1 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

1 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

şgi 4 gö 11 l Sakırköy bez ümüzdeki hâfta başında açılacak — Yazısı ikinci sayıfada — fabrikası * AKIT “YAKITIN tertip Gittği büyük gezintiye | bunu kesip saklayingz. iştirak etim ek işin amman İdare Telefönu uz 24370 Sayısı 5 i 5 K 7 indi Yal. Sayı: 5950 Yazı İşleri Telefonu: 24379 varrr Telefonu: 21579 Çarşamba, 1 Ağustos (5 inci e) 1934 1 Ağustos 18 inci ay) 1934 rm Ramiz“ Pp pe TT en a KEREM EE aliya ni Avüsturya başvekilininKrallık taraftarı olduğu söyleniliyor 'Dolfus'un katilleri dün akşam asıldılar! ,< üzeredir. “etin muhtelif mmtakala -! cn Yeni Safha * elen haberlere göre Avus-! diseleri sükün safhasına İki gündenberi örülen mahalli isyanlar da! Yöizlerce asi Nazi Yugoslavyaya sığındı. Muvaffak olamayışlarının sebebini mandada birik yoktu; leri 5 için tehlike hisseden na-| iş görünüyor. Dahilde kuvvetleri vaziyete ha - ştur. Şurada, burada komsu memleketlere, bil. Yuposlavya hudutlarma ilti- pi isyan anasırı da hu- DE Ha alı işlerdir. Diğer taraftar hkemede muhakeme olun - şlamışlardır. Tabii hadi! ir krsmr bu adli tasfiye ile, ktır, MZ şu ciheti nazarı dikkate lizemdr ki Avusturya ha-! “in asıl menbar' Almanya-| Yusturyadaki nasyonal s0$-| İkilâtı hep isyan kuvvetle-| yadan almışlardır. Al hükümeti şeklen Avustur-| sı arma karşı bitaraf kalma- makla beraber fan) MERİ yel. mühim bir kıs» hee hadiselerinden ve Del: ilinden dolayı mesul tut- Gi Pi Alman nasyonal sosyalizm | İ m'da devletler ndırılması lâzım geldiği! mütalealar Oo yürütüyor. e Hitler ile fırkası Mevkiini muhafaza eder ve Vusturya üzerindeki tah- setini alttan alta devam! yz Yusturya da bugün olup e da Tin yarın belki daha fazla © meydana geleceği ile-| Yağ Va bu noktaj nazardan İn- Tansa ve İtalya gibi dev- üşünüyorlar? Bu cihet lm değildir. Alman- ee, Hitler hükümeti i eti, olduğu kadar bu memle- e kârı umumiyesini teskin £rini aramakla meşgul- n içindir ki Fon Pape - ig a tayinine iti- Al, memnun etmek mak- iy y hükümetinin A- Wi, relâlimi tanıdığına dair Mehm, et ASIM 'a: Pafanın 1 inci sütununda) Simaji , kada Türkler! yi ee e Aziz Samih Be. tetkike istinat eden a ia yi İNİ gelecek Pazardan ta her Bün birer bü. tarafın-| Maktul Başvekilin ölmezden evvel La Dolfusün katillerinden Planetta Öyle ise Yünân milli iktisat nazırı M Pesmazoğlu, Atinada çikmâğe başlıyan “Sınai mecmua,, ya Yu. nanistanm sanayi siyaseti hakkın. da dikkate değer bir makale yaz mıştır. Bu makalede söyle deni. liyor: “Yunanistan ayni zamanda her smai her zirai bir (o memleketi Bunun içim bütün © gayretlerimi: bu iki şubenin inkişafına matuf ol malıdır. eo Yunanistan © kıymeti mahsuller yetiştirmektedir. Bunla. rm buhran zamanlarında müsait “ bir surette satılmaları güçtür. Bu- nun sebebi de evvelâ, diğer mem- leketlerde yetiştirilen ve evsafı iti- bariyle daha adi olan mallarla de- ğüstrilmesinin — kabil olması Yunanistanın iktisadi istikbali “âsi heel fazla nüfusun harice muhacereti suretile mi halledilecek? Yunan milli iktısat nazırının bir makalesi şunda buluyorlar: Ku- her şey apansız oldu! simdiki Başvekille görüşüşünü göste- Belgrat, 31 (A.A) — Carint- hie ve Styriedeki — nazi asilerinin son mukavemetleri dün akşam sa- at 16 da hükümet kıtaatının gel- mesiyle nihayet bulmuştur. 300 asi, kamyonlar içinde hu- düdü geçmişler, derhal silâhları almarak hapsedilmişlerdir. Dün akşam nazırlar © meclisi Belgratta toplanarak nazi mülteci- lere yapılacak muameleyi omüza- kere etmiştir. 138 nazi, Varajdine sevkedilmiş, oraya gelişleri bu kü- çük tarihi kasabada (o büyük bir heyecan uyandırmıştır | Z (Devamı 10'.ncu sayıfanın 1 inci sütununda) | nereye? M. Pesmazoğlu bundan sonra da beynelmilel fiat- larm esaslı değişmelere | tabi bü lunmasıdır. ne an EĞ AN lm enli MM A va iv â, Ağustos Cuma günü Moda deniz hamamlarında yapılacak * Müsabaka herkese İştirak için gazetemiz yazı mü- dürlüğüne veya Moda deniz ha- mamları sahibi İhsan Beye mü- isim yazdırmak ve bi: racaatle kart almak kâfidir. “Programı mızı İl inci sayıfamızda çaksınız. Kam —enme Yüzme Müsabakamız acıktır. bula- an Dostluğu Bitti! Geçen müsabakamızda Leylâ H. Ni 4 Avam kamarası,hava va programını kabuletti 844 Tayyare beş senede 1304 olacak! İngiltereyi ürküten Almanyadır; M. Baldvin Avam kamarasında izahat veriyor ği e M. Baldvin. Londra, 3i (A.A) — Avam karaması, kabinenin hava silâh- larını © arttırılması o hakkındaki programını kabul etmiştir. M. Baldvin, muhalif işçi fırkası tarafından verilen takrire cevap beynelmilel işlerle silâh- ları bırakma işlerinin oson İZ ay içinde hiç bir zaman bu kadar bü- yük müşkülâtla karşılaşmadığını söylemiştir. Almanyanm Cenevrede bulun - mayışı ve tekrar avdeti ihtimalinin Avrupanın muh - Avusturyada düşünce- vermiş, pek az olması, telif yerlerinde ve vuku bulan . hadiseler, (Devamı 4 üncü sayıfanm 1 inci sütununda Istanbula gelen Mısırlılar şikâyet ediyorlar! Mısırlı mebuslardan Ismail Abaza B. ihtisaslarını anlatiyor Bu sene Mısırın güzide sima - larından bir çokları şehrimize gel- diler. Yaz tatillerini burada ge- girdiler ve geçiriyorlar. Dün bu çok güzide simalardan bir heyet - le konuşmak imkânmı buldum. İğlerinde büyük hukukçular ve hakimler, büyük hükümet memur- ları ve Mısır parlamentosu azala- rw vardı. * Fırsatı ganimet bilerek kendileriyle ayrı ayrı konuştum. Bütün Mısırlı kardeşlerimizin gözünden kaçmıyan, bilâkis göz - lerini aydın eden, içlerini sevin - * direnen büyük şey, kendi mem - | leketleri için “candan özledikleri, tahakkuku için çalıştıkları milli ömer Rıza

Bu sayıdan diğer sayfalar: