2 Ağustos 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

2 Ağustos 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

k Maarif Müdürü Haydar Bey tedrisat programlari mesele- sini görüşmek üzere dün An- karaya gitmiştir. Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT M. Çaldaris, Yunanlı Küçük esnafa Türkiyede kalmaları için hizmetlerini değiştirme- lerini tavsiye ediyor. FİATI 5 KURUŞTUR. | Hava politikası, I ngiltere filosu, ayyare cemiyeti pap Sizi Mebusu: MAHMUT 'ARIS (Başmuharririmizden) Havacılık, belli başlı büyük bir Politika mevzuu oldu. Milletler a- Hatmda bir tayyare yarışıdır, gidi- Yor. Ne sulh edebiyatı, ne de ikti- Mil edebiyatı bu cereyanı durdura- Muyor, Elbette, silâhlanmaya ay- Nlan paraları her memleket iktisa- ma ve umranına $arfederse İaha güzel bir şey olurdu. Hele bü tün dünyanın iktısadi zorluklar ve İahranlar içinde bulunduğu şu sı- larda memleketin gelir menbala Yi, verimsiz silâhlanma masrafla yen dolmak bilmiyen kuyusuna a- tmak çok acıklı bir şeydir. Ne ça- Yeki hiçbir millet, aksi yoldan gi- “ecek bir cesaret ve emniyete ma- lik değildir. “Ili önce kuvvetlene- lim, ondan sonra sulhten, silâhsız- anmadan serbest serbest bahsede- Biliriz, Şimdi her memleketin sö- Mü ve tezi budu. da en ileri medenili- ölçüsü nedir, bilir misiniz? erin alm terile kurulmuş o- kin milyarlarca kıymetindeki ina - Müreleri birkaç dakika içinde ha- Tabeye çevirecek vasıtalara malik *İmaktır. Türk milletinin ve Bü- Şeflerinin sulh ine olan dağlılığını, aklı selimini, şefkatle İOS yüreğini hepimiz biliriz: Baş lame yurdunu yıkmak, akl Mızdan geçmez; ancak özyurdu- Muzu da her türlü sarkmtılıklar. dan korumak vazifesi de asla aklı- Yazdan çıkmamalıdır. Havasma Bilim olmak, her milletin medeni Yazifesidir. Türk milleti, hiç bir Medeni telâkkinin haricinde kala- Maz. Mustafa Kemal inkılâbının da bu zaruret vardır. Yeni zaruretler, yeni ihtiyaçlar; fikir cereyanr süratile her- yeni mesafe alıyor: Muhak- T ki, on sene evvel bizim Türk kii Cemiyeti kurulduğu gün. b. bavacılık telâkkisile bugünkü cik telâkki ve ülküsü arasm- *y, atılmaz mesafeler | hasıl oldu. SENi cemiyetinin bugüne ka- “lan verimli çalışmalarından imiz vocmmun olmalı ve başın. FE bulunanları o takdir etmeliyiz. böylesi için n icaplarmı Ma sayılırız. Teşkilâtile yetin her tarafma kök salmış olan yare Cemiyeti, memlekette da- ill bir vol oynayabilir. Öyle k,** ve güçlükler var ki, devletin İNE “özünden © çıkan haesi ilin daha kolay yenilir. Gü- daş medeni ihtiyaçları, milli vii Dün icaplarmı biran için gözö- alırsak, yarın için Tayyars Niyetine çizilecek hareket ve iyet proyramının ana hatları “ndiliğinden meydana çıkar. .... a zamanlarda İngilterenin etli bir hava filosu yapmak diare havacılık cereyanına yeni Yüz i. Bütün dünya; Bü- < Britanyanm yeni hava politi- yle meşguldür. Acaba İngiltere- Taği tehlikeli ihtimaller bu ka- king, sevketti? Büyük Britanya, da lerin Siler ayr? Frenleri İngilie er alıyor? Fra: » İngilte- isi gi e hareket ve karat, üst 1.9€ hiç almıyorlar: Fransız - İn- aşi düşmanlığı mevzua bahsola- ki, bu tedbirin Fransaya kar- allağu da düşünülsün diyorlar ve tereye, en büyük (tehlikenin any tarafından gelebileceğini ek, harıl isbata çalışıyorlar. Gere yi, 8ilizlerin endişelerini tah- , Almanyayı bir tehli- Fr kaymağı olarak göstermekte lenppiz diplomatların ve gazete İnş sok tesiri oldu. hayıSilterede, Büyük Britanyanm “old, müdafaası, günün mesele- deği © Yalnız havada harp etmek haç, ', 2eniş bir hava © politikası va misakı z #oluy, apmak mevzuu bah- dün. or. Yeni kararların, bütün ha ç AY! ümitsizliğe, harp korkusu- edeceğini İngilizler hiç dü- (Devamı 7 inci sahifede) O uncu sene No. 3045 PERŞEMBE 2 AGUSTOS 1934 Hindenbura fena halde hasta! İhtiyar mareşalın Hayatından Ümit kalmamıştır NEUDECK, 1.A.A. — Neşredi- len sihhi tebliğ, Reisicümhur Hin- denburg'un gittikçe kuvvetten düş- tüğünü bildirmektedir. Başvekil M. Hitler, tayyare ile buraya gel- miştir. BERLİN, 1. A.A: — Havas a- jansı muhabirinden : M. Hindenburg, Nendeck şato- elele sahis bir uy İle yim tadır. Bu 87 yaşımdaki ihtiyar haya- tını daha ziyade uzatmak içinar- tık ümit beslenmemektedir. Kim vekâlet edecek? BERLİN, 1.A.A. — Resmi men- balardan alınan haberlere göre, Reisicümhur Hindenburg'un sih- : 24316, Yazı işleri müdürü: 24313 ve Matbaa & 24510. Vergi tahsilâtı artıyor Yeni teşkilâtın tatbiki çok faide temin etti Maliye Vekili son tetkikatını yaptı ve dün Ankaraya hareket etti —— Fransadan gelen Ma- liye mütehassısı da tetkiklerine başladı i şehrimizde ye tatbikatmı ve ma- Hi teşkilâtm çalışma neticelerini tetkik eden Maliye vekili Funt Bey dün ak- şamisi trenle Ankaraya gitmiştir. Vekil en şehrimiz ma- 'Maliye Vekili Fuat B. tün pürüzleri #n ve bakaya yapmaktadır. M. Alphananın tetkikatı hati, dün akşam daha ağırlaşmış değildi. ' Reisicümhurun balefi seçilene kadar vekâlet meselesini, feshe- dilmemiş olan kanunu esasinin S1 inci maddesi şu suretle tesbit et- mektedir * “ İmperatorluk Reisi yerine, bir mani zuhurunda İmperatorluk Başvekili geçer. Bu mani, oldukça uzun bir zaman devam edecek 0- lursa, bir imperatorluk kanunu ile vekâlet meselesi halledilir. Riyaset makamı inhilâl ettiği zaman da, yeniden intihap yapılın- cıya kadar bu suretle hareket ©- dilir.” Şu hale nazaran, kanunu esasi mucibince, Reisicümhur Hinden- .... .. Mareşal Hindenburg burg, sihhi sebeplerden dolayı va- zifesinden ayrılacak olursa, M. Hitler, otomatik bir şekilde ve 35 yaşından yukarı kadm, erkek bü- tün Almanlar tarafından yeni Rei- sicümhur intihap edilinciye kadar riyaseticümhur vekâletini deruhte edecektir. PARIS, 1 A.A.— Gazetelerin, yine nazarı dikkati Almanyaya mü- teveccihtir. Mareşal Hindenburg- un sihhati hakındaki endişeli ha- berler Alman Reisicümhurluğu makamında müşarünileyhe kimin halef olacağı meselesini yeniden ortaya atmaktadır. Fakat şurasını Avusturya meselesi Son ihtilâl hareketi Alman topraklarında hazırlanmış Bu teşebbüs etrafinda Avusturya memurla- Şa IYANA, LA.A— Havas a- Jansı bildiriyor: 25 Temm teşeb- büsünün Alman Bö ağımda kalin lanmış olduğunu gösteren bir vesi- ka Avusturya memurların eline geçmiştir. Bu vesika üzerinde olan gizli kurye bir Alman pasa- portunu hamil bulunuyordu. Hal. buki Almanya, Almanların Avus- turyaya gitmelerini menetmiş ve hatta bu memnuiyeti teyit için bin mark nakti ceza o koymuştur. Kuriyenin ayakkaplarında bir ni- zamname müsveddesi bulunmuş- tur. Bu nizamname Avusturya na- rının eline mühim bir vesika geçmiştir Madam Dollfuss cenaze merasimde zilerinin hükümetin devrilmesi tak- dirinde takip edecekleri hattı ha- reketi göstermekte idi. Munich'deki neşriyat servisi lâğvedildi - BERLİN, 1. A. A. — Municht'e Avusturya nazi fırkası tarafından tesis edilmiş olan neşriyat servisi ilga edilecektir. Almanya ve Avusturya meselesi BERLİN, 1.A.A.— Havas ajan. #1 bildiriyor Alman mehafili, Avusturya hü- kümetinin, M. Von Papen'in Viya- Raya layinini kabul edeceğini zan- (Devamı 5 inci sahifede) areasesenseseseerse porcularımız Saat yediden sonra'şehir 80 kakları Bu manzarayı arzedecek Yeni şimendiferler Diğer taraftan Fransız maliye mü tehasamsı dünden itibaren şehrimizde tetkikat yapmağa başlamıştır. Mütehassss dün Beyoğlu tahsil mü- M. Hüler kaydetmek icap eder ki gazeteler, bu hususta biraz ihtiyatlı lisan kul. lanmaktadırlar. Bunun da sebebi, her ne de olsa bugün makamında bulunan ihtiyar Mareşala karşı beslenilen hürmet! bissidir. ei Petit Journal diyor ki * Ki Bu müşkül mesele bilhassa feci olaniglıral ve şerait içinde mev zuubahis olmaktadır. . Her yerde şu sual irat ediliyor * “ Ihtiyar Hindenburgun halefi kim olacak?” * Hâr çaya * rağmen şimdiye kadar Hitlerin fevkinde (Devamı 5 inci sahitede) sermeeremeseesesase Moskova spor enstitüsün- de çok samimi tezahürat yapıldı Şehir süküna kavuşuyor Dükkânların kapanma saatleri tahdit edildi Havayici zaruriye satanlar saat 8de diğerleri saat 7 de kapanacak 5 inci sahifede) a Ka Gürültü ile de mücadele başlıyor Aaaa ya 4 e Manifaturacı, tuhafiyeci, akka- lerdi. Belediye kanununun verdiği sa- Yeni kadro e gl Y l tasile vilâyete ve belediyeye müraca- | meni bu hususta tetkikatta bulun - apılmıyor atla dükkânların umumiyetle ka - | muş, diğer esnafı da nazarı itibara a- — pamma saatelrinin tahdidini istemiş - (Devamı 5 inci sahifede) 50 muallimin başka A nm yetlere tayin edileceği asılsızdır veya isyon kararları icabı muadlimler arasında cüz'i denecek cede nakiller yopmağı darpiş etmek İkmal mektepleri halinde idare edi- İecek mektepler o muzlhimliklerine ük (Devamı 7 inci sabifede) Erzurum - Sıvas hattının güzergâhı tesbit ediliyor ERZURUM, 1. A.A. — Yeni in- şa edilmekte olan Sıvas - Erzurum şimendifer hattının Erzurum gü- zergâhını ve istasyon mahallini tespit etmek üzere şirketler kont- rol müdürü ve nafıya vekâleti baş müfettişi gelmişler ve tetk kata başlamışlardır. Ikinci at yarışları Yarınyapılacak yarışlara 32 at iştirak edecek & yarışlara 32 at Koşu © programı şu- u U ıncı sahilede Vilâyet baytar müdüriyeince tem | OoOBu ©p edilmekte olan yazlik et yarışlar | örtimk

Bu sayıdan diğer sayfalar: