1 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8

1 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

* w — i— VAKMI LAĞUSTOB 1934 " nı . mTAKViM— ş Çarşamla | Perşembe — | K AY E | 1. Ağüstes ($ Ağustes 19R. Ahar | 10R.Ahar m i ü 2 — AVRUPADA — Harp Olacak Mı? Amerikalı muhabir Knickerbocker'in ihtisas! Kıskanç Yemekten sonra, İhsan sokağa! çıkmıya hazırlandı. Sıkı © perdah traş olmuştu. Kaputunu ilikledi. üstünü süpürdü. Tabakları kurulamakla meş : gul olan Ayşe başını kaldırdı; — Demek gidiyorsun?. Gün doğuşu «s8 457 )).Gün batışı 1956 10,09 İİ Sabah samazi #01 40 1918 * Öğle namanı 1240 1440. İkindi namaz 1818 114 me AK az Li 9,24 Yazan : " Selâmi İzzet » | le fl 1.54 4 Çıktı. Ayşenin ağlamıya başlı. yi çen günleri)... 305 yar, yacağını, o ağlayınca da gidemi| Yılı kılan önleri 159 1s yeceğini biliyordu. ———— Hızlı adımlarla yürüyordu. w şenin kskançlığını düşünüp du - T gi | dak büküyordu. Bu kadının asa| TRAPYO | | | ini kaale akreek imkânsızdı. Bugün onra fevkalâde güzel ve (şık İSTANBUL? Karısının sesi titriyordu. Buna şaşlı: — Pek âlâ biliyorsun ki gitmem lâzım. . — Lâzım.. Lâzim., üç gün kalacaksın, onu da dışar - da geçiriyorsun. Beni hanımefendiye gidiyorsun. Çün - kü o zengin, şık, güzel. Neyae.. Sözünü bitirmedi. Solgun, kan- sız yüzü, basma entarisiyle hiç bir şey değildi o. İhsan, tatlı tatlı baktı. — Hayır, oraya, bir senedenbe- ri bana baktılar, paket paket yi- yecek, giyecek © gönderdiler diye gidiyorum. Gitmemek hem nan- körlük, hem terbiyesizlik olur. Ayse kızardı: — Sana onları benim gönder» mem İâzımdı. o Ama ne yapayım, hastaydım, para kazanamadım. Hanımefendi bana teklif ettiği zaman çok üzülürüm.. Fakat ca - resizdi. Hayır diyemezdim. Buna hakkım yoktu, Ama sana böyle Şurada ik) bırakır | diye duyduğu Saime hanımefen diyi düşündü. Bu güzel kadındar " aldığı mektupları hatırladı. Ken- disi de ne güzel cevaplar vermiş- ti. Ona söyliyeceği sözleri zihnin- de hazırladı. Daha şimdiden, ke- keliyeceğini anlayıverdi. Bir ca - mekânda gözüne ayna ilişti. Siyah kırpık bıyıkları, uzun boyu, ge - niş omuzlariyle kendini beğendi. Evin kapısını çaldı. Bir hizmet- | çinin peşinde bir salona girdi. Bir köşede, kambur, cirkin bir kadın bir şeyler yazıyordu. 18.30 — Fransızca ders. 19 — Mo. noloğ: Şehir tiyatrosu o artistlerinden Muammer bey. 18.30 — Türk (musiki neşriyatı: (Ekrem, Ruşen, Cevdet, Mus tafa beyler ve Vecihe, Semiha hanım- lar). 21.20 — Ajans ve borsa haberle. ri. 21,30 — Stüdyo tango ve caz orkest rası, 1203 Khr. VARŞOVA, 1845 m. 20.15; Keman - Piyano konseri, 2040; Pik. 2030: Spor. 31412: Plâk. 21.0; Ha berler, 82: Muhtelif, 22,19: Piyano. rafakati- Wa şarkılar. 33: Mütalea 2515: Musildii neşriyat, 24 Musahabe, 828 Khr. BÜKREŞ, 4 m. Hiz : ji: U 15 «- 15 Gündüz neşriyatı. 19.05: Romen : musikisi, 20: Konferans, 20.15: Radyo orkes- — Oturunuz, dedi, hanımefen-| trust. 21: Konferana. 11,16: Keman ikense. di şimdi gelecek, ri, 33 usahabe. Töz Tazanal. 42 kar Biraz sonra hanımefendi geldi. Giyinmişti. Sokağa gitmek üzere idi, İhsan, * hayran “hayran bu muhteşem kadma baktı, Saibe hanımefendi, güler bir yüzle: : — Safa geldiniz, dedi, teşek - kür ederim. İsminiz nedir?.; İh - san.. Ha, bizim Ayşenin kocası... şık konser. 13.10: Kahvehane konseri, 230 Khz, LÜKSEMBURG, 1804 m. İsviçre suvarcai. 20.80: Karışık konser, 21 Dünya haberleri. 31.20: İsviçre şarkı ve ha- yaları, 2135: Musahabe, 3149: Karişik kon- serin devamı. 29; Askeri konser. 28: Yeni İsviçre mmisikisi, 2.45:: Plâk. Khz. PRAG, 410 m. 1840: Plak. 1845: Müsahmbe, | 1855: Plâk, — Musahabe, 19.15; Pik, (o 19.20: A) manca neşriyat. 19.55: Haberler. 20; Saat n- mektupla i i ğ we yazacağı aklıma gel Memnun dum Karnı ilçe) 20.10: M ein, nakil, 2040: Vi 7 | lışkan dığım şeyler i- — Ne gibi?. © 5 İşinize yarıyor mu bari? i ğa ld 550 m. —— Möktuipları bu sabah gör) | © Minnettarım; hanımefendi. | sin Memi ram SEA GLAM DA düm. Tell siçan takımı, Sustu. İhsan kaşlarını çatmıştı..! Hem söylediğine pişman oldu hem de şaşalıyarak devam ötti: — Uzun uzun mektuplar.. Gü: zel, tatlı sözler.. Bir okuyan olsa, sizi kırk yıllık dost zanneder. Şimdi de oraya gidecek, onunla konuşacaksım.. — Beraber gidelim, dedim, is-! temiyorsun. Ayağını yere vurdu: — Hayır, istemiyorum. Ve ilâve etti; — Sizi rahatsiz ederim, İhsan omuz silkti; — Öyleyse ben de yalnız gide. rim. Geçen seferki iznimde göre- medim. Burada değilmiş. Bu se « fer gidiyorum. Benimle bu derece ya olan birine terbiyesiz - lik edemem. Resirali Ilânların bir satırı 10 kuruştur KUÇUK ILANLAR: Artık bundan sonra zahmet bu * yurmayınız., Karım iyileşti. — Benim için zahmet değil, zevk. — Ben size asıl gönderdiğiniz mektuplar için teşekkür edece - ğim, — Bunun için bana değil, Mak- buleye teşekkür ediniz, (Saibe ha- nımefendi, kambur kızı gösterdi) Paketlerle beraber mektup gön - dermeği de o icat etti, mektupla” rı da kendisi yazıyor. Sevin Makbule, bak mektupların da # Lord 625, —| * Viyana da, ww geçiyormuş. Ben ve » Meryank.. AŞ —İ * Matiz — rum. ari 160, N EYİ Şam an | emmiş a memnun yşe o e Brüksel © i7eeeİ we Büdapeşte. 18 | eyiniz, yarın sabah uğrasın, | « Atina 23, « Bükre; 0, — kiğlürim Yi * Cenevre vir, <İ #Balgrr 6, — » Sofya 94, <<)» Yokohama 34, — Daha İhsan cevap vermeden, ||| . Amsterdan 84 | # Alın 92, — hanımefendi odadan çikti.. İhsan, ||| * Pr: 101. | e Mecidiye 86 80) # <roğho m 31. » Heakanı 140 | bir iki cümleyle Makbule hanıma teşekkür etmeği düşündü. Fakat Makbule bnn da firsat vermiii:|ğ 2 çen oz0emo)e Viyan debi 4 Nevyon » Viyana 4 AR Teşekküre değer şeyler de - | e Paris (906 İs Madrie 3183 ğil., Hem esasen benim icin ee | 6 Alam © orisl e Rertin 10808 k kti eve se-İ) * Prükse 23884) » Varşara «2118 tep y: av .B pe * Atina 83 0475) 4 Rüdrp we 4085 ve yapıyorum. Sizin mektupla - (| 5 Cerevwr v436 İs Bükre o 04014 rmız da güzel, cevap vermek ay-|| » $of5# — “*695 Je Belirm dsi et 'k ş 3 » Amsterda, tizsş)» Yokohamı » 658 | a Ni zevk oluyor. | & Pre ais pe Moskova 109938 | hsan sokağa cıkmca, evinin ESHAM yolunu adeta koşarcasına © tuttu. ği iz yü — Evet, dedi, bu dertten iie) — İ rtuldum 1. 191 Kir. Deutschlandeender 1571 m. 11,89: 8. 8. konseri, 22.35: Mim yat. 23: Haberler. 28.39: Radyo 128,45: Deniz haberleri. 24: Gece 492 Khz. VİYANA öf m. Beğri- TN IHizslarında yıldız işareti olanlar üzer- İ lerinde 28 Temmuzda muamele görenler» dir | Raxamlar kapanış flatlarını gösterir, | © Nukut (Satış) » Srokholi . İ i © Uğradığı inkisarı hayal kendisine || , rai dl | mea Te | de itiraf etmek istemiyordu. Reji — Gn) Cayan Def —.00 | Sir. Havrive © 1£AĞ her 00 m yoksul o ağ | Merkez Binen #5- Bilyi -0 | gun yseyi gördü. adının . i U. Sigorte --00) sark m, eca 00 lerinde hâlâ bir damla ya parlı-'İ fomoati t4#0| Velefen -o' | vordu. istikrazlar tahviller | Kocasını görünce gülümmedi: ie |e "933Türk Porl 0818) Kiekerik -0) a Ne pe geldin. 2 | erao Tramvav 0 | İhsan bir şey . söylemedi. e ğ anlatir 1047.20) ekte o . : — ktdzıDahill 1 00- |, i gülümsedi ve hie samimi olmıyar I iğ MİKA MAL kene eli bir sesle: iv a 4 ooh knadotel “e | mağyar — İs Wümesü A 440 — 12 Dedinje Dedinja Belgratta mürtefi bir, mahaldir. Kralın sarayı orada - dır. Kral Aleksandr beni o saray- | da kabul etti. Harp olacak mı su- aline şu cevabı verdi: “— Harp mi?. Balkanlarda harp çıkmasına imkân yoktur. Biz Balkanlarda işlerimizin tan- zim ettik. Balkanlarda bugün mü- tekabil bir anlaşma hüküm sür «! mektedir. Avrupada harp tehlike-. si olmıyan bir nokta varsa o da Ealkanlardır. Fakat bazı harici tesirler Bal - kanlarda karışıklığı devam etme- sini ve Balkanlılar arasındaki an- laşmanın bozulmaşını istiyorlar. Balkanların bu harici tesirlerden özade kalması büyük bir ehem - miyeti haizdir. Büyük devletler Balkanları rahat bıraksalar, ora- da ufak bir karışıklık bile zuhur «tmez.,, Yugoslavyada Giyin bu ha « vici teşirle İtalya kastedilir. Kra: ia Fransızların preventif harple * rinden bahsettiğim zaman kral dedi ki: Bir opreventif o mubarebenin mümkün olabileceğine delâlet e - den bir emare gördünüz mü?. Görseniz bile bir preventif mu- Yarebe dahi önüne geçilmesi için glışılan harp kadar meş'um ol - maz mı?, Her halde Yugoslavya- nn harbi istemesi için hiçbir 4€- bep yoktur. Biz devletimizi teşkil ettik, istediğimize nail olduk. Biz şimdi. yalniz. memleketimizi İ mudalaa etmeyi düşünüyüYüz"ve what bırakıldığımızı ei İ Yugoslavya müdafaaya hazır- dır, Fakat harbin, sulh mu olacak meselesi hakkımdaki karar büyük devletlerden çıkacaktır. Bazı devlet (adamları sulhü yardım etmek maksadiyle muta- Taşkent'ten United Pres bil- ! diriyort İ Bir 5. Rus heyeti seferiyesi Ti- mürlengin meşhur kütüphanesini, ararken eski pergament kâğıtları! yerine bir gümüş mağarası keşfet- miştir. Heyeti seferiye Özbek Ki riyetinde Şadimir dağlarında Sau- rab kasabasından 20 kilometre u-! zakta bulunan ve yerli ahali tara! fından “Ölüm mağarası, dünileni ve çok korkulan bir mağarada tet- kikat yapmıştır. Heyeti seferiyeyi bu mağarada tetkikat o yapmağr! sevkeden sebep, tarih ve masallar.) — *— da bu mağarada Timürlengin İ güya ruhlar tarafından tahtı mu İ İ hafazaya alınmış olan — kütüpha:/ i nesinin gizlenmiş olduğu siçayeki:| dir. Bu mağara, gerek korkumluğr İ İ ve zerekes ctrafınm sayet sarp v” tehlikeli 6'uşu vüzünden #imdiye kadar tetkik edilememişti. Fr' i mağara üstündeki 11 inci asırda” İ kalma eski arança yazılar, orad- ber bangi bir hazinenin mevculi. yetine delâlet ediyordu. Prof. A ölüm mağaras! özbek cümhuriyetinde bir gü definesi bulundu vassıtlık vazifesini o yapı! fakat hakikat halde kend çin bir pay çıkarmıya Ç lar. Devletler biribirleriyle mak isterlerse, bunu bü gi i tavassıtlarla — değil, (defi) doğruya müzakere etmekle edebilirler. Bazı devlet adamları dei korumak için muahed "i tetkiki lâzım (oldu sürüyorlar. Bu kat'iyyen tır, aksi doğrudur.,, “. Munhedelerin tetki tiyen tarafların arzuları getirilecek olursa onların | kanaat edip susacaklarmı diyor musunuz?..,, Kral bu sualime kısaca: “— Hayır!,, cevabını v# — “Bazı mahafilde Yuf vanın dahili müşkülâtınd fade edilebileceği tasavvuf mayer ümide düşülüyor... — Bu mahafil büyük b sarı bayale uğrıyacaklar€ le manasız sözlerin yeri Ayni dedikodu umumi evvel de söylenirdi. Bunu” olmadığı meydana çıktı. Yi goslavyada her türlü ibti şı hazirız.,, Her hükümdar resmen nun başkumandanıdır. Kral Aleksandr harpte © kendisi kumanda eder. Fi aldığım bütün devlet arasında Kral Aleksandr da harp veya sulh olacaği lesi hakkında en ihtiyatlı 4 netim bulunan şahsiyetti, mahâfili “Fransa yürüye” sualine “Bu mesele | vereceği karara bağlıdırı(©' bını veriyor. i Kral Aleksandrm ba' ma kurudur. (D F. Soseldkonun riyaseli “4 heyeti seferiye ahiren "4 yice tetkike muvaffak 9 # orada zengin hara ms leri bulmuştur ki bunlar” ce sene evvel yi İ mağaranın her tarafımd” y insan iskeletleri ile voprt” dan anlaşılıyor. Mütehassısların nazaran mağarada çuk milyon Unze gümüş ve 1500 ton ganez ve diğer mad tar, ejiBir Üzme - ya e. bir siklet öleüsüdür” von wzne - 60 ton. / ——— Dr. Hafız Vw “ahili hastalıklar Cuma ve pazardan. “e #ledem sonra azat Zi « İstanbulda Divan li maral hususi ee kabal der. Maya fonu: 27 “4. Yazlık ikarretgöh * 38 — Beylerbeyi 48* >l m

Bu sayıdan diğer sayfalar: