2 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

2 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HALKIN HALKIN HALKTIN Sene 5 — No: 1445 Bir Serseri Kurşun, _Dîîll- yayı Ateşe Verebilir îiâl);a Hududuna Tehlike İşaretidir PTT Yugoslav;aı;ın T Viyanada Asılan Mah- | — kümlar Bağırıyorlar : M Ş AAA YEEN ” e D Ki 'ğ Ş BAAT INÇ Yo a r *ıN I, * .îjı!;' : KA ’/ “ Yaşasın Almanya, Yaşasın Hitler ! ,, AĞ V YAY M - hi n N ee İ vf : : E Londra, 2 (Hususi) — İstikbali ç M0 E Mt YNM İ Çıiını iyi görmek istiyen en ümit- Ü ü diplomatlar bile, Avuaturyanın â4 $ ! nkü vaziyeti yüzünden dün- Y ğ yanın başına büyük bir harp fe- | ! : : : ş Müketi çıkabileceğini teslim ediyor- lar. Bütün siyast şâhsiyetler Av- gİ w»qâ!pm !! K Grrm Berlin, 2 (Hususi) — Cümhur Reisi Mareşâl Hindenburgun sıhhi vaziyeti çok ağırlaşmış, — bütün ümitler kesilmiştir. Başvekli M. Hitler derhal bir tayyereye atlı- marak Mareşal Hindendurgun bu- İunduğu Nödek şatosuna gşitmiştir. Paris, 2 (Husust) — Siyasi ma- hafilde, — Maraşal — Hindenburgun sıhhi vaziyetinin, çok vahametli siyesl neticeler doğuracayı - ileri sürülüyor. (Lütlen beşinci saylamızı — geviriniz, Fazla tatsilâf bulacaksınız.) Italganın en çok güvendiği tayyarecileri alesta variyetinde ; Fupanın en tehlikeli günler yaşa- | kuvvet tahşit etmiş, hudut geçit- dığını soylüyorlar, lerini de kapatmıştır. Avrupanın bugünkü haritasını Almanya tarafından Avustur- t şekilde çizmek mümkündür: yayı İlhak etmek maksadile yapı- 1 — İtalya, şimalde Avustur- | lacak en küçük bir harekette, bu Ya hududuna elli bin kişilik bir (Devamı 12 inci u,(ıd. , -— l Maarif Vekâleti Yeni Mektepler Açacak “İkmal Mektepleri,, İsmini Alan Bu Müesseselerin Kadroları Hazırlanıyor Son Posta Bugün Sayfadır İdare işleri telefon, Bedava Bir Kuvvetlenme Usulü .. Plâjlarda Vü son Posta « PERŞEMBE — 2 AĞUSTOS 1934 20203 — Fiatı $ kuruş cutları Yak- mak ZararlıMı,FaydalıMı Artık Güneş Şuamın Da Gıda Gibi Yenildiği Bir Devirde Yaşıyoruz Gıdadaki — (vitamin) in — rolü keşfedilelidenberi herkes kuvvet- lenmek için vitamin almıya uğra- #p duürüyor. Halbuki “ön gün- lörde İstanbulü yakan - sıcaklar icabettiği miktarda gıda almıya bile engel oluyor. Sıcağa karşı yegine tedbir olarak — İstan! * halkı plajlara dökülüyor. irkaç sene evvel bu mevsim- de plâjlarda vücudü kararıncaya kadar yakmak pek rağbette bir moda idi. Bir müddet — sonra beynelmilel büyük spor şampiyon- larından — bazılarını, — menejerleri vücutlarını yakmaktan — menetti- ler. Güneş banyoları vücuda z8- rarlı oluyormuş - diye.. Bu sene bihassa gençler ara- (Dovamı 16 İnci sayfada ) kesten Evvel Sıhhat ve İçtimat Muavene Vekâleti dün gazetelere çok acı bir lisan ile yazılmış bir tebliğ gönderdi ve dedi ki: 29 Temmuz tarihli Son Posta gazetesinde, Istanbulda tam iki yüz cüzamlı hastanın serbest do- laştığı hakkında hiçbir esasa isti- nat etmeyerek neşredilen havadis tamamen asılsız. ve uydurmadır, verilen bu malümatın yalan ol- duğu ilân olunur. Biz bu tebliği aldıktan sonra evvelce yazdığımız — yazıyı - bir daha gözden geçirdik ve gördük ki bu sahada tarafımızdan her (: Plâjda bedava güneş yiyerek kuvvetlenenler e- Cüzamlı Yok. Sıhhiye Vekâletinin Tebliği Her- Bizi Memnun Eder l;ıngi bir iddia dermeyan edilmiş eğildir. Mesele: “Bir cüzamlının — matbaaları dolaşması, cüzamlıların serbest bırakılarak ötede beride dol, tıklarını söylemesi ve bir tah ne nazaran İstanbulda İd):i.hdıı cüzamlı bılııııdı:gıııııın h edil- mekte olması,, idi, Biz, bu iddiaya inanmış de- gildik, o derece değildik ki, eğer doğru ise müthiş bir tehlike halk arasında — dolaşıyor, — demiştik, Fazla olarak Sıhhat İşleri Müdü- riyetini bulup sormuş, onun İisa- nından halkı tatmin etmiştik. ( Devamı 15 inci sayfada ) —e ll ee I Hâlâ Patırdı Meselesi! l Ankara, 2 ( Hususi )— Maarif Vekâleti, Lise ve Ortamektep bulunmyan vilâyet ve kazalarda gençlere İlkmektepler kuvvetinde bir tahsil verebilmek için “ İkmal Ortamektebi ,, ismi altında yeni mektepler tesisine karar vermiş- tir. Bu mektepler hakkında bir talimatname — hazırlanmaktadır. Yakında Maarif İdarelerine ve alâkadarlara tebliğ edilecektir. İkmal Ortamekteplerine İlk- mektebi bitiren talebeler alına- caktır. Bu müddeti bir sene olacaktır. İkmal Ortamekteplerinden mezun olan- r, arzu ederlerse Ortamektep- lere devam edebileceklerdir Fakat bu mekteplerin tesisin- deki fayda, daha ziyade ilkmek- tep tahsili ile iktifaya mecbur olan Ve uzak vilayetlere giderk liseye am edecek mali kudrette lunmayan talebenin umumi ma- mekteplerin tahsil | Maarif Vekili Abidin Bey lümatını goııı'ıktmokllı. İkmal orta mekteplerinin adedi henüz ( Devami 15 iaci saylada ) gasanienesane HeKvEAEEEEEALELEEAAA AA enalRleekasmmnenene Kin Yüzünden Bir Cinayet Işlendi (Hususi)— Yukarı Banari- dr I;L.l:ı’ı.:ıâln Ahmet isminde birisi, komşularından Mimiş isminde bir kızı kaçırmış, bir müddet sonra da nikâhlanarak evlenmişlerdir. Fakat kızın amcası Efe Mustafa, bu kızı kendi oğluna almak - ka- rarında olduğundan bu evlenmiye bir türlü tahammül edememiştir, Efe Mustafa iki gün evvel kendi oğlu Mehmet ile amcasının oğlu Mehmede tabancalar vermiş ve Bekir oğlu Ahmedin evine gön- der miştir. Bekir oğlu Ahmet, evinin avlusunda komşu kadınla- rile konuşurken iki Mehmet tabancalarını ateşlemişler, çıkan kurgunlar Ahmedi yaralamış ve kadınlardan Fatmayı öldürmüştür. — Sana bir defa daha tenbih ediyorum, öyle ikide bir anırıp durma; saat sekizden evvel sokaklarda 805 çıkarmak yasak!

Bu sayıdan diğer sayfalar: