2 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

2 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

l ğânyu Hâdiseleri ! Bir Numaralı Halk Düşmanının Yaptıkları İşlediği cürümlerden dolayı Trire | Amerikan adliyesi GÜi G tarafından bir nu- maralı halk düş- manı ilân edilen gerin ölü- müne dair ve bu suretle herkes tarafından öldürülmesine cevaz verilen Dilin- ger namındaki müthiş haydut, nihayet Amerikan polisinin kur- şunları altında can verdi.Ajans teb- graflarının da kısaca kaydettikleri gibi Dilinger haydutluğa müteal- lik bir sinema flimini seyretmiye gelmişti. Amerikan ( federal za- bıtası) vaziyetten haberdar olunca sinemanın methalini tuttu. Halk, zabıta — memurlarının - hazırlığını görünce meraka kapılmış ve et- rafa toplanmıştı. Bu sırada sine- ma bitmiş, beraberinde iki kadın bulunan Dilinger de dışarı çık- mıştı. Çıkar çıkmaz, mevzi alan zabıta memurlarının açtığı ateşe hedef oldu. Bir kurşun boynundan girdi, sol gözünün altıadan çıktı. Bir diğeri de kalbinin tam altına | | eden cinayet davalarının bir lis- isabet etti. Sinemadan çıkan Dilinger — dışarınm — manzarasını görerek birşeylerden şüphelenmiş ve elini cebine atarak tabancasını almiya teşebbüs etmişti. Fakat zabıta memurları daha atik dav- ranmış ve canını cehesneme yol- lamışlardı. Dilinger bir bankayı soymaktan suçlu adi bir hayduttu. Mahpus bulunduğu hapisaden kaç- miya muvaffak olunca cür'eti arttı. Bir müddet zabıtanın elinden kurtulmiya muvaffak oldu. Bu hal cürüm işlemek husundaki teşeb- büslerine kuvvet verdi ve uzun zaman Âmerika zabıtasını uğraş- tırdı. Dilingerin haydutluğu esna- sında muhtelif eşhas ve müesse- selerden zorla aşırdığı paraların miktarı yarım milyon dolar ola- rak tahmin ediliyor. Öyle Ise canı cehenneme. * Nişın talimi, sinirli insanların asabiyetini gidermek nok- tasından şayanı işan :.ı“"" tavsiye bir spor- ve sinir muş. Bunu, bir hastalığı | Fransız — doktoru iddia ediyor. Fakat her iddia nihayet iddia olmaktan öteye ge- çemezse de bu doktorun iddiası- ni birçok Fransız hanımı mahzı hakikat telâkki etmiş. Başlamışlar mışan talimi yapmiya tâki sinirleri düzelsin.|Asabiyetten kurtulsunlar. Şimdi, Pariste, bu nevi nişan me- raklısı hanımlar arasında bir mü- sabaka açılıyor. Kim (48) kurşunu boşuna harcamadan hedefe isabet ettirirse, ona dünyanın en mahir atıcısı hanım ve sinirsiz. kadın unvanı — verilecekmiş. Kadın ve sinirsiz. Yan yana gelemiyecek işte iki kelime, â * ansız sahnesinde son beş ta seneden beri parlama- Aktrisliğin ya başlayan yık dızların — başında onu Manas-| celen — Matmazel tır. mıdir ? aris — Wendling birdenbire tiyatroyu bırakarak bir manastıra kapanmıştır. Bu kara- rın tatbik edilemiyen hırslardan mı yoksa bir betbaht aşktan mı doğduğu malüm değildir. Fakat daha iki sene evvel resmi tiyat« ronun bir yıldızı da ayni yol tut- tuğuna nazaran hadise dikkati celbetmişti. ——— Dünyada Olup ltonlor SYK U Cinat Filimleri Menediniz ! Amerikada Yapılan (l(id) Cinayetten Doksan bokuz Tanesinin Faili Sinemadan Ders Aldığını Söylüyor Dünyanın En İyi Mektebi Sinema Salonudur, Fakat En Fena T Amerikada protestan kiliseleri ittihadı cemiyeti 25,000 papasın imzası ile hükümete bir istida vererek: — «Sinemanın ahlâk üzerinde yapacağı tesir dolayısile filim sa- | nayüinin daha sıkı bir kontrol a- tna alınmasını talep etmiştir. Papas efendilerin menedilme- | sini istedikleri mevzular: 1 — A'elitlak zabıta vak'aları, 2 — İIkdivaçla nelicelenmiyen aşk hikâyeleri, 8 — Hakiki bilgiye istinat etmiyen kurnazlıkla para kazau- labileceğini gösteren romanlar, 4 — Sefahet we eğlence sahneleridir. Papas Efendiler'n istidalarına raptettikleri bir de istatistik var- | dır. Bu istatistik (1932) senesince, Amerikada kat'i neticeye iktiran tesini tafsil etmektedir. Bu liste- den anlaşıldığına göre memlekette vukva gelen 1CÜ c.nayet vak'asın- dan 99unun faili gerek bilvasıta ve gerek bilâvasıta gürdük eri sinema filimlerinden — mülhem olmaşlar- dır. Maamafih papas efendiler sinemanın tamamen aleyhinde değildir. Filhakika: — Sinema nasıl, bu gibi ser- güzeşt filimleri dolayısile fena tesir yapıyorsa, mevzu değişince son derece ciddi bir mürebbi olabilir, demişlerdir. Bu sahada istedikleri: — Mektep tedrisatında kitap kadar sinemadan da istifade edi- mesi, bilhassa tarihin, coğrafya- nın ve fizğin fılim vasıtasile okut- turulmasıdır, çünkü kanaatlerine göze bir sene içinde okutturula- cak bir ciltlik tarihin, altı seans- hk bir sinemaya sıkıştırılması ve çocuğun kafasında daha iyi yer yapması mümkündür. Yine papasların — iddialarına göre: — Filmin bu faydalı tarafı yalnız mekteplere hasredilmemeli, halkın istifadesine de açık bulun- durulmalıdır. Bu maksatla iki bu- çuk saat süren bir temsil esna- sında her sinema salonu mutlaka bir buçuk saat roman, yarım sa- at dünya haberi, yarım saatte faydalı malümat göstermiye icbar edilmelidir. Kiliseler ittihadı cemiyetinin bu istidası hükümette ehemmiyetle nazarı dikkate alınmış ve filim kontrolunun teşdidi için yeni teş- kilât yapılacağı cevabı verilmiştir, maamafih bu, bir tetkik işi oldu- ğu için ancak gelecek sene yapı- lacaktır. Bu sene elden gelen şey elyeym mevcut tetkik dairesinin daha ziyade sıkıştırılmasıdır. Bu sıklaştırılma neticesinde şimdiden (50,000) metre uzunluğunda 25 filim —menedilmiştir. — Menedilen filimlerin — kaymeti — milyonlarca Türk Hirası tutmaktadır. * Amerika gazetelerinin anlat- tıklarına nazaran kiliseler ittiha- dı cemiyetini, esasen uzun müd- detten beri düşünmekte olduğu bu teşebbüsü tesria sevkeden sebep son ay içinde yapılan bir c cinayet olmuştur. Bu cinayetin faili (1!) )'ı'ınd:_bir çoc“k!f’" Tire ( Hususi ) — Uzun sene- Terdenberi gizli bir teşkilatla rakı alebe De Orzda Yetişir kurbanı da Eleonor isminde genç bir. hizmetçi kızıdır. Bu çocuk bir akşam yemekten kalktıktan sonra babasına: — Baba, garaja in, otomobilin kapısını aç, şayanıhayret bir şey göreceksin, demiştir. — Nedir söyle? — Hayır, git kendin gör! Adam garaja inmiş, otomobilin kapısını açmış ve kollarının ara- sında ruhsuz bir kadın cesedinin düştüğünü dehşetle görmüştür. Çocuk mahkemeye sevkedil- diği zaman: — Bugün sinemaya gitmiştim, geldiğim zaman gördüğüm vak'ayı taklit etmek istedim, sonunu be- ceremedim, kadın öldü, demiştir. Tahkikat netitesinde hakikaten tıpkı bu şekilde bir mevzuu ihtiva eden bir filmin gösterilmekte olduğu anlaşılmıştır. irede Kaçak Rakı kaçakçılığı yapan demirci Kâmil ve oğlu Mehmet, nihayet evelki Kari Mektupları Biga Otobüslerin- den Şikâyet Bigadan bir mektup aldıkı. Mektupta imza yoktur. — Anlaşılı- yor ki imza sahibi ya korkmuştur da hüviyetini meydana vurmamış* tır; yahut iddiası doğru değildir. Maamafih biz, alâkadarların vazi- yeti aydınlatmaları ricasile bu mektubun ana hatlarını kaydedi* yoruz: Şöyle ki: mektup sahibi, Biga-« Karabiga kamyon nakliyatından . şikâyetçidir. Çünkü arabalarıa eski oldukları iddiasındadır. Sıkk sık bozulduklarından şikâyetçidir. Elektrik tesisatı bulunmamasın- dan dolayı da vaziyeti teblikeli görmektedir. Çünkü yolcular kas ranlıkta seyahat etmektedirler. On kişiden fazla almıyan ara-« balara yirmi kişi bindirilmektedir. Alınan yarım lira Ffiat ta fahiş bulunmaktadır. Mektup sahibi diyor ki: Halk, bu zevatın velinimetidir. Çünkü onun sayesinde para kazanıyorlar. Bu, böyle olduğu halde geçen gün bu kamyon Bursadan koza nakline tahsis edilmiş ve halk füstü açık bir kamyonda ve gü- neşin sıcağı altında seyahate mec- bur bırakılmıştır. Son Posta: Mektubu kaydet- dikten ve mülâhazamızı da ilâve eyledikten sonra şimdi — sözün alâkadarlara ait olduğunu söy- liyoruz. Gece Gürültüsünden Şikâyet Galatada bir çorap fabrikası sabaha kadar faaliyetine devam etmektedir. Bu fabrika mahalle içersindedir. Halk fabrika - gürül- tüsünden uyuyamamaktadır. Böy-” le mahalle içerisindeki fabrika- ların ya gece on ikiden sonra çalışmalarına müsaade — edilme- meli, yahutta gürültüyü harice aksettirmiyecek — tertibai yapm-- lun mecburiyeti konulmalıd? Sa- niyorum ki belediye nizamlarında bu hususta bazı maddeler de vardır. Beşiktaş Hasanpaşa deresinde 1831 numarada Enver ' Cevaplarımız ı Karilerinizden Murat, taşra okuyu- gularınızdan A.: Osman, Ankaradan M. O. imza ve işaretlerile mektup gönderen karilerimize: İmzasız, adressiz veyahut bun- — lardan biri eksik olan mektuplar neşredilmez ve cevap verilmez. Şikâyetlerinin, temennilerinin inti- şarını arzu eden karilerimiz hüvi- yetlerini saklamamalıdırlar efen- dim. * Adapazarında büyük peşkirci max hallesinde Kadri hoca karısı Emine | Hanıma: Bir istida ile Dahiliye Veküâ- letine müracaat ediniz, müracaa- tinize müsbet menfi bir cevap alırsınız. efendim. Ş Arnavutköyünde — M. Kemalpaşalı Osman Elendiye: İstanbulda Arnavutluk — sefiri yoktur efendim. HözeemeranacaDERAeKeKEAFEEEE S ENERENENERAAReESARcEREKErEAA m cürmümeşhut halinde yaka- &ııımıılırdır. jandarma Başçavuş” luğu ve inhisarlar kolcusu tara- fından yapılan taharriyatta de“ mirci Kâmilin evinde üÜç imbik, 60 kilo cllı:.:'ok 2.5ukiln çelâilml: 4 rakı ve bi alât ve edeva! elde edilmiştir. Maznunlar Adli- — yeye - verilmişlerdir. Resimdeki — sakallı ihtiyar kaçakçılık yaptığ! — iddia edilen demirci Kâmildir. —

Bu sayıdan diğer sayfalar: