3 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

3 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| | manya Şimdi Ne Şimdi Bütün Avrupanın Gözü Onda Ve _!'_İigçı;dedir ( Baştaralı 1 inci sayfada ) panın da nazik günler yaşadığı bir tebliğde, reisicimhurun tama- [ inkâr kabul etmez H'.ı.hk“ men kendini kaybettiği bildiri- | halinde tecelli Or. Başvekâletle Reisicüm- ke hurluk - |Birleşti Berlin, 1 (A A) — Relek | — Berlin, 2 (A. A.) — ÂAlman tümhur Mareşal Hindenburgla son | kabinesi, Alman Başvekilliği ve defa görüşmek üzere tayyare ile Nödeke giden Başvekil M. Hitler hastayı ziyaret etmiş, gerek şah- t, gerek bütün Alman milletinin Samimi sıhhat ,tememnilerini ar- Zetmistir. * Berlin, 2 (A. A.)- Saat 11,10— Mareşal Hindenburg vefat etti. Feld Mareşal Pol Fon Bonokendorfund Hindenburg Yüurduna en son vazife olarak Cümhur Reisliği hizmetini yapan Mareşal Hindenburg şu dakika- da artık tamamen tarihin malıdır. Umumi harp nesli Mareşalı askeri Üniformasile daba iyi tanır, Pol fon Benekendorfund Hin- lenburg 1847 tarihinde Almanyada Pozen şehrinde doğmuştur. Tah- silini askeri mekteplerde yapmış ve zabitliğinin ilk — sıralarında 1870-1871 Alman-Fransız harbine iştirâk etmiştir. Çalışkan bir erkânıharp olan genç Hindenburg orduda bilgisi ve iktidarile yükse'erek nihayet Feld Marşal rütbesini almıştır. Fakat Mareşal Hindenburg şöhre- tini, büyük harpte Alman Şark ordusu kumandam - iken - kazan mıştır. Mareşal Şark cephesinde sevkulceyiş noktasından çok mahi- rane bir hareketle Çarlık ordu- larım Mazüri bataklığına sürük- lemiş, koca bir ordu çok kısa bir zamanda bütün mevcudiyetile L:ıtıldığı saplanmıştı. Bu münasebetle — şöyle fikra anlatırlar: Mareşal Hindeuburg - büyük barpten çok evvel tekaüde sevke- dilmişti. Bir gön Alman hükümeti Şarki Prusyada hudut üzerindeki Mazüri Bataklığını kurulmuya ka- Tar vermiş, fakat Mareşal Hin- denburg bükümetin bu kararımı zararlı bularak ©o zaman ÂAlman atoru olan İkinci Vüh.:me Müracaat etmiş, günün birinde harict çir tecavüze karşı bu ba- taklığın memleket müdafaası nok- tasından büyük faydası dokuna- tağını bildirmiştir. İmperator bu mütalâayı kabul ederek bataklığı :;:ı':'-ım;. yalnız Mareşal a lgraf b-:ı şöyle bir - felgi bir *“Siz Rust ordusunu N hğa düşecek kadar 'P': :ılı:- nıyorsunuz?,, Mareşal bu telgrafa © zaman hiç cevap vermemiş, Büyük harp patladığı zaman şark ordusunun büşına — geçince eski — tahmini hakikat olmuş ve Rus ordusu bataklıkta mahvolmak — suretile inhizama uğramıştır. Bunun üze- Tine Mareşal Hindenburg, İmpa- Tatora geç kalan mukabelesini Yapmıştır : “ Haşmetmeap.. Çar ordusu, Zannettiğinizden daha aptalmış! ,, Mareşal 1847 de doğduğuna Röre, 87 sene yaşamış demektir. ” * Yukarıki —haberlerden sonra O anyanın mühim bir dönüm da olduğu, bizzat Avru- Reisicömhurluğu vazifelerinin bundan sonra birleştirilmesine ve her iki vazifeyi M. Hitlerin Üze- rine almasına karar vermiştir. Alman Ordusu Hitlerle Beraber Berlin, 2 (A. A.) — Müdafaa Nazırı ve Alman ordusu Başku- mandanı Jeneral Fon Blomberg, ordu ve bahriyeye 15 günlük bir matem yapmalarını bildiren emir- namesinde Hindenburga beliğ bir tarzda — tazimlerini bildirdikten sonra diyor ki: “ Alman — İmparatorluğunun lideri Adolf Hitlere tam bir itimatla, — Almanyanın istikbali yolunda yürümekte devam ede- ceğiz. , Sabık Kayserin taziyeti Berlin, 2 (A. A.) — Sabik n Kayser, — Doora'dan, Mareşalı: oğlu Miralay Hindenbur'a şu tek- grafı göndermiştir: “İmperateriçe ile ben matem içindeyiz. Sizinle ve bütün Alman milletile beraber kalbimiz müite- essirdir. Cenabıhakkın mağfire- tine mazhar olmuş — bir hayat, sonuna ermiş bulunuyor. Veliaht Prens, Tannenberg kahramanına son selâmımızı isal edecektir. ,, Angilizlerin ve İngiliz Kralının taziyeti Lendra, 2 (A. A.) — İngilte- re Kralı, Mareşal Hizdenburg'un oğlu Miralay — Oskar Von Hin- denburg'a — şu - telgrafi — gö dermiştir. « Yüksek asker ve hükümet adami meziyetleri, memleketinizin tarihinde kendisine şerefli — bir yer temin edecek olan sevgili babanız Almanya Reisicümhuru Feld Mareşal Fon Hindenburg' un ölümünü derin bir teessüf ile haber aldım. Bu büyük ziyadan dolayı samimi taziyetlerimi tak- dim ederim. » Hariciye Nazırı Sir Con - Si- mon'un gaybubeti. dolayısile M. Monak - Calledon, — Almanyanın Landra sefirine İngiltere Hariciye Nazırının, — Almanya Reisicüm- huru Feld — Mareşal Pol Fon Benekendorf Und Hindenburg'un ölümünden — dolayı taziyetlerini bildirmiştir. İngiltere'nin Berlin sefiri olap hali hazırda İngilterede bulunan Sir Erik Fipps, bugün — öğleden sonra Almanya'ya — dönecektir. | Sefir, cenaze merasiminde karalı temsil edecektir. İngiliz matbuatı Hindenbug'un hayatından uzun uzün bahset- mekte, İngiliz milleti tarafından düima hürmet edilmiş olan bu büyük vatanpervere tazimlerini bildirmektedir. Almanyanın Matemi Berlin, 2 (A. A.) — Bütün resmi daireler, milli cenaze gü- nüne kadar, o gün de dahil ol- mak Üzere, bayraklarını matem alâmeti olarak yarıya indirecek- dir. b Halk ta ayni tarzda hareket etmeye davet , Kato- Üa B eÜ ö aei lli B lik ve protestan kiliseleri maka- matı milll cenaze gününe kadar, hergün akşamları #aat sekiz ile dokuz arasında matem çanları çaldıracaklardır. Ayni müddet zarfında bütün şenlikler, tiyatro ve musiki ve bilcümle oyunlar tatil olunmuşlur. Bütün devlet memurları, on beş gün matem alâmeti olarak siyah kol sargıları asacaklardır. Cenaze günü bir dakika süküt muhafaza edilecek ve bu müddet zarfında her türlü iş ve nakliyat tamamen duracaktır. Şehrimizde Matem Alman Reisicömhuru M. Hin- denbürgun ölümü dolayısile, dün şehrimizdeki bütün sefaret ko- naklarile konsoloshaneler bayrak- larını yarıya indirmek suretile matemlerini izhar etmişlerdir. vevre geee ea beNErERE aB sene n enenn senecar AA dARAREEEE Te LanAN Hangi Mektebe Gireceksiniz ?.. Muallim Mektepleri Her sene olduğu gibi bu sene de muallim mekteplerinin $ üncü, 5 inci ve 6ncı sınıflarına müsabaka ile leyli meccani talebe alınacaktır. Müsaba- kalar Eylülde muallim mekteplerinde, muallim mektebi bulunmıyan vilâyet- Jerin maarif idarelerinde veya orta mekteplerde bir komisyon huzurunda tahriri olarak yapılır. Muallim mek- teplerine girmek için şu şartları haiz bulunmak lüzimdir; 15-20 yaş arasında olmak, orta« mektep mezunu veya İise anıfları talebesinden olmak, tamussıhha bu- lunmak, trahom, verem gibi hastalığı bulunmamak. Her muallim mektebi için bir mıntaka tesbit edilmiştir. Muallim mekteplerine ancak kendi mınvtaka- larından — talebe alınır. — Mintakalar gunlardır: Adana Erkek ve Kız mektepleri için: Elâziz, Malatya, Kayseri, Sıvaz, Seyhan, Ayıntep, Diyarıbekir, Mardin, Maraş, Süirt, İçel, Urfa, Bahkesir Erkek Muallim mektebi için: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla. Bursa Kız Muallim mektebi için; Balıkesir, Bolu, Bursa, Bilecik, Kü- tahya, Edirne Erkek, Kız Muallim mek- tepleri için; Edirne, Kırklareli, Teki- dağ. ı!ı'ııuıııı Erkek Muallim mâktepleri için; Beyazıt, Erzurum, Erzincan, Kars, Muş, Van. İstanbul mıntakasına dahil bulunan şehirler muhtelif Erkoek Muallim mek- lerine dağıtılmıştır. ai ğıı Muallim mektebi için; İstanbul, Gireson, Ordu, Sinop, Zon- guldak, Samsun, Amasya, Kastamo- nu, Tokat, Çoruh, Erzurum, Beyazıt, Erzincav, Gümüşbane, Kars, Trabzon. İzmir Erkek Muallim mektebi için; Antalya, Burdür, İsparta, İzmir, Denizli, Manisa, Muğla. Konya Muallim mektebi içinii M,..k."hlıır. Çankırı, Eski- hir, Konya, i Konya Kız Muallim mektebi için; Ankara, Afyonkarahisar, Çankırı, Ço- rüm, Eekişehir, Konya, Niğde, Kırşe- t m';.?.'ğ.kık Munllim mektebi için: Amasya, Ankara, Kiırşehir, Çorum, Samsan, Sıvas, Tokat, Yozgat. Trabzon Erkek Muallim mektebi için; Gireson, Gümüşhane, Çu;:ımıı Mekteplerine ikmali olan talebe kabul edilmez. Talebe hdı:: t edildiğinden — kazamanları Şoför, süt sağıyor. * Harbin. 90 aei Yıldönümü Almanyada Bazı Teza- hürlere Vesile Verdi Berlin, 2 (AZA. ) — Almanyada seferberlik ilânının 20 nel yıldönümü münusebetile ölüler abidesinde nöbet değiştirilirken halk tarafından orduya karşı samimi bir nümayiş yapılmıştır. Angrif gazetesi diyor ki: * Bize karşı bundan 80 sene evvel kullanılan usüller. hakkında hüküm vermeği, Alman milletine bırakıyoruz. Bu usuller, halk arasına nifak sokmıya gerefini ve istiklâlini kurtarmaktan başka bir şey istemiyen bir millete hakaret etmeye ve onu - alçaltmaya alçatmıye matuf idi.,, Bir Otomobil Kazası Niyagara, 2 (Amerika) — Lehistan | konsolosunun otomobili ile bir tren | arasında müsademe olmuş, konsolo. | sun birçok yerleri kırılmıştır. | ve kazananlar kadroların müsaadesi nisbetinde ve derece sırasile mıntaka- larında bulunan Muallim Mekteplerine yerleştirileceklerdir. Cevaplarımız Ankara karilerimizden Demir Beye: Sen Jorj Kolleji erkek kısımı Ga- lata'da Çınar sokağında 2 numarada- dır. Bundan başka Sen Jorj mektebi de vardır ki bu da Galata'da Çınar sokak 10 numaradadır. Sen Benova mektebi de Yüksekkal- diriim Lülecihendektedir. * Sıvas karilerimizden Hatice H. : Sizin istediğiniz hangi fen mekte- bidir? Orman Fen mektebi mi, Nafıa | Fen mektebi mi?. Bunlar ise yalnız erkek talebeler içindir. Mektubunuz vazıh değildir. Daha ötraflı olarak sorunuz. Ankara İsmet Paşa Kız Ens- ttüsünün kayıt ve kabulünü yakında sütunlarımızda bildireceğiz. * Uşak karilerimizden Rılkı Medeni Beyei Jandarma Gedikli Küçük Zabit mektebi diye bir. mektep * yoktur efendim. * Samatya karilerimizden Avni Beye: San'at mektebi orta tahsil verir. Birkaç gün evvel bildirdiğimiz gibi elektrikçilik, tornacılık, tesviyecilik, modelcilik, marangozluk — şubeleri yardır. Mektep talebelerini hayata san'atkâr olarak yetiştirir. Pek tabit olarak mektebi bitirir bitirmez hayata atılabilirsiniz. Mektep beş xenedir. Çıktıktan sonra, daha yüksek — bir mektep yoktur. * Mersin karilerimizden — Kılıç oğlu Kâmil beye: Bulunduğunuz yer, İzmir& - tabidir. San'at mekteplerinde muayyen mınta- kalardan talebe alınır. Sizin mıntaka- nız da İstanbul değil İzmire bağlı ol- duğa için buradaki San'at mekte- bine giremezsiniz. Bu vaziyette diğer suallerinize cevaba hacet kalmıyor demektir efendim. * Adana ortamektebinden Faik Beye; Evrakınının geri gelmesinin sebe- bini niçin sormadınız? Böyle bir sual sizin hakkınızdı. Öyle zannediyoruz ki, mektep Şşartnamesinden birine uygün olmiyan bir. vaziyet vardır. Evvelâ gidip bu sebebi öğreniniz. Eğer sebep yoksa ©o zaman mevru« bahs ettiğinir zate müracaat edersiniz. * Kadıköy karilerimizden Berati Beye; Suallerinize cevaplarımız — şudur : 1-Galatasaray — Lisesinin ilk kısmının Ücreti 275 liradır. 2 - Devlet memur- ÇEKLER kuruş | kurut Londra — 63350 —| Prag D Nev - yerk 0,1943 | Viyana 42567 | Pari 06 — | Madrit 5015 Miltre 92675 | Berlin ı.ı? Brüksel 3386 — | Varşova gaN Atlas &375 | Peyte CAİ Cenevre — TASEB | Bükreş 79404 Sefya 6430 Belgrat 548075 Amsterdam İÇITAS | Moskova — 1069,25 ESHAM ve TAHVİLÂT Lira Lira İş Bank.(Nama) Ü, — | Bomonti 1550 » (Hümilej) O, — | 1839 detikrem — 9850 » (Müces'e)102,— | İotikrası Dahili 63,00 Osmanlı Bank, 54,— | Düyünu Mu. — 5230 Selünik — , — 5,93 | Bağdat tertip 10060 Şirkeli Hayriye 15400 | — , ,NL 10,00 Haliy *07 | Reji 340 Anadolu WOOV. 24,80 | Tramvay 497 » * GÖP, 2M,85 | Rihtim Za 00 Amade'u t 100V. 43,50 | Üsküdar su — IT0 — ark Di Ve — *18,60 | Terkoa 41,50 X Trmmvay — 48,50 | MisirKr Fo 1886 138,00 Ürküder su 11,00 » » İSİS WEBÜ Terkos 2678 | , — . 4 19li V250 Havagazl 9,— | Elektrik -— Telelon ınas | MESKUKÂT (*| Lira | Lira Türk lt — 92200 / (Hamli) 48480 İaş. » 10,38 | (Reşat) 49,09 B » BAZ | (Vahli) 40,15 Rus , 10,85 | İmce beşibir'ik altın Mecidiye 36,50 e tlaaknst (0 .) S | YöaRarre. DĞ beşibirlik allrx m.-.lı'[ı ":”h 3;# var ae | ea — 0i 4625 |) Boraa harici İlk taksit eylüldedir. Ve ücretin üçte biridir. 4 - Kayıtlar 15 ağustostan sonra başlar. S - Kayit için lünm olan evrak nüfus terkeresi, aşı ilmü- haberi, 6 adöt fotoğraf, tahsil dere- cesini gösterir vesika. * Okuyucularımızdan A. Orhun Beyer Size tavsiyemiz gu Mutlaka arta mektep tahsilini yapmıya — gayret ediniz. Çünkü gün geçtikçe mektep« lerin kabul derecesi, daha yüksek tahsile bağlanıyor. Meselâ, ortamales tebi bitirmiş olsaydınız, siz bi BüLE Tedaçie . göerümdür S Maamafih size san'at mektebi tavsiye ederiz. Bu mektebe İstanbul, Kocaeli, , Zonguldak, Samsun, Ordu - vilâyetlâ- * rinden olmıyanlar leyli meccani gile remezler, Siz İstanbul halkındansınız. Binaenaleyh girebilirsinir.. Alınacak talebe ilkmekteplerde okunan türkçe, riyaziye, tarih, coğrafya ve yurt bile gisinden İmtihana tâbi tutu'urlar. * Ankarada Akköprü Yılmaz Beye: Muallim Mekteplerine girmek için Türk olmak, 15 - 20 yaş arasında olmuk, örtamektep mezunu veya İlse sınıfları talebesinden olmak, tamüse sıhha bulunmak lâzımdır. Her muale Han mektebi kendi mıntakalarındakl talebeleri alır. Sizin mıntakanız da Sivas Erkek Muallim — mektebidir. Ankara Maarif Müdürlüğüne müracaat ederek, mufassal tafsilât alabilirsiniz — Yaşınız müsaittir. — Yalnız Muallim —— Mektebine talip olanlar daima imti« hana tabi tutulurlar. — Edirne karilerimizden M. Naci Beyet Hastabakıcılık — mektebi, — kızlara mahsustur. Binaenaleyh siz bu meks tebe giremezsiniz. Hava Makinist Mektebi için de ikmaliniz. olmaması lâzımdır. Çünkü mektep ortamektebi iyi derece ile bitirenleri almaktadır. civarında S. * Pertevniyal lisesinden Eaver Te- muçin beye: Müracaat edeceğiniz yegâne yer, mektep idaresidir. Bir istlana yapıp yapınıyacaklarını ancak orası tayin edebilir. İkinci sualiniz için baş vura- cağınız yer Fen Fekültesidir. Bu de« rece İle talebe almıyacaklarını zanno- - diyoruz. Maamafih siz de bizzat öğ- renip sorunuz. * Aukara karilerimizden Enise Tahsin Hanıma ; Size tavsiyemiz şu: Bu sene her şehirde açılacak olan lise leyli mec. cani imtihanlarına giriniz. Bu iııt hanlarda çok iyi derece alanlar kabül edilecektir. Siz de orta birimci «nıf deralerine — iyi çalı bu imtihane — lara iştirak ediniz. İmtihanlar Eylüldi yapılacaktır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: