1 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2

1 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

H alkın Sesi Mücadelesi Ve Halk Polisin vazife ve salühiyetleri hakkında tebliğ edilen bir kanun, bilhassa ahlâksızlıkla mücadele- den bahsediyor. Bu tebliğin halk arasında — hâsil — ettiği — intiba şudurn Sami B. (Çarşıkapı Medrese sokak 12) — Polis yeniden ahlâkmzlık mü- cadelesine mak üzere imiş. Genç kız ve erkeklerin barlara, kafeşantan- lara, birahanelere girmelerine ve otur- malarına müsaade etmiyecekmiş. Uy- guünsüz kadınlar artık en işlek yer- lerdeki muhallebici, dondurmacı ve pastacı dükkânlarında durak kura- mıyacaklarmış. Mahalle aralarına ka- dar kötü kadınlar sokulmıyacaklar- mış. Bu haberden memnun olmıyacak biçbir. kimse yoktur. Fakat bu mücadele işi çok eskidir. Tem- cit —pilavına benzer. Zamam za- man ortaya konur. Bazan haftada beş, altı randevu evi kapatılır. Fakat bunlar bir kafası kesilince yerine on tanesi çıkan esatiri ejderlere benzörler. Bir ev kapanınca başka bir yerde ayni ev sahibi yine pekâlâ ev açabiliyor. Bu işle cezri bir şekilde mücadele et- mek lâzımdır. Yeni mücadele yine eskileri gibi olacaksa iyi bir netice alınmıyacağını şimdiden söyliyebilirim. * Zeki Bey ( Koska tramvay caddesi 83) — Beyoğlundaki mahallebici dük- kânları birer randevu evine döndü. Diğer semtler de öyle. Bazı tatlıcık ların üst kısımlarında hususi kama« ralar bile vardır. İnsan, mahallebici dükkânlarının birçoklarına refikasile, kızile girmeye utanıyor. Çünkü ya- nındaki — masalarda pusu kurmuşlar, gelene geçene boyuna işmar ederler. Polis bunlarla ehem- miyetli bir surette mücadele etme- kidir. Şimdiye kadar yapılan mü- cadelelerden iyi bir netice alına- mıyordu. Bunun için de İki sebe; vardır. Ya polis kudreti bünlari mücadeleye kâfi değildi. Eğer böyle isze mücadele kadrosunu kudretlen- dirmek lâzımdır. Veyahut ta mücadele lâfn murat olarak kalıyordu. Yeni işe başlarken alâkadarlar bu iki sebebi de nazarı itibara almalıdırlar. * Hakk, Bey ( Fatih Kıztaşı 84 ) — Türk faziletli bir millettir. Türk ka- dınları namusludür. Fakat umumi harpte ve sonraları iktısadi buhran dolayısile bazı kadınlar baştan çıkmış- tır. Ahn damarları kopan bu mah- lükları islah etmek biraz müşkül- dür. Fakat bunların fenalığını sirayet etmez bir bale getirmek lâzımdır. Bunun için bu mahlüklarla adam akıllh bir. mücadele ister. Şimdiye kadar maalesef — muvaffakiyetli - bir mücadele yapılamadı. Bir evi kapa- tılan — randevucu bir kadın başka yerde bir ev daha açmak imküânını buluyordu. Yeni mücadelenin eski- lerine benzememesini temenni ederim. Kadıköy Tramvayı Yeni inşa edilmekte olan Ka- dıköy ve cıyarı tramvay — hatları için lâzım gelen vagonlar çok yakında Almanyadan şehrimize getirilecektir. .Son Posta'nın Resimli Hikâyesi: — Hasan B. bu senin halin nedir?Herkes sayfiyeye gittiği halde; sen hâlâ şehir- desin! Bu yüzden hiç canın sıkılmıyor mu? aıkılımıyor buldum; sabah kahvaltısını Köprüden Modaya hareket eden ilk vapura bakarak ya« piyorum. DAHİLİ HABERLER Küçük Kızları Fuhşa Teşvık < Ediyormuş ! Yeni yapılan ıpımııınlu ve evlerle bneım; olan ve baştan başa temiz ailelerin yerleşmiş olduğu Cihangirde bir randevu evi işletildiği haber akşam bir cörmümeşhut yapıl- mıştır. Bu evde kira ile oturan Madam Maryantanın 14 - 15 yaşındaki masum kızları kandırarak rande- vuculuk ettiği hakkında polise şikâyetler yapılmıştır. Bu ev, Cihangirde, Matra sokağında 7 No.lı evdir. Emniyet Müdürlüğü Aahlâki zabıta memurları evvelki akşam bu ev civarında gizlice beklemişler, girip çılıııılın gözetlemeğe lııçlıınışlırdu- Nılııyet alınmış ve evvelki Takas Yolsuzluğu Tahkikatı Takas — suüstimali tahkikatı bazı memurların da dinlenilmele- lerinden sonra tekemmül etmiş ve bu işle meşgul olan komisyon fezlekenin tanzimine başlamıştır. Şimdiye kadar devam eden tahkikat ile kereste Aalış verişi üzerinde yapılan suüstimal tama- mile tesbit olunmuştur. Bilhassa, mevhum keresteler için tanzim edilen beyannamelerin muameleye konularak yapılan yolsuz mua- mele, kıymet itibarile çok kabarık bir yekün teşkil etmektedir. Fez- lekenin hazırlanmasını müteakip komisyon mesaisini bitirmiş ola- caktır. Diğer taraftan takas işinde methaldar bulunan. ve ortadan kaybolan üç tacir ve komisyoncu hakkında yapılan takibattan bir netice elde edilememiş, memleket haricine kaçtıkları anlaşılmıştır. Tahkik komisyonu, bu hususu Gümrük ve İnhisarlar Vekâletine bildirmiştir. Rasathane Ve Müze Memurları Büyük Millet Meclisi müzeler ve rasathbaneler için yeni bir ka- nun kabul etmişti. 3 Temmuzdan itibaren meriyete geçen kanun ve yeni kadro müzeler idaresine ve rasathane müdürlüğüne yeni teblig edildiği için memurların temmuz maaşları ancak dün ve- rilmiştir. Yeni kanun müze me- murlarını Üç sınıfa ayırmıştır. Birinci sınıfa 35 liradan 125 liraya kadar, ikinci «sımfa 55 liradan 90 liraya kadar, üçüncü sınıfa da 20 liradan elli beş liraya kadar asli maaş verilecektir. Bi- rinci ve ikinçi sınıf memurların Üniversiteden mezun olması, Garp dillerinden birini bilmesi, bir kitap neşretmiş bulunması şarttır. Hasan B. — Hiç canım çünkü — çaresini İf — Öğle yemeğini “Güzel Boğariçi, İsimli bir lokan- tada yiyorum.. Yeni Bir Karar İş Görecekler ? Şehrimizde — çalışan mahkemelerinin meşgul olacakları davalar hakkında Adliye Vekâle- tinden yeni bir emir gelmiştir. Buna nazaran, bundan böyle 9 uncü ihtisas mahkemesi, İstan- bul cihetindeki uyuşturucu mad- deler kaçakçılığı davalarile meş- gul olacaktır. 8 inci ihtisas mahkemesi ise gümrük kaçakçılığı ve Beyoğlu mıntakasında yakalanan uyuştu- rucu maddeler kaçakçılarının mu- hakemesine bakacaktır. Bu şe- kilde tefrik yapılması, her iki mahkemenin de işlerinin çoğak masından ileri gelmiştir. Bazı Zararlı Neşriyat Son zamanlarda ticaret ve sanayi işlerinden bahseden hafta- hk gazeteler * artmaktadır. — Bu gazetelerden bazılarında memle- ketin iktısadi vaziyetine uygun olmıyan yazılara tesadüf edildiği gibi, mali müesseselerdeki eşhas meth veya zemmedilmektedir, Aldığımız — malümata — göre birçok müesseseler, bu tarzdaki gazetelerin zararlı — neşriyatının önüne geçilmesi için alâkadar makamlara müracaat etmişlerdir. Bu gibi gazete ve mecmualar hakkında takibat yapılacaktır. Kadıköy Su Şirketi De Satın Alınıyor Aldığımız malümata göre Ka- dıköy su şirketi belediye tarafın- dan satın alınacaktır. Bu husustu belediye bazı hazırlıklara başla- mıştır. Şirket önümüzdeki sene- başından — itibaren — belediyeye devredilmiş — olacaktır. Şirketin son zamanlarda Bâzı yolsuz mu- ameleleri tesbit edilmiştir, Bele- diye, bu şirketi satın aldıktan sonra, tıpkı Terkos gibi, Elmalı suyunu da ıslah edecek, şebekeyi genişletecektir. yorum, » İkindi vakti evi Sua- diyede olan bir arkadaşımın yazıhanesine uğrayıp — biraz dereden tepeden lâf edi- gece yarısına doğru, memurlar kanun? usule riayot ederek evin kapısımı çalmışlar, içeriye girmişlerdir. İçerde birkaç tane 25 ile 30 yaşları arasında kadın bulunmuş, ayrıca birkaç tana de 14-15 yaşları arasında küçük kızlar görülmüş- tür. Bunların hepsi ve evin kiracısı Madam Mar- yanta karakola götürülmüş, sonra da muayeneye sevkedilmiştir. Yapılan muayenede de büyük ka- dınlardan bir kismınin hastalıklı olduğu anlaşılarak hastaneye gönderilmişlerdir. küçük lnılııı fuhşa teşvik ıuçuııdııı ıdlıyıyı verilmiştir. 24 İhtisas Mahkemeleri Nasıl Saatin ihtisas Hadıselerl kapı açılınca da Madam Maryanta da, Tahsin ve Güldane isminde biri erkek diğeri kadın iki Çin- gene, Büyükderede Arif Efendi isminde” birinin evine girerek bir- çok eşya çalmışlar, fakat savu- şurlarken yakalanmışlardır. * Hayik isminde bir tuhafi- yeci ile ortağı ve ayni zamanda baldızı. olan Lüsi isminde genç bir kız Bahçekapıda birçok mağa- zaları dolandırmak suçile yaka- lanmışlardır. * Sirkecide Vezir iskelesin- den mavnadan arabaya demir taşımakta olan Leon İsminde bir- nin başına bir demir düşerek ağır surette yaralanmıştır. 3 Simon ve İlya isminde iki kafadar - Şişli -—tramvay — deposu arkasındaki dutlukta uyumakta olan Süreyya Efendi isminde biri- nin 10 lirasını ve Şevki Efendi isminde birinin de 5 lirasını çala- rak savuşurlarken — yakalanmış- lardır. Esnaf Bankasında Esnaf Bankası heyeti umumi- yesi Ağustosun 11 inde fevkalâde bir toplantı yaparak — vaziyeti görüşecektir. Bankanın bu içti- mamda sermayenin arttırılması cihetleri görüşülecektir. Bu içti- maa, en büyük hissedar olan belediye de iştirak edecektir. Bu içtimada belediyeyi kimin temsil ödeceği henlz malüm değildir. Bir Kıza Bıçak Çekmiş Hüseyin oğlu Mustafa isminde bir. kıpti Edirnekapı civarında bir cami havlusunda - bıçağımı çekerek Rübabe isminde bir kıza taarruz. etmek istemiştir. Polis Mustafayı cürmümeşhut halinde yakalıyarak dün Adliyeye ver- miştir. anlıyacağın bir gi rüm. »« Gece de Tepebaşı bah- çezindee “Adalar Revüsünü,, erum. — Yani senin ünde bütün sayfiyeleri dolaşmış oluyo- Şişhane Faciasının Muhakemesi ” | Beş ay evvel Şişhane yokuşundu bir otomobil faclamı oldu. İki Hait min ayakları kırıldi, Rişar ismindt bir matmazel de öldü. Dün ağır celf mahkemesinde bu faciamın muhakt* mesine başlandı. Suçlu mevkiine Kâ* ragümrükte Yıldız. sokağında oturaf şeför Remzi Efendi getirildi. ()(aıı' bilin sahibi İsmail Hakkı Bey dt otomabilini ehll bir şofore vermediği iddiasile suçlunun yanına oturdu. Şo" | för Remzi Efendi, Matmazel Rişarâ çarpmadığını, bu kadının kendi ken' disine düşmek suretile öldüğünü ileri | sürdü. Bündan sonra Matmazel Rişarılf veresesi vekili, şoförün cezalandırıl" masını ve (10) bin liralık zarar istedk Sonra üç şahit dinlenildi ve diğef | gahitlerin çağrılması için de muhe | me 27 ağustosa birakıldı. İ İskân Suiistimali Ağır cezada iskân işlerinde sahe tekârlik yaptıkları — iddimsile — suçlu * bulanan İskân Müdürü Cemil Beyle arkadaşları tskân — memurlarındaü Mâzhar, Sabrli ve Emin Beylerin mu- hakemelerine devam — edildi. - İddis makamı; hazinenin suçluların tesirile (294,294) llra (8) kuruş zarar gördür günü, bunun da sahtekârlık mahiye- tinde olmayıp vazifel sulistimal şekk Hnde bulunduğunu ileri sürdü ve af kanununa mazaran da cürmün orta- dan kalkmasını istedi, Hazint Vekili evrakı tetkik edeceğinl söylediği Için muhakeme yedi ağastosa talik edildi. Türklüğü Tahkir Muhtelit Türk « Yunan mahkeme- sinde Türklüğü tahkir ettiği iddiasile Müddeiumumiliğe verilen Yerasimos Efendi hakkında kanunt takibat ya- pilması için Müddelumumilik dün Adliye Vekâleti vamtasile Büyük Millet Meclisinden müsaade istemiş- tir. Yerasimon -Efendi serbest bıraki' kılmıştır. Bir Sovyet Hava Filosu Geliyor Sovyet milli bayramı münasebetile Moskovaya giden tayyarecilerimizin ziyaretini iade maksadile bir tayyare filosu bu ayın beşinde şehrimize gelecektir. Filo, buradan Eskişehire gidecektir. Saatler Meselesi Elektrik, Terkos ve Havagan sâ« at kiralarinın inmösi İçin Nafıa Ves kâletinin bir. formül bulduğu baberl | teeyyüt etmektedir, Verilen malümata göre ayda yirmi beş kuruş olan elektrik saat kiraları 125 kuru inmektedi! Vekâletin bu — kararı, Terkos esatleri dolayısile belediyeyi de alâkadar etmektedir. Terkos saat kiralarının da ayda — otuz kuruştan 15 kuruşa tenzili mu- vafık olacağı söylenmektedir. Terkes Şirketinin abone mikdarı 50 bin ka- dardır. Suat kiraları yarı yarıya inince belediye sular idoresi senelik vari- datından mühim bir kismını kaybe- decektir. Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: —'Hün tzsse t işE liği daha var azizim, misafir korkusu da yok!

Bu sayıdan diğer sayfalar: