa Kali mahafili yi hari Nİ ği Avusturyadaki (o vaziyeti sükün a üyor ve bu reketteki mi, m... Üç Santa Katodildi / buke ye beam Dre © Dazik bir şeymiş gibi gösler erlin, 20 (A.A )— Londra) bir kaç gün içinde huduttan geri yorda Berlin postasını ga ii alinmaları muhtemeldir, Kiya: man tayyaresi dü in kilo sa — Bizim toplar buraya gelir| metrelik bir mesafeyi üç saat ik gelinez... dedi, n dakikada katetmiştir. eğ m Bristol Oteli NE SO ZAN A DARA Istanbulun En Mükemmel Ve En Ucuz Ve Rahat Otelidir Bristol Oteli bir yerdedir, » Tepebaşı bahçesi karşısıdna * Halice ve Marmaraya nazır havadar : Asansörü, ber odasında sıcak uyu Bristol Oteli 2 yak suyu talana bye * ten aile otelidir. Bristol Oteli : Fiyat yel Biristol oteli ur, odaları havı İstanbulun birinci sınıf lüks Konforlu bir otelidir ; e ei na ilâve- Bristol Oteli : ie lerin ERE bir ülâkat yeridir. Dikkat: birinci sınıf otellerden ucuzd ücretlerinde yeni fevkalâde tenzilât yapılmıştır. 17—26 (793) bütün Yatak Şimdi de (o Haymvehrenlerin bir isyan çıkarmalarından kor: kuluyor Asker ve polis tarafın z an her e ye ayn i dudu Ko ve Yok m Londra 30 (A A) 2 Hye nazırı Heylşam söylemiş olduğu bir nutukta $ LE usun katline temas etmiş v: le ki: “Dolfus cesur bi ir ver ve temiz kalpli bir bakü adamı idi. Ölümü kendi ketii için üçlük il slar 4 ie ir oşluk. akmıştır ,, Nazır bazı m ei dan Sai bosna cina) ile tam arasında görülen yakınlığı ve pa denzer bir facianın teker rür etmesi kokularını bhatırlat- tar. 5 » Resmi binalar hara alir li e yi atılmı ça m li dilediği e müst: ğ İNME de arzaları vam eltirmemize mani olamı acautır. M. füs Avasturya- nın mazlüm me: m Bi sonra reisiecum- hor, bu şeni cinayeti cihan vic- nı buzurunda tel'in etti, 1, Miklası miiteakip Prens hrenberg, eyter va beles il vetfanın eserini SA YOLERİ ım istiklâlini a ant. içtiler, merasimi, matem epi ahengi ai yola düzüldü, Mudam Dolfus Prens ii e tahrenberg İle nazırlardan M. Stogingerin arasında kocasının bağ lakki rimizdeşi mümessili Berlinden | 9$' aldığı 7 ör vermektedir. Viyi eleri bu sabah meşretikleri eni tabılarla son Alman ba etmekte Ti bunun Ava yük bir mem- nuniyetle halanın yazmak: ar. Avatı nın Vi ? binden dolayı e e 8 teşekkür- lerini li mişi gr Naz. vidi “e (A.A)— İnn Zorla Komşu Evin€ eca z Seydiköyünde oturan R oğlu Hasan Ali karsı ki ran evine zorla iz kkında tul ika içüncü müstanti SK ni Açık : Göninlaği e mâl ni Hnaz iri kendilerine iş ından bahisle dola en Gülü: küplü an Büyük Mi verile: en mezuniy: bey ve üçüncü müs bakleri tahkikata başla ayni mah girmi R Ml pri hal kibat Tevkif Ediidİ lüstan hanında oturâ” kundur: a Mei isaniyede bulun" et Bk r-| edilen hakkında 9 müstanikikle tahkikata bsi Memurlara Haka ii a kef ve gine a boyacısi hazı eri hallede han istediğ t ındırdığı” a b#i h oplard? ve emniyet (o müdürünün katli ie Viyana hâdiseleri üzerine, mirsl 1 i halkı ve icra kuvvetleri milli Seferihisard8 sosyalistlere karşı gelerek, bun-| Belediye intihabali i ların e doğrudan doğ Seferihisarda Belediğ*, ğe İm geçmişlerdir, Ka hazırlıklarına ie # g gün içinde bir milyon insan dizilmiştir. gü iki yüz ölü ve birçok yaralı şi si Bibazfefe göre milltİme ü edir. Alay Viyananın meşhur Stefan vermişlerdir. leri dirilmişti nl delta b fiy:

Bu sayıdan diğer sayfalar: