4 Ağustos 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

4 Ağustos 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Nazillide açılacak pamuklu mensucat fabrikası için Rus- larla yapılan müzakerat ne- ticelenmiştir. FLATI $ KURUŞTUR. . ücumlarına karşı Sürt Meb'usu: MAHMUT Avrupada, Başmuharririmizden: de ilâhsızlanma konferansı suya da 2 Ortaya yeni bir tez mey- | atıldı: “Kuvvet (ovası büçü idame etmek. . ,, Onun içi Yük milletler, sıkı bir silâhlan - baga rığina çıkmışlardır. Bununla ; silâhsızlanma konferansı- hş Yeniden toplanması için bazı açırlıklar.şekiller de aranmakta- Bu da politikanın inandırmağa dur» aldatan bir nevi dekoru . “emniyet, ve u çâfaa,, sını yeniden tetkik et- olaslbasn Fransızlar, buna sek Kisa Almanıya'nan yenide Hlâsını, Alman tehlikesini gös- ke rar. Hakikatte İngilizlerin lerine göre sebepleri ve he - edi vardır. Bugünkü zahiri se- hip Almanya'nın silâhlanması ola- ir. Fakat, günü gününe politika epruyan, siyasi hareketlerinde işim uzaklar, birçok sene sonra- ünmeğe alışa: İngilizler ylitikada vefa ve karar olmadığı- i ten iyi bilirler, ona göre dataların dirmek ii nı kuvvetlendi çi İngilizlerin, ilkönce verdikle- yalar; yeni ve kuvvetli bir tay- filosu yapmak oldu: o Eğer dütündükl eri programı tahakkuk hela 1350 m sonra İngiliz- tayyareleri ola- şak. En büyük bir hava devletinin çörvet ti de bu kadardır. Bu prog” mp İŞİN şimdilik ayrılan para, yir- ökyeiyon İngiliz lirasıdır. Acaba d,ir devletler, bu beş sene zarfın- N elleri bağlı kalacaklar mı, yok- ka g'ar da bazı sebepler ve im - k nlar bularak ayni yola girecek- 'r mi?.. Bugün ha, ileri değ d, vir. Bütün vatandaşlar, cephe- in, Ya cephenin gerisinde harbe tiki, e mecburdurlar İşin en a ları, rafı; harbin tesirine ihtiyar- in, rm, o kadmlarında varız kalmalarıdır. Bilhassa tay. çönler terakki ettikten sonra, bu Taği, aha ziyade çoğalmıştır. Mil- ; harpten © beklenen gayeyi bal, “Emek için her vasıtayı mü- S“rüyorlar. Bundan böyle ne nei üyet, ne de ah- he dülâhazaları bütün bir şehri, lisile beraber yakma- Zehirlemeğe mâni olamıya- Muhtemel taarruz- a ile kar- m lâboratuvarlarmın keşfet- zehirli gazların çok tehli- hacime tesirli, (o bilhassa küçük i olduğu için çok kullanışlı hk, Sü endişe ile bahsediyor- tu, Südafaa kuvvetlerini, ordu- yk halkı ona göre ha- and havasında, geçenler- dı, Pilan bir hücum manevrası &i he öcelerine bakılırsa, her han- İnel ve halkmı bir tayyare taarruzundan koru EE ; £ z Z 5 rda intizam ile tatbi- tür, Verilen hükümler. budur. o Halbuki hemen Fransa'nın Lyon hava- Yaptırdığı taarruz ve mü- iğ übelerinin büsbütün baş- iü İ; Z 2 # 27. Ez olduğunu, şehirleri ve a- Büniyş arruzlara karşı korumak kün bulunduğunu söylüyor. iy Müdafaa dertibatr arasmda bir şehri tabii bir sis içinde çi yani düşmana gös- Yideşmek, bütün şehir hallemı, şe- Yarağ, ün teşkilâtı ayaklandı. Ur, “fi mn her tertibatına iştirâk , her türlü taarruz ihtimal- önüne alarak, hava mü- 1 temin edecek keşif tay- evamı 2 inci sahifede) | © Hitlerhâkimi mutlak! Hindenburgun vefatı her yer- de derin bir teessür uyandırdı Fransız gazeteleri bile bu eski fakat yeğit düşmanla- rının hatırasını hürmetle yadediyorlar pişik M. Hitler Rudolf Hess'i başvekil muavini yapacak PARİS, 3.A.A.— Havas ajansı- nm Berlin muhabiri bildiriyor: Milli sosyalist fırka lideri ve Almanya Başvekili M. Hitler A: manya Reisicumhuru oldu. Şimdi elinde, bütün Alman tarihinde hiç bir kınl ve imperatorun sahip ol- madığı tam bir selâhiyet var. M. Hitler Almanya istikbalinin yegâ- ne hâkimidir. Milli sosyalist rejimi iktidar mevkiini tam bir şekilde fethetmiş bulunuyor. Ölüm, manevi otoritesi, Alman halkını nazarında, M. Hitlere he- nüz hâkim olan ve oynamış oldu- ğu rol ile bizzat Hitlere bile ken- dini kabul ettiren yegâne adamı almış bulunuyor. M. Hitler bugün yalnızdım, ve mesuliyeti daha zi- yade büyümüştür. Diğer taraftan, Başvekil bütün itimadına mazhar olan ve kendisi- ni milli sosyalist fırkada temsil eden “Rudolf Hess” i Başvekil muavini ve hükümet işlerinde ken- dine muavin yapacağı ozannedil- mektedir. Bu itibarla, dün “Ru- dolf Hess” in söylemiş olduğu söz- lere büyük ehemmiyet vermek lâ- « zımdır. Reisicumhur hakkında söz söy- lerken, Hess onun sadece askeri şan ve şerefinin ve Hitleri iktida- ra çağırmak için . verdiği kararı tebariiz ettirmiştir. Bundan baş- Fon Papen'in Viyanaya Avusturya meselesine müdahale et- miyeceği bildirilen Papa VİYANA: 3 — Havas ajansı bil- diriyor: Lintz'den bildirildiğine göre 2 Ağustos tarihinde yeni bir Alman kuriyesi daha tevkif edilmitir. Bu kuriyenin üzerinde bundan evvel Kollorschleg'de tevkif edilmiş olan kuriyenin üzerinde tali matı ikmal eden - bir takım tali mat bulunmuştur. Bu talimat, bil. hassa Lintz'de bir takım harekât yapılmasını istihdaf ediyordu. O- rada umumi mebani Naziler tara- fından işgal | edilecek ve bu esna- da as'ler, orduyu varuşlarda tuta cak idi, Kuriye tevkif edilir edil. mez Linzt'in bütün meşru kuvvet- Sahip ve Başmuharriri © Oundu söne No! 3047 “CUMARTESİ 4 AGUSTOS 1934 Sürt Meb'usu MAHMUT Almanyanın hâkimi mutlakı M. Hitler ka bugünden itibaren'yeni Alman: ya için kati mücadelenin başladı ğı ihsas etmiştir. Avusturya mes'elesi Üzerinde mühim bir vesika bulunan zi Alman kuryesi daha tevkif edildi tayini hakkında Avus- turya piskoposları ihtirazi kayıtlar ileri sürdü leri meseleden haberdar edilmiş ve müteyakkız bulunmağa davet olun- muştur. Bir çok kimseler, tevkif edilmiş- tir. Her tarafta o sükünet hüküm sürmektedir. Bir idam kararı VIYANA,3 A.A. — Hücum kıta- 8ı reisi “Edvard Hornisch,, divanı harp tarafından, nezdinde bomba bulunduğundan dolayı ve suikast yapmamış olmasına rağmen ida- ma mahküm edilmiştir. Reisicumhur tarafından affedil- mediği takdirde Hornsch 3 saat- sonra idam edilecektir. Bu Dollfuss tarafından yapılan ve bomba kanunu > denilen kanun mucibince verilen ikinci idam ka- rarıdır. t Papalık ve Avusturya meselesi VİYANA: 3 A.A. — Avusturya. fet etmeleri meselesi hakkında bir haberi neşretmektedir. Bu haber, vaziyeti oldukça (o mükemmel bir surette hulâsa ve tavzih etmekte- dir. Bu haberden anlaşılıdgına gö- re Vatikan, tamamen Avusturyaya ait bir mesele olan bu işe ne yakın- dan ve ne de uzaktan müdahale etmek niyetinde değildir. Bununla beraber Papanın etrafında bulu- (Devamı 6 mcı sahifede) ” Moskova maçı Ruslara 0 - 3 Mağlüp olduk Tatli & cz sabifede Şimdi, hiçkimse, M Hitleri meş- hur 25-2.920 deki pımgrammı ta- (Devamı 7 inci sahifede) Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey dün Ankaradan geldi eee. Hariciye vekili Tevfik Rü Bey, dün sabah Ankaradan şehri- mize gelmiştir. Vekil Bey, doğruca İstanbula geçmiş ve Tokatlıyan oteline in- miştir. Tevfik Rüştü Bey, bir müddet (Devamı 2 inci sahifede) Rusyaya giden Sporcularımız Cevdet Kerim Beyin Tas ajansına beyanatı MOSKOVA:3 A.A. — Tass ga- zetesinin bir muharririne beyanat- ta bulunan Cev- det Kerim Bey f şöyle demiştir: Siran selâmlarını geti- Cevdet Kerim B. riyoruz. Tass ajan- sından bu dostluk hislerini, inkı- lâpçı Rus gençliğine ve Rus enille- (Devamı 6 mes sahifede) Amerikada çok şiddetli bir fırtına olmuş üç kişi ölmüş ve milyonca liralık: hasarat olmuştur. — Mensucat fabrikasının yerini istimlâk için kaymakamlığa emir ve talimat gel miştir. Her tarafta çabucak yayı» Jan bu haber üzerine halk sürur ve heyecan içindedir. Yeni fabrikalar Memleketi sanayileştirecek'olan beş senelik sanayi.programile ku- rulması takarrür eden fabrikalar- dan bir kısmının temel atma mera- siminin bu hafta içinde Başvekil İsmet Paşa Hazretleri ve Iktisat Ve kili Celâl Beyin huzurlarile yapıla- cağını dün yazmıştık. Yeni kurulacak fabrikalara ait rın inşaat vaziyeti hakkında aldı- ğımız malümatı bugün neşrediyo- Tuz? “Programın tatbikinin ilk senesi olan 1932 te ilk hamlede kurulma- (Devamı 2 inci sahifede) Tramvay Şirketin iade edeceği Tramvay şirketi mukavelename- sinin feshinden sonra tahaddüs e- 'den yeni vaziyetin tetkikine bugün- U den itibaren başlanılacaktır. Muka- Dün yarışlarda bulunanlar Yaz at yaraışlarınm ikincisi dün Veli efendi koşu yerinde yapıldı. Seyirciler geçen haftaya nisbetle biraz daha fazla idi. Mesafesi 2000 ve ikramiyesi bi- rinciye 110, ikinciye 30 üçüncü” Tel: 4 Müdür £ 24318, Yam işleri müdürü: 24718 İdare ve Matbaa $ 24310. Sanayi programı Yeni kurulacak fabrikalar için yapılan hazırlıklar Nazillide tesis edilecek mensucat kombinası için Sovyetlerle yapılan temaslar neticelendi ki işler ve kurulmakta olan fabrikala- & İktisat Vekili Celâl Bey ücretleri Fiatların nasıl ve ne kadar indirileceği meselesi tetkik ediliyor iki milyon liranın bir hayır müessesesine terki münasip görülüyor L 3 © i — velenin feshi her (şeyden evvel tramvay ücretlerinin 1923 te imzx- lanan eski anlaşmaya göre, tenzi- (Devamı 6 ıncı sahifede) Dünkü At yarışları Veli efendide yapılan At yarışları tam bir mükemmeliyet içinde cereyan etti A e ve Yarışlan bir intiba ye 15 lira olan birinci o koşuya 8 hayvan iştirak etti. Bunlar dört ve daha yukarı yaştaki yerli, yarım kan Arap ve halis kan Arapatve kısrakları idi. (Devamı 6 ıncı sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: