1 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

1 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

; 4 KURUŞ in 23872 dün izınlar, başladı. Asilerin bütün emlâkleri HABER müsadere edilecek man -İtalyan dostluğu artık mevcut değildir, Almanlar, Venedikte aldatıldıkların t sti, Dolifuss Viyanadan © Rioclone'ye) i Yanmda Avosturya e ii Keman vardı. İstasyonda y in Pefalıat ettiği diki ia nek Delitasa ağlıyarak çocukla. İç * sonra da Madam Mu»-iniyi kucakla-| kabulünü bazı şartlara talik etmek ihtimali olduğu da ihsas edilmek- İtedir. Mösyö Von Papen'in vazifesi sadece, hiç bir tereddüt ve şüphe- akşam üzeri toeekür ki ye mahal bırakmıyacak şekilde fevkalâde murahhas ve orta elçi vazi-|: İİ» ötomairir —sangele | m , N 'emilerin sisten kusü kalmadı zı Yerkoni yeni bir âlet $fetti tecrübesi , yapılacak Simdiye kadar, gemicilik âle İç en büyük mahzurlardar | i sise karşı, nihayet gale | ik labilen bir âlet icat olun-| “İh, * Bu âletin yakmda tecrü- ; y Apılacaktır. Aleti icat eden. 4 Rin muhteri Markonidir. dan sonra gemiler, artık, il ho lduğu için; liman açıklarında i Mmekten, ortalığın aydmlan-| h,, #kadar vakit kaybetmek- Kİ “tulacaklardır. İ * vkoni; şayanı hayret derece-| mmel sayılan bu yeni ica- MM; #emiyi, emniyet ve selâ- sinde, — sis ne kadar ke- sa olsun — herhangi lima- ine kadar ulaştırabil- | EN Azmindedir. nini Markoni, yeni icat et- | tini, Genova yakınlarında, > p İngiliz ve İtalyan gemicilerin gö - zü önünde, hu - | | | . — susi yatı Elektra- ny“ dan tecrübe ede- £ “5 cektir. 3 > Markoninin, bu , iletin icadı ile, üç senedenberi | | uğraştığı söy > ği “ni. lenmektedir. Yat i misafirleriyle birlikte sa - “ e mil kadar açıldıktan teri sefer dönecekler ve a- 1 İ be seyahati başlıyacaktır. ai, kaptan köprüsü tama- m atılacak ve içerde gemi- ) kaş den bu âlet vasıtasiyle ı söyliyorlar Von Papenin elçi kabul edilip edilmiyeceği daha belli değil Yugoslâv tebligi Musoliniye ihtarmiş! & Berlin, 1 (A.A) — Havas Ajansı muhabiri bildiriyör: Avusturya hükümetinin, Mösyö Von Papen'- : JinViyanaya tayini kabul edeceğini zannetmekte ve Avusturya sefiri-!i İnin Berline dönüşünü; mii Viyan hükümetinin iki memleket arasında müze Tekrar teessüsünü arzu ettiğine bir işaret gibi Alman mehafili i etmektedir. Bununla beraber fesi olabilecektir. Avusturya meselesinin karışıklığını anlıyan ve başkaca karışıklık lara re sebebiyet vermek istemiyen Al. 'Hindenburgun hayatın- dan endişe ediliyor Berlin, 1 (A. A.) — Havas a- Jansı muhabirinden: Mösyö Hindenburg O Neudeck şatosunda sakin bir uyku ile uyu- maktadır. Bu 87 yaşındaki ihtiyarm haya- tını daha ziyade uzatmak için ar- tık ümit beslenmemektedir. Milyonerin ölümünden on sene sonra Vasiyetnamesi açılınca i üç kardeşe 48 milyon mark bıraktığı görüldü Berlin, 1 (A, A.) — Amerika- ya hicret etmiş olan Petras ismin- de bir Alman bundan on bir sene evvel ölmüş ve elli milyon dolar- lık bir servet bırakmıştı. Mütevef- fanın arzusu veçhile vasiyetname- si on sene sonra açılmış ve simdi *decektir. Berlinde yaşıyan bir kız kardeşi Avusturya hükümetinin Mösyö Von Fars? i ; i te- (Arkas: * mc seyılanmsdadır) Hitler bütün nazırları Berline çağırdı ölecek olursa Hitler Cümhurreis vekili olacak Nazilerin tatil .. . didi müddeti bitti Berlin, 1 (A. A) — Resmi tebliğlerden alınan haberlere gö- re Reisicümhur (o Hindenburgun sıhhati, dün gece daha ağırlaşmış değildi. Reisicümhurun halefi seçilene kadar vekâlet meselesini, feshe - (Arkası 6 ıncı sayıfamızdadır) ile biri Essende ve diğeri Varşo- vada oturan iki erkek kardeşi bu! muazzam mirastan “haberdar ol- muşlardır. Bunların her birine 48 milyon mark isabet etmektedir. Çünkü mszkür meblâğ on sene içinde .nürekkep faizle müthiş © surette * artmıştır. iu Reisicümhur Fiz | Yeni bir dolandırıcı ri. Ağustos 1984 ÇARŞAMBA Kredi kooperatiflerinde yolsuzluk Ziraat bankası U. müdürü | HABEF HABER'e izahat veriyor Kiçi kabul edilip edilmiyeceği hAlâ şüpheli o- tan vala kırı Kroylayn İzabelle birlikte st gezmesinde : istanbul 31 (A.A.) — Reisicüm- hur Hazretleri Dolmabahçede Dil : işleri ve Dil kurultayın hazırlık - £ lariyle meşgul olmuşlardır. i Başvekil Paşa Hazretleri, Salih Paşa ile Abdülhalik Beyi yattıkla. ? rı hastahanede ziyaret ve Reisicüm- £ hur Hazretlerinin yakm a'âkalarını, i sıhhat temennilerini tebliğ etmiş- * lerdir. : 3000 liralık malı 1600 liraya devretmiş Eminönü zabıtası, oldukça mü- him bir dolandırıcılık vak'asına el koymuştur. Çok kurnazca ya- pılmış olan bu dolandırıcılık, biri kadın ve diğeri de erkek olmak üzere iki kişi işidir. Yüksek kaldırımda, Lüleci Hendek caddesinde 122 numaralı apartımanın 6 numaralı dairesin- de oturmakta olan Hayik isminde bir ermeni genci ve bunun Lüsi isminde bir de baldızı vardır. Ha- yık çok genç ve daha askerliğini yapmamıştır. Dört ay kadar ev- vel Sirkecide bir komisyoncu ya-| nmda çalışmaktayken aldığı para yetişmediği için bu işi terketmiş ve daha lüks bir hayat yaşamak üzere şöylece bir dolandırıcılık : mevcut & KURUŞ Sene : 3 3 Sayı: 8 81 var mı? “Yolsuzluklar, kooperatif adedine nazaran çokazdır,, Ankara, 1 (Hususi Telefonla) — Akşam gazetesinde kredi koopera- tiflerinin ıslaha muhtaç olduğu ve bazı yerlerde kooperatif (o meclisi idare âzalarının borçlarını ödeme- dikleri, bazı yerlerde ise müraba- hacıların kredi kooperatifi kur- mak için Ziraat Bankasma müra- caat ettikleri yazılmıştır. Ziraat Bankası Umum Müdürü Kemal Za im Bey bu mesele hakkında bana şunları söyledi: “.— Hali hazırda zirat kredi ko- operatifleri hakkındaki kanunda tatbikat ihtiyaçlarma uymıyan ba- zı hükümlerde son senelerin iktisa- di ihtiyaçlarına göre almması lâ- zım gelen tedbirlerin noksan bu- lunduğu bir kaç seneden beri ya- pılmakta bulunan tecrübelerle an- laşılmıştır. Bu se- — bepten Iktisat Ve- kâletinin (o direk - tifleri o dairesinde kanun ü- zerinde esaslı | ta- dilât yapılmış o ve bu tâdilât İcra Ve- killeri (o Heyetinin B tasvibinden O geç - tikten sonra Mik K. Zaim 8. let Meclisine sevkedilmiştir. Önü- müzdeki içtima devresinde bu lâ- yihanın Millet Meclisince intaç e dileceğini tahmin ediyorum. Mem (Arkası 6 mtr sayıfada) Suiniyet yoktur Fethiye meselesi dostca halledildi Ankara, 31 (A.A.) — Hariciye Vekâletinden tebliğ edilmiştir: Zeytin burnu önünde vukuu yazılan müessif hadiseyedair Tür- kiyeHariciye Vekili Doktor Tev »- fik Rüştü Beyefendi ile İtalya bü- işi tasavvur etmiştir. Hayık bir gün baldızı Lüsinin cihaz takımlarmı O sâttırarak yüz lira kadar para temin etmiş; Bal- dızı Lüsiyi de tasarladığı dolan- dırıcılığa ortak ederek Bahçeka - pıda bir mağaza kiralamış ve bir çok tüccarlarla görüşüp kendisine miktarı kâfi mal verilmesini ve bu malları sattıkça borcunu ödi- yeceğini söylemiştir. Hayrk, nihayet bu suretle Salâhattin, Dimo, Hacı Anesti (Arkası 6 ıncı sayıfada) Özür dileriz Dün makine dairemizde şaya- nı teessüf bir yanlışlık olmuş, pa- zartesi gününe ait roman sayıfa- mız ayniyle salı günü de tekrar makineye takılmıştır. Karilerimi- zin affını ve gazetemize karşı te- veccühlerinin devamını rica ede- riz. yük elçisi Lojacono Hazretleri a- rasında cereyan eden samimi mü» kâlemede iki taraf ait makamla- rınca kendi memleketlerinde bu hu susta yapılan tahkikatların vardı- ğı neticeler hakkında mütekabil beyanattan, hadisede gerek yel « kenlilerin karasularımıza dahil ol- masında ve gerek sahil muhafız - larrmızın hareketinde suiniyet ol » madığı anlaşlmıştır. Bir kazaeseri olarak vefat etti- ği anlaşılan müteveffanm rakip olduğu geminin mensup olduğu Bari şehrinde, müteveffanm isti - rahati ruhu için yapılacak âyine, silesinde ve muhitinde bu kaza - dan dolayı biç bir meraret eseri kalmamak arzusu ile oradaki Tür- kiye kon$olosunun vaki dostane daveti üzerine iştiraki takarrür etmiş ve bu suretle hadise dostane (Arkası 6 ıncı. sayfada), |

Bu sayıdan diğer sayfalar: