3 Ağustos 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

3 Ağustos 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kızım sana eni iyorye> Baraz —a— Sene 16 — No: 5681 — biatı her yerde 5 kuruş CUMA — 3 Ağustos 1934 — — — ——— Telefon: 24240 (idare). - 24249 (Tahrir) » 24248 (Matbaa) «20113 (Klişe) Berlin 2 (Hususi) Mareşal Hin- denburg geceyi nisbeten sakin geçir müştir. Fakat sabaha karşı ahvali sıh- hiyesi ağırlaşmıştır. Saat beşte ailesi efsadı yanına çağırılmışlır. Reisicumhur Kendilerini tanıyamamış ve beşi kırk beş geçe kendini tamamen kaybatmiş- tir. Mareşal bir kaç #aat sonra vefat et- miştir. Vefat haberi saat on birde Berlinde duyulmuş, derhal ber taraf matem manzarası almıştır. Başvekil M. Hitle- rin. Berline gelmesi ve kabinenin top- Yanması bekleniyor. * Londra 2 (Hususi) Hindenburgun ölümü her tarafta mü- İlim bir hadise olarak kabul edilmiştir. Mareşal Almanyada bir. itidal unsuru idi. Vefatile büyük bir bosluk birak- yaştır. Bu hadisenin siyasi vaziyet üze“ rinde ne gibi neticeler vereceği şimdi- den tahmin edilemiyor. Mareşelin hayatı Mareşal Hindenburg 1 teşrini- evvel 1874 senesinde Pozen şeh- rinde doğduğuna göre 87 yaşın- da ölmüş, 1865 te orduya intisap etmiş ve 1866 da Avusturya - Prus- ya, 1871 de Fransa - Prüsya har- bine iştirak etmiş, 1911 senesin- de tekaüde sevkedilmiştir. Mareşal, umumi harp ilân edik diği zaman Hanover şehrinde bu- lunuyor, mütekait bulunduğu ci- hetle, orada evinin bahçesinde sebze yetiştiriyordu. Ruslar, bir silindir gibi, şarki Prusyadan geçerek Berlin üzerine yıldırım süratile ileriledikleri sıra- da senelerce müddet Almanya- nın şark hudutlarında kumandan- lıkta bulunmuş, Rusların vaziye- Mareşal Vali ve belediye reisi Muhiddin beyin riyaseti altında toplanan da- imi encümen dükkân, mağaza ve ticarethanelerin muayyen bir sa- atten sonra kapanmasına karar vermiştir. Karar bugünlerde bele- diye riyaseti tarafından belediye şubelerine ve zabıtaya tebliğ edi- İecektir. Şehrimizin umumi hayatında mühim bir değişiklik yapacak olan bu karar hakkında izahat al mak üzere dün bir e muhârririmiz vali ve belediye reisi: Muhiddin beyi ziyaret etmiştir. Vali bey, encümende verilen bu kararın mahiyetini şu suretle an- latmıştır: ” — Umumi hayatın ahengini tanzim ve halkın huzur, istirahat ve sıhhatini temin etmek maksa- dile, bütün medeni memleketler- “de olduğu gibi İstanbulda da dük- kânların kapanma saatlerini tayin için belediyece bir karar ittihaz edilmiştir. Bu kararın hülâsasi şudur: Gıda maddeleri satmiyan tuha- fiyeci, manifaturacı, hırdavatçı gibi halkla alışveriş ve muamele Belediyenin iyi bir kararı Dükkân ve mağazalar 5 ağustostan itibaren muayyen siatletde kapanacak Mareşal Hihdenburg ve M. tini hakkile öğrenmiş olan cene- ral Hindenburg, Alman karargâhı umumisinin aklına gelmiş, kendi- si garp cephesine çağırılmış ve şark cephesi kumandanlığına ta- yin edilerek yanına da erkânı har- biye reisi sıfatile ceneral Loden- dorf. verilmişti, Hindenburg, erkânı harbiye re- isile beraber, şarki Prusyaya gi- Vali ve belediye reisi Muhiddin bey yapan dükkânlar saat on dokuz- da, gıda maddeleri satanlar da sa- at yirmi birde kapanacaktır. Bu hususta belediye talimatnamesine bir madde konmuştur, - Binaena- Teyh bu kararın tatbikile mükellef olan muhterem halkımıza şimdi. den kendiliklerinden bu karara ittiba etmelerini ve belediye zabi- (Devamı 2 nci sahifede) Mareşal Hindenburg dün öldü, Almanya matem içindedir Mareşalın vefatı siyasi vaziyet üzerinde ne gibi tesirler yapacak; Hitler askeri merâsimde derlerken trende, Rus istilâsina karşı tatbik edilecek harekât plâ- nını hazırlamışlar, ve cepheye va- rıt varmaz, bir silindir gibi önüne çıkan Alman kuvvetlerini ezerek Berline doğru yürümekte olan Rus istilâ akınını durdurmuş, Mazori bataklıklarında Rus ordularını kismen imha eylemiş, yüz binler- ce de esir almıştı. (Devamı 2 nöi sahifede) Küçük sanat erbabı yunanlılar | Bunların nakli için Yunan “hükümeti yarım milyon drahmi ii ayırdı İlk partiye ro dahil olan ve 21 tem- muzdan itibaren sanatlarını ter- ! keden Yunanlı küçük sanat erba- bından fakir olanları alarak Yu- nanistana götürmek için pazartesi günü limanımıza Yunan bandıralı , bir vapur gelecektir. Atinadan gelen haberlere göre Yunan hükümeti, memleketlerine gidecek olan Yunanlı küçük sanat erbabından fakir olanlara yardım miaksadile yarım milyon drahmi tahsisat ayırmıştır. Atinadâ çıkan hükümet: taraf- tarı © gazeteletinden birinin yazdığına göre, Yunan ka- binesi son içtimaında, burada bu- lunan küçük sanat erbabı Yunanlı- ların badema Türk tebaası sıfati- le işlerine devam edebilmeleri için hükümetimiz nezdinde bir teşeb- büste bulunmağa karar vermiştir, © Yunan başvekili M. Çaldaris, Türkiyede bulunan Yunanlı kü- çük sanat erbabınin sanat değiş- tirmek memnu olmiyan ” sanat- lardan birini intihap etmek sur&- tile Türkiyede kalabileceklerini beyan etmiştir." Mühim bir mesele Tekirdağında bir kilo tütün 3,5 kuruşa satılıyor Trakyada tütün ziraatının sönmesine sebep nedir? Tekirdağı 1 (Hususi) — Kur- tuluş savaşından sonra Trakya havalisinde tütün mahsulünün ze- riyatı çok ehemmiyetli idi. Hal buki beş altı sene oluyor ki Trakyada bu ziraat günden gü- | ne sukut ediyor. Mütehassıs ziraat erbabının ifadelerine göre Tekirdağ mın- takasının toprağı iyi tütün yetiş- tirmeğe müsait ve elverişlidir. Bilhassa merkezin bazı mıntaka- ları ile Manika, Şarköy ve Mal- kara tütünleri tanınmıştır. Bu zi- zaatin kıymetini kaybetmesinde- ki başlıca sebepler, diğer mahsu- lâta nisbeten fiatlerdeki düşkün- i lületür. Çünkü bugünkü fiatler maliyet fiatini bile korumamak- tadır. Görüştüğüm bir tütün zürrai bana vaziyeti yana yakıla şöyle anlattı: «— Nisan iptidasında Tekirda: ğında mübayaat yapmak üzere buraya gelen Edirne inhisar ida- resinin ekisperi bu sene istihsal ettiğim (356) kilo tütüne toptan (13) lira (50) kuruş vermiştir. Bu hesaba göre tütünün kilosu (3 kuruş 20 paraya) gelmiştir. Hak buki bir kaç hafta evveline kas dar biz ıspanağın kilosunu on ku- ruşa alıyorduk. Demek oluyor ki tütün ıspanaktan da ucuzdur. “# Tütünlere kilo hesabile de fiat verilmiyor. Götürü olarak bir fiat kesiliyor, Biz bu fiat usulünü de yeni öğreniyoruz. Ben bu 356 kilo tütünü yetiştirinciye kadar kendim de ferağati nefisle çalıştı- ğım halde yaptığım masraf (33) liradır. Verilen 13 buçuk lira fiat ise masrafımın yarısına bile teka- bül etmemektedir. Tütünlerde hiç filiz ve kırıntı yoktur. Bu kadar ucuz bir fiate karşı tütünleri satmadım. İnhisar ambarında depo edilen tütünler orada da bakımsızlık yüzünden kim bilir ne kadar ıskarta verc- cektir, Bu acı hakikatler karşısın- da başka bir şey ilâve etmeğe lü- zum görmüyor ve tütün ziraatinin himayesini ziraat vekili beyden rica ediyoruz.» İnhisar idaresinin tütün zirâat- çileri hakkında tatbik eylediği usullerin uzun uzadıya , tetkik edildikten sonra değiştirilmesi ve tütün ziraatinin himayesi memle- ket iktisadiyatı namına çok şa- yanı arzudur. — Ah. Hil. Telefon şirketi Müamelâtı tetkik için bir heyet geliyor Ankara 25 (Telefon) — İstan- bul telefon şirketi muamelâtını tetkik için bir heyet seçilmiştir. Heyet dokuz kişiliktir. Maliye müfettişlerinden başka İstanbul elektirik şirketi komiserile An- kara otomatik telefon şirketi müdürü Niyazi bey heyete'dahildir. Heyet azası cumartesi günü Ankaradan hareket edecektir. Kadıköy su tarifesi Kadıköy su şirketi ücret tarife- sinin tesbiti için toplanan komis- yon bazı tetkikattan dolayı henüz fiyatleri tesbit edememiştir. Ko- misyon ikinci bir içtima yapacak ve fiyâtleri bir miktar daha ten zil edecektir. — Yeni açılağik balık sergisinde şu Bulıkpazarini da teşhir ötgeler bari, İ — Neden? ö : '» Belki bir üntiki miki alir da alır götürürl,

Bu sayıdan diğer sayfalar: