30 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 10

30 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

——— een şen een. 0 vs3i, “Fadut kapal Iki Yüzlü Adam | (Ün tarafı 1 inci sayıfada) Jansı bildiriyor: linda bulunmaktadırlar, Birl >Zöndre'va Ram bİKA. Bütün dünyaca tanınmış, fevkalâde meraklı zabıta ve tahlil romanı a | 1 Viyana, 30 (A.A) — Salzbourg! metleri arasmda müzakereler de * Tefrika N: 6 — 20-7.084 Çeviren Hikmet Mâi vilâyetinin 3 şehrinde ehemmiyet-! yam ( etmektedir. Avusturyanın| (o Avukat Aterson, mahut mev. | — Siz Mister Hayd değil misi| istiyorum. z künde epeydir beklemişti ki, ha:| niz? diye sordu. Mister Hayd, bu sirade fif hafif, fakat garip tarzda bir & Mister Hayd, seri bir nefes ala:| bir tereddüt devresi ayak sesi kendini belli etti. rak irkildi. Fakat korkusu br| teakiben, birden bir şey | Geceleri, böyle, bekliye bekli- | kadarla kalmıştı. Avukatın yüzü | mış gibi, avukatın yüzüne ye, hethangi yolcünun ayak sesi-| ne doğrudan doğruya bakmamak: | dan okurcssina baktı, siz muharebeler olduğu bildirili -| ietiklâlini temin etmek için yapık yor. Fakat Avusturyanın geri ka *| ması muhtemel olan teşebbüsln ne lan kısmında, bir musiki bayramı mahiyet alacağı hakkında bir fikir yapılmakta olan Salzbourg şehri edinmeğe şimdilik imkân yoktur. de dahil olduğu halde sükünet var “Excelsior,, gazetesine göre a - dır, t lâkadar devletlerin bugünkü va-| ni, bütün o mırıltılardan farkedip) la beraber, sessizce, hiç heyecanr Avukat p Viyana, 30 (A.A) — Havas A-| ziyeti şudur: çıkarabilecek bir meleke peyda| düşmeden cevap verdi: — Mükemmel!.. dedi. z | jansı bildiriyor: Londra, milletler cemiyetinin| etmiğti. — Evet, ismim Hayd'dır. N | zi nerede görsem tahirrm: © | Hitlerciler Avusturyada tekrar) içtiman davet edilmesine temayül) | Fakat bu sefer, dikkati fevka:| jetiyorsunuz?, belki kir faydasr da doku” tethiş hareketlerine başlamak | ettiken sonra şimdi kati olarak in-| lâde keskinleşti. Avukat mukabele etti: i o Mister Hayd: f zere midirler? tizar vaziyetini almıştır. Roma, (o Avludan içeriye kaydı. - Alâ.. dedi. Tanım Resmen bildirildiğine göre dün üç devletin Berlin nezdinde müş - akşam Lustenau ve Norarlberg $€-| terek bir teşebbüste bulunmasıne hirlerinde iki bomba ( patlamış,| artık pek taraftar. gözükmüyor. maddi zararlara sebep olmuştur. | Çönkü Almanya dörtler misakm Salzbourg vilâyeti ile Bavyera) ima eden devletlerden biridir Adımlar, siklaşa dah v — Görüyorum ki içeri giriyor z ke m sunuz.. Ben, Doktor Cekil'in eş | Memnunum. Hatta, adi J | m ei şeyi Kabârip tok) bir arkadaşı Mister Atetson" — tok r arkadaşı Mister Dur | ve taii a vg çime kulağa | Grant Stritte otururum. Adımı| Ve Soho semtinde bir | çarptı: her halde işitmişsinizdir.. Sizinle | ismini verdi. | ş bu derece uygun bir şekilde kar- Avukat Aterson şöyle di | | İ alınız. arasında Salzach kıyılarında bü : : teklifine i lunan Oberndorf hudut istasyo- Mi da Lond.| e Avukat, avlunun geriidere şılaşmamızdafi #önrü, girmeme | o — Tuhaf şey, diyördü. nunda, bir Avusturya jandarması-| , gibi intizar vaziyeti | almıştır. dışarı doğru yam salaş, müsaade edersifiiz sâhitim.. şu dakikada o da vasiyet” 4 na, Alman hududu tarafından bir) Herhangi bir hattı hareket ittihaz mak üzere olduğu adamın kr) © Hayd, anahtarı deliğe söke | mi düşünüyor. el ateş edilmiş ve jandarma yara:| edilmeden evel müşterek bir hare.| (009: birden ördü... .. . | rakı Fakat hissiyatını belli et lanmıştır. ket zemini bekleniyor. Küçük bir adamdı. Sade giyin) ; -. , Döktor Cekil'i şimdi bula | zin, Mister Hayd'in verdiği | mişti, Umumi görünüşü, henüz u la ll mâzsınız, dedi. Dişarı çıkmıştır. | si aldı. Stiyr'de, Heimwehr'lerle Nazi") | Buna mukabil M. Paul Boncour. i Sonra birdenbire, Fakat başir Şimdi, garip kıyafetli ler arasında çikan bir mücadele-| Oyyre gazetesinde yazdığı bir de bir Nazi öldürülmüştür. makalede diyor ki: bakanm üzerinde garip bir tesir gene kaldırmaksızin: soruyordu: ; , Belgrat, 29 (A.A.) — Hali fi “Milletler cemiyetinin işe kac) PTEKYOrÜN leg a ey iği | e Sirli İlm yarda olan Avusturyalı naziler,| rışması lâzımdır. Milletler cemiye- Ru satmam , Mile mu nereden bildiniz?. diye sordu | Hayd olduğumu nereden “İl askertaşıyan kamyonlarla top a *| gi gi E İk değiştirerek, kapıdan yana yürü-| DU İN i a i i Mar nız Fransa, İngi -| o ve eve yaklaşanlara has bir te.) o Avukat şörde dedi: ie | rablarının geçmesine mani olmak tere, İtalya değil, bu üç devletin : Bap ie Vm vi : maksadiyle Yugoslavya hududu | uyuşması lâzımdır. Fakat kâfi de.| v1 <©binden bir anahtar çıkar | > Bü iğ APAK ARSA. | ca ani ela | haricindeki yolları tahrip etmiş -| idis, Milletler miyimla A.) dü mezi; a i — Kim?, lerdir. ie yanın istiklali ile hiç değilse) , Avekat Atersön, yerinden fer.| | — Manlimemmuniyez Ne — git) — ikimizin de tanıdığı Bleiburg şehrini, ancak çok çetin) böyük devletler kadar alâkadar ©- ladı. Yolcunun ormuzuna döküme | bit iyilik?.. daşlar var. bir mücadeleyi müteakip istirdat | yan diğer memleketler ve bilhassa rak: — Bir kere yüzünüzü görmel (Devart edebilmişlerdir. ük itilaf ara 5 küğük devletleri hep birlikte Viyana, 29 (A.A.) — İnsbruck bu itilâfı tasvip ve takarrür ettir- emniyet müdürünün katli ve viya-| hidirler. , na hadiseleri üzerine tyrolhalkı ve heimweh'ler milli sosyalistlere kar | Avusturyada krallık m? şı galeyana geletek bünlarıti alay.) o Londra, 30 (A.A.) — Roytera- hinde doğrudan doğruya harekete) jansınm Roma muhabiri bildiri . geçmişlerdir. Hususi (o haberlerel yor: göre millt sosyalistler son üç gün “İtalya hükümeti şu haberleri içinde iki yüz ölü, birçok © yaral:| resmen tekzip etmektedir: ve yüzlerce esir vermişlerdir. 1— Avusturya kıtaatı İtalya hu- Viyana, 29 (A.A.) — Bazı va-) dudunu her hangi bir nokada geç İtler hilâfina olarak Karinti eya-| mit değildir. letinde vaziyet asla vahiamet kes) (2 — İtalya kftaati o Avusturya betmiş değildir. Asi naziler pe -| topraklarma girmiş değildir. rişan bir halde Lavanta ormünla- 3 — İtalyanm Viyana sefiri. rna iltica etmişlerdir. Bunlarm! İtalya hükümetinin M. Vori Pape- zayiatı mühimdir. Yüz ölü ve| nin Avusturyaya gönderilmesini göneyüzlerde yaralı Yardır. kabul ötmediğini Avusturya hükü- tarih seçilmiş olarak göstermekte-| bir diplomatik teşebbüsün âley - e. dir. hinde bulunuyorlar, ezcümle di - inat yüzünde Bundaii başka, Dolfusü bâşve -| yorlar ki: 1! kâlet dairesinde öldüren Avustur-| — “Bazı anlarda sulhu kürtaracık patlıyan dina ya nazilerinin, dışarıdan © yardım) olan töp âteşidir., e ey kesilince ve tamamen mahsur bu- Berlin, 29 (A.A.) — Memel di-| demiştir. Dinamitin dolu v€! lunduklarını hisğedince, Avustur -| yet meclisinin feshini mevzuu) mağa hazır olduğu biler ya hükümetiyle aralarında teşeb-| bahs&den Correspondance Diplo- | Ali, bu söze gülmekle (mu / büsata gitişmek iğin, Viyanadaki| matik gazetesi diyör ki: etmiş ve (istersen bir tecrö Alman sefirine müracaat etmiş ol) (— İhdâs olunan vaziyet idâme e-| yap) cevakımi vermiştir. P malarıda ayrıca şayanı dikkat gö-| dilemez. Memelde tesis edilen) tin biraz eski olmasi : rülmektedir. yeni direktüarın halkın emniyeti) Selâhattin (seri âtmazsan b, Viyana gazeteleri ni haiz olmadığını ve bifiaenaleyh| rim) deyip dinamiti sök4ğ? Viyana, 28 (A.A) — Viyana) vazifesini terketmesi lâzım geldi-) latmıştır. matbüatı, Dolfüsün cenaze mera -| Gini, thillet pâtlâmentenün 4ğ-| © Dinemitin atıldığı caddf ! simirin bütün halk arasmda birak! zile söylemekte haklıdır. Huku-| balıktır. Fakat bereket v tığı derin İntibar müttefikan kay -| kun bu yeni ihlâlinden dolayı a-| sırada dinamit patlamamı#(” detmekte ve bü ölümün Avustur.| lâkadar devletler öüfuzlatını gös Makav Âh Yüze vee a Hükümet kıtalarının #ayiati ise) emtine bildirmiş değildir. ya vatanperverliğinin Otam (bir) termelidirler. Bi ölurek gidib dimi çi ” 5 â gidip dinamiti g askerden 5, jandarmadan 4, di - Teeyyüt etmiyen diğer bir #8) kemale gelmesini temin edeceğini Yuğoslav gazeteleri sini ve onu e müşküllerle © ğer teşekküllerden 5 mâktul ilel yiaya göre İtalya © Avüsturyada| yazmaktadır. Belgrat, 29 (A.A:) — Yügos -| çirdiğ'ni iöylemişde de Seli? 10 kadar yarâlıyâ münhasir kal -| Nazi nüfuzuna karşı koymak itin mıştır, Habsbourgları tekrat Avusturya En son vuruşma, 700 kadar na-| talitma çikârmağı düşünmektedir. zinin, Yugoslavya hududütü aş - mak maksadıyla tahhaşşüt ettik - Avruapa ,gözeteleri leri Volkerma civarmda vuku btıl ne diyorlar muştur. o Şimdi bu asiler hükü- Ingiliz gazeteleri #het küvvetlöri tarafından sıkıştı - Atüstüryada, başvekilin nazi - rilmiş bulunuyorlar. Kendilerine) ler tarafından öldürülmesiyle ne- bir ültimetemi verilmiştir. Niha-| ticelenen hâdise, nüzi Almanyanın yet yarına kadarteslim olmaları; ne gibi bi? dakli ölabileceği şimdi bekleniyor. : ecnebi gazetelerini işgal eden me- Italya siyasi teşebbüse | öleler arasındadır. taraftar değil a gâzetesi ecnebi muhabiri iki sene- Roma, 30 (A.A.) — Havas a- denberi. kapalı bulunan Âlmatıya- Jansından: i İ daki Trissen radyo istasyöttümün Mesagero gazetesinin bugün) yeniden faaliyete / sevkedilmesihi neşrettiği bir makaleye Roma si -| ayidar bulmaktadır. yasi mahafilinde büyük bir ehem- Radyonüti, Tetsitıizüin 26 ici Diğer taraftan Viyana matbustı lavyâ matbuatı, Avüusturyadaki | buna ehemmiyet vermemi! 5 Li a ra “İ suikastın Alihanya tarafından mü) lâ eskiliğinde israt etmiş v€'" sında Alman matbuatının civan -| rettep olduğunu ispâta çalışriak -| ki sigaranın ateşiyle dini” mertlikten mahrum olan hatti hâ -| ta ve bu işi başarmak iğin M. lini ateşlemiştir. | Dina reketini nefretle kaydetmekedir. Riniteleni ihtihap eyâlediğini söyle! saniye kadar ateş ce ri! Wiener Zelung diyor ki: , | mektedir. Filhâkika M. Rintelen,| sorita birdenbire patlat “Delfus ölümile Avusturya mil: nasyonal sosyalizme pek mütema| || Gajâhettin kazadan © letinin diğer kısmı da birleştir “| yil olduğu gibi diğer taraftan Al- bir 4 b çekildiğitiden kendisine 9” € miştir.,, mâriyadâ, wzümi zamandır Ki. Mu- olutnmış, dihamiti söndü Italya gâzeteleri #olini cile imünksebetler. büleriin Yeri masAv Alinin sağ öl 0 Roma, 29 (A.A.) — Havas mu- mumaileyhin bu hâre Matta ltzu.- larından ve Mustafa ism habirinden: İtalyan Mmatbuatı mu hakkında Italşayı iknan “ muhte'if yerlerin an, | Dolfusun katli münaicbetiyle al - bir mettelikir era baar Etem adlarında iki ç manyaya hücum etmekte börde - geçmeğe die di ğını caklarından hafifşe yerf vamdır. Gazeteler, het vakitkin- Vardir. , den ziyade uyanık buluttağa li-) | İngiliz ime nazırı Ağır yaralı Mustafa deri zum gösteriyörlar. e diyor rahpişa hastahatı:#'ne Lavaro Faşista gazetesi, kato - Dayler pi (A.A) — Harbiye) ör. OVak'ayanelie o *€ fiklerle alelumüum Avusturyalıla -| nazırı Lord Haileham, O söylemiş met. miyet AS Doğru -| carsamba günü açılması karirlaş -| rın vatanperverliğine müracasila,| olduğu bir nutukta M. Dolfasun)..—— ei dan doğruya , Musoliniden mül-| 4. we darşamba © ökşemir, gece.) Hitlerin #ümessilinin “miyatcı -| katiline temas etmiş vs bazı kim :| tarafa ayrılasış bular hem olduğu söylenen bu makele| çe; vakit, Avustufya © büşvekil!| hik, tân ibaret vazifesini akım bi-| deler tarafından, Sarayıbosna ci *| beki, şimdi, bütün mediW en ipi Dolfusun naziler tarafinda öldürül İtalya, diğer devletlerin Betlir| myeği hâberini vakfadan kemer bir nezdinde yapabilecekleri | siyasi iki saat sonra bu yeni istasyon bir rattmalarını ve bazizmin kucağı -| #ayeti ile tam 20 sene sonra yapı « bine erer yede na düşmenielerini dilemektedir. | lan bu cinayet arasında (o görüler| bih etmekte beraberdi”. Recimo Faşista gazetesi, Baş -| yakınlığı ve buna benzer bir faci -| bir millet, medeni dün”, boya ata İştirak niye Aİ gole memleketlere beş muhtelif li -| vekil Hitlerin, Avanturyadaki| nem tekerrür etmesi korkuların) ummumiyesi leybine bati. ekin yn on Apar İİ. san üzerine bildirmiştir, miakmilerinin hizmeti üzerine, va-| hatırlatmıştır. satet edemiyecektir : o gg Alman hükümetinin vaitleri ekte| © Deyli Herald ecnebi muhabir!| ziyetinin güçleşeceğini yazmakta-) (Lord Haileşhada göre bu kor | (o Bundan başla / Avrat / riya tutulmamıştır. bunu “Avusturyadaki mazi isya-| dır. kaların yeri yoktur. Çünkü bugür| sislarının Koriyere Paduano ile beraber) kü şartlar 1914 dekinden başks'| ade etetiyesek çi daha bazı gazeteler, her hangi) dır. Ö zaman Âvrupa (silâhlı ik'| rip karşısında bulunmak” Devletler müşterek nri muzaffet olduğunu dünyaye hareket etmelidir bildirmek için bilhassa tertip olun Paris, 29 (A.A.) — Havas a- muş ve tatbiki için de bilhassa bu

Bu sayıdan diğer sayfalar: