30 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

30 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

... goruşum: e ŞE: - İçki ve asrilik Bg nleketimiz üzüm diyarıdır. dha ga $ok güzel içkiler yetişir ve vi gayret edilirse yetişmek ei, dadır. Geçen gün bir ga- 3 ai 30 Temmuz 1934 sie okudum ki, Hollanda, bi- ızı tercih (o ediyor-! evvel bir kadeh ae külbastı ile, şiş biftekle bir bardak, iki kp içmek, insana kuv- liç di r. Hattâ, bunu, doktorlar, — bile tavsiye ederler. Şa- Ne Şarabı terennüm etmekte- e ekseriyet itiba- içi benizli, sarı tenli oldu! içki kullanmak arzusunda Ty » Celâl Nuri Beyin tav- yağ, çile, fena cins o rakıdan ii haliş şaraba iltifat etseler, e azıcık kan gelir... zl yeni telâkkiyata naza- bir toplantı esnasında ikram hg bir kadeh liköre yahut zi- vofrasmda dağıtılan içkilere dirmemek —şayet in- ay âzası değilse— eski addediliyor. İlle hiç bir ek istiyenler ve “İstan- <0 Cânım suyu dururken şarap Mize?.. diyenler, bu damga- i Yertlmak için, oyakalarma | u, Sil ay rozeti takmalıdır. N Yeşi Val, e dini kayguyla ispirto- kullanmamak © istiyenlere nin bir şey söylemek hak ildir. Türkiyede - itikatlara edilir, fun m saydıktan sonra, vi bir hikâye anlatayım: ür tap profesörlerimizden dakletti : kiye gece yarısı, a pandı- bir hastaya çağırdılar. Git- İstemedim. — Tanıdıklardan | e bizzat gelerek ısrar etti, alarak götürdü. Yolda da Baharı verdi: Ah, efendim, sormayın... iz, asrilik uğruna yandı. ra kırk beş elli yaşına kadar, da kendi işiyle gücüy- Kareyi meşguldü. Tam mâ- salihindendi. Ağzına © tek heyelan Oyun oy- ii akat, sonradan, kendi- pm lerde çalışmak üze- | sürdüler... İşret ve kumarı ve asrilik icabı sandı... İş Aksam gelsin rakı, gitsin po- ç Sabahlara kadar... Tabii, a - e bünye var, alışmamış bünye İşte, mahvoldu... Yaşıyaca- a, yaşasa bile artık kN adamdır, enlerde anlatmıştım. Biri, eri İğ telâffuz ederek laa mondetene katlan - yi Panyolu, alafranga aptesa- kn anlara taşındım, gene kadının gözüne gireme- ha yü niyetle, asri olacağım “Say, Yözlükleri, binlikleri devir İ » İl ayyaşlığa vurmağa lü - yy oktur, İçkiye dayanamıyan Dünyanın her R i telâkkilere nazaran, m v la haricinde, ha ba ker ha, vücudu ke) hem bediiyat, hem) - ahlâk, hem de ne bi-! İtü iyi mefhum © noktasın- telâkki edilir. ir yahu?... Viz tekkörleme vardır: *Ka- ari yok!,, derler... Pek çok vatandaşların EE sene evvel yanan depo Rakka yeni bir ihbar yapıldı Depo sahibi Hacı Remzi Beyle keresteci Nikoli ve arkadaşları sorguya çekildikten sonra serbest bırakıldı 1932 senesinde Beşiktaşta bü- yük bir tütün deposundan yangın! çıkmış, depo yanmıştı. Ozaman yapılan tahkikat neticesinde; orta- da şüphe uyandırıcı bir sebep gö- rülmemişti. Aradan iki sene kadar bir za: man geçtikten sonra, yapılan bi ihbar üzerine, müddeiumumilik yeniden tahkikat icrasına girişmiş- tir. Haber veriş, yangının kas * ten çıkarıldığı şeklindedir. Alt kişi, bu meseleden dolayı dür akşam üzeri adliyeye getirilmiş ve Tramvay arabala- rında 2Zinci mevki Tramvay Şirketi bütün hatlar- da işliyen birinci mevki arabala- rn miktarmı yüzde otuz o olarak kabul etmiştir. Bu arada Kurtuluş, Maçka, Şiş- li, Harbiye hattında birinci mevki arabalar yarı yarıya azaltılmış, E- dirnekapı, Yedikule hatlarında bu nisbet yüzde on indirilmiştir. Ay- ni zamanda arabaların semt ve sa at nazarı itibara alınarak işlemesi ve her semtte âzami 7 dakikada bir arabanın hareket etmesi tel olunmuştur. Gr me ği İğ İl Ekmek fiyatı inecek Bugün tetkik edilecek olan ek- mek fiyatları yeni bir narha rap - tolunacaktır. Buğday fiyatları son günlerde düştüğünden ekmeğin de bir miktar ucuzlaması beklen - mektedir. lm Ridvan Nafiz Beyin tetkikleri Maarif Vekâleti müsteşarı Rıd- van Nafiz Bey şehrimizde bulun- maktadır. Müsteşar Bey dün husu si mahiyete olarak Ege Yurdunu ziyaret etmiş ve yurdun ihtiyaç- larile yakından alâkadar olmuş - tur, Bu teşekkülün hakiki ihtiyaca tekabül etmesi için ne gibi esaslar dahilinde tevsi edilmesi lâzım ge- leceğini yurt mensubini müsteşar beye izah etmişlerdir. smile Esnaf meşheri açılacak Şehrimizde Esnaf Cemiyetleri! yeni ve mühim bir teşebbüse gi-| rişmişlerdir. Bu cemiyetler arala- rında birleşerek bütün esnaf cemi yetleri mensuplarının yaptıkları malümat ve masnuatı ihtiva ede- cek bir meşher açmağa karar ver- mişlerdir. Bu meşherde ayni zamanda $sa- ti ta yapılacaktır. Meşherin bu şe kilde çok zengin olacağı anlaşıl- maktadır, Meşher etrafında tetki- kat yapılmaktadır. kağazmi kaçırdıklarını görüyo - ruz.., Rakı, şarap... Bunlar, kara- rında içilirse içilmelidir... Yoksa, dindar olmıyanlara bile o haram- drrlar.. (va-N0) İzer e halle | tiza HABER — Akşam, Postasi, müddeiumumilikçe sorguları yapı- larak haklarmda icap eden kara rm verilmesi (için, Sultanahmet ikinci sulh ceza (mahkemesine gönderilmişlerdir. Bu altı kişi, yanan tütün depc sunun sahibi Hacı Remzi (Beyle keresteci Nikoli, fabrikatör Odo - kimos, amelelerden Avram, Ka- rabet ve Panayot efendilerdir. Ha- kim Salâhattin Bey dosyayı göz - den geçirerek, bu altı kişinin hü- viyetlerini tesbit etmiş, sonra Remzi beye birkaç mekup göster- miştir: — Bu mektuplar sizin midir? Remzi Bey, mektupları şöyle bir okuduktan sonra şu cevabı ver- miştir; — Evet, bana aittir! — Peki, sizin bu depoyu kaster | yaktırdığınız iddia ( ediliyor. Ne diyeceksiniz? — Bu iddianın aslı yoktur. Ben, o sırada Bafrada idim. tahkikat yapılmış, neticede herhangi bir mesuliyeti mucip vaziyet görülme- miş. Müddeiumumilik, © takibat yapılamıyacağı neticesine varmış. Hakim Salâhattin Bey, diğer! beş kişiden de kasten yangın iddi- ve sizaceklerini is- ar irade radian olmadığını söylediler. Neticede, hakim, müddetumu milikçe mahkemeye ( gönderile dosya içerisindeki evrakm tevki kararı vermeğe kâfi delil © ortayz; TLUUAL Hafif yaraladılar Topkapıda oturan şoför Süley- man Efendi dün gece Tepebaşın ! da şoför Arif tarafından sustalı çakı ile hafif surette yaralanmış, Arif te Süleyman ve kardeşi Â- dem tarafından sandalye ile ba- şından yaralanmış, üçü de yaka- lanmıştır. Kısmen yandı Kurtuluşta Şair sokağında otu»! ran sıvacı Ardaşın yaktığı bir ate- şin yukarı kata sirayet (o etmesin- den yangn çıkmış er, kismen yan»! mış ve fazla genişlemesine mey- dan verilmeden söndürülmüştür. Görülerek yakalandı Yüksek Kaldırımlı Vasilin va- purdan çıkacağı esnada sabıkalı Cafer tarafndan yüz elli lirayı ha- vi bir cüzdanı çalınmış ise de di- ğer vapur yolcuları tarafından gö rülerek yakalanmıştır. Hizmetçi tutuldu Geçenlerde Sarıyer kazası sıh- hiye memuru Enver Efendinin e - vinden hizmetçisi Şaziye tarafın -| dan bir çok eşya çalınmış idi. Hizmetçi Şaziye bulunmuş ve sak ladığı eşyaları meydana çıkarmış- tır. Ağustos maaşı Çarşamba gününden © itibaren koymadığı noktasından, — altısm | da serbest bıraktı. Tahkikat, kendileri mevkuf ol mıyarak derinleştirilecek, yeni üzerinde yürünerek, ihbarın ha- kiki vaziyete uygun olup olmadı kestirilecektir. Bu arada bu mese | leye dair evelce verilen karar de tetkik olunacaktır. Bu yangın tahkikatına ait esk dosyanm adliye sarayı yangınınd: yanan dosyalar arasında © yanr yanmadığı belli değildir. Dosya, aranmaktadır. Sipahi ocağının tenis kursları Sipahi Ocağı iki tane yeni tenis kortu yapmıştı. Dün alumış kadar davetlinin huzurunda bu kortla- rın küşat resmi yapılmıştır. Küşat resminden sonra davetliler büfe- ye götürülmüş ve izaz olunmuşlar! dır. Bunu müteakıp maruf tenisçi- lerimizden Suat, Talât, Şirinyan ve Ohanesyan arasında hususi ma hiyette bir maç yapılmıştır. Istanbulun tapu «kayıtları Son teşkil edilen İstanbul mın- takası tapu sicil muhafızlığı, tapu dan dün aldıkları kayıtları (yeni kütüklere muntazam bir (şekilde geçirmektedir. Şimdiye kadar on sekiz mahallenin kayıtları tama- 3 SİYASET men kütüklere geçirilmiştir. ili Grinin Polisler arasında tayinler Sicil muhafızlığı teşkilâtı dola- yısile işler, halkın memnuniyetini mucip bir süratle görülmektedir. Sicil muhafızı Talât Bey ve azka- daşları muntazam bir surette ça- lışmaktadırlar. Beşiktaş merkez memuru Naci Bey terfian Kırklareli emniyet me murluğuna tayin edilmiştir. Beşik taş merkez memurluğuna da Be- yoğlu merkez memuru Sami Bey ve Beyoğlu merkez memurluğuna da evvelce bir rüşvet iddiasile iş- ten el çektirilmiş olan ve bilâhare hakkında men'i muhakeme kararı verilen sabık merkez memuru Hu-| Vüsi Bey tayin edilmişlerdir. : ye Orta mektep kadroları Maarif Vekâleti Orta tedrisat kadrosunu hazırlamağa başlamış- tır. Kadro Ağustos ayı sonlarında ilân ve tebliğ edilecektir. Yeni se- * ne kadrosunda esaslı bir değişik - lik yoktur. İdari, inzibati ve sıhhi bazı sebepler dolayısile bazı na- killer yapılacaktır. o Nakledilecek muallimlerin meemuu 50 yi biraz geçmektedir. Değişiklikler (o daha ziyade orta mektep ve lise müdür- leri arasında olacaktır. Öğrendiğimize göre Anadolu - daki bazı lise müdürleri, şebrimi- ze nakledilerek İstanbul lise ve or Avusturyada imparatorluk mu? Avusturyada vaziyet elân bütün ve- hâmetini muhafaza etınekte ve Lond- radaki Avusturya sefirinin tebliğlerin? rağmen #on gelen kaberler Viyana hü- kümetinin büyük müşkülâtlarla karşı- laştığını bildirmektedir. Muhakkak o- lan bir şey varsa o da Avusturya hükâ- metinin şimdilik ancak Viyana şehrin- de sözünü geçirebildiğidir. Viyanadaki hükümet binalarınm iş- gal ve Başvekil Dollfusun katli ile baş- lyan ihtilâlin uzun zamandan beri ha- zırlandığı, esaslı teşkilâta malik olduğu artık şüphe götürmemektedir. Dolfusun katlinden sonra asiler bir aralık şaşkınlığa uğramışlar ve bu yüz- den Viyanada teslim olmuşlarea da vi- iâyetlerde böyle olmamış ve cenubi A- vusturya vilâyetlerinden (Yugoslavya hudutlarma kadar (o bir çok yerlerde, İ Korintiyado, Stiriyado hükümet kuv- vetlerinin hâlâ bastıramadığı çok kanlı müsademeler hattâ muharebeler olmak tadır. Alman — Avusturya kududunu geçmiş Almanyadaki mülteci Avustur- ya Nazilerinin asilere iltihakr Avustur- ya hükümetinin vazifesini kolaylaştıra- İ cak bir âmil telâkki edilemez. Dolfusun yerine geçen Prens Staren berg'in beyanatına rağmen bükümetin vaziyete tamamen hâkim olabilmesi çok güç olacaktır. .. . Avusturya İmparâtorluğunun na'şı ba- şında bir çok didişmeler daha olmakta» dır. Umumü harpten sonra, Avusturya ile muhasımlarını bağlıyan Senjermca muahedesinden beri, Viyana, büyük devletlerin namütenahi hırslarına, po- litika oyunlarına sahne olmuştur. Fransada Avusturya oİmparatorlu- ğunun ihyası için zaman zaman kuvvet- li propaganda yapılmaktadır. İtalyanın da bu hâdiselerden sonra Avusturya imparatorluğunun ibyasın; derpiş etmesi çok muhtemeldir. Yalnız başına, kendi kuvvetleriyle yaşıyamıyacağı artık tamamen tahak - kuk eden Avusturya da Macaristanın nedanmn tubudiyeti ve (o Macaristanm muhtemel iltihakiyle Çek ve Sırpların şiddetle aleyhtar olduğu, yeni bir Avus- tarya kraliyet veya İmparatorluğunun kurulması, son Avusturya ( ibtilâlinin başlıca neticelerinden birisini teşkil e- debilir, . Şimdiki vaziyetin önüne geçmek için Almanyaya iltihaktan veya impara- torluktan başka çare yok gibidir. M.R. Necdet e — aa > Sergide faaliyet Altıncı Yerli Mallar Sergisi halkın fevkalâde rağbetine maz- har olmuştur. Sergiye iştirak et- miş olan sanayi erbabı, aybaşı gel mesi dolayısile bu gece sabaha ka dar çalışrak paviyonlarını yeni eş" yalarla süslemişlerdir. Bugün saat 17 de İzmir Sergisi- ne iştirak meselesi etrafında gö- rüşmek üzere sergi komiseri Nuri Bey nezdinde bütün sanayi erba- bının iştirakile bir içtima yapıla” caktır. Sergiyi, dün akşama kadar zi- yaret edenlerin yekünü 276,000 kişiyi bulmuştur. Rana Beyin tetkikleri Şehrimizde bulunan Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Râna Bey dün de inhisarlar umum müdür- lüğü merkezinde meşgul (oolmuş- tur, Vekil Bey şehrimizde, omüta- hassısların hazırladıkları ve tat- bik edilmetke olan ıslahat proje- lerinin tatbikatından elde edilen neticeleri tetkik etmektedir. Vekil Bey bir kaç gün sonra An karaya dönecektir. Ali Râna Bey dün öğleden sonra gümrüklere gelmiş ve gümrük müfettişleri memurların Ağustos maaşlarının) ta mekteplerine tayin edilecekler. neztlerinde bir içtima yaparak u- tevziine başlanacaktır. dir, mumi işler üzerinde izahat almış- tır. Ri

Bu sayıdan diğer sayfalar: