3 Ağustos 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

3 Ağustos 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TE No. 8712 O OTUZ DOKUZUNCU SENE GUMA 3 AGUSTOS > “104 F— ai Asır Tm a Been n | 1 BULVARI - IZMİR - 44 o Si | ürk > US Maçı | Başmuhapriz e A adm w at mi | - e ,Buğün Moskova Telsizi! Şemafri | | | Maçı Türkçe Olarak | eme in iş | Verecektir Me Cumhuriyetin ve Cumhariyet eserlerinin bekçisi, sabahları çıkar siyas! gazeledir Yeni Asır . Mareşal Hındenburg Dün Sabah öldü Şiriellere Karşı iHitler Amlanyanın Hem Başvekil Mısırlı 22 Münevver İlin inan une. Hem De Reisicumhur Oldu Oo Genç ŞehrimizeGeldi ndirmek lâzımdır Hindenburgun ölümünden Sonra Almanyada; Genç Müslüman Cemiyetin” D İnme ee gina iktisadi ke. iğğhim Hâdiselerin Vukuundan Korkuluyor Güzel Bir Teşebbüs Ve Kararı Mana birleri arasında milli he © İnkişafına seriğn kıys v Ingiliz Kralının Yazi tleri iski > m “li ve dlemmiye > beyinsiz ay rin © gı sken: eriyeden Şu ie ir udur. ISTANBUL, 2 ( Hususi) — N ziri ve Alman rek a ban Elmüslimin Ce- ay Plimmiz ikiye ayrıl-; Birkaç gündenberi yaba bu- umandanı Ceneral Fon Blom |miyetine mensup ve gr Bir devletçe ka A a ik inya reisicumhuru bu erg. ordu ve bahıriyeye 1 gün) şeyh bdelvehhap büşl sanayi diğeri ferdi teşeb-İsabah saat 9 da Neudeck'te ve- lük bir matem yapmalarını bil-lElnaggâ ( efendinin il ihtiva fat Mi Ihtiyar mareşalın iren nde (Hinden- içe Ne ilen di ölümü siyasi mehafilde yalniz ığ'a beliğ bir tarzda tazimle den itine değil; Ferdi teşebbüs-İteessürle deyi irak rini bildirdikten sonra diyor ki sayılı bekle şek Ve e ma büyük“bir kıymet: Janmıştır eccüh ve * Alman İmparat rluğümun rimize gelmişti tin #mmiyet atfeyleyor. Birbi-| yuhabbeti üzerinde lamak Lideri olf Hitlere tam bir Seyyahlar Isken: vi Müvazi yürü i kuv-İyaziyete hâki Hindenbur | itimatla, Almanyanın Mak 12 li üsl an e bel gayeyi istihsale| gun ölümünd nra Almanya 1. yo olu unda yür üneğe devi : i raya maa A 3 Ke yi ei ape İli ncak ertlere ait iktisadi) mesi rkuluyor. Hitler yeni Ka, in Taziyetlerk| ae © e rekkeptir , İçin i erin kuvvetli olabilmesi|;ptihabat yapılıncıya kadar riya Ber (A.A) — Sabık Kay- ei e karşı iç ârı irketlere | seticumbur işlerini . vekâleten ser, Durn'di i en de fötini” Jâbis bulunu tarla imadı. arttıracak bazı ka-| idare edecektir. Intihabatta Hit cumhurun oğlu miralay lardı. Şehre çı- Çünki enne ihtiyaç vardır.İlerin veya ceneral Blumbirgin Fon Hindenburga şu telgrafı kınca evvelâ Gazi Moni, ürkiye kurulmuş bir çok| ,eisicumhurluğa getirileceği kuv göndermiştir: m heykelini ziyaret et- tr. Bi şirketlerin mezarı olmuş” | yetle tahmi: Imparatoriçe ile ben metem!mişler ve heykele keti âdiseler, bilgisizlikler şir BERLİN, A) zinle ve bütün Alman|bir çı oy: ti erin ei afına imkân verme-| cunfhur bali ihtizardadır. la i milletile beraber kalbimiz müte.|lardır .- Müteakiben 5 Umumi efkârda “ Türkiyede sahillerinde bir gezinti yapmak © “Censibıhakkın” mağfire |iki - kafileye ayrıla- bir t Sibel ini « gibi yanlış|ıg ol i zıri Jeneral tine mazhar olmüş bir hayat so- rak şebri. dolaşmı; Yol kanaatın Imasma | Von ' Blomberg dün akşam tay- nuna ermiş. bulunuyor o Veliaht/lar ve gazete idare- Yeni ee Her hangi : bir yare ile Berline dönmüş prens, Tanenberğ kahramanina| 904 Ömc sahilede , Mısırlı seyyahlar Güzi heykelinde Muvati € rulma ( fikri Berlin, ALA) — ii son ER isal edecektir... |, jel z ve Sü yali uğramaya Hindenbürgna ailesi “ efradı : 'ngiliz Kralının Telgrajı. Dün Kest ll d B k ikm bir vaziyettedir. Bu kl e yatağının Londra, 2 (A'A)— EE ii i € 1 e uyu naz havası Ge başıcuna çağırılmıştır Fakat ie m ap Nodek'te . ; ifag, Pİ araya gelip bir kuvvet) eisicumhur kendilerini tanima” ulunan Miralay Oskar Fon Hin- B Y g Old iade vi g5 mi denburga şu telgrafı gönder- ır an ın u reisicui dür, #nebilmeleri hayli re mıştır Saat 5/45 te mn küçy, buki Türkiye en ziyade|pir tebliğde reisicum a- miştir; kazik sermayelerden © büyükİşzmen kendini kaybettiği bik <İ Yüksek ösker ve kükine Bir Aile Evi, 4 Dükkân Kâmilen di ,,, < doğurmıya yani ken- Hayata gözlerini kapıyan adamı vazifelerile memleketini- mü tasını kendi elin sarıya, Mr Son Temenniler Büyük Kahraman zin tarihinde kendisine gere Bir Mektep Kısmen Yandı Tüpte bir memlekettir. Zira Berin yi ; : bir. yer Fkiyey, in-) A pm a — z ir RE ge kadar azdır erin arzetmiş male; ei ne yapacak isel Ye ee yangınından" bir manzar, kenglaP istiyorsak ancak “Berlin, ( ? tehailei Dü Iyi on geçelşi şına ve balk mi LE gö- yi varlı mıza kuvvet ver- A Ae ve re hariciye na-| Kestelli Eaddaslae erif Paşa |bej e ir du ük- mı gi eğin, DE kabi anyanın Hem başvekili ve hen Reisicumhuru M.Hitler zırının, Almanya|zade Remzi beye ait ail idiğ ngın ME l tah; gayet dl hurluğa v6 b F, eye ait aile evin |seldiğini gir 2 al at14 ten 20 ye kadar işima et-|vekilliği ve Reisicumhurluğu el reisicumhuru Feld Mareşal Pol|den zuhur eden ateş de ha 1 ie kok ub selin EN) m Mili, etimizin kabiliyet ve kud | miştir. en b baz Mn Fon Beneknendorf Und Hinden-|nişlemiştir. Sabahleyin db — Lütren çeviriniz — ii bir F çok tecrübelerle ortaya i Kabinenin ve itlerin üzerine o Almasına in al ünden dolayı tazi- Söz m m gg muştur. İtiraf eylemek lâ- BERLİN, 2 (A.A) — €T karar vermiştir yetlerini bildirmiştir. si 2 iraf e e si ki daha 5 ne evvel Ma muhabiri bildiriyor: Orduya Hitap İngilterenin ME sefiri olup dai Sanayileşme işini” e ın kabinesi, Alman baş-| © Berlin, 2 (A.A) — Müdafaa| — Sonu Gmc Sahjede — adan ferdi z ib rn iie yine teşebbüsler bu mev ef ve irkete koydukları sermaye: arların mel lr; | sekerim ydirmek. ger "Bu bol 10 « iile gövel 7 k Yord etle sarılmış bulunu Safrane tini elde etmiştir. Buj/nin Kay olması we / akat li bir Uşaj vw Küçük bir misal olarak), işin müteakip safahatı ço Fi yus bir vaziyettedir- biliriz Şeker fabrikasını ele ala-| dur, Bazı idaresizliklere ilâveten Dülar eline sesime beğ altısene)ler. Bu e Yarma bir tec Tebh;, , eri bey n aye, ki evvel bu paraların o tamamen|rübe elinde halkı anonim şirket- bir e pir Uşaklı memleketinde| devamına imkâ , bayisimen eki aş göster:|lere iştirakten korkutabilir. Her düşan e, fabrik Iİ Yalnız teşebbüs ve tecrübenin) miş üç vel de bir)nevi şirketlere karşı umumi iti- Sarılma 5. PU muazzam işin ba-| eydiği neticeler devletinbu mev, kisik bei ve kıymetlilmadı kuvvetlendirecek kararlar değil — için yalnız milyonların) zu üzerinde durması neticesini | çebbürün müLabil cini a tas | al ik sanayi plânımı; an m kap, Ozım ve irad wvekinin | doğ Wa a fakıyetini temin eyliyecek esbap gelebileceğini göz önünden Dinebilir ki Türk sanayiinin y nda n N utmamıştır. bilhassa Alpullu, Eskişehir, Tır- bir tekim Uşaktan topladığı bali şeker in anası“ AÇ yüz bin liraya Ege ikti-| Uşak olmuştur. Bu ar kıy- işti, , sıntakasından da bir çoklmet ve büy ük enine haiz Şiraklar temi eylemiş devletin bulunan hareketin müteşebbisle-| elinde! vaka barekini elde etmiş; Türk)rinin uğradığı akibet nedir biliredilldi ; N aks Asfa Türk|misiniz? ziatına itha Madam —- Ejendi; çocuğunuzu çıplak gezdirmekten sıkmıyor musunuzP.. Bil Ezakkı

Bu sayıdan diğer sayfalar: