4 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

4 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KURUŞ « Ttlefon 23872 Bütün d edilecektir j X_Hu— Hitler Yeniden grev! 4'herı'l:adn 75 bin işçi greve hazırlanıyor :'h Slümüne ve 300 den fazlasının vi Nmasma sebep olan '©r hiç te biteceğe benzeme- tedir, Chicago komisyon mü- d '*Fninde çalışan 400 memur N::lerini bırakmışlardır. Bu grevcilerin sayısı 1,600 ol- Nuştur, N"!vrh(ı inşâat — sanayiine ıüı:flğ 75,000 işçi yeni Hudson !' işçileri hesabına bir tesanüt i Yapıp yapmamağa karar ve- 'k'klerdir. ]*o'uinneıpolîı'de. kamyoncu- frevi devam ediyor. ,Rü'ün memlekette, — işsizlerin MÇ 10,000,000 u aşmaktadır. uv% Ş | dlan t iş bularak çalışmakta | bi 4 _llıilyon işçi, bu rakama da- X'İdır I9 Ağustosta Arayı — ' Umumiyeqe müracaat | Vaşington, 4 (AA) — 31 ikçi-| | s0D| - unya ya —— 7ro 4 Ağustos 1934 CUMARTESİ KURUŞ Hitler.. Hitler .. Hitler .. İniz onunla meşgul.. SeııŞ 8 Sayı: 814 Hess, Başve kilmi oluyor Hindenburg'un vasiyetnamesi kaybolduğu için gömülemiyor Ailesi Tannenberg'te ATRTTTRE AT Doktor Dolfuşu, öldüren Oto Piatetta, b ü yedikten sonra tekrar hücre- $ l D Sovyet âlimleri geldiler ürülürken.. İagillzce Deyli Heralâ— bü resmin Avustaryadan — tayyare| ne kaçırıldığını - oradan da Londraya gönderildiğini yazıyor Ai ĞĞ gömülmesine razı olmadı Berlin, 3 (A.A.) — İmparator- luk kabinesi, dün öğleden sonra M. Hitlerin riyasetinde toplan - miştir. M. Hitler, dahiliye nazırı M. Fricke bir mektup tevdi etmiş: tir. Müşarünileyh bu mektubun - da Mareşal von Hindenburgun | Reichpresidant ünvanına izafe ot-| miş olduğu aramet dolayısiyle bul Jünvandan vaz geçmiş olduğunu| ve yalnız Alman milletinin ve Alman başvekili ünvanını mu- hafaza edeceğini bildirmiştir. M. Hitler, dün neşredilmiş olan kanunlarm, halkın arayr umumi - yesine arzedilmesini de istemekte dir. -Arayı umumiyeye müraca - atın tarihi henüz resmen tesbit & dilmiş değildir. İhtimal 19 Ağus: tosta yapılacaktır. Ayın on dokuzunda halkın reyi alınacak Berlin, 4 (A.A) — Ayım 19 un- da yapılacak olan ârayı umumiye ye müracaat, 12 Teşrinisani 1933 de yapılanın ayni olacaktır. reisi| | Maarif nazırı, ayın 6 sında ta-| | lebenin mekteplerde -toplanarak| Reichstag'da M. Hitlerin Reisi-| cümhur Hindenburgun ölümü mü nasebetiyle söyliyeceği nutku, rad yo ile dinlemelerini emretmiştir. | (Arkasr 6 mcı sayıfada) W ; 4 Nüi n M u Beyin, dnelliği Arabacılar $ _':' Güzelleştirme Cemiyeti tarafın dan tertip edilen Çiçek Bayramı dün yapddı Maşç ) NMtda başlamış, bir saat sürmüştür. Bayrama on bir araba iştirak etmiş birin miı KT yra | Cemiyetinin, üçüncülüğü de- Dağcılık — klübü- Kazanmıştır. Çiçek Başramı çok eğlemceli olmuştur. ı Kayseri pamuklu mensu- ;'Rauf ; Hayri Beyin Beş senelik sanayi programı cat fabrikasının inşaatı ilerliyor Memleketi sanayileştirecek o- lan beş senelik sanayi programile| ? kurulması takarrür eden fabrika-| | lardan bir kısmının temel atma merasiminin bu hafta içinde ya pılacağını yazmıştık, Diğer taraftan beş senelik prog-| ? rama dahil Kayseri mensucat fabrikasının lerlemektedir. Nazellide kurula- cak olan ikinci pamuklu mensu- cat fabrikası malzemesinin Kay - seri fabrikası gibi gene Sovyetler- den siparişi için Sümer Bankça! yapılan etütler bitirilmiş, temasa geçilmiştir. Bundan başka Konya Ereylisinde üçüncü bir. pamuklu| mensucat kombinası kurulacak- tır. Buna ait - tetkikler de ikmal edilmiştir. Bu fabrikanın süratle| kurulması için malzemesi dünya piyasalarından tedarik edilecek - tir. Pamuklu mensucat kombina- ları bittiği zaman pamuk istihsa- lâtına 65000 balyalık bir tasar- ruf menbaı açılmış olacaktır, (Arkası 6 mer sayıfada) pamuklu muhakemesi Bugün sekizinci ihtisas mahkemesinde'başlıyor mesinde kaçakçılıkla maznun O - desa başkonsolosu Rauf Hayri Be yin muhakemesi maznun Maryo Efendi ve — arka- daşlarının, Mevlüt, MollaMehmet, Tevfik, Mehmet Efendilerle Ma - dam Katinanmm muhakemeleri de görülecektir. | inşaatı i-| ; Bugün sekizinci ihtısas mahke- ;*””” $ (Ustası Predrih Haym, (katil aslan) m koskin dişlerine sağ kolunu kaptırmca hayvanların Hterbiyesi tamamile kendisine Diralıldı. — Süley nanm, hele, katil aslanın Ağtına — kafasını! başlıyacaktır.|i İsekmak cesaretini göstermesi, yöhretinin artmasına vesil» oldu. Bundan başka gene kıçnkçılıklı'ğ_ ordumuza hediyeğ ettiği tayyareler : Adetleri on beşe İ baliğ oluyor İstanbul halkının yüksek teberrüleri- le Tayyare Cemiyeli bu sene yeniden üç tayyare almıştır. Bu tayyarclere 30 A İ guslos Zator Hayramı günü YVoşilköyde | büyük merasimle ad konacaktır. Tay- | , Kartal İsim- | Tayyareler — merasimi | yarelere Beykoz, Kadıl İ deri verilecektir. müteakrp hava küvvetlerimize iltihak e- i deceklerdir. Bunlarla İlştanbulluların a- # hp ordümüzü hediye ettikleri tayyare- lerin adodi on beşi balacaktır. Kendilerini Türk dili tetkik cemiyeti âzaları karşıladılar Türk Dili Tetkik Cemiyeti 18 Ağustosta toplanacak olan ikinci kurultay hazırlıkları ile e&hemmi- yetle meşgul olmaktadır. Merkez bürosu yarın saat onda tekrar bir toplantı yapacaktır. Kurultay için gönderilen tezler tetkik edilmek- tedir. İkinci kurultaya iştirak e- decek olan Sövyet — âlimlerinden M. Samcoiloviç ile M. Meşaninof dokuzda Çiçerin vapurile Odesadan şehrimize gel- mişlerdir. Sovyet âlimleri rıhtım- da Türk Dili Tetkik Cemiyeti âza- ları tarafından karşılanmışlardır. bu sabah saat İ ASLANLI HÜKÜMDAR Süleymanın Oğlu Süleyman, sirka girdikten sonra çok kısa bir zamanda aslanlara kendisini — sevdirmişti. seyahat romanını tanıdıklarınıza Bu tehlike, esrar, dehşet dolu muhakkak okuyacak ve vaeen ea eee macera ve okutacaksınız İl Ağustos günü başlıyoruz!

Bu sayıdan diğer sayfalar: