3 Ağustos 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

3 Ağustos 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tramvay şirke velesi resmen fe tinin muka- shedilmiştir. Bilet ücretleri on beş güne kadar ucuzlayacaktır. e FİATI 5 KURUŞTUR. nh 1, ürk çocukları Paris'te ARIS (Başmuharririmizden ) ürk çocukları ve Türk hocaları Wiste... Galatasaray İisesinin bir m hocaları, izcileri ve daha ba- Bliselerin hocaları ve talebesi, bir file halinde Parise gelmişler tansanın ilim, terakki ve medeni- #ahasındaki eserlerini tetkik e- İyorlar, Bunların içinde yirmi beş Sidar da muallim hanım var, Böy- Rbir karar ve teşebbüsün faydası Marafında mütalea yürütmek faz- Abir şey olur : Sevişmek için ta- mak lâzımdır, öğrenmek için de Brmek.. Fransızlar, Türk dostluğunu “ana *Yi dostluk,, diye anarlar. Bu dost- ğa çok kıymet verirler. Umumi Mirpte, biribirine düşman karar- tihlarda bulunmamız, bu ananevi #atluğun kuvvetini azaltmış değil- ir. İnsanın hayatında olduğu gi- İ milletlerin hayatında da kazalar | War, İki milletin (biribirine silâh #kmesini tarihi bir kaza diye al | Malıdır. samimi politi- yı yakından £ bilenler, Türk- tansız dostluğunu pek tabii bulur . Hemen şunu da ilâve edelim i Türkiyenin Fransa ile samimi ir dostluk politikası yapması, Al yaya karşı aleyhtar bir politika tütmesini icap ettirmez. Ankara- tin Berlin ile olan münasebetleri de çok iyi Tansa hükümeti, Türk talebe ve alarının Paris ziyaretile pek r Reisicumhurluk ? Mösyö Hitlere Intikal etti | f mk >A Mamma, Mareşalin imzası NEUDECK, 2.A.A. — Dün saat onsekizi yirmi geçe, Mareşal Hin- denburg'un zafiyeti fazlalaşmıştır. Ağırlık başlamış ve kalbin kuvve- Wi azalmıştır. Hali ihtizarda BERLİN, 2.A.A.— Havasbil. diryor : Reisicumhur hali ihtizardadır. “andan alâkadar oluyor. Maddi ve Manevi her türlü kolaylıklar gös- | kriyor, Misafirlerine sayılı günler | İçinde birçok faydalı | şeyler gös- termek için her imkândan istifade *diyor, Hazırlanan program, geniş | Ve zengin olduğu kadar terbiyevi dir, Dileğimiz şudur ki; hocaları Miz ve çocuklarımız; bu tetkik se- Yahatindeki görgülereinden iyi ne- ticeler, doğru h çıkarsm- lar, kendi hayat ve vazifelerine tat bik ederken iyi ile fenayı, müsbet biribirinden iyi ayırt ikümler ile menfiyi *tsinler.. | Türk gençleri Parise geldikleri tün; sefarethanemizde bir resmi abul vardı. Büyük Elçimiz Suat Y, bize Pariste güzel (e bir Türk Bünü yaşattı. Ciddiyet ve vekar i- ade eden nutkumda iki çümhuri- Yetçi memlekettin münasebetlerin- den, bu münasebetlerin çok sağ- lam esaslara istinat ettiğinden, huriyet hükümetimizin genç İS verdiği ehemmiyetten, gençli Yetiştirmek için göze aldığı feda- ârrklardan bahsetti. Gençlerimi- > değerli, baba nasihatleri verdi. Buna benzer tetkik seyahatleri- Bin ne gibi faydesi var? hayatın, İmin türlü türlü safhaları var. Bun- rı nazari olarak öğrenmek ve öğ tetmek mümkündür. Fakat bilmek in öğrenmek ile yapmak ve yapa- ilmek kabiliyeti arasmda uçurum- var. Tecrübe ve görgü; insanın pma ve anlama kabiliyetini bir- misli arttırır. Avrupada tetkik Wyahatlerinin Türk gençleri için Kk Yı İapçıları; kendilerine göre ye: # teknik,, yeni bir medeniyet or- ya koymak davasında bulunma- ilar. Türkiyede, garp medeniyeti- i «sas olarak aldılar. Grap mede- Yetini ve onur bütün tekâmülâtı- u memlekette tatbika karar ver: eğ Bu karar, nazariyat sahasmda madı. On senelik O cümbhuriyet “evrinde ilim ve medeniyet saha Sada tahakkuk ettirdiğimiz eserler gydandadır. Mekteplerimiz, iençlerimiz garp medeniyetini ge yol üzerinde yürüyor ve ye. deveğe çalışıyor. Onun için bu me- la bütün harikalarile, tarih- Me onu yaratan ve üzerinde ça- dak, amelesile yercinde görmekten ve ş faydalı, hayırlı bir hareket | de eşebbüs olur mu? Kanaatimiz - bugekik seyahatlerini en ziyade Kai akımdan tertip ve teşvik etme. A bati tif, bi önül ister ki, Avrupanın her ima buna benzer tetkik seya- eri tertip için ber vesileden ade edilsin, Zira bir görmek, bin mak kuvvetindedir. Siirt Meb'usu Norveç sahillerinde bir gezinti yap Gazi FHiz.nin Taziyetleri ANKARA, 2. A.A.— Alman Reisicümhuru Mareşal Fon Hin- denburg'an vefatı dolayisiyle Reisicüümhur Gazi Mustafa Ke- mal Hazretleri ve Hariciye Ve kili Doktor Tevfik Rüştü Bey taziye telğrafları çekmişlerdir. Büğün Hariciye vekâleti pro. tokol dairesi şef vekili Müşvik Selâmi Bey 'Almân sefaretine giderek hükümet namına tazi- yede bulunmuştur. makta olan harbiye nazırı Jeneral Von Blomberg, dün akşam tayya- re ile Berlin'e dönmüştür. Bazıları, mümaileyhin, gündüz, Reisicümhur Hindenburg'un yanı- na gittiğin iddia etmektedirler, fakat bunu teyit etmek kabil ola- mamıştır. Başvekil Hitler de yakında Ber- lin'e dönecektir. Zannedildiğine göre, vaziyetin icap ettirdiği ted. birleri almak üzere mühim bir ka- bine içtima yapılacaktır. Sabah saat beşte BERLİN, 2.A.A. — Reisicümhur Hindenburg'um ailesi | efradı, bu sabah saat 5 te yatağının baş ucu- na çağrılmıştır. Fakat Reisicumhur kendilerini tanrmamıştır. Saat 5,45 te neşredilen bir teb- liğde, Reisicumhurun tamamen ken dini kaybettiği bildiriliyor. M. Hitlerin temenniyati BERLİN, 2.A.A. M. Hitler dün öğle üstü Mareşal Hinden- burg'u ziyaret etmiş ve kendisine, Alman devletinin muhterem Rei- sinin şifayap olması için bütün mil- letin temenniyatını arzeylemiştir. BERLİN, 2.A.A. — Saat 11,10. Mareşal Hindenburg, vefat etti, BERLİN, 2.A.A. — Reisicümhur Hindenburg, kendine gelmeden (Devamı 6 mcı sahifede) MAHMUT Sahip ve Başm uharriri : 9 uncu sene No. 3046 Ci Siirt Meb'usu LJ) Uy M Hususi bir kanunla Başvekâlet vazifesi Reisicumhurluk vazifesiyle birleştirildi MAH UT duna iltica et mel mek te A 3 AGUSTOS 1934 Mareşal Von Hi Tel ME Sr amana ERER e mm mn Almanya matem içinde Yeni f#: İktısat Vekili Celâl B. Memleketimizde (o kurulması mukarrer büyük £ sanayiin ilk a- dımları olan yeni bazı fabrikala- rın küşat ve temel atma merasi- mi bu hafta içinde yapılacaktır. Aldığımız * malümata göre 9 ağustos perşembe günü şehrimiz- de bulunan farbikâların küşat re- simleri ve temel atma merasi- mi yapılacaktır. Küşat resminde Başvekil İsmet Paşa Hz. - bizzat bulunacaklardır. İktısat vekili Ce- Iİ Bey Başvekil Paşa Hazretle- b | rine refakat edeceklerdir. Sümer Bank umumi müdürü Nurullah Esat ve Sanayi Umum Müdürü Recai Beyler şehrimiz - de bu işle meşgul olmaktadırlar. O gün sabahleyin evvelâ Sü- mer Banka ait Bakırköy bez fab- rikasına gidilecektir. Çok eski bir tarihe malik © olan bu fabrikanm eski binası yanında yeni binalar yapılmış ve fabrika bu binada, ye ni makinelerle de techiz edilerek *oplanmıştır. Başvekil Hz. tarafından bu yö- ni binanm küşat resmi yapıldıktan sonra ayni gün Paşabahçeye gi dilecek ve burada kurulacak olan cam ve şişe fabrikasınm temel at- ma merasimi yapılacaktır. İzmitte kurulacak olan kâğıt fabrikasının temel atma me mi bu tarihten evvel veyâ bu ta- hi müteakip yapılacaktır. Başvekil Paşa Hz.ve' İktisat Vekili Bey bu küşat ve temel at- | i Mukavelenin şirkete resm İ Yeni hatlar inşası için Hindenburg'un hayatı Bütün hayatı zaferlerle dolu olan bu ihtiyar, gün görmüş mareşalin ölümü Almanyaiçin büyük ziyadır Mareşal Von Hindenburg'un vefatile Almanya en büyük, en kahra - man evlâtlarından birini kaybetmiştir. Bu ihtiyar Mareşal Almanyaya en büyük iyilikleri de en büyük hizmetleri yapan bir adamdır. Ve gene Al- manyaya en muazzam hizmetleri ifa edeceği bir sırada gözlerini hayata kapamıştır. Ihtiyar Mareşalin ölümü herhangi Çünkü üzerinden bu mühim kudretin manzarası, ve beynelmilel münasebetlerdeki manzarası muhakkak hi de- Zişmek istidadını gösterecektir. Bu hususta henüz bir mütalea yürütme. den evvel bu ihtiyar Jeneralin daima şerefle dolu olan mazisine bakalım: Mareşal Von Hinderbarg 1847 senesi 2 Teşrinievvelinde Posen'de doğmuştu. İsmi Paul Reneckendroff Von Hindenburg idi. ir ölümden çok farklıdır. kalkmasile Almanyanın dahili Prasyanm en esil ve asker aileelrinden birine mensuptu. Minimini Paul daha küçük - ken askeri bir terbiye almıştı. Asker olmak, vatana hizmet etmek onun da içini yahan bir ateşti. Bunum için ilk tahsilini yaptıktan sonra askeri bir mektebe girdi ve buradan muvaffakıyetle çıkarak orduda çalışmağa başladı. Von Hindenburg bu suretle 1868 dan sonra yani 19 yaşında iken Almanyanın yaptığı bütün herplere iştirak etmiş, 24 yaşında ihen binbaşı olmuşta, O zaman 1871, Fransız - Alman harbi başlamıştı. Von Hinden - barg ba harbe de iştirak etti. Ve memleketi için çok büyük yararlıklar (Devamı 6 mer sahifede) Bugün Reisicümhurluğu uhtesine alan M.Hitler Mareşalin elini sıkarken | 2 Rus radyosu Bugün yapılacak maçın tafsilâtını neşredecek MOSKOVA, 2 (A.A.) — Ağus tosun üçünde, Moskova saati ile 30 dakika geçe komitern rad yo istasyonu, 1724 metre uzunlu - ğunda mevce ile, Türk sporcuları murahhaslarınm maç hakkında ve recekleri tafsilâtı neşredecektir. Büyük bir yangın İZMİR, 2 (Milliyet) — 'Bu- gün Başdurakta çıkan yangın ne- ticesmde 4 dükkân bir büyük ev, bir hususi mektep yanmışlır. Za- sil ettiği 2 milyon lir Taahhütlerini ifa © etmemesi İ dolayısile tramvay şirketile 1926 da aktedilmiş olan son mukavele- İ namenin feshi hakkındaki karar, İ dün şirkete resmen bildirilmiştir. Tebligat, Nafia vekâleti tarafın- dan ve Noterlik vasıtasile yapıl- mıştır, Bunun üzerine, dün akşam sa- at 18 de fevkalâde bir içtima ak- tedilmiş, tebliğ edilen fesih kara- fı üzerinde görüşülmüştür. © Dükkânların ka Belediyenin mağazaların ak - şamları saat İ9da kapanmaları hakkında manifatura ve tuhafiye mağazaları müstahdemleri cemi - yetin yaptığı müracaat üzerine vendöi karar, bütün Esnaf cemiye ti mensuplarını fevkalâde mem - Dun etmitşir. Denilebilir ki halk ta dahil olduğu halde hemen her- kes bu karardan memnundur. cemiyet umumi kâtibi Agâh İzzet Tramvay ucuzluyor M 318, Yaz Idara ve Mavi rikaları Temelatma ve küşat mera simleri haftaya yapılıyor İ Bu merasimlerde Başvekil İsmet Paşa Hz. ile izzat bulunacaklardır A # PİİZ yy İsmet Paşa Hazretleri ma meraâimlerinden birkaç | gün sonra Söümikek ve Sömi antrasit ocaklarının küşat resminde bulun- mak üzere Zonguldağa ; gidecek- lerdir. feshedildiği en bildirildi şirhetin halktan tahı- a da iade edilecek Tramvay şirketinin bulunduğu Metro hant ve komiser Civanşir Bey Bu toplantıya, İstanbul nafıa şirket ve müesseseleri başmüfetti- şi İbrahim ve komiser Civanşir Beylerle, şirketin umumi müdü- rü M. Hansens iştirak etmişler- dir. Zeğiiğde meler var? İğrendiğimize göre, Nafia ve- len bu tebliğ başlıca üç esası ih- tiva etmektedir: (Devamı 6 ncı sahifedi panma saatleri Belediyenin verdiği karar herkesi memnun etti. Bu suretle dükkâncılar istirahat için epi bir zaman bulabileceklerdir Bey bir muharririmize bu kara « rm uyandırdığı umumi memnuni yet hakkında demiştir ki: — Manifatura, tuhafiye ve em - sali mağazalarda çalışan işçilerin mesai saatleri sabahm 7 veya se - kizinde başlamakta ve akşam 20 - 21, hattâ 23 e kadar devam etmek te Yani mağazalarda çalışan işçilerin mesai saati diğer sahalar (Devamı 6 ncı sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: