1 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

1 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CA y Bae A g H (Baştarafı 10 uncu sayfada ) mun aşığında gördüğü manzara Amerikalıyı kahkahalarla güldür- dü. Hüsnü ile Cemile beyaz ya- tak çarşafları içinde tir, tir titri- yorlardı. Hüsnü bir nefeste ona kendi hikâyelerini anlattı ve Ce- mile de dolarlarları uzatarak: — İşte alımz paramıı dedi. Ve bizi de affediniz. Fakat Amerikalı bin dolarlık parayı onların elinde bırakarak: — Bunu ala koyunuz, ve ha- yatımda birinci defa olarak bana korku hissini tattırmış olduğunuz için size teşekklir ederim dedi. * Bundan Üç ay sonra Ayazpa- şada bir apartımana yerleşmiş- lerdi amma Hüsnü artık ressamlık yapmıyordu. Beyoğlu caddesinde (F) sergisinin açıldığı binaya pek yakın bir yerde bir bakkal dük- ( Baştarah 1 inci sayfada ) telgrafla haberdar edilmiştir. Bi- rinci komiser Şevket ve ikinci komi- ser Halit Naci B. ler birkaç polisle dolandırıcıları, Melekahmet çarşısın" da bakkal İzzet Ef.yi kandırmakta iken cürmümeşbut halinde yaka- lamışlardır. Elâzizden tüccar Bitlisli Şakir efendi levhalarla celbedilr miş, bu suretle hakikat meyda- RTLA KLAR. kânı açmıştı. Bakkal dükkânının tabelâsının üstünde bir mehtaplı gecede beyazlara sarılmış iki ha- yal görünüyordu. Ve altında gü- zel bir yazı ile şu sözler yanlı idi : | Hortlaklar bakkaliye mağazası | * — Bu hal üebir? Diye soran ressam ve san'at- kâr arkadaşlara : — Oyun; diyorlardı. Bir teyze bize mirasını bir bakkal dükkânı açarsak bırakacağımı va- siyet etmiş biz de beş sene bak- kallık edeceğiz. Fakat Cemile beş sene değil ömürlerinin sonuna kadar bakkal kalmalarını tercih ediyordu. Hüs- nüyü hâlâ seviyordu amma, res* samlıktaki istidadına emniyeti kal- mamıştı. —rsromairraannzaz « Bakırı- Altın Yapâıî;r na çıktığı gibi dolandırıcılar da cürîşml:ini' itiraf — ettiklerinden Adliyeye verilmişler ve tevkif edilmişlerdir. Bu hususta gezdikleri vilâyet- lere de telgraflar çekilmiştir. Zabıta bu kafadarların dolandır- dıkları adamları aramaktadır ki hakları meydana çikarılabilsin. * büdiderkisnlmı Böindeişlekrişerie ei yyaa | Son Posta Ki İstanbul BORSASI 31-7-1934 ÇEKLER kuruş 63300 — | Prag 0,794460/ Viyana 17,06 Mudrit OAT — | Berlln 38388 | Vargova 633175 — Peşte Cenevre — 244360 — | Bükreş Selya 66,30 Belgrat Amsterdam — 1,1788 | Müskova — 1089,23 ESHAM ve TAHVİLÂT Lira İş Bank.(Nama) Ü, — » iHümlle) 9, Londra yörk Nev - Paris V 1o Bi ükse! Allaa Lira Bomontl TSO 1833 kstikrarı — $8,50 b » (Mücas # )lOZ— | İstikrazı Dabilt ga,00 Camarli Bank. (3 | Düyünü Mus — 3250 - 95 | Bağdal tertip 1 00,00 Şirketi Haydye 1500 | — , » H 10,00 ahi * IT | Reji 5,90 BC0W Z6Ş | Tramvay BC 60 P. 2483 | Rıhtim 2300 4 100V. 03,50 | Üsküder u — M — *28,60 | Terzoa 41,50 Üzküdar su 11,09 2675 V ÜLU0 MESKUKÂT (| Lirm 822,00 | çHamlı) 10,38 | (Reşni) * 543 | (Vahli) » « SN 9650 » » BNN YS0 Elektrik —— Torkon Havagazi! Telefon 4650 4900 46,4) Türk #ltima bz » Br Rus Mesidiye 36,50 Cümhariyet) —DJ3 Bankaot (04. B.r 240 | | n a it) armalı 32,50 el u beşibirlik altka ('R":î..g) a 108 (Cümhariysi) eças | Vahi . 190 Aria) 4625 | V) Bersa barici 45,50 | MuarKr.Fo.1886 138,60 | | z 10488 | İnca beşibir'ik a tın || ae % Askerlik Daveti Fırka A&kerlik dalresindem 1 — İstanbul - vilâyetinin — şehre- maneti hududu dahilinde bulugan kazalarda 330 doğumlu ve enlarla muameleye tabi efradın son yoklama- larına 1 Eylül 934 te başlanacaktır. 2 — Alâkadaranın muayyen za- manlarda müracaatları Küzumu, Vecihi Sivil Tayyare Mektebi Kır Balosu Sivil Tayyarecilik etrafında — kay- şubelerine | metli bizmetler yapan ve genç tay- yareciler yetiştiren Vecihi aivil tay- yarecilik mektebinin tertip ve Vali Muhiddin Beyin himaye ettiği * Ha« vacılar gecesi , havanın fevkalâdeli- ginden dolayı (2) Ağustos tarihine tehir edilmiş bulunduğu haber alın- mıştır. Bu yeni müessesenin ve genç havacılarımızın şimdiye kadar yap- tıkları baloları gibi bu gecenin de zevk ve neş'e içinde geçeceğine hiç şüphe ötmiyoruz. Kongre Eyüp İdman Yuvası riyase- tinden: 9 Ağustos 934 perşenbe günü akşamı saat yirmide senelik kongremiz — yapılacağından — kayıtlı azanın teşrifleri ri: . A. KUTİEL Karaköy Topçular caddesi No. 93 | — Istanbul Evkaf müdüriyeti ilânları 1 — Aksaray Sofular Cami avlusunda Dört oda ve büyük Sofa. 2— » » » yanında bahçe ve derununda odalar. 3 — Mahmutpaşa, Servili mesçit, Cami avlusunda iki oda. Beşiktaş Sinanpaşa, vapur iskelesi 21/23 No, lı dükkân . Üsküdar Küçük çamlıca Faikbey sokağı 17 No. h dükkân. Mİıne u ha Zeyrek Ferhatağa 14/120 No. li dükkân. h. 7 — Galata Şehit Mehmet Paşa Üstüpçüler 13 No. lı baraka. 8 — Çelebi oğlu Alâettin, Yenicami avlusu 127/19 No.lı kahve- hanenin yan tarafındaki mahal. eX Dönüşü: . — Evime nasıl gideceğim, oturduğum yeri bilen kimse geç- miyor kil Hangi Mektebe Gireceksiniz ?.. Küçük Sıhhat Mektebi Mektebin nihart kısmı İstanbulda, leyli kısmı da Çorumdadır. Her sene oldu gibi bu sene de mektebe talebe alnacaktır. Taliplerin Türkiye tebaa- sından olmaları, ortamektep tahsilini bitirmiş balunmaları, yaşları (9) dan aşağı (25) den yukarı olmaması, temiz ahlâklı bulunmaları lâzımdır. - (20) ve daha yukarı yaşta olanların hizmeti askeriye ile alâkası kalmamış bulun- ması icap eder. Lise mezunları bu kayda tâbi değildir. Kadro dolmadığı takdirde — Ortamektep — derecesinde tahsil görmüş olduğunu mpat edenler de kabul edilir. Müracant yeri, her şehrin Sıhhat ve İçtimal - Muavenet Müdürlüğüdür. Talipler — evraklarınmı — müdüriyetler yasıtasile Mektep müdürlüğüne gönr dereceklerdir. Kayıtlar eylöl iptidasına kadar yapılacaktır. Covaplarımız İzmirde Mes'udiye caddesi SA4 nu- marada Yaşar Beye: Size tavsiye edeceğimiz en müna- sip mektep Kara veya deniz. Ge- dikli zabit mektepleridir. Yaşımız ve tahsiliniz bu mekteplere müsaittir. Sihhatiniz de müsit olduğu takdirde iyi ve temiz bir mesleğe girmiş olur- sunuz. Deniz Gedikli Zabit mekteb'- nin kayit ve kabul şeraitini mufass:- lan 25 Temmuz tarihli gazetemizde bulursunuz. Kara Gedikli Zabit mek- tebinin kayıt ve kabul şeraitini de yakında neşredeceğiz. Size dundan başkıa tavsiye edeceğimiz mektep, Konya veya Erzincan Askeri orta mektebidir. Bu mekteplerin kayıt ve kabul şeraiti — Maliye İşleri İcra Memurları İçin Bir Talimat- name Hazırlandı İstanbulun yeni maliye teşki- Mât kanununda icra amirleri ve memurları hakkında hususi mad- deler vardır. Fakat şimdiyekadar bir talimatname — yapılmamıştı. Maliye Vekâleti Istanbul tahsil müdürleri tarafından “icra İşleri hakkında hazırlanan bir raporu tasvip ettiğinden icra işleri için yeni defterler ve dosyalar bastı- rılmaktadır. Bir hafta evvel Istanbul, Be- yoğlu ve Üsküdar tahsil müdür- leri toplanarak bu rapora göre yeni bir talimatname hazırlamışlar ve tasdik için de vekâlete gön- dermişlerdir. Ayni zamanda bu talimatname — memurlara — tamim edilmiştir. İcra memurları bu ta- limatnamede yeni teşkilât kanu- nuna muhalif maddeler bulundu- ğunu iddi ave bazı yerlere de şikâ- yet etmişlerdir. Alâkadar bir zat i 29 temmuz tarihli gazete- | mulassaf izahat vermiştik. Kayıtlar mizde mufassalan bildirilmiştir. Maama-| 16 ağustosta bitmektedir. Kadroda fih sizin müracaat edeceğiniz yer, İzmize | münhaller kaldığı takdirde bu müd- deki askerlik — şubesidir. girmek için lâzım o'an - şarlları, muh- tevi kayıt ve Kabul şartnameleri ve muhtaraları şebede — vardır. üseyin Beye: Ha açük shkat mektebinin kayıt ve kabul geraitini yakında bildireceğiz. Maamafih sizin de mevzuubahs ettiği- niz “hizmeti sekeriye, meselesi doğ- rudar. Sıhhat ve İçtimat Muavenet Vekâletine bağl olan bu mektebin kayıt ve kabul şartnamssinde şu kayıt yardırı * Taliplerin yaşı 19 dan ngağı ve 25 ten yukarı olmamak lâ- zımdır. 20 ve daha yukarı yaşta olan- ların hizmeti askeriye İle alâkası olmamak garttır. » M. Hamdi Beye: Mektebe | det uzatılır. Sizin yapacağınız şey şu- dur: Üsküdar Askerlik Şubesine mü- racaat edin ve mufassal şartnameyi Gidip | alın, mektebe yazılacağınızı söyleyin. Bütün muammelenizi şube yapar, Er- zincan ve Konyaya #sizi gönderir.. Ondan — sonra ğıjıll. Bır.ıı veya Maltepe Askeri liselerine geçersiniz. Bundan başka Kara veya Deniz Kü- çük gedikli zabit mekteplerini de tavsiye ederiz. Deniz gedikli zabit mektebinin kayıt ve kabul şeraitl 24 temmaz tarihli gezetemize çık- mıştır. Kara gediklisi de — yakında çıkacaktır. * Adapazarı mualliim M. Celâl Beye: Geçen seneye — kader — Muallim mektepleri S sınıflı Idi ve mezunları Üniversiteye girmek hakkına malik değildiler. Şimdi ise Muallim mektep- leri tam devreli liseye muadil oldu- gundan Üniversiteye girmek hakkını Askeri Hseler hakkında 29 tem- | kajzdirler. Siz, tam devreli lis& me- muzda malümat vermiştik. Herhalde bu gazete eliniza geçmiş ve sizi tat- :.h_ olmadığımı zannediyorur. zunu addedilmediğinizden Gazi ens- titüsüne — girmenize İimkân yoktur etmiştir. Başkaca verilecek bir | Gendim. * bu hususta bize gu İzahatı ver- miştir: “— Bu talimatnamede teşkilât kanununa muhalif hiç bir madde yoktur. Bilâkis bu talimatname İcra memurlarının — vazifelerini kolay- laştırmıştır. Talimatnamede icra âmirlerinin tahsil müdürlüklerile olan münasebet ve mes'uliyetleri, icra memurlarının şube başme- murlarile beraber nasıl çalışacak- ları ve tutacakları — defterlerin şekilleri, muamelenin — cereyan tarzları tarif edilmiştir. İcra me- murları iddia edildiği gibi tebliğ memurları derecesine de indiril- miş değildir. Bilâkis icra memur- larının münhasıran müspet işlerle uğraşmaları ve bu çalışmaların pan azami fayda istihsali için | tedbirler alınmıştır.,, askeri İiseleri, orman fen mektebi, Halkalı zirnat mektebi, Nafıa fen mektebi ilâ... Bunlardan bir kısmının kabul şartları gazetemizde çıkmıştır. — diğerleri da çıkacaktır. Bu mektep- — lerden — hangisini tensip — ederseniz, yine bizden malümet İsteyiniz. # * $ Adapazarı Yenicamide Ahmet beye: — — Hastane — tarafından — verilen ları gösterildiği takdIrde, bu mektebe tavsiyemiz bu ve buna benzer mek- tir. Meselâ mülki mekteplerden birinl. (YENi çIKTI| ZONGULDAK HAVZASI Kömürlerimizin, vesikalara dayalı, raporda miyop ve İmermetlop, hastalıke — girmenize imkân yoktur. Size yegüne —— teplerden gayri bir. mektep seçmek. —— KAT uzun hikdyesi, ZSK Konya Lisesinde Bezmi Beye: İstanbul 21 inci M. Sabahattin Beye: Size tavsiye ödecegimiz mektepler | Size tavsiyemiz Konya ve Erzin- şunlardırı Hava makinist mektebi, yük- | can Azkeri Ortamektepleridir. Bu |sek deniz ticaret mektebi, küçük mhhat mektebi, Kuleli, Maltepe veya Bursa | * 9 — Eyüp, Cezeri Kasım baba Haydar Arsa. Balâda yazılı emlâk 935 senesi Mayıs nihayetine kadar Hrıyı verilmek üzere müzayedeye konmuştur. İhaleleri Ağuıtoışın 8inci Co şamba günü saat 15 te yapılacaktır. Talip olmak - isteyenler Evkaf Müdüriyetinde Vakıf Akarlar Kalemine müracaatları. (4220) | teyimiz. isteyini; * Örtamektep mezunu - karilerimizden mektepler hakkında birkaç gün evvel

Bu sayıdan diğer sayfalar: