2 Ağustos 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

2 Ağustos 1934 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

W SAYI: 4269 TÜRKDİLİ CUMARTESİDEN MAADA HERGÜN SABAHLARI ÇIKAR. Alman Reisicüm çÖRRENMUNM NN NNK NU SES KMN ME GU LA UN MN KA KA KA NN MN ENESE, Gazi Hazretleri Dil - kurultayı hazırlıklarile meşgul oldular, Başvekilimiz Abdülhalik Beyi ve Salil Paşayı ziyarat etti. İstanbul, 31 (A-A.) — Reisicümhur Hz. Dolmabah çede dil işleri ve dil kurultayının hazırlıklarile meşgul olmuşlardır. lerdir. tebliğ eylemişi Başvekil Paşa Hz. Salih Paşa ile Abdülhak beyi yattıkları hastanede ziyaret etmişler ve Reisicümhur Hz. nin yakın alâkalarını ve muhabbelli temennilerini İngiltere Hükümeti Hava kuvvetlerini arttırmıya karar verdi. Baldvinin beyanatı Londra, 31 (A-A.)— Avam kamarası, kabinenin bava silâhlarının arttırılması hak- kındaki programını kabul et- miştir. M.Baldvin muhalif iş- çi fırkası tarafından verilen takriro cevap — vermiş, bey- nelmilel işlerle silâhları bı- rakma işlerinin son 12 ay içii hiç bir zaman !Şı:nd:ıdu qrl':i'ıyı'ık müşkü- lâtla karşılanmadığını — söy- lemiştir. Almanyanın Cen- evrede bulunmayışı ve av. detin pekaz muhtemel olu- şu, — Avrupanın muhtelif yerlerinde ve Avusturyada vukubulın hâdiseler, umumi zlık ve — endişe jyesine delâlet eder. 1932 senesinde hazır- lanan program, artık müsa- ade edilmiyecek bir eksikli- | ğin tamirine doğru ilk bir adım olarak gösterilmiştir Muhtelif devletlerin hava kuvvetlerinden bahsederken | M. Baldvin bilhassa Alman- ya üzerinde tevakkuf eder- ek demiştir ki: — Hitler rojim; hava siya- setine büyük bir alâka göste- riyor. hger sulh, müşterek emniyet esası üzerine tesis edilecek olursa, İngiltere yeni taahhütlerini vaziyette olmalıdır. Havacılık doğduğu günbenberi hudut ların kalktığını, bilmiyor de- (Devamı — ikinci sayfada ) * yapabilecek * |J2 AĞUSTOS 1934 Perşembel Deniz Silâhlarının tahdidi meselesi Deniz silâhlarının tahdidi çok şayanı arzudur. Fakal, Tokyo, 31 (AA) ÜUkado, Roytor Ajansının bir muhabirine beyanatta bulu- narak demiştir ki: Deniz silâhlarının tah didi çok Şşayamı arzudür. hriyeye malik devletler ba- şlamalıdır. M. Okado cezri ve — ani tahdidata intizar — edilmesi icap ettiğini söylemiş 1935 deniz konferansının okame- söylemiştir M. Okado, gemilerinin sn- yısını tespit etmek için her devletin şerefine zararlı olan bir nispet usulünden daha eyi usüller bulunması lâzı - mgeldiğini bildirmiştir M. Okado, Vaşington mua- hedesinin — feshi hakkında henüz hiçbir karar — verme- miş olduğunu, Japonyanın ticari — sebeplerden — dolayı Buhrimuhit adaları üzerinde- ki mandalarını muhafaza ed- ini bildirmiştir. Nihayet ni d;ınyının mühtolif noktala. | rındaki ticar! müşküllerin mütekabil — imtiyazlarla — va uzlaşma fikrile — halledilece- Kgini beyan etmiştir. Alman Cümhur Reisliği.. Maraşal Hindenburg ağır - hastadır, Seksan yedi yaşında — olan ihtiyar Mareşalın hayatını daha ziyade uzatmak için artık ümit beslenememaktedir. Feshedilmiyan kanunu esasiya n telsicümhur vakili olarak Alnai Berlin, 31 (A-A.)— Alman ajansından: Birkaç aydanberi mesane- sinden rahatsız bulunan ro isicümhur — mareştl Hındıı[ burg eyileşmiş ve vazifTesi- , ni vücutça ve fıkirce sağlam olarak görmeğe başlamıştı. Daha dün kendisine okunan raporları dinlemişti. Fakat birkaç gündür ahvali gıhhi- yesinde — müşahede edilen” zâf dün gece arttı. Bu züf mareşalın ihtiyarlığı hasebi- le ciddi endişeler uyandır. maktadır. Doktorlar hergün mun- fazaman rapor noeşredecektir. Berlin, 1 (A.A.) — Resmi menabiden alınan haberlere göre Reisicümh - üur — Hindinburgun sıhhati dün akşam daha ağırlaş mış değildi. Reisicümhurun halefi — seçilinciye — kadar vekâlet meselesini fesh edilmemiş — olan — kanunü esasinin 5İ ci maddesi şu suretle tespit ediyor: İmp- aratorluk reisi yerine bir mani zuhurunda imparator- luk başvekili geçer. Bu mani aldukça uzun bir — zaman dovam ederse bir imparat- orluk kanunu ile vokalet iya mazaran yeni bir Teisicümhur saçilinciye kadar başvekil Hiller IN İdaresini ele alacaklır. Fransız gazateti neler yazıyorlar? Maraşal Hindenburg meselesi halledilir. Bu hale nazaren reisicümhur — Mare- sal Hindenburg sıhhi sebeplerden dolayı vazifesi. nden ayrılırsa M. Hitler ot- omatik — bir şekilde ve 35 yaşından yukarı kadın erkek bütün Almanlar tara- fından — yeni Reisiszümhur intihabına kadar riyaseticöm- hur vekâletini deruhte ede cektir. Berlin, | (AA.) — Hind- onburg neudeok - şatosunda sakin bir üuykü uyumaktad ır, Bu 87 yaşındaki ihtiya. rın hayatını daha ziyado uzatmak için artık ümit be- xklenmemektedir Paris, 1 (ALA.) — — Gazet. | elerin yine nazarı dikkati Al- manyaya müteveecihtir. Ma raşal Hindenburğun sıhhati hakkındaki endişeli haberler Alman Reisicümhurluğu ma kamında müşarünileyhe ki. min halef olacağı meselesini yediden ortaya atınaktadır. Fakat şu- rasını kaydetmek icap eder ki gazeteler bu hususta bir az ihtiyatlı lisan kullanmak- tadırlar. Bu'nun da sebebi her ne de olsa bugün makamında bulunan ihtiyar — Maroşala karşı beslenen hürmet his- sidir. Pariste ihtifal Paris,30 (A.A.)— Sosyalist ve — komünüst fırkalarile müfrit sol cenah teşkilütia- rı bu sabah Jean Jaures iç- in Panteheon önünde bir ihtifal yapmışlar ve sulha olan merbütiyetlerini ve fa- şist aleyhtarlıklarını beyan etmişlerdir. Kuvvetli bir polis kordonu | tosis edilmişti. Fakat zabi- tanın müdahalesine lüzum kalmaksızın tezahürat bir ı çok nutuklardan sonra — hâ. disesizce bitmiştir. M. | Fakat buna en küvvetli ba- | te uğrıyacağına inanmadığı- | | danberi olduğu gibi | hığından Dokuzuncu Sene # Sahip ve başmuharriri: Bilecik mebusu Hayrettin Umum Meşriyat Müdürü: Kanan Emin RENANESİ: Balıkesir Şahmeh m.ıhsusı TELGAF: Balıkesir Türl || Türkdili ABUNA ŞERAİTİ:şeneliği 1009, al 1,00 kuııı'lur Vushısı S,geçmiş nüshaları 25kut huru Hindenburg Ağır Hastadır. Avusturyadaki hâdiseler 25 Temmuz teşetbüsünün Alman toprağında hazırlanan bir vesika Avusturya me- Viyana, 31 (A A)— Kabi- | ne bugün — toplanarak son | isyana iştirak edenlerin bir nezaret — kampına konarak mecburi hizmete tabi tutul- malarına ve bütün asilerin emlâk ve malının müsadore. sine karar verdi, Viyana, | (ALA ) - Havas ajansı 25 temmuz teşebbüsü. nün Alman toprağında ha- zırlanan bir vesika Avustur. ya memurlarının eline geç- | miştir. Üzerinde bu vesika bulunan — kuüriye bir AL man — pasaportunu taşı. yordu. Ayakkaplarında Avusturya nazilerinin hük - ümetin doevrilmesi takdiri- nde takip edecekleri hattı harekeli gösterir bir nizam- name müsveddesi de bulunm- uştur. Berlin, 31 (A.A.)— Havas Ajansı muhabirinden: Matbuat Yugoslavya sefa- rotinin tebliğini — heyacanlı bir şekilde neşretmekte — ve bunun M. Mussoliniye bir ihtar - olduğunu söylemek. tedir, Der Doöyçe gazetesi, Alman İtalyan dostluğunun niha- yet bulduğunu haber ver- erek diyor ki: — İtalyanlar bize Venedik komedyası ile bir — hayal yörmoğe çalıştılar. Asırlar- 1914 ağustosunda ve 1915 ihane- tinde ve bugün olduğu gibi lâtin olarak kalmaktadır. Diğer taraftan Berlin gu- zeteleri şubatta olduğu gi- bi tenkıl — işinin üzerinde ısrar etmekte, Şu- şniğ kabinesinin istisrarsız- ve kabinede çık- an rekabetlerden — bahsetm- ektodirler. Vıyana, 31 (A.A.) — Adli. ye nezaretinde dolaşan bir şayinya göre, müddelumumi adlıye nazırına, şubatta tev. kıf olunan sosyalıst şeflerin tühliye edilmeleri neticesine varan bir rapor vermiştir. Tahliye edilmesi istenjilenle- rin arasında sabık belediye reisi M. Şeyç, mebus Tane- nberg ve ceneral — Kosrner vardır. Askeri mahkeme, Viyana ve bütün — vilâyetteki asijleri muhakeme edecektir. Dün askeri — mahkeme M. Dolfusu katletmekten suçlu Otto Pla Net ile baş- vekâlete karşı hücuma id- re eden Holzveberin ma- hkemesile meşgul olmuştur. Mahkeme reisi — Cenoral Oberveger, bu celseye ri- yaset etmesi için — miral- ay Katini memur etmiştir. Sorguya çekilen suçlula- rin Viyanalı oldukları anla- fecaati | şılmıştır. Planotta 35 Holzv- eber 30 — yaşındadır. İkisi do evlidirler ve şahsi geçin- me vasıtaları — yoktur. Planette M. Dolfusu öldü- rmek — niyetinde olmudığı hakkındaki müdafaa sistemini kullanmıştır. Müddeiumumi bu tarzı garip buldağu nu söylemiştir. Gelse suçlüların avukat| arı ile görüşebilmeleri için talik edilmiştir. Roma, 30 (A A.) — İhtiy- ati bir tedbir. olmak üzere Avusturya hududuna soevk- edilmiş olan dört — fırka Rusya ve Berener — tepeleri ile san kandido geçidini ve Tarfisi işgal — etmektedirler. Bu kuvvetler Bolzano — ve Midiniye dayanmaktadır. Viyana, 31 (A.A) Pia- aetta jile Halvveber — idama mahküm edilmiştir. Planetta hıiyaneti vatanıye ve M, Do- fusu — katilden, — Holzwvber yalnız hiyaneti vataniyeden dolayı mahküm olmuşlardır. Belgrat, 31 (ALA,) — Ka- rint ve Stirideki — asilerin muükavemetleri, dün akşam adat 16 da hükümet kıtaat- mın gelmesile nihayet bul- muştur. 300 asi kamyonlar içinde — hududu geçmişler, derhal silâhları alınarak ha- psedilmişlerdir. Dün akşam nazırlar meclisi Belgratta toplanarak, nazi mültecilere yapılacak muameleyi müzak. | ere etmiştir. 138 Nazi Varajdine sevk- | edilmiş, oraya gelişleri bu | küçük tarihi kasabada bü yük bir heyecan uyandırımı- ştır. Naziler — üniformaları, niğlerleri ve kollarında ka- malı haç işaretleri olduğu halde gelmişlerdir. İçlerinde iki de Alman vardır. Mülte. ciler hududu zırhli otomo- biller, mitralyöz ve silâh- larla geçtiklerini söylemişle- Sovyet Tayarecileri Varşovada, Varşova, 30 (AA,) — Varşovaya resmi ziyaret ma- ksadile gelmiş olan Sovyet tayarecilerine burada çok samimi bir kabul gösterilm- ektedir. Yarı resmi gazete Polska Leh harp gemilerinin Leni- ngratta ziyarette bulunduk. ları ve Sovyat harp gemile. rininde — yakında Gybniaya geleceklerini — hatırlattıktan sönra Sovyet - Lehistan as- keri mehafili arasındaki bu tomaslardan beyanı memnu- niyet eylemektedir. murlarının eline geçti, Bir Alman kuriyesi hudutta tutuldu aisilerin bütün emlâkimüsadere edilecek. rdir. Aütün silâhları Yugos. lav memurları - tarafından alınmıştır. Âkıbetleri hakk. ında sorulan suallere hepsi, Barlinin Almanyaya gönder- ilmeleri için müdahale ede- ceği cevabını vermektedirler. Belgrat, 31 (A.A.)— Siya- si mehafil, yeni Avusturya kabinesinin, — Dolfusun bir Dolfus kabinesi olduğunu ve ayhi siyaseti muhafaza etti ği kanaatindedirler. Şuşnig temayülünün. — Starenbergin İtalya temayülüne — galebe çalmış olması memnuniyetle karşılanmaktadır. Fakat ma- tbuat Şuşninginde mazisini ve krallık taraftarlığı kana- atini hatırlatmaktadır. Viyana, 31 (A.A.) — M. Şuşvingin teklifi — üzerine reisicâmhur M. Miklas aş- ağı Avusturya valisi Jojef Reyteri ziraat nazırı ve buügüne kadar yukarı Avus- turya Emniyet müdürü olan Hans Hamertaynı emniyet müsteşarı tayin — etmiştir. Dolfus kabinesinde hariciye müsteşarı olan M. — Toşniç, yeni hariciye nazırı M. Ber- ger vazifesine başlar başla- maz Avusturyanın — Berlin sefaretine gidecektir. Roma 31 (AA )— İtalyan gazeteleri Almanyanın hali hazırda Alman-İtalyan dost- luğunun ne gibi şerajti tâbi bulunduğunu bilmekte old- uğunu yazmakla ve Naziler Almanyasının kendisinin bir husumet çemberi — içine — alınması- na mani olmuş olan İtalya. nın hayırhahlığını hatırlat- maktadır. Londra, 31 (AA.)— Avam kamarasında — muhafazakâr mebuslardan Gegfery Nik- olson, Alman — hükümetine Avusturya hâdiselerini tasvip etmediğini — bildirip (Dovamı ikinci sayfada) Himayi Etfalin yardımları, Ankara, | (A.A.) — Hima- yeletfal — cemiyeti umumi merkezi 16- 7 - 34 den | - 8- 34 kadar 1463 çocuğa yardım etmiştir. geee A Altay Birlik ; Maçı 3 ağustos cuma günü ya- pılacaktır. £ Cumaya hazırlanınız! BEBERGUGURRA- aA AM MK, :

Bu sayıdan diğer sayfalar: