3 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

3 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KE | & .NRA «ta Sene 5 — No: 1446 Başvekâletle Reisi- cümhkurluk Birleşti Hitler İki Makami Birden Elinde Tutacak Londra, $ ( Hususi ) — Almanya'da fevkalâde hâdiselere intizar ediliyor. itler kabinesinin çok müşkül vazi- stleri halletmek meoburiyetinde ka- ağı ileri sürülüyor. Oümhur reisi Meraşal Hindenburg'un vefatı, doldü- rulması imkânsız denilecek derecede müthiş bir boşluk husule getirmiştir. fimdiki halde > Başvekil M. Hitler'in Jümhurreisliği makamını işgal etmesi lâzimgçelmektedir. Fakat yeni bir Üümhurrein | İntihabının nasıl bir ne- Hive vereceği, üzerinde durulacak en mühim meseledir. Hindenburg Öldü Londradan aldığımız şu kısa, t çok mühim haberden sonra eşai Hindenbi n soh saai- İerine ve vefatına dair gelen tel- grafları sıra ile dercediyorur Berlin, — Reisiçlim- ai killerinde bir olan Harbiye Nazırı Jeneral Fon berg, dün akşam tayyare ile 8 dönmüştür. Bazıları, . jeneralın, gündüz, Relsicümhur Hindenburg'un ya: - İN se â Mindenburgun Alman ordusu Maraşal üniformasile alınmış Son bir resmi a gittiğini iddin etmektedirler. Kur ei teyit etmek kabil olama; N Başvekil M. Hitler de yakında rline dönecektir. Zannedildiğine ne vaziyetin icap ettirdiği ted- eri almak üzere mühim bir kabine içtima: yapılacaktır. Dokuz Buçuk Saatlik Bir İçtima Berlin, 2. (A.A) r eşi, dün saat İd,ten 23,30a dar içtima etmiştir. HALKIM, GÖZÜ” HALİN, KOLAĞI HALRINDİLR Alaturka Musiki Sahası Yam işleri telefonu: 20203 Yangınları Atina, 2 (Hu susi) — Bu sene kuraklığın deh- şeti o yüzünden dünyanın birçok yerlerinde o or- man yangınları oldu. Romanya, Amerika ve İn- gilterede sayısız ağaç yandı. Ma- alesef Yunanis- tan o ormanları da yangının kül edici alevlerin- den kurtulama- dı, neticede sa yısı belli olmi- yacak derecede külliyetli ağaç yanmıştır. Yangınların söndürli- Her Halde Gıpta Edilecek Bir Hayat Yaşamıyorlar Bulgaristandan arasıra akse- den haberler, oradaki (o Türk akalliyetinin gıpta edilecek bir hayat yaşamadığını (gösteriyor. Her ne kadar Bulgarca meslek- taşlar bu hususta türlü tevil yolu- na sapıyorlarsa da zaman zaman burg'un ailesi efradı, | reisicümhur kendilerini tanıma- hir sb” Sih 5) te yatağının | mıştır. Saat 5,46 te neşredilen ve : gidi ara layer da baş ucuna çağrılmıştır. Fakat ( Devamı 11 inci sayfada ) vukuu, bu götürm tekzibini teşkil ediyorlar. Nitekim Şumnu kasabasının Se- nebirlik köyünden, bütün Deliorman 'ürklerinin hürmet gösterdikleri Sait Hocaya yapılan zulüm ve Gittikçe Daralıyor | wee mini se fi ——— a vilmüştür. Bu kö alkma Radyodan Şikâyet Edenlere, Radyo yanl mc alm Gayrimes'ul bir takım adam ların sebep oldukları bu vukuat karşısında Bulgar hükümeti sesini çıkarmalı ve işittirmelidir. Yoksa bu vukuat dostluk (o tezahürü sayılabilir mi? Şirketi Bu Cevabı Veriyor i alaturka musiki neşri vee bali şikâyetlerin başın- da gelir. Biz, bu şikâyetlerin ne- den ortadan kaldırılamadıklarını (Devamı 8 ine sayfada V Ötedenberi radyodan birçok şikâyetler yapılır, şirket müna- sebetsiz neşriyat yapmakla itham olunur. Buna rağmen vaziyette mühim bir değişiklik te olmaz. Ça Yunanistanda Orman Almanya Şimdi Ne Yapacak?) Y Şimdi Bütün Avrupanın Gözü Onda Ve Hitlerdedir Fazlalaştı Ordunun Yardımı Olmasaydı, Bu Yangınlar Bir Felâket Halini Alacaktı Kazmalarla srmanları söndürmiye memur Yunanlı ordu efradı gönderiyorum. Kesif bir surette ordunun yardımı olmasaydı, bu mesi için askeri kuvvetler sevke- | felâketlerin derecesi çok daha dilmiştir. Size buna ait bir resim büyük olurdu. AV is Bulgaristan Sarhoş Bir Orman Türkleri .. “- Memuru Sarhoşluk Yüzünden Yaralandı Ve Öldü Taşköprü (Hususi) — Taşköp- rünün Gökçeağaç nahiyesinden Boyabat orman muhafaza memuru Salim efendi jandarma Konyalı Halil tarafından öldürülmüştür. Orman muhafaza memuru Salim efendi o arkadaşı an muhafaza tahsildarı Al Riza efendi ile birlikte Yağdere köyü ne gelin almıya gitmiş, (orada eğlenirken içkinin tesirile havaya silâh atmaya başlamıştır. Arkas daşı Ali Riza efendi Slim pi ve dinin fazla taşkınlık yapmasına meydan vermemek için onu kal dırmış ve yola çıkarmıştır. Salim efendi yolda Yılanlı! köyüne uğ“ ramış, Keşlioğlu Hüseyin Ağanın kapısına dayanıp zorla içefi gir- miştir. Bittabi ev sahibi ile Salim efendi arasında mücadele başla» mış, bu esnada jandarma Halil efendi yetişmiş ve Salim efendiye dışarı çıkmasını söylemiştir. Salim bu müdahaleye (sinirlenmiş ve hâmil olduğu parabellum taban- casını çıkararak jandarmaya ateş etmeye başlar b Nefsini müdafaa vaziyetinde kalan jandarma bu sefer Salim efendinin ayaklarına doğru ateş etmiş, Salim efendi 3 kur- nla ayaklarından yaralanmıştır. Yaralı vilâyet hastahanesine sev- kedilirken fazla kan zayi ettiği için ölmüştür. Vak'anın tahkikine hükümet ve adliye vazıyet etmiş” lerdir. » 2.22? Kiminle Mİİ Kam kle lk e ĞİİĞİRKA ür nk ne 0 iL İLİĞİ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: