2 Ağustos 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

2 Ağustos 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tozdan dumandan... Sene 16 «- No: 5680 — Piatı am her yerde 5 kuruş imi “Hindenburgu kurtarmak için artık ümit kalmamış Ihtiyar mareşalın halefi seçilinceye kadar Hitler reisicumhur olacak Berlin 1 (A.A.) — Havas ajan- sı muhabirinden: M. Hinden- “ burg, Neudeck şatosünda sakin “bir uyku ile üyumaktadır. Bu 87 yaşındaki ihtiyarın haya tını daha ziyade uzatmak için artık ümit beslenmemektedir. Berlin i (A.A.) — Resmi membalardan alınan haberlere göre, reisicumhur Hindenburgun sıhhati, dün akşam daha ağırlaş- mış değildi. Reisicumhurun halefi seçilinci- ye kadar vekâlet meselesini," fes- hedilmemiş olan kaftunu esasinin 51 inci maddesi şu suretle tesbit etmektedir: «İmparatorluk reisi yerine, bir mâni zuhurunda imparatorluk başvekili geçer. Bu mâni, olduk- ça uzun bir zaman devam cde- cek olursa, bir imparatorluk ka. nunu ile vekâlet meselesi halle- dilir. Riyaset makamı inhilâl ettiği zaman da, yeniden intihap yapı luncıya kadar bu suretle hareket edilir.» Şu hale nazaran, kanunu esasi mucibince, reisicumhur mareşal Hindenburg, sihhi dolayı vazifesinden (ayrılacak olursa, M. Hitler, otomatik bir şekilde ve 35 yaşından yukarı ka- dm, erkek bütün Almanlar tara- fından yeni reisicumhur intihap edilinciye kadar riyaseticumhur vekâletini deruhde edecektir. * Fransız gazeteleritin mütaleaları Pairs 1 (A.A.) — Gazetelerin, sebeplerden | yine nazarı dikkati Almanyaya I müteveccihtir. Mareşal Hinden- burgun sıhhati hakkındaki endi- şeli haberler Alman reisicum- ! hurluğu makamında müşarüniley. ! he kimin halef olacağı meselesi- İ ni yeniden ortaya atmaktadır. Fa- kat şurasını kaydetmek icap eder ki gazeteler, bu hususta biraz ih- tiyatlı Jisan kullanmaktadırlar, (Devamı 2 .nei sahifede) “ Süt tozu fabrikası Bursa havalisi süt müstahsilleri çok memnun Bursa süt tozu tabrikasının umumi görünüşü Bundan bir iki hafta evvel, İk- tisat vekili Celâl bey Bursada süt tozu fabrikasının küşat - resmini yapmıştı. O zamandanberi faali- yette bulunan toz fabrikası, yal. | nız Bursa için değil, civar kasa- baların süt müstahsilleri için en emin bir satiş yeri olmuştur. Evvelce süt yetiştirenler,; pey- nir, yağ fiatlerinin düşkünlüğü karşısında fena vaziyette kaldık- larından şikâyet ediyorlardı. Süt tozu fabrikası, Bursa süt müstah- | sillerine faydalı olduğu gibi, çiko- | lata fabrikalarının dışarıdan süt tozu almasına mâni olmuştur. Bü fabrika yüzünden Hollandaya gi- | den 300 bin liraya yakın bir pa- | ra memleketimizde kalacaktır, l Kadastro işleri Karadeniz sahilindeki i vilâyetlerde kadastroya başlanacak Ankara 1 (Telefon) — Müdürü umumi Cemal beyden aldığım malümata göre kadastro işleri bu sene geçen seneye nazaran daha süratle ilerliyor. 933 sene- sing nazaran bu sene 10 bin gayrimenkul daha tespit edilmiştir. Konya, Malatya, Borsa vilâyet merkezleri kadastrosu bir sene zarfında bitecektir. Bundan sonra Karadeniz savahilinin kadastro- suna başlanması çok muhtemeldir, Ankara, Istanbul, İzmir, Ay- dında kadastro muamelesi devam ediyor, Aydın merkezinde mua- mele bitmiştir. Şimdi şehrin etra- fındaki bağ ve “bahçelerde ka- dastroya başlanmıştır. (Devamı 2 nci sahifede) Reklâmlarınız için en tesirli ve en vePimli vasıta AKŞAM sütunlarıdır. Çünkü: Bütün Türkiyede en fazla satış yapan-gazetedir. ilân sahiplerine PERŞEMBE — 2 Ağustos 1934 © Telefon: 24240(İdare)- 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaz) - 20113 (Klişe) ». Ferman okunmuyor! Yerli mallar sergisi kapanırken.. Yeni bir sergi için hazırlıklar başladı Bu sergiye küçük esnaf, bilhassa meyvacılar, sütçüler, balıkçılar iştirak edecekler Yerli mallar öergili, bir kaç gün | sonra kapanıyor. Bu sergiden son- ra şehrimizdeki esnafın hazırla dığı «büyük esnaf meşherin açıla- | caktır. İstanbul esnafının meşheri i Beyoğlu tarafında kurulacaktır. Meşhere hemen bütün kabzımallar ve zerzevatçılar, süt- güler, balıkçılar, ayakkabıcılar, çiçekçiler, manavlar, saraçlar, doğ- ramacılar, marangozlar, şekerci- ler, pasta ve ekmek yapıcıları işti- rak edeceklerdir. Bu sergide İs- tanbul esnafının en temiz, en ka- | rışıksız ve kendilerinin en beğen- dikleri mallar teşhir olunacaktır. Serginin bir köşesinde bir mey- va sergisi açılacaktır. Bu meyva sergisinde Bursanın iri güzel şef- i talileri, İzmirin bir tanesi 7-8 kilo gelen üzüm salkımları, diğer vilâ- yetlerin meşhur ve güzel yemiş- leri halka teşhir edilecektir. Böyle nadide ve nefis yemişler. le halkin meyvaya karşı alâkası- nın artacağı da ümit edilmektedir. Serginin meyva kısmına yemi. şe dair bazı levhalar asılacaktır. Bu levhalarda: «Meyva sofrada bir soğukluk değildir. Meyva sof- i rada et gibi, ekmek gibi, su gibi ! i birihtiyaçtır.» «Meyva yiyen genç kalır», «Bir küçük mandalinanın büyük faydaları vardır» #arzında cümleler yazılıdır. - Balıkçılar sergide soğuk hava tesisatı ve soğuk havalı camekân- lar içinde en nefis memleket ba- lıklarını halka göstereceklerdir. Bu camekânların içinde iri iri güzel barbunyalar, lüferler, pisi, | mercan ve merkep balıkları uzun kayık tabakları içinde herkesin iş- tihasını tahrik edecektir. esnaf, | Diğer taraftan küçük camdan bir havuzun içinde tutulacak canlı deniz balıklarının da teşhiri dü- şünülmektedir. Sergiye süt müstahsilleri de iş- tirak edecekler, halka temiz ve hilesiz sütün nasıl olduğunu gös- tereceklerdir, Sergide daimi sipa- rişler- kabul olunacaktır. Bunun için sergiyi gezenler beğendikleri temiz ve hilesiz sütten hergün ev- lerine teslim şartile bir miktar ısmarlıyabileceklerdir. Eğer bu süretle sipariş veren müşteriler çok olursa süt müstahsilleri şehir dahilinde halis süt tevzii için ken di aralarında bir teşkilât yapa- caklardır. Bundan başka burada halis süt toptan fiatten bir kuruş fazlasına satılacaktır. Yani burada süt 10 kuruşa verilecektir, Sergide marangozlar ve doğra» macılar da yaptıkları güzel işleri göstereceklerdir. Ayrıca çiçekçiler İstanbulda yes tişen en güzel karanfilleri, gülleri ve sair çiçekleri sergiye getire- ceklerdir. 5 Sergiye lokantacıların da işti. raki muhtemeldir, Lokantacılar küçük barakalar içinde yaptıkları güzel yemekleri teşhir edecek- lerdir. * Bu yemekler soğuk hava depö- larında muhafaza olunacaktır. Talât Paşayı Nasıl öldürdüler? HAFTA» Bütün tafsllâtile okuyunuz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: