31 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3

31 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

k . , © " 5 © | asi Temmuz 1934 Beynelmilel Uçuş Oton.cbiller Yerine Hafif Tay- yareler Kullanılacaktır ıstanbul Ünivei “Fen Fakültesi Protesörlerinden Bu senenin yazında dördüncü den biri asgari sür'at teorübe- noayanana defa olarak meydanında sidir. ma Vie) lir ieyvce İçin raf ali, Milel* ayaş için befit“ tayyare) imf sürat doğıl, keza eiiratin de eti event eni İkte görülebilecektir. Banon için | meşgul olunyanlar. ayasında biz ne “Zapılması Düşünülen Işler PRİÇMMİR UÇMA). | Hanırma, SAÇMA) iie Ankara, 29 (A.A) — G Nafia vekili Ali bey dün yü vekili Ali bey byetedi aka senesi içindeki faaliyet hakkinda bulunmuştur. e geldi. Şimendifer fab, rinde devlet demiryolları eri Hilâliahmer © cemiyeti merkez B gin faaliyetimiz |sını ve demir köprüler akelyer ile bugün Bandırmaya gelmiş a heyeti umumi kâtibi o Anadolu mii senesi eee n “itiba-|n ERE Ajansına şu beyanatta balun- aha nişliyecektir. Mer- gle yemeğini vagonları k İmaştar: e heyeti ili nu naza. | Yiyen vekil bey, vilâyet, kolordu, iy ei © . in * Şimdiye kadar nizamnamelrri itibara alarak hazırlıklara) belediye ve fırkayı ziyaret et kasım püre“ oil ea die. iin ve)mucibince memleket e başlamıştır. Mümkün olduğa ka-|tikten sonra, şeker fabrikasını nnd ia v4 ml etle .> — ge gir ernekİdar kırtasiyeciliği berteraf eğe-|£97di. v bina "adrbarfarıdı “GOR ün m ye kurulmuş gerek bulrek ameli bir tarzda dernek ve) (Vekil bey dün saat 16 da bal i a yardim diğer Yensiti BEYNİ bakla) kazı ve veni ve sik kollardan gelecek talepleri bir) Ankaraya hareket ettiler, ve a b e rna, vw YYe* naza ei iin mi olarak dört yüzü mü (an evvel is'af eylemek için bazı N » 30, CA.) — NaJ89rek Şehir Ve kasahada Hali ii AN ö dileklerini dinlemişlerdir. i “den büyük / tecaviz dernek kolu teşekkül|tetbirlere müracaat eylemiştir, |fia vekili Ali bey, dün akça , leilecek galler ler egari süratin yanında, fa-|etmiştir. Bu teşkilâta iştirâk| Her halde 1934-35 senesi zar-|saat 22 de hususi trenle Anka.| (o Bandırmada uzun tetkikler e nie DA | bis olacak are she de zi en talebeye verilmek üzere|fındaki faaliyetimiz, şimdiki fa.|raya gelmiştir. Vek i islas- yapılmış, ioap eden kararlari wii beterden holi yı ayari ev-İmet verilecektir, Son müsaba-|şimdiye kadar 22,300 liralık pnllatiyetimizin üç dört misli fazla|yonda, vekâlet ve D. let emir | rilmiş ve akşama doğru Kütah- Yel" emirde Üeğheliler ui kagmbo imi © süreli senitelve mü akbuz talep edilmiş) olacaktır. yolları erkânı ile dostları kar.|ya istikametine a etm ada iati ie idi ki, bir seyabat|ve ders senesi mıhayetine kadar) © Düşündüklerimiz £ tahakkuk |şılamıştır. a ellerle td, tayyaresi için oldukça mühim yarısından | ederse, Sm Hilâliabmerine “.. aa ie» "İMürk - Yuan Mahke- e a setle olları vari | karaca e il sene zarfında Ame- nuüan a e © kadar çıkacağı bek- çocuklara kitap) rika 3 Japon ya ve Lehistan, Yu- Kı hi ; a e in lr oi, Ayak İrani zir alime mesinde Bir Küstahlık süseferleri henüz hiç mevzuba e ve kalkış tecrübeleri de, | kabi edilmek enretile ie albüm fteati edilmiştir. — e Dys derecede; Bulasgari sürat tecrübelerine mü-| yardımlarda kalundakları gibi) Ba albümler mem lekot yarrala- Türklere Barbarlık Isnad Eden A spor tayyaresi muhakkak |şabih maksatlarla yapılmaktadır. z İ bn)rına, memleketimizi tanıtma Bürette beynelmilel seyahat se-| Tayyare, yerden kalktıktan son-|husestn o mnavenette o bulunnl-) hususunda çok faideli vasıtalar Yarasi ıImos Ad diiyeye Veri idi ei 1omobil ile yarışalra, 8 metro irtifada gerilmiş bir gi li olduğuna aat getirdik ve bu İstanbul, 30 (Hususi) — Sula multelt ei ecek surette inkişaf. gös- mi Heyali ve Anka |bususta teşvik eyliyoruz. Bütçe-| bugün dikkate şayan bir Sani 88 cereyan eylemiş, bie İktisaddi noktai na : a a — ir çi eğ miz iwüsait olduğu takdirde bey-| milletini tahkir cürmile müddelumumiliğe günlerimi. Ml iğ n seyahat zamanının azal u ile müştereken yalnız Anka-| nelmilel sajibiabmer birliginden| kemenin bugünkü celsesinde şahit sıfatile dinlen N 3 mevzubahis olduğu haller rada yevmiye 1.007 çocuğa alin yn filimler ge-|ifade verirken «üç barbar Türk geldi» tarzında Sd tetaröiiğ N İr seyahat tayyaresinin alım temin etmiş ve fakir talebeye tirtmek fini ie taleheyel ta bulunmuş, mahkemede derhal bir —2 tatularak' saçlu oum: * bakımı masrafları, tayyarenin kitap, iş vermiş ve bazılarının) göstermek ve bu suretle onların Bariyet müddeinninmiliğine teslim edilmi omobille mukayeseye girişmesi giydirmiş ve mülbakatla fakirlilmi ve İle ihiyagların VE Mari olacak kadar yüksek oki Tarıma" Okirrakıyalda temin eylemek niyetindeyiz. le- m; husnsi hava iile hemen Bildir. Buna ra olduğü tayyarecilikle Yeni Asır Yardım Dernekleri Geçen Sene Teşkilâtın Mesaisi ce Verdi Ş SONTELGRAF HABERLERİ Hilâliahmer Cemiyeti | Nafia Vekili Ali Bey Ankaraya Avdet Etti İran - Efgan Hududu Yseriibelerin on mühimlerin- 7500 kilomet eee me di lerde 400 — Gelec: Keli “ii Vi KL Kongresi m Hazırlanıp Gönde Bandırma - Kütahya-Es kişehirdii Tevakkufla Tetkikat azla i sene min almak ğ m gelei proğram ha- zülbnllağ önderi 3 Ask Yüzünden Iki Ka- n öldüren Katiller an ği bey Rail hakki ia air ısdar olunarak tevkifhaneye gönderilmiştir, . rek çil Son Tür! nlar ebzsldigindan Ziraat Vekâi li “siddetli ta rn. viski katarı & beş. Ağsta tefhi, Şantajcı Mahmut 7 Dolandırıcılıktan Tevkif Edile- rek Hapishaneye Gö, nderildi a ahiliye » Vek etle Ne eylemekizdir anla d neşri, vad Orman Yangınları ri Emirler Verdi tırlatmıştı, itam bulmuş ve katil n Anadolu Ajansı telsi n günlerde türe- e bazı mii yapacağı nlerde 'kiyenin m âleti mim göndererek dıkkatlı ayır Komiseri 7 a ton buğday ih Izm si) — İzmir 9 Eylâl ei panayırı. İstanbul sanayı erbabile temas üzakei e müteveccihen li a Dinamit Patladı stan! tadır. Yalnız Taç ölunmuştur. tone ol : N mb i > 7 ye olan © Imilel k ül la Yaş nkikim .. . . .. ynelmilel kadın dey 7; 7 emniyet yermemesin-|lâzim olan mesafenin küsüklüzü Türkiyenin Hakemliği ile Dos- srlanmaş ve bükün kadın eşeklerin, ileri gelmektedir. Beynelmi:|bilhasaa hususi tayyareler için H Iledil e apalı bir yol üzerinde uçuş-| çok mühimdir, çünkü bu tayya- > edilecektir lar, « pe vazifesi işte hafif tayya-|reler yalnız sne tay; ez - Zwl , 29 “ A) züardodt bükümeti, Oumhüriyet LU erer ei kei A ileri Kil ellik öm sonra Afgan ve nin kümetinin hakemliğine tevdi et re aapei e eeiyel pmlapelen ç Külçii windedirler. büyük elçilerini gr &-İtiği Afgan - İran hudut ihtilâf teği,. Si per ahi tapali#hihek- inmek GE a Di imiz doktor Tevfik kün — işinin konuşulduğu haber alın- dayi; lm başka dai sa- pi iri e, ana iy yar0-| a eadinde toğikeıkia ve bant v j 3 ay, Kapalı bir yol. üzerindellerin aza eri yer My A orf sele Me eipig a yaşar dolayısile, seyahat tay:|mahdut bulunacağı için, müsa- y : on sene ağır hapse mahküm edil vip erinin i ı yelda teş-|bakaya iştirak eden tayyarelerin Ulu Dağın eÇ u e- Köprü üzerinde Süza: edilmiş ulacakti kanatlarının gövdeye katlanması memuru Fedai efendi Milrn ODA tile; 3,5 5 . se ve. ee ine karar verilmiştir. çuş müsabakalarının |suretile 3,6 metre arz ve Back meşhur Sehneider kupası | metre irtifada bir kapıdan gepe pe eriımnde uruYuş ie ye tabaka man na, olarak |bilmeleti” ânidıdır. Tüyyare ring iel kapalı bir yol üze;|bn snretle yukarda me ha) O Bursa 29 (A.A) — Dağ spor | yürüyüşten sonra inegöle girm ke, © © uçuşlarda yalnız sür'at|kapıdan geçebilecek hale getiril- ve ii Vk Dağın a gerbizli erdir. Bursa ve İnegölde bükü Ni kıymet atledilmiye. |mesi için icap eden zaman tayin önle seç Gi MD la SA “İmet ve halkça bü üyük alâka il Üye Bilâkin EŞ a edilir; en kısa zaman 50 saniye| relik kayacılık kameri ire yaly rm Min teni tanzim edilm tayya-| bulunmuştur. Keza, tayyareyi dağdan “İnegöle | iniş yolunu tayin ia akıyet irilmesi sevinçle m bazı gana ia ağ, eYrüsefere ti eva afin temin | uçuşa salıh bir hale tirmek | etmek vi ei ei Gi kul Vi Eş im e n mani *a bi v bassnlâr nazarı iti-liçin lâzım zaman tayin edilir. |sekiz n e İnegöllüler tarafın- gan dar, : - — i : ii leri dolan, a alın bulunuyor. Ba ak tayyarenin 100 kim,|bir kesi a yürüyüşü ele veldan karşılanmışlar ve belediye-! ira rk eden di in © sarfedeceği ihtirâk yürüyüş sis, yağmur gibi ie i i k dip, | Düayenesi biri, fenni . atli de rumiye nazarı ava e başarmış” zak pmepeneelslara Arin alınacak agari ihti ağalar zirveden s Mir lerini beledi Ali A Ma ayrılmaktadır. E mol ei 6 Bi uni (İN ve sahmetii “bir Yürüyü m İken e . iye reisi Ali e hn Ayenesi, uçuşa iştirik eden 0 birbirlerin Saki eden pek çok e İnegöl gençleri teşyi et İSTANBUL, 30 Has enler ekserisinden ge: ü.İtepeleri aşmışlar ve 18 saatlık'mişlerdir. ( Me, & baka şeraitinin çok mü- üyük orman Ral, 19 takriben. 7500.k.m. çayı mucip Olan bir hoktas|sate muayyyen ihmek Ki me en ilerde geldikleri bal-İ bütün orman Ahali dey Uğunda bir çiş üzerin- eiretes e techizatının o tayinilleri ve gecelem. emini e, 1932 de İtaiya ve Polonya) davranmaları İüzumunn hat Yapinca tır, ve takdiridir, Buna sit madde Si üzere altı günde kstedi-İileri gelmişlerdir. Son müsaba- Kay, üsabak anın vazifesine tevfi-|tayyarenin rahatlığı, (oturacakllecektir. Bu esnada, bir taraftan) kann galibi olan tayyare, Var- af, “i bafıf tayyarelerin inki yerlerin münasip surette tevzii, pa progrnınının me kadar in-İşora Politeknikum tayyare gru- Wi por bul, 80 (Husnu İştirg le temin - etmektir - uçuşa pilot mevkiinden manisiz rüyetİtizamla ifa edi ildiği, diğer taraf-İbu talebesi tarafından plânları komiseri Bah bey My #drcok tayyarelerin ha-| olabilmesi ve bunlara benzer bir ise uzun mesafe ve inşa edilmiştir. Tay-|,.,; ik . e “ay i i 5 erini i e eylemiştir. Yarın di, Sikletleri tahdit * edil-İçok noktaları ihtiva etmektedir. Se edilecek vasati sür'at nazarı| yare inşaatındı erde bulunan yrilaca iy Mahtelif m larda | Bittabi — bu meselelerde, diğer|dikkate alınacaktır. Müsabaka, | memleketlerin tayyare inşa eden İ0UY ay Bay " 1980,“ 1933) sikletin üst) tecrübelerde olduğu gibi mubik niz Bür'nt müsabakasından fazla| fabrikalarının bol vamtaları İl bu Muntasamah arkırılmıştır,İ ve Adil bir hüküm vermek mniyet müsabakası mesleklerine meftun Büy“ 560 i ivarında ola-İlay değildir. Diğer taraftan b dali senle 210 in m.yi tecaviiz|lunan bir kaç kişinin çok ie va, M rük ede-|hassalar bir seyahat tayyaresileden vasati sür” 3 lan. |kirnne yi. aları kendile; (kinasi) İş, “AN tayyare! egireek«İiçin gok mühim bulunmaktadır. Jimiş gibi Mi Şayanı| b i işti yi Mnhitel sali me b â Muhtelif ya Yaz tetkik ve binsenaleyh, u gay. a, aç im, urada verilen rakkam- O vo. tapininien. sarfinamz atin: 175: kim! e ğ — müsabaka şeraitinden etme! Gi kai bil aşili . ii uçn- | nasi şu ile li isime e el -İlere buğday artmaki cek olan Ni

Bu sayıdan diğer sayfalar: