3 Ağustos 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

3 Ağustos 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Her evde mutlaka Bulunması lâzım Bir eserdir S I Z D E B I R T A N E ALINIZ HAYAT Ansiklopedisi J 0C70 ISTANBUL CAGALOĞLU ^ S m o Q Anııctnc ). 0 0 1 0 Telgraf ve mektup adred: Cnmtıunyet, Istanbul Posta fcutusu: tstanbul, No 246 b U m a 0 MgUSIOS Telefon: Başmuharrlr ve evi: 2429U. Tahrlr heyeü: 24298. idare ve matbaa Kısmıle MatbaacüıS ve Neşriyat Şirketi, 24299 umhuriy v I QQA I öO*f r HAYAT Ansiklopedisi inci cüzü çıktı 61 Türk denizciliğinde Inkişaf ve terakki aliba işlerin müsait bir za manı Türk denizciliğinde hu susî teşebbiise birdenbire bü yücek bir inkişaf imkânı vermişti. Sonra o müsait zaman yavaş yavaş ortadan kalkarak vapurculuğumuzun bir aralık hayli gürültülü müşkül bir dev re geçirmiş olduğunu hep hatırlarız Bu hale çare bulunmak iizere rniıra caat olunan muhtelif tedbırler arasın Berlin 2 (Hususî) Alman Reisi , da evvelâ devlet idaresındeki Seyrise cumhuru Mareşal Hindenburgun ailesi I fain tasfiye ve tanzim olundu, muh efradı, bu sabah saat 5 te yatağmın bas ' telif hususî vapurlann bir kısmı Türk ucuna çağırılmışlardır. Fakat Reisi • vapurculuk şirketi ımvanı altında bir cumhur kendilerini tanunamıştır. teşekküle viıcut verdi, ve kumpanya Saat 5,45 te neşredilen bir tebliğde, larunızdan biri de şilepçilık yapmak Reisicumhurun tamamen kendini kayüzere kendi sahillerimizin postalarile alâkadar olmaktan çekilip çıktı. Sa bettiği bildiriliyordu. îhtiyar Reisıcumhur saat 9 da ken • bık Seyrisefainın uzun seferler yapan dine gelmeden ölmüştür. kısmı jimdi Denızyollan unvanile müsDiğer taraftan Alman kabinesi, dün takil bir teşekküldür. Türk Vapurcu saat 14 ten 23,30 a kadar yani 9,5 luk şirketi unvanını taşıyan hususî tesaat süren bir içtima aktetmiştir. şebbüs te Denizyollarile müstereken Hindenburg Tanenbergde tanzim edilmiş bir program altında defnedilecek kendi uhdesine duşen hizmetleri gör • Berlin 2 (A.A.) Mareşal Hinmektedir. îstanbulun yakın sahiUerinin denburg şarkî Prusyada T&nntn . seyrü seferini ise sabık Seyrisefainden aynlarak müstakil bir idare halinde Alman Reisicumhuruntm aon resim çalışan ve pek iyi çalışan Akay idaresi lerinden biri temin etmektedir. burgun vefahndan itibaren derhal meriyete geçmek üzere bir kanun neşret Türk vapurculuğu bu yeni tanziın mistir. Bu kanun mucibince, Alman ve tasfiye neticesinde pürüzsüz çalısı ReUicumhurluğu vezaifi, başvekâlet vayor göriinüyor. Akayın ne yaptığını ve zifesile tevhit olunmaktadır. Bu suretne yapmak istediğini bilen bir idare le, Reisicumhurluk salâhiyeti M. Hit • azmile yepyeni ve çok ümit verici bir lere intikal etmiştir. faaliyete koyulmus olduğunu «CUMHURtYET» vaktinde ve haklı takdir ve teşviklerle kaydetmîşti. Böyle bir vapur şirketi muvaffak olmak için sefer yaptığı iskelelerin ve onlara n>ücavir yerlerin mkişafmı birinci derecede ehemmiyet gözüne almak tâzınv dır. Akay, teminine calıstıcı seyrüse ferin hergün daha roüterakki adım lar atliğım görmek için Anadola kıvılarının, Yalovanın ve Adaların mütemadi ve mütezayit bîr inki^ifa mazhariyetile herkesten zivade alâkadar olmalıdır. Yalovanın bir zümriıt diyan olduğunu binnefis Akay kendisı ilân e» dip duruyor, ve orasını hergün daha zıyade öyle yapmak için de binnefis çalışan gene kendlsidır. Bu çalışma çok yerindedır. Bu çalışma tarzuun dığer Anadolu kıyılarına ve bilhassa Adalara da bu suretle taalluk edebil mesi lâzımdır. Akay idaresi buna da o şekilde ve hakkile ehemmiyet ver mektedir. Bu kıyılar nekadar şenlenirse ve Adalar lâyık oldukları çiçek bahçeleri vaziyetini nekadar çabuk ve nekadar fazla kazanırlarsa Akay idaresi kendi işinde o kadar muvaffak olmus sayılacaktır. Ne hacet; Akay idaresi ayni vasıtalarla daha fazla mmteri taşımağa ve binaenalevh daha fazla ka7anarak daha fazla tekemmül etmeğe ancak bu tarikle imkân bulur. Bzim memnuniyetle gördüpüroüz odur ld Akay idaresi asrî bir nak'îve »îrketinin bu en esaslı vazifelermi kemalile an larnıs bir yolda gidivor. DenizyoUarmın Sadullah Bey za manmdanberi mükemmel vir vapurculukla temayüz etmiş olduğunu zaten biliriz. Devlet idaresinin kabotajı te min eden bu seferleri eski mükfnmelivetlerini muhafazada devam ediyorlar. Almanya millî kahramanı Hindenburgu kaybetti Yeni maliye ıslahatı Mütehassıs tetkikata Istanbuldan başlıyacak M. Alfons memleketimizin hususiyetine göre sistem koymak lâzım olduğunu söylüyoı Maliye Vekâletince davet eedilmiş olan Pransız maliye mütehassısı M. Alfons bir muhar ririmize şu izahatı vermiştir: « Türkiye hükumeti tara fından memle ket maliyesinde bazı ıslahat yapmak üzere davet edildim. Bu va Yeni Istanbul maliye teşkilâtı kurulduğvmdan me murlar ve Verilen bir kurstan intiba zifenin ifası için Fransadaki maliye sistemi aynen tatbik Iiye teşkilâhnda, memleketin diğer edilecek değildir. Her memleketin k«iıkısımlarından büsbütün farklı bir disine göre tatbik edilecek sistemleri maliye sistemi tatbik edilmektedir. vardır. Ankaradaki vazifem henüx bitBuradan sonra diğer bazı şehirlemedi. re gideceğim. Bu dolaşmadan sonra Orada geçirdiğim iki ay zarfında ancak yapılacak işlerin esaslarını tesbit edebildim ve tstanbula gelerek tetkikatıma burada devamı faideli buldum. Çünkii tstanbul maişimi tamamlamak ve raporumu yazmak üzere Ankaraya döneceğim. Türkiyede gördüğüm tnisafirperverlik ve nüsnü kabulden çok menv nunum.» îhtiyar Mareşal dün 9 da öldü, Reisicumhur lukla Başvekâlet M. Hitlerin sahsında birlestirildü Mareşal Hindenburg Umami Harp esnastnda akşam tayyare 3e Berline donmuştur. Ordu ve donanmamn tadakat yemini Berlin 2 (A.A.) Alman ordusu Başkumandam, ordu ve donan • manın derhal M. Hitlere sadakat yemini etmele'.ioi emreylemiştir. Son mülâkat Berlin 2 (A.A.) M. Hitler dün öğle üstü Mareşal Hindenburgu ziyaret etmiş ve kendisine, Alman devleti nin muhterem reisinin şifayap olması için biitün milletin temenniyatını ar • zeylemiştir. Alman ordusu 15 gün matem tutacak Berlin 2 (A.A.) Müdafaa Na zırı ve Alman ordusu başkumandam Jeneral von Blomberg, ordu ve bahri yeye 15 gün matem tütmalannı bildi (Mabadi üçüncü sahifede) > Avusturyada mücadele bitti, sükunet avdet etti Italya huduttaki kuvvetlerini geri çekiyor, cenup ta yeni çarpısmalar olduğu haberi teeyyüt etmedi Alman sefaretının şehrtmizdekı uınasında dün matem alâmeti olmak üzere yarı indiriUn bayraklar berg harp meydamna gömülecektir. Milli Müdnfaa Naztrı tayyare ile Berline döndü Berlin 2 (A.A.) Norveç sahil lerinde bir gezinti yapmakta olan Harbiye Nazırı Jeneral von Blomberg, dün Neşredilen kanun Hükumet, bu içtimada verilen karar lara tevfikan bugün, Mareşal Hinden Hindenburg kimdir, neler yapmıştu? 5 inci sahifemize bakınız! Amerika, Avrupadaki vaziyetten kuşkulanıyor # Elâziz hattının küsat resmi Nafıa ve Maliye Vekil Donanmamn bir kısmının Avı upada çıkacak hâdi leri Elâzize gidiyorlar seiere intizaren hazır bulundurulması kararlastı M. Dolfusım cenaze merasimine ait yeni retimler: Başvekil ve Başvekil muavininin ortasında cenazeyi cenaze alayı Belediye binasınm önünde Madam Dolfut takip ederken, Türk Vapurculuk şirketine gelince bu yeni teşekkiilün kendisine teveccüh eden vazifeleri tamamen yerine getirmek için hakikaten büyük fedakâr lıklar ve büyük gayretlerle çahsmakta olduğunu baskalanndan isittiklerimize ilâveten bizzat kendi müsahedelerimizle de yakından görmüs olduk. Bu kumpanyanın Tarı vapurile kendisîni takviıııınııııııııiıııııifiııııııııııınıııııııııiHiıııııııııiıııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııtııııııuıııııiıııııiMiıııııııııııııııııııııtııııırıııııııııııuıııııııııııııııın ye ettiği ve Sakaryayı mevcuduna Uâye göklere uçuracak değiliz. Fakat elbabadan oğla asırîık denizci hayatına ve etmis bulunduğu malumdur. Yeni deki bu mevcut o kadar temiz ve iti malik m'lletlerde bulunabilir zannoluçirket belki bir iki vaour daha alacak. nalı idare edilmektedir ki bizimle be nur. Türkiin nekadar kabil'vetü bir faunun îçin ağabeysi Denızyollan tararaber herkesi memnun eden bu vazi millet olduğunun yeni ve parlak de fmdan biraz elinden tutulmak ihtiya yet önünde Türk Vapurculuk «irketi I'llerini görmek icin vapurlarımızdaki cında gibi göriinüyor. Pürüzsüz bir vanin bu itina ve ihtimammı takdir et • Türk gençlerinm temiz ve vazifesinaa diye dökülen Türk denizciliğinin tam faaliyetlerni temaşa etn«?k lâzımdır. memek mümkiin değildir. ve kâmil bir muvaffakiyetle işlemesi heBizde asrî vapurculuğu Seyrisefain Hulâsa vaourculuğumuz muvaffakiyet sabına Türk Vapurculuk şirketine beş idaresi göstermişti. Seyrisefain va yolundadır. Hem de deniz tîcaretinin on puvan daha verilrrvesinin cidden purlarının şimdi Denizyo'lan unvanı bütün dünyada büyük buhran'ar ge mahalline masruf bir fedakârlık ola • altmda devam eden vapurlarındaki çird;ği bir zaımnda. Uf?ktefek nok cağını gördük ve anladık. servis yerli yabancı herkesi memnun ssnlann ikmalile bu muvaffak''yet'"n Yedi sekiz gün evvel Vapurculuk ve hatta mütehayyir ederdi. Ayni mühep müsbel ve müterakki devamını kumpanyasuun Sakarya vapurile tz kemmeliyeti Sakaryada gördük. Oratemm ptrr"=V cümlemize terettüp eden mirden İstanbula geldik. Sakarya vada servis yapan çocuklar ise oyle ya bîr vecibedir. purunu pek mükemmel bir gemidir ditışmışlar ki bu mükemmeliyet ancak YUNUS NADİ 'Amerika donanmastna mensup Avrupadaki vaziyetin vahameti A merıkanın şimdiden bahrî tedbirler almağa lüzum görmesile pek iyi anlaşümaktadır. Filhakika Amerika bahriye erkâmharbiyesi umumî reisi Amerikan bahrî kuvvetlerinin Japonyaya ka'fı toplu bir halde bulundurulmasuıı, bu suretle Bahrimuhitiatlasi ile Avrupa daki vaziyetin ihmal edilmesini muvafık bulroamış, bunun bir gün Ameri • kanın menafii için zararlı olacağına Reisicumhuru iknaa muvaffak olmuştur. Amerikanm kruvazör ve iki seri ve hafif harp gemilerini büyük Avrupa hâdiselerine intizaren hazır bulundurula büyük gemilerden bir grupcak ve ilk işaretle Avrupa sularına gelecektir. Amerika bilhassa İngiltere ile Fransanın son müzakerelerden sonra birlikte hareket edeceklerind^sn, Avrupada hâkim bir vaziyet alarak Amer'ka n»enafiini müteessir edeceklerinden en • dişe eylemektedir. Bu hususta dün gelen haberler şunlardır: Vaşington 2 (A.A.) Havas ajansı b'ldiriyor: Avrupa vaziyetinin, bahriye erkânı harbiye reisi amiral Standleyin Reisicumhura müracaat ederek, (Mabadi dSrdüncü sahifede ) Viyana 2 (A.A.) Avusturya turyanın sulhu için değil, bütün hükumeti orduya hitaben neşrettiği dünya sulhu için feda edilmiştir. bir emriyevmide, müsellâh kuvvetle, Asilerin galebesi, meş'um bir kanAvusturyadaki meşru nizamı ihlâle şıkhğa ve çok ağır bir harp tehdi teşebbüs hareketinin akamete uğ dine müncer olacaktı. Hükumet, iş radığını ve mücadelenin bitmiş olsizliği ve sefaleti hafifletmeği en A altye Veküi Fuat B. Nafıa Veıcilı Ali B. duğunu haber vermektedir. büyük vazifesi telâkki etmektedir. Ankara 2 (Telefonla) Maliye Avusturyanın «Büyük Alman» Hükumet, M. Dolfusun eserine deVekili Fuat Bey bugün îstanbuldan gelvazifesini tahakkuk etirmeği de, vam edecektir. miş, vekâlet erkânı tarafuıdan karşı Avusturya için, «Deutschtum» için Emriyevmide deniliyor ki: lanrmştır. öğleden sonra Vekâlette Ve(Mabadi besinci sahifede) «Döktüğünüz kan, sadece Avus(Mabadi dördüncü sahifede) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIİ Ermenüerin orduya alacakları filo,. Moskovadaki maç Futbol takımımız bugün Moskovada Dinamo sta Patrik ve Meclisi Cismanf dında Moskova muhtelitile ilk müsabakayı yapıyor gayretle çalışıyor Eırmeni vatan daşlarımızın, orduya birkaç tayyare teberru etmek üzere Tayyare Cemiyetinde teşkil ettik leri dernek fa • aliyetine devam etmektedir. Ermeni Patriği Mesrop Naro yan Efemdi, her kesin bu vatanî Crmeni Patriği MesÜusyayar giden fui itoiı.alarımızdan bir grup vazifeye iktıda™p Naroyan Ef. Moskovada bulunan sporcuîar bu Moskovanın en büyük stadyomu olan rı nisbetinde istirak etmesini temin gün Moskova muhtelit takımile ilk fut Dinamo stadında yapılacaktu*. Moskoiçin, kiliselerin başpapaz ve vaiz • bol maçmı yapacaklardır. Müsabaka, (Mabadi dördüncü sahifede ) (Mabadi dördüncü sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: