1 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

1 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAbKIN' BALKTN HALKEN Sene 5 — No: 1444 Bu İşe Aklımızr Ermedıl Iİşık Yüzü Gormıyenler— den Vergi Ahnır Mı ? Belediye, Hiç Hakkı Olmadığı Bir Pa- rayı Yıllardanberi Tahsil Ediyormuş Belediye vergi ve resimleri ka- hunu mücibince, fener olmıyan tadde ve sokaklar üstündeki ika- Metgâhlardan tenviriye resmi alı- hamaz. Belediyeye son zamanlar- da şikâyetler — yapılmıştır. Sehrin bir çok semtlerinde sokak- bazı lör aşıktan mahrumdur, Fener an- caddelerd İç taraf- ise bazı börtyol! ağızl albuki Istanbulda tenviriye vermiyen hemen hiç kimse r. Bütün evlerden belediye her seno tanzifiye ve tenviriye Tesmini beraber alır. Belediye varidat müdürlüğü bu İşi tetkik etmiş, ışık olmıyan semt- lırdakı ıvlerdın tenviriye resnıl tak ana arında | | ılınımıyıcığı neticesine varmışlır. Şimdiye kadar bir çok kümselerin bu resmi verdikleri anlaşılmıştır. Fakat belediye de hakkı olmiyan bu parayı almakta devam etmiştir. Belediye erkânından bir zat bu mesele hakkında demiştir ki: «— Kanun sarih Fener ob mıyan yerlerden tenviriye re gn alınmaması Jâzımdır. Fakat bili- nemez ne sebepten dolayıdir, nelerdir, fener olmıyan bir çok yerlerden - biz bu resmi tahsil ederiz. Varidatımıza kaydedilmiş hazır bir para.. veriyorlar, biz de alıyoruz. Verilen para alınmaz olur mu ?.. Vermezlerse tabii al- mayız. » Balüri Altın Yapanlar Dıyarıbekır Zabıtası İki Mühim Sıhtekarı Yakaladı Diyarıbekir, (Huıuıî) — Şeh timiz zabıtası, iki kişiyi dolondı- Tıcılık suçüu — ile yakalamıştır. nlar bakıri altın diye satmak- ftan suçludur. Rizeli Hasan oğlu Usuf ve Hasan oğlu Veysel İsmindeki bu iki kafadar düz bakır parçalarının üzerine İsanın Şarmıhlı resimlerini yaparak bun- ârı altın diye satmaya koyu- Muşlardır. İki suçlu, bu bakır Parçalarının üstüne altın tozu türmekte, fakat müşteri bunların &ltın olduğundan şüphelenirse eğe * bir az kazmakta, sonra| cep- lerindeki hakiki altın tozunu el Şabukluğile müşterinin eline tu- fuşturarak bir kuyumcuya mua: Yene — ettirmesini — söylemekte imişler. Filhakika kuyumcu bu tozu Muayene — edince 18 — ayar altın olduğunu — görüyor. Bu suretle de iki kafadar avuç içi kadar bakır parçasını iki yüz Jİiraya —kadar — yutturmuş oluyorlar. Bu iki arkadaş bu suretle uzun müddettenberi Sam- sun, Sivas, Malatya ve Elâzizi dolaştıktan — sonra Diyarıbekire gelmişlerdir. Elâzize — geldikleri zaman orada tüccardan Bitlisli Şıkır Efendiye bunlardan üç ta- nesini ( 750 ) liraya satmışlar ve buraya savuşmuşlardır. Şakir ER bir gün sonra, seve seve aldığı altınları bir antikacıya göstermiş ve bakır olduğu meydana çık- mıştır. Şakir Efendi derhal zabı- taya müracaat etmiş, zabıta bun- ları her ne kadar çarçabuk araş- tırmışsa da buraya savuştukları anlaşıldığından şehrimiz zabıtası (Devamı 11 Inci sayfada * Ti komiser Şevket, 2 - Ikinci komiser Helit 'Beplerle (X) ve (XX) işaretli dolandırıcı Yusuf ve Veysel ı l Şehır İdaro işleti telefen.; . —çaa — e 8 kuruş da Otuz Kışı Asılacak SH | Viyana Tel Örgü- Daha Geçirdi turya Baş i Dolfüse wteş ederek olan adama nittir, Fakat bu « altındadır. Adı Otto Planeterdir. Başvakâlete karşı yapılan bareketi Avusturgi ( Yazısını Bir Firarî Öldürüldü Mardin, (Hususi) —hksoyx:h' 5 seneye mahküm bu- emerii ıli.fîrırdı olan kaçakçı Mar- lunan ve hi Simo namile maruf İsmail, kumandanı Kemal Be- din bölük kumu Derköe frezesi tarafından b z ""dı ıınlnnmıs. hd dar çıkııııuu harikulüde fo- yesikalarla CEMAL PAŞA ünlerini neşrediyor. Bugün YEDİĞÜN'de okuyunuz. Şimdiye ka toğıal ve nın sön g nadan telsizle bütün dünyâya gönderilmiş olan bü Pesim, iki kurşunla yaralayan ve n mücrimiyeti kat'i değildir. gdaki re etmek süçundan mevküftür. a hükümeti tarafından llıı;ılıuıı kadar tahsil ettirilmeleri bş " akılmaları takarrür eden Dolfüs'ün küçük kızi ve oğlu B inci sayfamızdan takip ediniz ) leri içinde Avüs- ölümüne sebep Kendisi zan Ve Holizveber adlı bir elekirikçidir. İskeçede Türkçe Ezan İskeçe (Hususi) — Viyanaya tedaviye giderken buraya uğra- yan maruf güzel seslilerden Dür- celi Hafız Tahsin Bey, gençlerin | ricasını kırmıyarak Gençler Yur- dunda iki konser verdi. Yüzlerce kişi tarafından iştiyakla dinlendi | ve çok alkışlandı. Hafız Tahsin B. burada ilk defa olarak türkçe ezan da okudu ve camlin etrafını çeviren binlerce kişi türkçe ozanı hürmetle dinlediler. Halk türkçe ezanı çok beyenmiştir. x4 Kıskanç Adam Sevgilisinin Evini Yakmış Çorum ( Hususi ) — Şehrimiz- de çıkan yangın hakkında yapı- lan tahkikat, hayret verici bir netice doğurdu. Hâdise şudur: Burada belediye karşısındaki evlerden birinde Makbule Hanım isminde bir genç kadın oturmak- Geçen akşam Makbul Ha- evinden yangın çıkmış, kadın ayni zamanda 300 lirası ile 4 tane beşibiryerdesinin esra- rengiz bir surette kayıplara karış- tığını da ileri sürmüştür. Yangın söndürülmekle beraber yapılan tahkikat bu işte bir kast olduğunu meydana çıkarmıştır. Zabıtanın vardığı neticeye göre yangını, Makbule Hanımın sev- gilisi olan bir erkek kundakla- mıştır. Buna da sebep, Makbule Hanımın, evvelce evlenme sözü verdiği bu erkekten sohraları yüz çevirmiş olmasıdır. Bu suç ile zan altına ahnan erkek adliyeye verilmektedir. x tadır, nımın Yunanistana Gönderilen Şimendifer Malzemesi Lozan muahedesi mucibince Trakya şimendifer hattının Yuna- nistanda kalan kısmı için, Yuna- nistandaki şimendifer kumpanya- sına teslimini taahhüt ettiğimiz malzemenin hazırlanmakta oldu- ğunu yazmıştık. 11 vagon tutan bu malzemenin, hükümet mura- kıpları huzurunda kontrölü yapıl« ve Yunanistana gönderil- Divanıharp Faaliyetini Durdurdu Viyana, 31 (A.A.) — Deyli Telg- raf muhabiri bildiriyor: Divamıharp faaliyetini tehir mecburiyetinde kal- mıiştır. Filhakiko, divamıharp, asllerin hükümet tarafından Alman hudu- duna kadar salimen gidebilmeleri için kat'i valt aldıklarınmı khbul et- mek vaziyetinde kalmıştır. ki bu, Avusturya hükümetini müşkül bir vaziyete koymaktadır. Planeter, Dolfüsün ölümü hak- kındaki sualö — cevaben, - birisinin kendi istikametine hücum edip önü- ne geçtiğini, o0 zaman, korkarak tabancanın tetiğini çekmiş olmak ibtimali olduğunu ve «silâhın patla- dığımı söylemiştir. Yapılan tıbbi muayenede Başve. kilin ancak 20 santimetre uzaktan vurulduğu tahakkuk etmiştir. İki Idam Kararı Viyana, 31 (A A.) — Planeter ile Holtzveber idama mahküm edil- mişlerdir, Planeter hiyaneti vataniye ve M. Dolfüs'ü katilden, Holtzveber yalnız hiyaneti yataniyeden dolayı mahküm olmuşlardır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: