3 Ağustos 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8

3 Ağustos 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BUTUN SENE ZARF1NDA tO DERECEDEN ASAGf BİR DERECEİ HARARET Hatta gölgede derecei hararet 35 derece dahı olsa "Frigidaire" deki derecei hararet daima 10 dereceden aşağıdır. Bu derecei hararette bulunan mekülât daima emniyet tahtındadır. dereceden "Frigidaire" aşağı bunu bir Eğer size 6 veya 3 1 3 Ağustos Dişleri Kurtarır! Diş etlerini Kuvvetlen dirir! Ağız kokusunu defeder! derecei hararet lazımsa, luzum Ağızdaki bütün muzir mikropları da, nazaret edilmesine bırakmadan, senenin iptidasından nihayetine kadar temin eder. Bu kuvvetli otomatik soğutma tertibatı,. hem asgarî hiç zayiat bir elektrik istihlakile çalışır, hem de vukuuna mahal bırakmaz. Mekülatınız, S ATİE tarafından V E R E S İ Y E «atdan 100 öldürür! tamamile istihlâk olununcaya kadar, kat'iyen bozulmak tehlikesine maruz değildir. Bâzan, blrinin bir "Frigidaire" satın aldığını sakın SAYFÎYEDE RAHAT YEDI SATIŞ MAGAZASI; Beyoğlu Taksim Salpazarı Beyayıt Kadıköy Telefon 1* elektrik cihazları sayesinde Füsunkâr bir tene malik olabilirsiniz Siz dahi zannederken ona daha aşağı bir marka verlldlğl görülmektedir. Isimlerln müşabehetlnden ımz. Tek bir "Frigidaire" vardır. Satın aldığınız soğuima dolabının, "Frieidalre" markasını tasıdığını iesbit ediniz FRİGİDAİRE BOURLA BİRADERLER ve Şsı Metro Han Cumhuriyet meydan Necatibey caddesi Elektrik evi Muvakkithane cad. No. 83 Şirketi Ha\riye iskelesi 23 Nisan caddesi No. 19 44800 „ •I fl I» I'sküdar Buyıikada • « 40918 43439 24377 60790 60312 55128 500 Metro Mikâbı Ceviı Tomruğu Askerî Fabrikalar Umum Müdürîüğünden: Y(.'>arıdalii malzeme kapalı zarf suretile 5/9/934 tarihinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin sartname için hergün ögieden sonra, münakasaya girmek için de o gün teminat «ve teklifat» ile ırüracaatîeri. (4158) Yüze «mat bir görünüş» veren pudra hakkında yeni bir keşif Şimdi; bütün şık Fransız kadınları nın, güzel vr mat bir «göriinüsü» olan tenl^ri vardır. Bu da gösterir ki onlar; bütün gün perdahsız duran mat bir cil • de malikiyet çaresini bulmuşlardır. Bu sır; Tokalon tarafından keşfedi • len yeni imtiyzlı bir usul sayesinde elde edi'miştir. Söyle ki «krem köpüğii» gay/t ince ve ipek elekten üç defa geçirilm'ş pudra ile kanshnlmış olması dır. Bunun içindir ki Tokalon pudrası diğer pudralardan üç defa daha fazla müddet sabit kalır. Sıcak bir salonda saa^Ierce danstan sonra veya yagmurlu ve rüzgârlı bir havada b'le jniz ve burunda hiçbir parlaklık izı görünmez. «Krem köpüğü» cildin t'biî yağlı ifra zatının Tokalon pudrası üzerinde ku rumasına mâni olur. Hiçbir erkeğin mukavsnet edemiyeceği füsunkâr bir tene malik olmak isterseniz, hemen bugünden bir Tokalon pudrası satın ah nız. Terkibindeki «krem köpüğü» nün mevcud'yeti, diğer pudralardan tama men farkh memnuniyetbahş bir semere verdiğîni göreceksmiz. (1626) TARSUS American College , AMERİKAN ERKEK LİSESİ Tedrisat 1 teşrinievvelde baş'ar Tam devreli lise olduğu Maarıf VekâJetince tasdik edilmiştir lürkçe, Ingilızce, Fransızca okunur. licaret dersleri vardır. Leyıî ücret <i20 lira, Neharî öcret 40 liradır. INGİUZCE, FRANSIZCA ve Piyano Dersleri En son metot ile ikametgâhlarda ve evimde pek müsait şeraitle hususî ingi lizce, fransızca ve piyano dersleri ve • rilmektedir. Feriköy, Hamam, Metanet apartımanı 2 numaralı dairede Madam Hermine (1520) Faz'a malumat için Müdürlüğe müracaat Bağ müzayedesi tstanbul Ziraat Mektebi Alım Satım Komisyonundan: H^lkalıda kâin Jstanbul Ziraat Mektebinde 16 dönümden ibaret bağ'arın üzümü 14/8/934 tarihine musadif salı günü saat 15 te miizayede ile satılacağmdan taliplerin şeraiti anlamak için hergün ve iştirak için de mezkur günde 100 lira teminatı muvakkate parasile birlikte tstanbul Maarif Müdürlüğü binasında Liseler Muhasebeciliği nezdinde miiteşekkil komisyona müracaatleri. (4137) [ or. Cıldıve ve zuhrevıye mutehassisı Jnahçekapı Taşhan No. 25 saat 9dan akşam| 9dan § • 7 ve kadar pazartesı tıkara\a meccanen BAHATTiN ŞEVKi I Merzifon Amerikan Kız mektebil Orta derecede beş seneiık ha\at mektebi. Le\lî ucreti 175 hra Neharî ucretı I 20 lira M^rzılon ^menkan Mektebinden m3İum"t is'evii'z I MARSiLYA Yüksek Ticaret Mektebi ECOLE SUPERIEUR de COMMERCE de MARSEİLLE 35 Rue Ste Victoire 22 temmuz 1890 tarihlî imtiyazile hükumetçe musaddak ve Ticaret Odasının himayesinde 1872 senesinde te • sis edilmistir. T:caret kısmı: BANKACILIK SAN'ATÎ MÜSTEMLİKE KISMI Âli tahsil iki sene Talebe asgarî 16 yaşında olmalı, Fransa ve memaliki acnebiyedeki yüksek ticaret mektebinden diplomaJı olan eski talebe için üçüncii bir ikmal senesi vardır. İlk tahsil ihtiyaridir. Genç kızlar kabul olunur. Hukuk mezunu icin kurslar. Leylî kısmı: Hertürlii asrî konforu, havadar s.alonları, kütüphaneleri, jimn?stik vf fizik salonları vardır. Kayit muamelesi eylul nihayetine kadardır. Talep vukuunda mufassal kata loglar gönderifir. (1614) /•ASİPİN KENAN S'z'ı soğuk algın'ığından, nezleden gtipten, baş ve diş ağ ıiarından koruyacak en iyi i âç budur. Ismine dikkat buyuru'ması I Istanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: , Kâtanede İmrahor köşkü ve arazisi i!e müştemilâtından arka ta raftaki 2, 3, 4, numaralı depo, ahır ve odaların bedeü iki sene ve iki müsavi taksitte ödenmek şartile 13605 lira üzerinden kapalı zarf usulile satılacaktır. İsteklilerin 1025 Iiradan ibaret teminat akçelerile teklifnamelerini 5/8/934 pazar giinü saat 14 ten evvel komisyon ri yasetine tevdileri. '(M.» ^384*) ANADOLUDA BİR Maden şirketinde çalışmak üzere: 1) Her ıki lısjnda muhaberat yapabılecek derecede Fransızca ve Turkçeyı jyı btlir bekâr bir genç kâtip 2) Tahsılını Tıirkçe ve Fransızca yapmış ve iyi (dıktilo) bilen bekâr bir genç 3) Fransızca ve Türkçeve tercümeye muktedir, muhasebe işlerine hakkile aşina gmç bir muhasıp anyoruz. Talip olanlann, bugüne kaiar çalışııklan yerieri, tnedenî vazivetlerini vesair roalunatı ıhtıva eder, Fransızca ve Türkçe olarak kendı el yazılanle hazırlanmış utak kıtada loıoğratlan ilişık bulunan birer hizmet talebi varakasıni hamilen Gaiata, Vlerkez R'htım Han ikinci katı da 24 numarasa müracaatleri mercudur. Salah erken^n Akşam geç vakte kadar Günün her zaman:nr'a Yagmurlu, bu!u*lu havafarr'a Güzel resimler çıkarmak ve neticecfen evvelce emın olmak için * Kat'ı Alâka ^ Kardeşım Cıhat Asım Bevin şahsım ve va/ıhanetnle maddı ve manevı hiçbir aiâkasi olmadiğınt, nam ve he sabıma hıçbır meblâ* tahsil ve kabza mezun bulunmadigıni ve bu suretle kendı^min namtraa yapacağı müracaatların hukrrıu olma\ıp bana bir zimmet ve mesulıvet tevc h etmneceğıni dost ve munasebette buiunduğum zevatm nazan ıttılaına atz evlerım. Bahçekapı. Anadolu Han No. 35 tüccar komisvoncu Nıhat Asım Adapazarı asliye birinci hukuk mahkemesinden: Adapazarınuı Akyazı nahiyesinden Şükrii oğlu Hakkı Effindiye. Davacı Adapazannın Tığcılar ma hallesinde Ismail Efendi kız: karmız Sabriye Hanım tarafından aleyhinize açıl'n boşanma davasmuı icra kılman tahkikat neticesinde birliği terk ile semti meçhule gidip tegayyüp ettiğiniz anlaşılmış oludğundan ovvelemirde birliğe avdetiniz için ihtarat yapılması ka nun icabatından bulunmuş ve olveçhile kanunu medeninin 132 inci maddesine tevfikan tarihi tebliğden itibaren bir ay zarfında birliğe avdet etm^niz îçin gı yabınızda ihtarat yapılmasına 16 temmuz 1934 tarihinde karar verihniştir. Tarihi tebliğden itibaren bir ay zarfında birliğe avdetiniz ilânen tebliğ olu nur. (1650) Sahip ve Başmuharriri Yunus Nadi Vmumî neşrlyatı ıdare eden Yazı 13leri Mudv.ru: Hikmet Münit LEIPZIG SONBAHAR SERGiSi 26 Ağustos 1934 de başlıyor İHSAN SAMİ ™ Tafsilât için : Leipzig ( Almanya) da LEIPZiGER MESSAMT sergi idaresine veya fahrî mümessiii Gonokok Aşısı bulunan mühendis H. ZECKSER Efendiye müracaat Belsoğuk'ueu ve îhtflâtlarına kanı Galata, Ahen ve Munih Han, Posta kutusu : Galata 76, Telgraf "ek tesîrlî ve taze asıdır. Dîvanyolv adresi ; Zeckser Istanbul. % • Sultan Mahmut turbesi No. 189 (1563^ Fatih icrasından: Bir deyinden dolayı tahtı hacze ahnan bi.r duvar hahsı, beş sand'alye, bir tepsi, bir erkek paltosu Ba latta Balat çarşısında 11/8/934 tarihinde cumartesi giinü saat 10 da bilmüzayede satılacağmdan talip Ierin mahalli mezkurda memuruna müracaatleri ilân olunuır. (84) Alman şünendiferleri ficretlerinde ,/• 6O tenzilât KODAK VERiKROM FİLMİNİ KULLANINIZ i 4 S^ Bursada Cazi Paşa caddesinde havadar ve işiek mevkide bulunan Halk oteli kiraya verileceğnden talip olan* lar otel altındaki Luça zade kardeşler mağazasına müracaatleri rîca olunur. (1462) Cenup Demiryolları Müdtirlügtinden: Cenup Demiryolları hatfarında mer'i olan katar vaktihareket cetvelleri I temmuz 1934 tarihinden itibaren bazı tadilâta uğramış olduğundan keyfiyet muhterem ahaliye ilân olunur. Daha fazla malumat almak isteyenlerin vaktihareket cetvellerine yahut istasyonlara müracaat etmeleri mercudur. (1637) Kopyalarınızı "VELOS£§ iki emnsiyonlu Sonderece Ortokromatik Vüksek sör'ai Fazla hassasiyet Jelatini mat IOO o ° anti Halo / 9 9 kâğıdına bastırınız , daha canlı çıkar, detaylar kaybolmaz. Senelerce sararmadan dayanır. Kopyalarm arkasmda ^ V £ L O X w olarak arayınız Matbaacüık ve Neşriyat TfirJfc Anontm Şırketi Isianbui

Bu sayıdan diğer sayfalar: