30 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

30 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KURUŞ Zemmuz 193 1934 SAYIFA — — ae Sene 3 Sayı: 809 Karışıklık şıddetını kaybetmedı | &"“t ölüm sandukasında Ş. Demiryolları amele cemiyeti İlare heyeti yenilerini seçecek Şınendıfeflerı memur ve wdmlen cemiyeti bir ay ev- edikulede şenelik kongresini '.'.1! yeni idare heyeti seçilmiş- İntihabı müteakip şirketteki erırlı amele cemiyetlerinin inden meydana çıkan ye- Semiyet âzası arasmda — idare İttinde ekseriyeti temin nokta - *dan ihtilâf çıkmıştır. "'—!i bazı âzalar iki cemiyein *lr ayrılması lâzım geldiğini :: devam ederken evvelki gün heyeti azalarından çoğu isti- "lııı.lır kı" vaziyet üzerine yeniden inti- Cş. aypılması — kararlaşmıştır | iyetin bütün âzaları 10 Ağus- lt'llııı gönü Yedikülede topla -| .*'İt idare heyetin seçeceklerdir ini mütecaviz azası bulunar | Hmyetııı geçenlerde mevzur | "ıı lan infisah vaziyeti de orta- hllımışlırı 'Toplantıda has - Memur ve amelelere yapılacak î:'dıuı yapı lemmilelardiır. İ meselesi de esaslı şekilde x'dilecektir. tğday ihracatımız k"'Çre bizden 10000 ton buğday alıyor ç'* Bu sene buğday ihracatımızın C’lücıığı anlaşılamktadır. Mer- L "“lhmdın buğday ihracatı Teag devam etmektedir. İh - geniş mikyasta Ziraat Ban- tarafından — yapılmaktadır. n — gönderdiği —nü - her tarafta — beğe- l. ektedir. Bunlardan — ilk de- | ş,.. İsviçre Türkiye buğday - ; $t alıcı olmuştur. Dokuz içinde İıvıçı'eye klering mua - d. *i mucibince 10 bin ton buğ - "'"Ç edilecektir. Şimdiye Dit 4 400 ton-buğday — gönderil- HABER'in Bir Müjdesi 3 gün İKElAF hu ge- | İ VAR! Heimwehre'ler isyana mı hazırlanıyor de 200 ölü, bir bu kadar yaralı |. !talqn siyasiteşebbüslere ıştırdk : etmiyecek ; Londra, 30 (A.A) — Reuter Ajansının Viyana muhabiri bildiriyor: Şimdi de Heimwehre'lerin bir isyan çıkarmala - rmdan korkuluyor. Asker ve polis tarafından her türlü tedbirler a- Tınmıştır, Resmi binalar kuvvetli bir muhafaza al- tmdadır. Alman hududu kapatılmıştır. Viyana, 30 (A.A) — Salâhiyettar — Avusturya | Dolfüse suikast yapan Nazilerden bazıları yakalanmışlardır menabiinden teyit edildiğine göre Avusturya — Al- man hududu sıkı bir şekilde kapatılmıştır. diplomatlarla, beynelmilel biletlere sahip nadir yol- Sade cularm geçmesine müsaade edilmektedir. Belgrat, 30 (A.A) — Pravada gazetesinin Avus-| | turyaya gönderdiği hususi muhabire göre, Carim thie ve Styrie'de bulunan asiler, Munih'teki, Hitler- cilerden muharebeyi tatil etmeleri için bir telgraf almışlardır. Carinthie asileri Blciburg'u — tah - liye ettikten sonra Yugoslavya — hu - dudu yanmdaki va| ziyetlerini muha- fazada devam et - mektedirler. Bir çok hükümet asiler, tının gelmesini bekledikleri yograd da; hududa f metre kadar yüz (Devamı 10 da) inat yüzünden patlıyan Madmazel Suzan ve Mehlika davaları Muhakemelere bugün Ağircezada devam edilecek Anadolu ajansı daktilolarından' Matmazel Suzanı köprü üzerinde tabnaca ile öldürmekten suçlu Ali Fedai Efendi ile Mehlika Hanrmı| Büyükderedeki — Biristol otelinde öldüren Arif Efendinin muhake - melerine bugün öğleden sonra İş- tanbul ağır ceza mahkemesinde de vam edilecektir. Ali Fedai —Efendi müddeiumumi Kâşif Bey iddiasımı serdetmiş ve fakat — avukatı bir kaç celsedenberi gelmediğinden Fedai Efendinin müdafaası yapı - lamamıştı. Bugünkü celsede müdafaanın yapılması muhtemeldir. — Arif E- fendinin muhakemesi de son saf- hadadır. Muhakemesinde bir kaç - şahit dinlenecektir. hakkında | ari Dresler Bu yaşlı sanatkâr dün öldü Holivut, 30 (Rad yo) — Meşhur si- nema artisşti Ma - ri Dresler Kalifor- niya civarında San ta Barbara'da — öl- müştür. Mari Dresler bir İğ müddetten beri ra- b hatsızdı, doktorlar bir haftadır hayatından ümit kesmişlerdi. Ken disi 56 yaşında idi. | wardır, Dün akşam | 1 dinamit Dört kişinin yaralanmasına sebep oldu Bunlardan biri ağır yaralıdır Dün akşam üzeri Küçükpazar- da bir dinamit infilâk etmiş, biri ağır olmak üzere dört kişi yaralan- mıştır. Vak'a şöyle olmuştur: Küçükpazarda Hacıkadın cad- desinde Ali isminde bir üzeri manav Ali dükkânda otururken Etem ve Salâhattin isminde iki ahbabı gel- miş ,oturup konuşmuşlar, karpuz yemişlerdir.* Biraz daha otur duktan sonra Selâhattin — kalkıp manav | dükkânm içinde dolaşırken ma - nav Alinin balık — avlamak için sakladığı dinamite gözü ilişmiş e- Hne alarak bir müddet evirip, çe- virdikten sonra (bunu ne yapa- caksm, işe yaramaz, at sokağa) ÇArkası/10 uncu sayıfamızdadır), kıtaa -| Dra-! gcivarın -| ya-| | ği yukarı yarısından fazlası ölüler Radyo istasyonun- dan çıkarılıyor Hilâliahmerin kıymetli yardımları Umumi kâtip, yapılanları ve yapılacakları anlatıyor Ankara, 29 (A.A) — Geçen ders senesi içindeki faaliyeti hak- kında Hilâliahmer merkez heyeti umumi kâtibi Anadolu Ajansına şu beyanatta bulunmuştur: Şimdiye kadar nizamname mu- cibince memleket dahilinde kırk iki Hilâlahmer gençlik — dernek şubesi kurulmuş ve gerek bu der- nek şubelerine bağlı ve gerek müs takil olarak dört yüzü mütecaviz dernek kolu teşekkül etmiştir. Bu teşkilâta iştirak eden talebeye ve- rilmek üzere şimdiy kadar yirmi iki bin üç yüz liralık pul ve maktu makbuz talep edilmiş ve ders se- nesi nihayetine kadar bunun aşa - sar- fedilmiştir. Merkez heyeti ayrıca Ankara Halkevi içtimai muavenet kolu ile müştereken nefsi Ankarada yev- miye 1007 çocuğu iaşe etmiş ve fakir talebeye kitap iç vermiş ve bazılarmı giydirmiş ve mulhakat- ta fakir mektep çocuklarmıma leva- | zım ve kırtasiye göndererek bu su retle yardımda bulunmuştur. Bu sene için faaliyetimiz ders senesi başlangıcından itibaren daha ge- nişliyecektir. Merkez heyeti şim- | diden bunu nazarı itibare alarak hazırlıklara başlamıştır. Mümkün olduğu kadar kırtasiyeciliği berta ryaf ederek ameli bir tarzda der- nek ve kolarından gelecek talep- leri bir an evvel is'af eylemek için bazı tedbirlere müracaat eylemiş- tir. Her halde 1934 — 35 senesi zarfındaki faaliyetimiz şimdiki fa aliyetimizin üç, dört misli fazla o- lacaktır. Düşündüklerimiz tahakkuk &- derse gençlik Hilâliahmerine mah sus küçük bir mecmua çıkaraca- ğız. Bu sene zarfında Amerika, Ja pon ve Lehistan, Yunanistan genç lik Salibiahmer teşkilâtiyle album teati edilmiştir. Ve bu albumlar memleket yavrularına memleketi- mizi tanıtmak hususunda çok fay- dalı vasrtalar olduğuna kanaat ge tirdik ve bu hususta teşvik eyliyo- m,

Bu sayıdan diğer sayfalar: