1 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 11

1 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sk SPORT fön Yüzme Müsabakamız günü yaklaşıyor Gazetemize uğrıyarak adlarınızı yazdırmakta geç kalmayınız “VAKIT,, gençliği denizciliğel ) ik yolunda her yıl tertip ettiği müsabakalardan birisini de birkaç sonra yani 10 Ağustos Cuma vam Modada yapıyor. Geçen yıl i Yaptığımız müsabakaya iki yüz el» * Sporcunun iştiraki, müsabakala- Hmuzın gördüğü rağbetin güzel ir misalidir, Şimdiden görüyoruz : geçen yıl müsabakalarımızın e hedefi noktasından bizi se- vindiren bu rakam bu yıl balki de üstünde olacaktır. Denizle alâkayı fazlalaştırmak ie Müsabakalara en küçük yaştan İibaren bütün gençliğin iştirakini Hümkün kılabilmek için müsaba- p,, *Oğramını çok geniş tuttuk. Toğram şudur: Müsabaka programı 1— 50 metre (Styi) 12 yaşına İsa» dar kız çocuklar için İİ 7— 50 metre (Styl) 12 yaşına kadar çocuklar için 3 — 50 metre (Kurbağlama) 12 ya şına kadar kız çocuk lar için, 4 — 50 metre (Kurbağalama) 12 çocuklar için. 5 — 50 metre (Serbest) 12 « 14 ya şında kızlar için. 5 — 50 metre (Serbest) 12- 14 h yaşında erkekler i- çin. yaşında kızlar İçin. yeşında erkekler i- cin... — 100 metre (Serbest) 16 -18 yaşımda kızlar için. 10 — 100 metre (Serbest) 16 - 18 (Kurbağalama) 1 - 16 yaşında kız» İsr için. — 100 metre (Kurbağalama) 4-16 yaşında er. kekler için.. — 100 metre (Kurbağalama) 16 - 18 yaşında kız- 4. wa, işim. 00 metre (Kurkağalama) 16 - 18 i parma Kaka seçemelri $ Yukarıki müsabakalara e sie 8 veya müsaba- Meler, girmiş olanlar i iştirak ede, nu. Wekler için, 00 Metre raya hanım- Me > 100 “ent 21 Besi) etkek- *. ler için. ME 8 — 100 metre (Serbest) 14. 16 | anan İM n Jandarma mektebi kumandanlığından: çin Mektebinin 934 senesi idaresi için müna » on bin kilo Patetesin 25/Ağustos/934 Cumartesi © ihale He ilân olunur. 22 — 200 metre (Serbest) erkek: ler için. 23 — 400 metre (Mukavemet) er- kekler için. 24 — Türk bayrak yarışı (Klüpler arasında). 25 — Türk bayrak yarışı (Hanımlar arasında). 26 — 50 metre (Serbest) güzeteci- ler arasında... 71 — 50 metre (Serbest) otuz beş yaşından vüxarı mü- tekait sporsular a- rasında... 28 — Atlamalar (Tramplen: 3 mec- buri, 2 ihtijari).. 29 — Atlamalar (Kule: » mecbu- ri, 1 ihtiyari). — Atlamalar (Hnumlar arasın: da). — Su topu müsabakası (Klüp- hediyelerimiz | i | | Müsabakalarımızda birincilik ve ikincilik kazananlarla su topu mü: sabakasını kazanan takıma ma dalya, kupa vesair hediyeler veri- lecektir. Hakem heyetimiz Hakem heyetimiz şu mütehas- 419 ve alâkadar zevattan terekküp ediyor: Ahmet Fetgeri Bey (Güreş ve atletizm federasyonu reislerinden) Ekrem Rüştü Bey (1. $. K. klübü reisi) Rıza Bey (Denizcilik fede- bul denizcilik heyeti reisi Şazi B (İstanbul denizcilik heyetinden) | Abdurrahman B. (Bahriye yüzba»! şısı) Ziya B. (Kaptan) #uat Rüş- | tüB., Her F. Riedt (Ford fabrikası ikinci müdürü) Her Avmann (Al man mektebi beden terbiyesi ği da Mestan oğlu İsmail, cası) Her Alexsander Ferenezffy| (Yüzme antrenörü) Kadri B. (Ga:| latasaray klübü denizcilik şubesi reisi) Fahri B. (Beykoz klübü de. nizcilik şubesi reisi) Rüştü B. (Fe nerbahçe klübü denizcilik şubesi reisi) A. Sırrı Bey (Gazetemiz yazı işleri müdürü ve spor muhar- riri) İhsan B. (Cumhuriyet gaze- tesi spor muharriri) İzzet Fahred- din B; (Haber gazetesi spor mu- harriri) Eşref Şefik B. (Akşam gazetesi spor muharriri). Müsabakalar için yazılma Müsabakamıza iştirok için ya gazetemizde “Yazı müdürlüğüne, gelerek yahut doğrudan doğruya Moda hamamı sahibi İbsar Beye müracaatla isim yazdıracak veya bunü bir mektupla bildirmek kâfi- dir. Geç kalmamak için vaktile müracaat ediniz. Dikkat Müsabakalarımız için şimdiye kadar yazılanların gazetemiz ya- zı müdürlüğüne gelerek, müsaba- kalara girmek üzere hazırladığı - mız mühürlü kartlardan almala - rmı rica ederiz. (4215) Mlerrabi hastalıkları mütehassıs) Denizyolları İŞLETMESİ Acenteleri Karaköy - Köprübaşı Tel,42362 — Sirkeci Mübürdarzad Han Telefon 22740 Ayvalık Yolu BANDIRMA ; Ağustos Çarşamba 19 da Sirkeci rihtıdından kalkacaktır. (4300) TRABZON .-; sür'at yolu Cümhuriyet 2 Ağustos Perşembe 20 de Galata nbtımından kalkacak. Gidişte İnebolu, Samsun, Ordu, Gire- sun, Trabzon, Rize, Hopaya Dönüşte bunlara ilâveten Pa- zar, Of, Polathaneye uğraya- (4327) MERSİN Sür'at Yolu ÇANAKKALE , yapin. CUMA Lı de Sirkeci rıhtı- wmndan kalkacak, o Gidişte Izmir, Antalya, Mersi'ne. Dö- nüşte bunlara ilâveten Alanya, Küllük, Çanakkaleye uğraya: caktır. (4328) Bartın Yolu BURSA, iş sen Perşembe 19 da Sirkeci nhtımından kalkacaktır. (4329) ZA'YI İstanbul inle gümrüğünden çu ği ul ies ait müfrez ordinoyu zayi eyledim.

İ Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü olmadığı ilân olunur. İstanbul Şehremini Ereğli ma- halleşi Masura sokak (8) numara- (1642) $ İstanbul ithalât gümrüğünden 13/6/934 tarihinde verilen (224) çuval namima muharrer © şekere ait müfrez ordinoyu zayi eyledim. Yenisiin alacağımdan eskisinin bükmü olmadığı ilân olunur. İstanbul Şehremini Ereğli ma- hallesi Masura sokak (8) numara- da Sait oğlu Mustafa (1643) het İstanbul ikinci icra memurlu- gundan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer Mi- .nerva markalı 1320/2456 plâk- No lu iki kapalı otomobil 8 /8./934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 13 ten 14 e kadar Beyoğlunda Yeni çarşıda 44 No: lu garaj de- rununda birinci açık arttırma su- retiyle satılacaktır. Talip olanla - rin mezkür gün ve saatte mahallir de hazır © bulunacak memurune müracaatları ilân olunur. (1585) Doktor: Öperstör m Ahmet Asım Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı Doktor - Operatör Iffet Naim H. Muayene saatları: 10:12 Ortaköy Şifa yurdu 15.18 Beyoğlu İstiklâl cad 19 Telefon. 42221 ve 41960 DAYI Ye e a eğ gg 41 — VAKIY 1 AĞUSTOS 1934 smmm Türk edebiyatının en güzel | eserlerinden biri : 7 Ayaşlı Ve Kiracıları Büyük ROMAN Yazan: M.Ş. Kitap halinde çıktı, fiatı elli kuruş, satış yeri VAKIT yurdu Bu eseri mutlaka okuyunuz! Bitlis Jandarma mektebi kumandanlığından: i Bitlis Jandarma Mektebinin iaşeleri için aşağıda yazılı iki kalem erzax ve yem kapalı zarfla münakasaya konu'muştur. Iha- lesi 19 Ağustos 934 Pazar günü saat dosuz buçustadır. Tai p- lerin teminat vesikalarile teklif mektuplarını Jandarma Mektebi Mubayaa Komisyonuna vermeleri 270,000 kilo Arpa, 255,000 İstanbul ikinci iera memurlu- gundan: İpötek cihetinden paraya çev- rilmesi takarrür eden ve tamamıma yeminli ehli vukuf tarafından bin altı yüz lira kıymet takdir olunan Topkapıda takkeci mahallesinde atik Fazlı paşa cedit Davut pasa sokağında' atik 10 cedit 24, 24/1 numaralarla murakkam ve deru- nunda müşterek bostan kuyusu ile havuzu müştemil maa hâne ahır samanlık ve muhtelif eşçarı müs- mireyi havi bir kıta bostanın tama-! mı 720 hisse itibariyle 690 hissesi| açık arttırmıya © vazedilmiş olur 5/9/934 tarihine müsadif çarşam- ba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde acık artırması icra kıs ilân o'unur. kilo Ekmek, (4256) > di Istanbul Harici Askeri Kıtaat ilânları Eskişehir Tayyare Alaymda üç adet su deposu inşası ka- palı zarfla miinakasaya ko- nulmuştur. görmek istiyenlerin hergün öğleden sonra ve münaka- saya iştirak 11/8/9834 cumartesi günü sa- at 10,5 da teminatlariyle bir: likte M. M. V. Sa, AL Ko. Ra, müracaatları, (4) (3995) Hava Kıtaatı ihtiyacı için Eskişehir Hava, Mektebinde Hava kıtaatı ihtiyacı için © Sartnamelerini edeceklerin © e le aye gi Z n ri menkul hissesine ( isabet eder idi zarfla münakasaya “ği kıymetin yüzde 75 ini bulduğe| “Onu muştur. eti takdirde müşterisi uhdesine ikale olunacaktır, Aksi halde son arttı. Yanın taahhüdü baki kalmak üzere 20/9/934 tarihine (o tesadüf eder perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak! olan ikinci açık arttırmasında art tirm bedeli hissei mezküreye mu - sip kıymeti muhamminenin yüzde 75 şini bulmadığı surette salış 2280 No — lu kariuna tevfikan ge- ri bırakılacaktır. Arttırmaya iştirâk etmek isti - yenlerin hissei mezküra isabet €- den kıymeti muhamminenin yüzde 7,5 nisbetinde (pey akçesi veya mil bir kanbanın teminat mektu- bunu hamil bulunmaları lâzımdır. Hakları tapu sicilleriyle sabit ol- mıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadarların ve irtifak halkı sa- hiplerinin bu haklarını ve husu- siyle faiz ve masrafa dair olan id- dialarını ilân tarihinden itibarer yirmi gün zarfında evrakı müsbi - teleriyle birlikte dairemize bildir- meleri (o lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilleriyle sabit “ol mıyanlar satış bedelinin paylaşma: sından hariç kalırlar. Müterakir vergi vakıf icaresi, tanzifiye ve tenviriye rüsumu müşteriye aittir Daha fazla malümat almak ist yenlerin 9/8 /934 tarihinden itib: ren dairemizde açık bulundurula cak olan arttırma £ şartnamesiyi: görmek istiyenlerin her gün öğleden sonra ve milnakasa- ya iştirak edeceklerin ei 934 pazar günü saat 10,5 da 4 teminatlariyle birlikte M, M, | V. Sa. Al Ko. na müracaat ları. ©). (3986) İstanbul yedinci i icrn memuru” ğundan: < Mahcuz olup paraya çevrilme» sine karar verilen bir 934 tarihine tesadüf eden perçom- ba günü saat 9,30 dan itibaren Ka> sımpaşada Camiikebir mahallesin- “ de Bahriye caddesinde 7/9 numa ralı dükkân karşısındaki bahçede. a Sirinci açık artirma suretiyle sas tıb cağından talip hallin:le hazır bulunacak memuru” ia müracaatları ilân olunur. (1558) AKBA Ankarada AKBA kitap erinin birinci şubesi modern $ bir şekilde Maarif Vekâleti karşısında açı mıştır. AKBA kitap evleri ber dilde kitap. mecmua, gözete ihtiyaçlarma cevap vermekledirler. Gerek kitap'arınızı gerek hırtesiye nizi en ucuz olarak AKBA kitap evlerinden tedarik ede- bilirsiniz. (o Dev:et Mettaais: 7 'umaraya mukayyet d zey i öm kar lde kitapları ve VAKIT'ın neşri” ln iz cok ve piki me yalının Ankarada satış yeri p ml : AKBA kitap everidir. “a sz g 126 8 kürun evsaf, mesaha ve sairesir' havi vaziyet ve takdiri kıymet r- porunu görüp ( anlıyabilecskls;” ilân olunur, AKBA Merkezi Telefon Birinei Şnbe inci Şube : Slaman Paza: adet işler ©“ halde ve dört lâmbalı radyo 98/ olanların mas rilen “a

Aynı gün çıkan diğer gazeteler