1 Ağustos 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

1 Ağustos 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sırçadan evde oluran ... İN Komşusuna taş atmazl.. — Sene 16 — No: 5679 — biatı her yerde 5 kuruş ÇARŞAMBA — 1 Ağustos 1934 —— Alman-Italyan dostluğu artık nihayet bulmuş Alman gazeteleri Italyanın asırlardan beri olan ihanetlerinden b ahsediyorlar taksitte alınacak, bu vergiler kaldırılacak Berlin 31 (A.A.) — Havas ajansı muhabirinden: «Der Deut- Alman - İtalyan dostluğunun nihayet bulduğunu haber vererek diyor ki: che» gazetesi, chain Gü Yeğene medyası ile bir hayal vermeğe ças liştilar. Asırlardanberi olduğu gi- bi, 1914 ağustosunda, 1915 iha- netinde ve bugün olduğu gibi lâ- tin, olarak kalmaktadır.» Diğer taraftan Berlin gazetele- ri, geçen şubatta sosyalistlere kar- şı olduğu gibi bu defa da tenkil işinin fecaati üzerinde ısrar et- mekte, Schuschnigg kabinesinin istikrarsızlığından ve kabinede çi- kan rekabetlerden bahsetmektedir. Von Papenin sefirliği Berlin 31 (A.A.) — Havas mu- habirinden: Siyasi polis, dün sas bah, söylendiğine göre, Avustur- ya ve Sarre meselelerinden bahse den Times (Taymis) gazetesinin bütün nüshalarını toplatmıştır. Diğer taraftan İtalyan matbu. atının Almanya aleyhine şiddetli hücumları, hükümet ricalini meş- gul etmektedir. Halk, İtalyan ga- zetelerini kapışmaktadır. Makedonya komitesinin M. Doifüsün katilleri: Yukarıda Palnetter aşağıda Holzveber paraları ne oldu? Bulgar kabinesi komite reisini ve gizli paraları arıyor. Sofya 30 (Hususi) — Yorgi- yef kabinesi Bulgar Makedonya ihtilâl komitesi reisi İvan Mihai- İofun izini, ve Bulgar komütesi« nin paralarını hangi bankalara yatırmış olduğunu bulmak için araştırmalarına devam ediyorlar. Hükümet memurları, Sofyada- ki banka direktörlerini ziyaret ederek tanzim edilen listeler mu cibince komite reisi İvan Mihailo- fun müayyen arkadaşları namına, bankalara para yatırılmış ve ya- hut hususi kasalar kiralanmış olup olmadığını sormuşlardır. Tahki- katın hitamına kadar bankalar. daki kasalar, açılmamak için hükümetçe mühürlenmektedir. Söylendiğine göre Makedonya bankasında yapılan araştırma neticesinde, Bulgar Makedonya komitesine ait 80 milyon levalık bir mevduat meydana çıkarılmıştır. Dün Makedonya komitesi er- kânından OAntonof biraderler, tevkif edilmişlerdir... Bunlardan biri Makedonya bankası meclisi idare rcisidir. Antonof biraderler,. Sofyada büyük bir deri fabrikası işletiyor- lar. Mâkedonya komitesinin pa- | raları bunların nezdinde saklanıl. dığından şüphe edilmektedir. Bulgar başvekili M. Yorgiyef Bundan başka komite reisi Mi- hailofun akrabasından (biri de | tevkif edilmiştir. Makedonya komitesinin sabık veznedârı Piperefşkinin komite- nin paraları saklamakta olduğu hakkında kuvvetli deliller elde edilmiştir. Gayri meşru teşkilât ve cemi- yetlere ait menkul ve gayri men- kul bütün servetler, Bulgar hü- kümeti nam ve hesabına müsade- re ediliyor, Alman diplomasi omahefili, Avusturya kabinesinin ettiğini, fakat von Papenin Viya- naya orta elçi olarak tayini için yapılan teşebbüslere henüz müs- bet cevap verilmediğini kaydet- mektedir. İlhamlarını siyasi mahafilden alan Alman gazeteleri, von Pa- penin vazifesi hakkında ecnebi matbuatın, bilhassa İngiliz ve İtalyan gazetelerinin neşriyatını asabiyetle kaydetmektedirler, Bugün bazı gazeteler, Viyana- dan gelen bir şayiayı yazmakta- dırlar. Bu şayiaya göre, İtalya hü- kümetine istinat eden Avusturya hükümeti, von Papenin tayinini Almanya tarafından evvelce ka- | bul edilmesi icap eden bazı şart- lar mukabilinde tasvip edecektir. Halbuki, bu tarzda şartlar ko- sulması, diplomasi âdetlerine mu- halifir ve matbuat, bir anlaşmanın peşinen gayri kabil olacağını kay- dediyor. Diğer taraftan, Avusturya hü- kümetinin M. von Papeni M. Hit- lerin hususi murahhası olarak de- Gil, fakat sadece tabii diplomasi (Devamı 2 nci sahifede) Küçük sanat erbabı ecnebiler Yunanlıları almak üzere dört vapur geliyor 21 temmuzdan itibaren icrası ecnebilere menedilen küçük san- atların ilk partisine dahil olan ecnebiler, kafile kafile memleket- lerine dönüyorlar. Ecnebi konso- loshaneler, bu kabil tabalarına meccanen pasaport vermektedir. Yunan konsoloshanesi fakir Yu- nanlıları Pireye meccanen gönde- riyor, Yunan Okonsoloshanesi, fakir yunan tabaasını Pireye götürmek için, bilet ücretleri Yunan hazine- sinden ödenmek üzere, Loyt Triyestino kumpanyasile anlaş- | mıştı, Fakat rumca gazelerde okunduğuna göre, yunan konso- loshanesi, fakir yunan tabaasını artık Italyan vapurlarile gönderil- miyecek, 8-10 gün zarfında lima- nımıza gelecek dört yunan vapurile sevkedecektir. Sadrazam öldücdüler? 7 Bugün çıkan ” HAFTA: okuyunuz. 18 büyük sahife 7,5 kuruş. Merhumun pasaportundak! resmi teşekkül | Evkafın lâğvı Telefon : 24240 (İdare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe) nm Evkaf bankası için Evkaf teşkilâtının lâğvı ile bir banka teşkili için hükümetçe bir kanun lâyihası hazırlandığı ya- zılmıştı. Yeni kanun lâyihasinın Millet Meclisinin bu devresinde müzakere edileceği tahmin edi- liyor. Lâyiha kabul edildiği takdirde evkaf müdürlüğü (Oönümüzdeki mayıs sonunda lâğvedilecek ve evkaf bankası haziramın birinci gününden itibaren açılacaktır. Bankanın sermayesini icar ve mu- kataa vergilerinin yirmi senelik tutar bedelleri ile, evkafın elin- deki emlâk teşkil edecektir. Bunun için icar ve omukatas vergilerinin yirmi" seneliği hesap edilecek, bunlar dört taksite tak- sim edilerek emlâk sahiplerinden tahsil olunacaktır. Bundan son ra bu vergiler kâmilen lâğvedi- mn Rüyalar serisi: 3 hazırlık yapılıyor Icar ve mukataa vergilerinin 20 seneliği 4 Istanbul evkaf müdürlüğü binası lecektir. Maamafih bu yirmi se- nelik müddetin mecliste değiş mesi ihtimali çoktur. Evkaf idaresi, önümüzdeki se- neden itibaren evkaf bankasının faaliyete geçeceğini: nazarı dik- kate alarak şimdiden gerek ge- çen senelere, gerek 934 senesine ait vergilerini toplamak için bü- yük bir gayret sarfetmektedir. Tahsildarlar, sene sonuna kadar haliye ve bakaya vergilerini ta- mamile tahsil edeceklerdir. i Evkafın lâğvından sonra açık- ta kalan memurlardan bir kısmi (Devamı 2 nci sahifede) A Edebi müsahabe Gençlikte Melâl Yazan: Halit Ziya Uşşaki Zado Adalının rüyasıl...

Bu sayıdan diğer sayfalar: