30 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

30 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e d Öğled, ” a bir sıcak herkesi Her perşembe YALOVADAN Bümiymele elinde ne. olduğuna gece Yalova tab'atin buz ÜK ve harçlıklarını elin güzel ıklarını birleştiren bü hag ni lal zer sia eştiren bir len sonra o Başlıyan sessiz du. yp tosböceği | bile : dan derisindeki delikçikler. rig nasıl çıktığını görüyor. in öng, 2'ak kımıldamıyor ve ote- 4 bası tular.. Ni tal ecrübeleri a azlaca #arkm, Mur lan kork. tarafında sim. ve bir bala İrez eşantiyonlarını serpe ik Yağ ığictna kadar gö, dry oğru yağmur. arttı, Ka an emil sinirlileri ürkütecek yıldelerle cinara dü- ven birker gan yanda hepimizi uyku- ; , Yarısına Şimşekler an sonra eli da, Yetti, Kai lr ya ittrat bozulmadı. alınmasın... Bir Hizli il ik i i SN li i ŞE lesi seyyaldir. Çoğu mi- 9 da ekseri zamanının £ 8 erile alay ed. Bum bir gelir gazetede okudu: Mobil; e arabaile oto ellerin, meskürlik ve aşk münase- lik mop Bösterdikleri misafirpen daBen kandan mukayese or. iç araba devrinin civ. ğd larında o işleri anlaya. j i 5 İL maceralar: yüze olurmuş. Arabanı göni için. içeridekileri > da makamı. Ali Riza B il Mesind asabiye hastaha- e tedavi altıma alırız tal > elinde eüzamlk in dolaştığını bilmiyoruz. Ni ime ha:talar tedavi me ığım için bizde de | EKONOMİ Avusturya Hâdiseleri ve borsa biraz düştü Avusturyadaki son hâdiselerin he- men bütün para mühimec tesirleri olmuştur. Ayni zamanda bu hâdiseler esham ve tahvilât fiyatları ü- zerinde tesir icra etmekten hali kalma- muşta. Dün bu hususta borsada ve mali ma- bafilde tetkikler yapmış olen bir mu- ii vaziyeti şöyle hülüsa etmek - Avrupa borsalarında şilin üzerine mu #mele tamamen durmuştur. Pek müsta- cel ihtiyaçlarda bile alâkadarlar o ihti- yatlı davranmokta ve tarzı hareketleri- ni vaziyetin inkişafına kadar tehir et mektedirler. Anadolu 49,75 ten yüzde 48,10 a düşmüştür. Maliyeciler bu sukutun muvakkat ol. Çorapçılar ve istihlâk vergisi Çorap, famile ve trikotaj sanayizle meşgul olan ön yarn altıncı yerli mallar sergisinde bir toplantı ya- pacaklardır. mukavelesi Yugoslâvya ile memleketimiz arasm- da yeni aktodilen ticaret mulavelona - yon mame İrani odasına bildirilmiştir. Deri - Lâstik mücadelesi Lâstik ayakkabı, deri ayakkabı reka- beti meselesini tetdki eden ticaret oda- 41 komisyonu dün Yedikule fabrikaları- wi gezecek ve öğleden sonra ayatdkabı- «dar cemiyetine giderek ayakkabı se mayii erbabı dinliyeceiti. Fakat ko- wisyon âzası #on dakikada bu tetkiki tehir etmişlerdir. Karahisar suyu Hilâliahmer cemiyeti umumi mer- kezi Afyonkarahisar maden suyu mem bamda tabii soda istihaali için icap eden ilmi ve fonni tesisatı yöptarmış ve tetkikata girişmiştir. Çırçır topu hariçten giremez ADANA — Zimat Velsületinden vi- lâyetimize gelen bir emrile mensucat fab rikalarında kullanılan pamuk çırçır top- larının hariçten memlekete ithali mene- dilmiştir. Bundan böyle İzmirde top yapılmak- ta olduğundan İzmirden top sipariş © dikmesi hususi fabrika toplarına ve ti- €aret sanayi odasına tebliğ edildiği ha- ber almıştır. Salih Pş. iyi Teşvikiye sağlık yurdunda tedavi al tında bulunan Kolordu kumendanları- bastahaneden çıkacaktır. Meclis reirismiz Kâzım Paya Hazret- leri dün Salih Paşayı ziyeret etmişler. dir. Bu arada Diyarbekir mebusu Kö- zen Paşa ve ikinci umumi müfettiş İb- rahim Tali Bey de genç kumandanın batırmı sormuşlardır. Balgrat sefirimiz gitti Evvelsi gün Ankaradan şehri- mize gelen Belgrat sefirimiz Hay- dar Bey, dün akşamki tirenle Bel- grada hareket etmiştir. BORSA (iş Bankasından alman cetveldir) 28 Temmuz 934 AKŞAM FIYATLARI ISTIKRAZLAR YAHVILAK İstikrazı dahili 94,50 $ Rahim 178 1933 Ergani 95 $ Mümessil ku. Üntürk ms 4825 yay Mİ ve eee EN 7 . 1 ak > Mi ESHAM i İş Bankası Nama 9 $ Reji Kupon » » Hamiline “uz 20 » » Müsli “ Eric 1050 lk erkes 19 Çimento nn ar lim, Tramvay Şeri ik dey. La Anadolu Hisse 28.00 155 Şir. Hayriye — 1528 $ Şark mean 320 ÇEK FIYATLARI Londra 64 Prağ 19,13,14 Paris 12,06 $ Belgrat 34,770 Milâno kl SA 705250 $ Berlin 205.48 Cenevre ZA3,BB $ Varşova 420,50 Atina 3,06 | Badapeşta 30825 Brüksel 239 $ Moskova 10,91,25 aterdam — 11756 703350 Sofya 00.2430 $ Viyana 42752 NUKUT (Satış) Kuray Kuruş 20 . Fransiz 160 Tae "e ii 2 er. Çek, 106 20 Levi 3 19 1 sterlin s3 s 2 bi 24 —— elsika 1S 28 >. Drahmi - sız Esham ve takvilât fiatları | mızdan Selih Paşa bir haftaya kadar | Bu toplantıda istiklik ver. | pu müteakip Sipahi Ocağının Ten İ beş gün müddetle muteber olacak- ur, İ tr. İ Berbar ehliyafnamelerinden Sipahi ocağı tarafmdan Harbiyedeli nmda yeni yaptırılan iki tenis kortu kadın ve erkek altmış Kadar davetli hu- zuriyle dün açtimıştır. Saat 17,5 ta Sipahi ocağı idare heye- 8 özasımden Yılmaz Muhlis Bey, kısma bir hitabe ile spor noktasmdan bir boş. duğu doldurmak üzere o yapı larak bu kortiarn getirildiği. ni ve fakat bundan böyle de üzanın a- Bika göztererek bu mesainin devam etti- rilmesi lâzım geldiğini söylemiştir. Bu- kortların kapıma gerili kırımızı beyaz kurdelâ kesilerek açılmış. BELEDİYEDE İhtikârla Mücadele Komisyon raporunu yaz- maya başladı Ihtikârla mücadele komisyonu mesaisini bitirmiş ve bu hususta bir rapor yazmağa başlamıştır. Hafta sommda , komisyon son bir içtima ya rapor üzerin- de tetkikat yapacaktır. Rapor Da- hiliye ve İktisat vekâletlerine gön- derilecektir.» Komisyon İstanbulda iktikâr o- hup olmadığını araştırıyordu. He- nüz nası! bir neticeye vasıl olun- duğu söylenmemektedir. Yeni ekmek narhı Yeni ekmek narhı bugün tes- bit edil Ekmeğin kilosu 9,5 kuruştur. Narhın değişmiye - ceği veya on para kadar tenezzül edeceği tahmin edilmektedir. Bugün tesbit edilecek narh çar- şamba gününden (itibaren veon harç Berberler cemiyetinin, verdiği berberlik ohliyetnamelerinden harç alınması belediyece takarrür etmiştir, Usta çıkan berberlerden üç hi- ra, kalfalardan da bir lira ehli- yetname harcı almacaktır. Surp Agop davası Belediye ile Süp Agop mezar- lığı mütevellileri arasındaki da- vaya, mahkeme evrakı (o yenilen- dikten sonra ilk defa bakılmış- tır. Dava bazı vesikaların ibrazı için kalumştar Poliste Terfi ve tayinler Beşiktaş merkez memuru” Neci Bey terfian Kırklareli emniyet memurluğu” murluğuna da evvelce bir rüşvet iddi- asile işten el çektirilmiş olan ve bilâha- va haldımda meni rmshekeme kararı ve» Emniyet müdürlüğü beşinci ikinci komiseri Talât, Fatih merkezi i- bereymar yer şüncü komiseri Tahir, Kadıköy merkezi üçüncü komireri in, © Beşiktaş merkezi üçüncü komiteri Mahmut Ne dim ve emniyet müdürlüğü üçüncü yo- Sar erin, — ref Hey mesiasrna iglrdir. Di Türk tarihi tetkik esmiyeti Türk tarihim tetkik cemiyeti merkez bü si) iskortları açıldı bir maç yapınışlardır. Yeni tenis, sahaları toprak henüz te- ze olduğu için biraz fazla çatlaklık gös- MAARİFTE Orta tedrisat Kadrosu Bütün kadroda ancak 50 üecnitir. Yen e m e ir değişiklik yoktar. i, inzibati ve rekl kini doleyısile bazı na- iler "ya ” Nakderlik : Hmelsin mecrmu (50) yi biraz geçmek tedir, Değişiklilder daha ziyade bre ve orta mektöp müdürleri srasmda olacak. tar. Öğrendiğimize göre o Anadoludaki | makladile- ie e orda” metale rek yerleştirilirse, tamirine başlanacaletır. Mektepsiz çocuk kalmıyacak Bu sene fk mekteplere pek fazla te- iebe tehacüm edecği anlaşılmaktadır. z i Tire vardır. Maarif idaresi bu müracantedenlere, beybude yere endişe imi, çoculelerınm ywhekkeak yen bir kadro mevzuu hehe Ne kader telebe müracazt ederse, O nis bette dershane açılacaktır. Ali Rana B.in Tetkikleri İnhisarlar Vekili dün Gümrükte çalıştı ve İnhisarlar Vekili Ali Rana B. v dün de İnhisar- lar Umum Mü- dürlüğü merke- zinde meşgul ol- smuştun. Ali Ra- na Bey şehrimiz- de, mütehassıs - ların hazırladık - arı ve tatbik e- Ali Rana Be, etmektedir. İyİeELi a ei birlenç daha şehrimiz. . aya avdet e decektir. Vekil Bey dün öğleden sonra güm'üklere | gelmiş ve gümrük müfettişleri neztlerinde bir içti- ma yaparak umumi işler üzerinde izahat almıştır. MAHKEMELERDE 5 ; Mucip Beyin Muhakemesi Mahkeme tevkif talebini reddetti şahitler getirilecek Rüşvet almaktan suçlu ser komiser men'i için şiddetle çalıştığı munahanecilerin kendind. meksadile (bu en kurtulmak tezviri uydur duklarmı söylemiş ve sleyhine bu mak- satla pilin kurulduğunu isbata mukte- ei 1. Numanalı halk düşmanı! Su destisi su yolunda o kırdır derler. Amerikanın meşhur | hay- dudu Dillinger de böyle oldu. Bir sinemadan çıkarken on beş tahar- Mi memurunun üzerine birden &- eş etmesile yere (o yuvarlandı ve bir tek kelime söylemeden öldü. Bu haddizatında bizim için u- fak bir zabıta haberidir. — Fakat Amerika için vaziyet böyle de- ğildir. Çünkü bu haydut Amerika- yı kasıp kavuran bir adamdır. Senelerdenberi zabıta tarafın- dan aranmış fakat bir türlü bulu namamış, ve nihayet bizzat Reiri- cumhur bir kararname çıkararak bu Dillingeri bir numaralı | halk düşmanı olarak ilân etmiş ve ka rant herkese helâl kılmıştır. Haydudu kim nerede olsa öl- dürebilir, Ve bunun için öldüren adam hiç bir zaman mes'ul olmi- yacak bilâkis hükümet kendisine 10,000 dolar verecektir. . 10.000 dolar bu, dile kolay! Amerikada dirilerin başı beş para etmezken, bir ölünün başı bu /—- dar kıymetli mi dersiniz. Hayır, diri lerin başı kıymetli olduğu için bu haydudun başı da o kadar pahalı- laşmıştır. Çünkü Dillinger'in öl- dürdüğü adamlar hatsiz ve hesap- sızdır. Bütün Şikago ve havalisi- ni haraca kesmiş , polis hafiyele- rine karşı mukabil | teşkilât yap- mış âdeta hükümet içinde, hükü- met kurmuştur. Fakat dünya ona da kalmamış bir karının gammazlığı yüzünden nihayet polis kurşunundan canin kurtentamamıştır. o Eğer kadınla- ra çok büyük zaafı olan Dillinger bu hususta biraz insaflı davran- sa idi, bu sevgilisinin hatırını kır- mamış olsaydı muhakkak O şimdi gene elini koluna sallaya sallaya Şikago'da ve hattâ bütün Ameri- kada dolaşıyordu. Çünkü polis kendisinin yüzün- de iki pıçak yarası olduğunu bili- yor ve ona göre arıyordu. Halbu- ki Dillinger buna © karşı da çare bulmuş ve bir güzellik müessese. sine giderek , kulakları arkasın- dan ameliyat yaptırmış, yüzünün derisini o gerdirmiş ve bu pıçak izlerini kaybetmişti. . Ve artık ta kemenin mevkufen devamına ekscriyet- le karar verdi, şahit celbi ve gelmiyen mazmunların için Başvekil Zonguldağa diyor | Dil kurultayı için yin reisliği altında iki içtima yapmış tır. 18 Ağustosta kurulacak ku- rultay için gönderilmiş olan tezle- ve okunmasına devam | nınmasına imkân yoktu. İşte mühim bir mesele daha: Güzellik müesseseleri ve bedi? cerrahinin marifetleri!... Son Zâ- manlarda bilhassa Amerikada Av- rupada alıp yürüyen bu san'at sa- de en kaknem, en ihtiyar koca ka rıların yüzünü gererek bize onla- rı bir genç kız manzarasile o yut- tarmuyor. Belki namussuzları bile namuslu olarak tanıtıyor. 4-45 Misal mi istiyorsunuz işte, Dil linger; yüzünde bıçak (o yaraları varken müthiş bir hayduttu.. Hal. buki bu yaraları ortadan kalkınca centilmen bir adam oldu. Eğer © zaman da haydut (olduğunun sezildiğini anlasaydı mui gene böyle bir güzellik müessese- ü ve meselâ bu sefer: burnuma bi. gu kemiği düzelt diye yalvaracak- tı. Ve ömrü mülemdiyen operatör masasının üstünde geçecekti. Yalnız bir mesele var; Güzellik müesseseleri filhaki- ha her kusuru düzeltiyorlas, buru: na istedikleri şekli, çeneye iste dikleri kalıbı veriyorlar, fakat yal. nez bir şeye el dokunduramıyorlar; bir şeyi temizleyemiyorlar. O da yüz karasıdır. Mümtaz FAİK Yerli mallar Sergisi Sergide bu gece bir mü- samere verilecek mazhar olmuştur. Sergiye iştirak etmiş olan erbabı nayi başım gemin ok Skyark pevpdalammı yazli so eli ri eşya ileyeniden tanzim edeceklerdir. ? İ üçüncü mü merede

Bu sayıdan diğer sayfalar: