30 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11

30 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Londra Mektupları “İnsanlar ve âdetler,,” Adetlerin iklimler ve ırklarla! değiştiği, muhite Londra: 20,7.34 büyük bi: gencine biraz ilerde mutabakatın; bir kalabalığa sözünü dinlettiren e maddi değil, hatta daha! değerli, coşkun heyecanlı bir hati n azla bir manevi âlem düsturu ok Uğu muhakkaktır. Fakat Avru - pa bir köşesinde ve epey şima- inde olan İngiltereye girdiğiniz Ve bir nevi zihni karantinadar lap da İngiliz ruhunu anla - Miya başladığınız Zaman bu mem eketin bir ayrı kıt'a ve bu insan- bir ayrı ırk kadar başka, a- ip telâkkiler ve âdetlere zebün! görürsünüz. Sokaklarda, nakil vasıtalarının Yolun solunu gödüşünde bu bay kalık başlar ve yalnız, ingilizce - Ye mahsus, tek heceli, en çok kul ulan fiil olarak muhataba, göre i i birden > irmeye elveriş- sam, i de o tekrarla - un kadar deram İuzu bizim çaki * la i hatıçla da ve onun gibi fikirsiz bir te - “külün değil mürai bir uysallı- Ün remzi olan bu fil; İngiliz ru: “ru karakterize eden kelimeler. den biridir. Riya, İngiliz O milletimce bir Mümtaz haslettir. Dünyanın er Mürat terbiyesi İngilterede veri - İr. Bir ingiliz Kızı, aptal ve ifra! nezaketle günde herhangi ve sile ve fırsatla “Pek çok, som taz derecede teşekkür ederim, i defa olsun kullanmazsa aile- “inin verdiği (o terbiyeyi d #atermemiş, kendini bir nevi nr bal altma girmiş sayacağı için İsbüs veya trenlerde biletini o , parayı uzatırken, birer ikişe' efe, sivri dişleri sahi. tabir” gülüşle sunturlu bir tesel | yapıştırır; sunturlu yastan $ Sile bile kullanıyorum; çünkü li tumsuz hulüsa, mürat nezakete bi gösterdim; “Deli mi7, diye sordum; şu cevabı verdi: “— Dinliyenler, onun kendile rini heyecana getirmesi için böy” le göründüğünü, didindiğini bi - lirler ve alâkalarına bu kadar e hemmiyet verildiği için memnun, dinlerler.. Eğer bu kadarını için- den gelerek yaptığını, kendiliğin- den böyle coşabildiğini bir an & kıllarına getirseler “Delil, diye hiç olmazsa çocukları yakınına birakmazlar.., İngilterede zekâ bir ham mad: de gibidir; siyasetin. ticaretin v. arasıra da ilmin lâboratuvarında imal için sürünmekte ve heder ol maktadır. Yalnız köpeklerden bahsederken “ “zeki,, dendiğini işit tim, Bürada zekâ, sivri ve lüzum; suz bir meziyet sayılmaktadır! burnu fazla koku alan, kulağı hafif çıtırtıyı işiten insanla zeki olan insan ayni merakı u yandırır. Sevgiden başka bütün münase- betlerde lisan klişe — cümlelerden ibarettir; sayısı binleri geçen kli şe cümleler ingiliz lisanmı dokur: lar,, Bunları manasını bilmeden eaki kur'an hafızlar gibi ezberli- enler en seli ilizce kom lar arasına gk ve rar kia gi birmücssesede is ib ala Tü Burkan Amp ia “deki “yarı siyasi” Mriae bu E Dülgerzade mahallesinde See b Lİ a saman baylrklı yazli, aralık verdiği dut. f aş ye Satınalma Komisyonu / ılânları Fırka kıt'aları ihtiyacı için 18,000 kilo sade yağı kapalı zarfla münakasaya konmuş» tur. İhalesi 31 — 7 — 1934 salı günü saat 14,30 dadır. Taliplerin nümune ve şart - nameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için.de o gün. ve vaktinden evvel teklif ve teminat mek tuplarile Fındıklıda İstanbul Kumandanlığı satmalma k6- misyonuna müracaatları. (9). (3903) # » » masin 88 33 Fırka ihti. yaçı için 36,000 kilo patlıcan ki- mlm yeli tes kapalı zarfla münakasa- ya konmuştur. İhalesi 31 — 7 — 934 salı günü saat 15 te. dir. Yaliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve mü- nakasaya iştirak için de o| danlığı Satmalma komisyo - nuna müracaatları. (10) (3904) .. . is bul Ku o İstanbul Kuman; Satmalma komisyonuna mü- raçaatları. (12) (8906) “#” kıt'alarmm kilo yi y fasulya, 2,232 ki- ik kile domatesi yapak zarfla münakasaya onmuştur. İhalesi 31—7— 1934 sal günü saat 16,30 da- dır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak içinde o gün ve vaktinden evvel teklif ve teminat mektupla - riyle Fındıklıda İstanbul Ku- mandanlığı Satmalma ko - misyonuna müracaatları, (13) (3907) ,.» Fırka kıtaatı ihtiyat için kapali zarf usulile mübayaa edileceği 20/7/934 tarihinde Milliyet ve Vakıt gazetele- rinde ilân edilen 84.000 kilo sığır eti ve 12.000 kilo koyun eti sehven 116.000 kilo sığır eti ve 19.000 kilo koyun eti olarak yazılmıştı. Almacak olan miktar 84.000 kilo sığır eti ve 12.000 kilo koyun eti olduğu tashihen ilân i il Ur. ».. Fırka b la ihtiyacı i- 116,000 İk kam Te i sarfin melizalkeaa ii Istanbul Kumandanlığı | Cinsi Miktarı Baker la Köhne müskirat sandığı Tahminen 437 Adet Kabataş müskirat anbatında Cıbabali Levaum 5000 Kilo anbarlarında olup bir sene zarfında peyderpey (teslim olunacaktır. « 8452 ,, Ahırkapı deposunda Kağıt karton bobin balye- leri ambalajlarından çıkan OO, kapaklarla yan tahtaları Iskarta kanaviçe parçaları "Çul m. MS " ” a e PN »” "” b Kınnap 1132- ,, Yukarıda çinği ve apktarı yanlı köhne sk 11-8: 934 ta ribine müsadif Cumartesi gönü saat on dörtte pazarlık suretiyle satılacaktır. İsteklilerin eşyaları bulundukları mabalde gördükten #onra pazarlık için tayin olunan günde *s15 teminatlariyle bir- likte Cibalide Levazım ve mübayaat » şubesinde müteşekkil satış. komisyonuna müracaatları. 14087) 1 — Adana Baş Müdüriyeli yaprak tütün anbarının tömit ve levsijine ait inşaat kapalı zarf usulile kırdırmağa konulnuştur 2 - Kırdırma şartüamesile evrakı fenniyesinin musaddak suretleri dört lira mukabilinde Cibalideki Hevazim Mubasibi Mes'ullöğünden ve Adana Baş Müdüriyetinden ahnacaktır. 3 - Kırdırma 15. 8- 934 tarihine misıdif Çarşamba günü saat (15)de Cibalideki Alım Satım Komisyonumuzda icra o'u- nacaktır. 4 — Teklif mektupları kanundaki bükümlere göre yukarida tayin olunan gün ve saatten evvel Komisyona verilmelidir. 5 — Kuduma şartnamesinin, maddei mahsuşası mucibince fenni ehliyeti haiz bulunanlar iştirak edebilir. 6 — Her istekli - biçilmiş bedelin. yüzde yedi. b olan (907) liralık muvakkat teminatı tayin olunan saatten evvel tesim etmelidir. 7 — Kırdırma için tayin olunan suatte tutulması mutat 309 zabıt kâğıdı doldurulduktan sonra hiç bir teklif kabul edilmez. (3918 Mubör- “en bedeli .ta FERİKÖY : Ikinçi kimya gabile eski kâğıtbave, 1900 Peşin N a “yeni Fransız me çıkmazı soka paraile | ğında 2 oda, bahçe ve kuyuyu müş temil 2 numaralı ahşap bane ile 4 numaralı kâgir dükkân. ÇAKMAKÇILAR: Valdehanı birinci kapı alt ka» 150 , & tında 4 ve 4/4 numaralı mahal. 3..N, dükkân 200 , n İN. Yayhane 200 ,, », ç sani et di AKSARAY: Tülbentçi Hösameltin mahallesi Üm- 600,» tan sokağında eski 2 ve yeni 4 nu- maralı hane. BALAT : Haciisa mahallesi Haffaflar sokağında 1000 ,, eski 2 ve yeni Wi numarâlı düölkân. BEŞiKTAŞ : Yeni mahalle Şerbetbane sokağında (450 , » 6 oda, 2 sola, 2 helâyı müştemel 25/27 eski ve yeni 35 numaralı ba nenin 1/4 hissesi / " Yeni mahalle Şerbethane sokağında « 28 n.“ eski 25, yeni 33 numaralı 112 metro murabbaı arsanm 4/| bissesi. KADIKOY : Caferağa mahallesi Rizaiye soka: 2250 ©» w ğında (37 vumaralı banepin yan hissesi, KAPALIÇARŞI: Kürkçüler caddesinde 20nümaralı « 132 ,, ** üç katı kâgir dükkânın 3V0/33 bissesi, ÇAKMAKÇILAR: Dayehatun mahallesi Sümvüllü My ban orta katında İ7 numaralı odanın 5/1 hissesi, ÇAKMAKÇILAR: Dayehalun waballeşi Sümbüllü . 120 , han orta katında 18 nuagralı odanın 5/1 hissesi. ÇAKMAKÇILAR: Dayehaton maballesi Sümbüllü o 120 ,, ,, han orta katında 19 numaralı odama 5/1 hissesi, Yukardaki mallar hizslânndaki kıymetler özerinden 19/8/934 Pazar günü sâat on dörtte açık arttırma suretile satılacaktır. larile mü ti “M., (4212), ) (Saplar gn een e kk am tur. İhalesi 5/8/9341 Pazar; tinden evvel teklif ve teminat göğü sar Talip- a İs- baş » gün ve münakasaya| alma komisyonuna müraca- N 3905), io 20GÜN YS iyi Ni 2 khk rl — VAKİ 30 TEMMUZ 1934 eyi görmek. ü- Rea amk Satın gi aa e İstanbul milli emlâk müdürlüğünden; İRİ US li e ,

Bu sayıdan diğer sayfalar: