2 Ağustos 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

2 Ağustos 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 Z TARİHİ TEFRİKA: 102 İttihat ve (BAHAEDDİN ŞAKIR BEYİN BIRAKTIĞI VESİKALARA GORE) Her hakkı mahfuzdur. Dr. Nâzım Bey gizli faaliyeti neydi? Valilenden, kumandanlardan, | velhasıl iman olmayan tüccarlar dan başka her kime Avrupadan, bilhassa Paristen mektup gelirze, posta müdürü o mektupları açma: ğa ve muzır evrak çıkarsa yakma ğa salâhiyettardır. Bu noktayı der bâtr ederek beyhude posta mas - ralı yapmayınız. Fakat her ne ta- bederseniz behemahal bir tanesi - ni bütün vilâyetlere göndermeyi ihmal etmeyiniz. Çünkü posta mü- dür lerini ve memurlarını bu neş - rişattan haberdar etmekte de men fanat vardır. Bunların içinde bazı - ları hamiyetli, bazıları da boşbo - Zaxdın. Ekseriya postahanede a;1- lan bir mektup yahut bir gazete seksen kişinin gözünden geçlikten sonra mahvedilir. Vilâyat salnamesini elde sime ğe çalışınız. Mühim tüccar ve ban kerlere kapalı mektup suretinde göndereceğiniz bütün evrak bizim pocia memurlarının eline geçine- den sahiplerine varıyor. Fakat bu kaide İzmir, Selânik, Berut gibi ecuebi postaları olan yerlere ait - tir, Bu suretle yüzlerce, belki bin- lerce Türke evrakları okutturabi- İirsiniz. Bu hususta ayrıca nazırı dikkatinizi celbederim. Hele gön- dercedeceğiniz zarfların üzerinde bir ticaret evinin adresi bulunur - sa istenilen kimseye vusul daha ko lay olur.., Dr. Nâzım Bey 1907 senesi tem muzunda Selâniğe gelmişti. Fakat aradan aylar geçtiği halde “Os - manlı Hüriyet cemiyeti, bakkın- daki raporunu Parise gönderme - mişti, Paris sabırsızlanıyor ve Dr. Nâzım Beyden raporun bir an ev- vel gönderilmesini istiyordu. Ba - şında sarık, arkasında cübbe ve &- linde kocaman bir şemsiye oldu - ğu halde uzun sakalıle Hoca Meh- met Efendi namı müstearımı taşı - yarak Selânikte dolaşan Dr, Nâ - zım Bey bu rapor meselesine dair Parise Dr. Bahaettin Beye yazdığı dördüncü mektubunda diyordu “Sabırsızlık etme! Burada boş durmadığımızdan elbelte emin - sin... İşler yolunda gidiyon. Kuvvet günden güne artıyor, Eserlerini henüz görmemekle ataletimize hük metme, Raporumu yazmağa artık çok kalmadı. On on beş gün son- ra raporu alırsın. Merkez kumandanı Nâzım Bey için tafsilâta hacet kalmadı. Müt- tehizanı mülkiyeden bir zatın şifa üzerine İstanbula gön - Buradâ iş'ar büyrulduğu veç- hile komite filân mevcut değildir. Muzır evrak ta muntazam surette gelmiyor. Ara sıra Atinadan ge- len yolcularla bir iki memnu gaze te ithal ediliyor. Fakat bu da o ka dar hadiren vuku buluyor ki naza 14 dikkate almacak kadar ehem - miyeti haiz değildir. Mason cemyetine gelince, bu cemiyetin, dünyanın her tarafın - da olduğu gibi memaliki osmaniye nin büyük şehirlerinde de şubele- Ti vardır. Fakat Mason cemiyetle- ri içtimalarında politikadan ve dinden bahsetmemeyi en esaslı şartlarından addetmişlerdir. Bu ci hetle Masonluk meselesinde de telâş edilecek bir nokta yoktur... Rapoıtun bu suretle tanzim edil mesi hamiyetten ziyade korkudan ileri gelmiştir. Bir adam bu iklim de her suretle rahat yaşayabilmek için hafiyelik etmemeğe kendisini mecbur görüyor. Nâzım Beyde Jön Türklük meselesini tahkik için mabeyinden emir ve tahsisat al - | muşken Ve burada muzır bir iş yap mağa muktedir iken korku saika- sile raporunu yukarıda bildirdiğim tarzda tertibe mecbur kalmıştır. . Bu halde merkez kumandanı Nâ zım Bey hakkında kararımız de - gişmiştir. Valiye gelince o da İs - tanbuldan gelen ihtara şu yolda cevap vermiş: “Burada Jön Türklük ve Mason luk filân yoktur. Diğer vilâyetler de ahalinin Jön Türklük işlerile meşgul olmaması isteniliyorsa, mu zır evrakın ithal edilmemesi mat- Tübu âli ise, o halde vilâyetlere na muslu valiler gönderilsin!.,, Vali vâkra hırsız değil, fakat öküz gibi bir adam. Böyle nâzik bir vilâyete bu kadar iktidartız, izansız bir valinin nasp ve tayin | ASUS Terakki! Yazan: A.C. in Selânikteki san yıldızın ne olduğunu bilme - mek lâzım! işittiklerine nazaran müfettiş Hil-i Paşa tab'an zeki, fakat politika ve hukuk işlerinde pek biçare imiş. Hele hamiyete bir nümünesi. Kendisini yakından tanıyanlar veçhen de Sultan Ha- EZ müşabehetini iddia ediyor - ar... Postahanelerde hafiyelik eden lerin isimleri bizce meçhuldür. Ancak hafiyeliğin yapıldığına kat'i kanaatimiz vardır. Yanyada mülâzim Yakup Efen di hakkında bir şey yazmayınız. Yakup Efendi bir sirkat meselesin den dolayı tevkif edildiği için kur tulmak ümidile Yıldıza o telgrafı çekmeğe mecbur olmuş. Bu gi lelere müracaat edenler nadir de- gıllır. Selânikte cebinde striknin ta - şıyanlar tanıdım. Müşkül mevki - de kalacak olurlarsa bununla inti- har etmek niyetinde imişler, Strik nin gibi eziyet vermeden öldüre - cek bir zehir tanıyıp tanımadığı - mu benden soruyorlar. Heroin ağız dan alınca intiharı zahmetsizce busule getirir sanırım. Bu bapta senin daha ziyade malümatın var dır. Sualimi cevapsız bırakma.,, Dr. “Nâzım Beyin çok muktesit olduğu malümdu. Selânikten Pari se dönmediği için ev kirasmın iş - Jemesine çok canı sıkılıyordu. Ös manlı Hürriyet Cemiyeti namına Parisle muhabe:te eden zat Sai B. idi. Sai, Talât Beyin kullandığı namı müsteardı. Sai imzasile Pa- rise yazılan bir mektupta, Meh - met Efendinin (Dr. Nâzım Beyin) hane kirası olarak teraküm eden borcuna verilmek üzere Fransız postahanesine teslimen ki yüz İrank namınıza gönderilmiştir. Ta bii iktizasını ifa buyurursunuz.,, deniliyordu. Mehmet Efendi Se - lânikte çok gizli yaşadığı için pa- ra başkası tarafından yollanıyor- du. Dr. Nâzımın yukarıda bahset. tiğimiz mektubumun sonunda bu ev MİLLİYET PERŞEMBE 2 AGUSTOS 1904 ATİNA, 1 (Milliyet) — Başve- kil M. Çaldariz hâreketinden ev « vel gazetecilere beyanatta bulun - muştur. Makedonyalı gazeteciler , küçük sanatlar kanunu Mısırdan Yunanistara gelmekte olan Yunanlı sanatkâr- lan için ne düşündüğ lardır. M. Çaldaris buna karşı, bun ların yerleştirilmesi için icap eden tedabirin alınmakta olduğunu, Türkiyede bütün işler hakkında tatbik edilen bu kanundan Yunan M. Baldvin'in nutku e ei Belçikada memnu- niyetle karşılandı Çünkü Belçikanın hava mü dafaasıda mevzuubahisti VAŞİNGTON, 1 (A.A.) — Rewtor ajansı bildiriyor: M. Baldwin'in bova müdafaası bak- kında 30 tommmuzda aram kamarasında yaptığı beyanat, ingi metinin uzun müddettir düşündüklerinin açık - ça ifadesi olarak telâkdti edilmektedir. Londra iktisat konferans esnasın. da Belçika ve Hollinda / ile İngiltere adalarma karşı hava hücumlarma mâni olmak için bitaraf mmiakalar. tesisi hakkında bir plânı M. Hull'e izah €- dilmiş olduğu işa edilmektedir. M. Buldwin'in beyanatı, bu fikrin inkişafı olarak telâkki edilmektedir. BRUKSEL, 1 (AA.) — M. Beld. winin “İngilterenin müdalenmmı dü üğümüz zaman, ertik Dowvres sa- hillerimi değil, fakst Riin'i düşünüyo - Tuzu, tarzındaki sözleri, Belçiknda bül yük bir memnuniyet uyandırmış, bü - dün gazeteler tarafından kaydedilmiş - Bike bu sözlerin Sir John Si büyük bir te kürrtlendirdiğini el eler, Bebiçkanin hiç bir vakit, kakamyosan belli iz İngilterenin sö- ünden şüphe etmediğini ilave etmek- © Meis adâsinda meselesi hakkında Dr. Bahaettin Şakir Beye diyordu ki: “Evi bırakmayı münasip görür- sen, mutvaktan itibaren yatak o - dasma geçerek salondaki hava ga zı lâmbasına kadar uzanan kurşun boruların benim olduğunu ve bi. naenaleyh onlaıı çıkartmayı unut ma. Zira bunlar için ben yirmi, yirmi beş frank sarfettim. Borula- rı çıkarırken tekerlek tarzında bük tür ki sen de kullanabilesin. Hava gazı saatinin üzerinde asılı gör - düğün zincir de benimdir. Onu da umutma! Naci Beyi oraya yerleş- tirseydin, daha ziyade memnun o- lurdum. Zira ailem bir gün o ad - rese bir mektup gönderebilir veya buna benzer bir hâdise çıkabilir. Arkadaşlardan biri orada oturün: ca bu gibi hâdiselerden çıkabile- cek mahzu:ları defetmek daha ko lay olurdu.,, Dr. Nâzım Beyin Selânikte bu- lunduğunu birkaç arkadaştan baş m hiç kimsenin bilmediğini Eee gen 2 ge MİNE Al cadi mine Eş - Yugoslayada kadın me-| murlar devlet hizme- tinden çıkarılıyor Yagoslavyada ötedenberi kadın memurları devlet hizmetinden çıkar- mak cereyanı vardı, Devlet, maliyesi- ni ıslah için ahiren parlamentodan aldığı salâhiyet çerçevesi dahilinde memurin kanununa bir zeyil ilâve et miştir. Bu zeyle göre, koca'arı devlet memuriyetinde bulunan evli kadın me murlar devlet hizmetinden çıkarıla - bileceklerdir. Bu yeni karar malâm olemca, Yugoslavya kadın teşkilât Belgratta Serajewoda ve diğer büyük şehirlerde büyük mikyasta protesto tezahüratı tert'bini ve hükümete - bu tezahürat toplantılarına iştirak eden lerin cümlesi tarafından imzalı - muh tıralar tahdimini kararalştırmışlardır. Fakat bü içtimalarda kadın memur - laren kendi aralarında anlaşamamaz- Gk hâsıl olmuş ve bu yüzden ancak 10 bin imza toplanabilm'şti, Çünkü evli olmıyan kadın memurlar, hükümetin kararının kendilerine taallüku olmadı ğı beyanile imzadan istinhâf etmşi- İerdi. Fakat bir müddet sonr amez - kür kararname neşredilip te yalnız başına olmıyan, yani ebeveyni nezdin de ikamet eden, yahut ebeveyninden edilişine hayret etmemek için in - birisi devlet hazinesinden tehaüdiye, eramil maaşı ve saire gibi herhangi İtalyaya karşı . Tezahüratmı var? ATİNA 1 (Milliye) — Dün tayyare postasile gelen bir mek - tuptan öğrenildiğine göre Meis a- dasında İtalyaya karşı tezahürat yapılmaktadır. Bu tezahürat ne - ticesi olarak İtalyan makamatı, eş raftan Vasilâkiyi ihtilâle teşvik suçile itham ederek tevkif ve Ra- dosa . göndermiştir. o Vasilâkinin tevkifi Ada halkının infialimi faz lalaştırmıştır. Ve bundan dolayı mütemadiyen hükümet konağı ö - nünde nümayişler yapılmaktadır. — mm mıştık. Bununla beraber Nâzım B. sokaklarda dolaştıkça, ne kadar tebdili kıyafet etmiş olursa olsun, gene yi tanılmak tehlikesine maruzdu. Netekim bir gün böyle bir hâdise zuhur etmişti. (Bitmedi) bir nam ile para alan bekâr kadın me murlara Mayıs 1934 ten itibaren yüzde 25 pahalılık zammının artık ve rilmiyeceği anlaşılınca bu bekâr ka - dın memurlar dahi kadın teşkilatları na müracaat ederek menfaatlerinin himayesi için müzaheret talebinde bu lunmaşlardır. Fakat hükümetin ted - birleri kat'i olup bundan kadın me - murların mümkün olduğu kadar dev let hizmet'nden uzaklaştırmak isten- diği anlaşılmıtşir, Esasen Yugoslao - yada kadınlar siyasi hukuka malik ol madıklarından hükümetin ba tetbirle rinin tatbikında hiç bir parlemanter mâni ve müşküldt çıkmayacağı ve hü- kümetin develt memurları cihazını ıslah için kat'i bir karar vermiş ol « duğu ve bu kararından hiç bir tesir ile dönmiyeceği anlaşılmaktadır. Hü- kümet ütihaz ettiği bu tedbirler ile devlet hizmetinde açılacak memari - yetlere - şayet bu memuriyetler tasar ruf sebeble ilga edilmezse - yüksek tahsil sahibi erkekleri © yerleştirmeyi ve bu suretle münevver sınıfı develt lehine kazanmağı istihdaf etmiştir. Di ğer taraftan bu kanuni tedbirlere kar #t koymak için bekâr kadın memur - lar kendi akrabaları ile birlikte ika - | metten sarfınazarla kendilerini iktisa den müstakil yapmağa ve evli kadın memurların bir çoğu da kocalarından ayrılma davası acmağa teşek üs etmiş lerdir. (Völkileher Beobachter) ( ECNEBi MATBUATINDA OKU ' ECNEBi MATBUATINDA OKU MATBUATINDA YANPDA RAN DAR ) ARİCİİ HABERLERİ Yunanlı ki M. Çaldaris bunların sanatlarını değiş- tirerek Türkiyede kalmalarını söylüyor içük ük esnaf lıların istisnası için teşebbüsler ya pıldığını fakat bir muvaffakıyet bâzal olmadığını söylemiş ve demiş tr ki: — Mezkür kanundan dolayı vazi yetleri sekteye uğrayan birçok Yu nanlı küçük esnafı Yunanistana yer leştirmek biraz müşkül olacaktır O Bun için Yunanlı sanatkârların Yu nanistana iltica etmemelerini sa - natlarını değiştirerek, kanunun me netmediği sanatlerden birini tercih etmelerini ve Türkiyede kalmala- veni tavsiye ederim. Deniz kuvvetleri Londrada yapılan Müzakerat bitti Yalnız İtalyanın yeni yapa- cağı gemiler görüşülmedi LONDRA, 1. A, A. İtalyan bahriye mutahassı ariciye ve bahriye nezaretleri mümessilleriy- le yapmakta olduğu konuşmaları dün bitirmiştir. Bu mükâlemeler deniz kuvvetlerinin heyeti u - mamiyeleri ve gemi ve 'sa- ire o itibariyle (tahdidi me- selesin'n deniz konferansında or- taya çıkarabileceği teknik hususa- tın tetkikine inbisar eylemiştir. İ- talyan bahriye mutahassısının zi- yareti bittabi istihbar mahiyet'n- de idi ve sonbaharda (yapılması mukarrer kati müzakereleri hazır- lamağa (o matuftu. Binaenaleyh 35.000 tonluk gemilerin inşası mesele: irüşülmemiştir. Esasen bu gemilerin inşasına Vashington mukavelesi müsait olduğundan bu bapta ileri sürülebilecek yegâne şey bu inşaatın şimdi zamanı olup olmadığı keyfiyetidir ki bu cihet tamamiyle siyasi mahiyette oldu- ğundan bir mutahassısın selâhiyeti haricinde kalmaktadır. EE Elli milyon dolar Amerikada ölen bir Al- manın bıraktığı miras BERLİN, 1 ME Amerikaya hicret etmiş olan isminde bir Alman bundan on bir sene evvel ölmüş ve elli mnilyon dolarlık bir servet be ralarıştır. Mütevoffanın arzusu veçhile vasi- yelaamesi on sene sonra (o açrimış ve şimdi Berlinde yaşıyan bir kız karde. şi ile biri Essen'de ve diğeri Varşova- da oturan iri erkek kardeşi bu muna zam mirastan haberdar olmuşlardır. Bunların her birine 48 milyon mark isabet etmektedir. Çünkü mezkür meb- lâğ on sene içinde mürdekep | fnizle mebthiş surette artmıştır. Orman Syanıgınlari NELSON, 1.A.A.— (İngiliz Ko- lombiyası) — Nelson ile Birleşik Amerika hudutları arasmda uza- ve erazideki orman söndürmek için yüzlerce gönüllü çalışmaktadır. ıgoslayada kadın me.| teni re en tekir kain ne | İtalyan bakır bakımından Dollfuss'un katli hâdisesi Avusturyanın Başvekili öldürüldü. Epeyce zamandanberi Avusturyada yapılan cinayetlerin en büyüğü ve &n fecii bu olsa gerektir. Bütün cihan, bu hadiseden kam ür Deli. #uss, masa la, Avus- turyanen istiklâlini müdalas hizmetin de bulunurken öldürüldü, Ve Avus - turya istiklöline karban ol, alyan milletinin Dollfuss'un katlinden pek müteessir olacağına şüphe yoktar. İ- talyan milleti, M, Dollfuss'a karşı da- ima samimi duygular beslemiştir ve İtalyanın birkaç defa da kıymetli mi hatırlayacaktır. Ta - rda yeni feci bir sahife kay ki bu, yirminci asrın medeni reflendirmiyen bir hâdisedir. Künkü ba cinayet bir inkılâbın netice si değildir ve beklenilmiyen bir darbe olmuştur. Fakat hedefine varamamış- hı esi tesmiye ederiz. Bu gibi cinayet « büyük mesul müşevviklerdir. lâpçı denilmez, cemi- en tehlikeli ve âdi canieir de iz, son zamanlarda, ( Apustar- yada irtikâp edilen cinayetler hakkın yek, Sıhhat müdürlükleri arasında nakiller ANKARA, 1 (Milliyet) — Kır klareli Sıhhat müdürü Hamdi Be Beyazıt sıhhat müdürlüğüne, Çoru h sıhhat müdürü Zühtü Bey Afyon sıhhat müdürlüğüne, Denizli sıhhat müdürü Cevdet Şakir Bey İzmir hat müdürli naklen tayin edilmişler: Balıkesir hükümet tabibi Osman B. Edirne sıhhat müdürlüğüne, AR talya sıhhat müdürü Gaftur Nüzhet B. Kırklareli nakledilmişlerdir. Fazla alınan resimlerin iadesi gümrüklere bildirildi ANKARA, 1 (Telefonla) — Gümrük resminin yüzde onu nisbe * tinde tahsil edilip emanet hesabına irat kaydolunan belediye hisseleri den fazla alınıp eshabına iadesi lüzumu tebeyyün eden paralar için «| sulü dairesinde istizan puslası tan zimi ve tasdik muamelesi tekâmül et "klen sonra paranın geri verilmesi gümrüklere tamim edilmiştir. M. Gücü bisikletçileri Giresonda GİRESUN, 1. A.A — Muhafı zgücü bisikleicileri dün saat 16 da Giresana geldiler. Şehirden on kil ometre uzakta, belediye, C. H. F. ve Halkevi reisleri, jandarma kumandanı ve memleket sporcuları tara fından karşılanmış, şehre girerken bir bölük asker ve halk tarafından selömlanmıştır. Burada şehir namına güçlüler re'sine bir hanım te rafından güzel bir büket verilmiştir. Bisikletiilerimiz yarınki perşembe günü orduya hareket edeceklerdir. Eregli ve Bartın tayyareleri ii IA.A — Zonguldak, Ereyli ve Bartın tayyarelerinin sıhhat müdürlüğüne 30 Ağustos Zafer bayramı günü ya pılacak olan “ad konma” merasimi 9) münasebetile - tayyare programı hazırlamaktadır. Halkın sabırsızlıkla ve heyecanla beklediği 30 Ağustos günü tay- yarelerimiz “ad konma” merasimi nden sonra büyük deniz eğlencele- | ri ve tenezzühleri yapılacaktır. - > İm Ruşen Eşref B. Viyana elçisi ANKARA, 1 (Telefonla) — Atina elçiliğine henüz kimin tayin edileceği malüm değildir. Viyana elçiliğine nakli makarrer Ruşen E; Beyin yerine Tiran elçiliğine Hariciye umum müdürlerinden Hulüsi Fa at Beyin tayini ihtimalinden bahse diliyor. Hariciye Vekili Istanbula geliyor ANKARA, I (Telefonla) — Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey yerin İstöinöelll yöleciktir. Hariciye memurları arasında ANKARA, 1 (Telefonla) — Hariciye tayinleri hakkındaki karar name öli tasdika arzolunmuştur. alada otuza yakın tayin vardır, Be meyanda Bern elçiliği başkâtibi Nurettin Beyn Moskovaya nakli ve yerine Fikret Şefik Beyin tayini ka rarlaşmıştı Peşte elçiliği kâtibi Behçet Be y İstokholme nakledilmiş ve İstok ; holm elçiliği kâtibi Rıfkı Bey merk eze alınmılşır. Bari konsolosu Bey merkeze alınmış ve yerine Nüz het Hâşim Bey tayin edilmiştir. Tiran elçiliği müsteşarı Basri B ey ve Filibe konsolosu Kemal Bey Merkeze alınmış ve Filibe konsolosluğuna Sami zade Süreyya Bey ta * yin edimiştir. Kahire elçiliği kâtibi Cevdet B ey Bükreş elçiliğine nakledilmiş ve yerine Cemal Bey tayin olunmuştur. Yunan tayyarecileri Sofyada SOFYA, 1. A.A.— Yunan askeri tayyare filosu İstanbul, Büke reş ve Belgradı ziyaret ettikten sonra buraya gelmiştir. Filoda ondört tayyareci vardır. 9 Eylül sergisinde İsparta Kayseride şiddetli Yağmurlar halıları ISPARTA, 1 (A.A.) — Beynekmi- iel 9 eylül İzmir panayırında bu sene Isparta halıları, mahsulâtı ve diğer sa- mayi için büyük bir pavyon tesisi ev- Dün halıcılar birliği idare heyetinin Üç köyde evleri ve hay- vanları sel götürdü KAYSERİ, 1 (A.A.) — Dün gec? sva birdenbire şiddetli v sürekli bir yağmur yağmağa başlamış” meşgul b ye eyni Ki liğe LER ceketi. Bir kazanın adı değiştirildi ANKARA, 1 (Telefonla) —Kom- ya vil imi e adı yılamıştır. 70 bağ ve bahçe harap Üç "nt, üç inek ve dört koyun telef olmuştur. Beş tarlada buğday ve arpf yığınları işe yaramaz su de kalmıştır. tik, Avastaryalılar bu cinayetleri mef dikeni - ki abşap köprü retle anmaktadır ve müsebbiplerin an cak nasyonal sosyalist teşhilâtına men sup oldukalrını söylemektedirler. M. Dollfası ölmüşse de Avusturyanın si- yasi vaziyeti değişmemiştir. Hükümet vaziyete hâkimdir. Bazün Avusturya hükümetinin istiklâline daha bağlı o- uryanın yeni vaz'yetlere maruz kalacaktır. millet hükümetine bağlı Avustar- ya hükümetini, istiklali alacağı tedbirelrde haklı buluyoruz ve bütün cihanın sempatisini kazanacağını da temin eder'z. Asıl şayam taaccüp o « lan şey şudur: Asilerin tekliflerini müdafaada bulunan bir ecnebi devle muhtaç #muşlir, Bütün köy yolları ve hatları hasara uğramıştır. tur. cemiyeti Zonguldak şubesi büyük bir tesit | Hiç bir yerde insanca zayiat yol” © tin mümessili görülmüş ve bu hal her kesi hayrette bırakmıştır. İtalyan mil leti, Avusturya hâdiselerini, soğuk - kanlılıkla karşılamaktadır. İtalyanın şimdiye kadar takip ettiği siyasette hiç bir tebeddül olmayacağını söyliye Biliriz. Çil Corriere della Sera) ? İngiliz makine ihra- caftının artması Büyük Britanya makine ihracatını 1934 senesinin ilk nasfında | 157429 tona çıkurabilmiştir hi kiymeti 15,34 * milyon #nsiliz Urasıdır. Gecen senenin ayni devresinde makine ihracat mihta Tapu müdürlükler ANKARA, 1 (Telefonla) — Gire | sun tapu müdürlüğüne Sivas tapu vü” dürü Faik Bey, Sivasa © Malatya tp müdürü Celâl Bey, Diyarbekire Ka tamonu tapu müdürü Celâl Bey, Kast” monuya Diyarbekir tapu müdürü KİT © mil Bey, Malatyaya © Bursa tapu mmuru Ziya Bey, Burdura Afyon tap başkâtibi Ali Rıza Bey tayin odilmi?” lerdir. rt 128,278 & kıymeti 13,21 mily9f Ingiliz lirası idi, Hindistan ve bi Afrika en mühim sürüm yerlerdir. (Neve Freie ii i EEE mİ mi — EE EL oda “LAZ erer

Bu sayıdan diğer sayfalar: