30 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10

30 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 10 — VAKIT 30 TEMMUZ 1934 Avusturyanın içinde harp devam ediyor hudutlarında komşu ordular toplanıyor! “ Almanya Fon Papeni Avusturyayı ilhak için gönderiy€ Milletler Cemiyeti müdahale etmeli!,, diyorlar (Baş tarafı 1 inci sayıfada) edilmeden evel müşerek bir hare - ket zemini bekleniyor. Petit Journal gazetesi, İtalya - nım teyakkuzu ani tehlikenin ber taraf edilmesine mühim © surette yardım ettiğini müşahede etmek- le beraber bir taraflı bir müdaha: lenin “ tehlikesi kimsenin gözün: den kaçmıyacağını kaydediyor ve yeni bir tehlike karşısında muahe- delere riayet edilmesini temin içir İngiltere, Fransa,“ ve İtalya ara - sında bir teşriki mesai tesis etmek lâzımdir,, diyor. Buna mukabil M. Paul Boncour Ouvre gazetesinde yazdığı o bir makalede diyor ki: “Milletler cemiyetinin işe ka- rışması lâzımdır. Milletler cemiye- ti diyorum, yalnız Fransa, İngil - tere, İtalya değil, bu üç devletir uyuşması lâzımdır. Fakat kâfi de- ğildir. Milletler cemiyetinde A- vusturyanın istiklâli ile hiç değilse büyük devletler kadar alâkadar o! lan diğer memleketler ve bilhasts| küçük itilâf devletleri hep birlikt: bü itilâfı tasvip ve takarrür ettir melidirler.,, ingiltere hadiseleri dikkatle takip ediyor Halifaks, > (A. A.) — İngik tere başvekili Mister Makdonald Avusturya hâdiselerini dikkatle ,#akip eylemekte ise de bugüne ka- dar, bu hususla beyanatta bulun- maktan imtina etmişir. Her gün, muntazaman başvekâlet'» muha- | berede bulunan mumaileyh, A - vusturya buhranı vahametini art- tırdığı takdirde mezuniyet müd - detini kısaltarak avdet edecektir Macarlar, Avusturya hudu- dunu tahşid ediyorlar Peşte, 29 (A, A.) — Ekseriya mevsuk haberler alan mahafilder öğrenildiğine göre Macarlar, A vusturya bududunda askeri tahşi- dat yapmaktadırlar. Doğruluğu - nu tahkik imkânı bulunamıyar bu tedbirin tamamiyle “ihtiyati mahiyette olduğu beyan edilmek tedir. italyan ordusu Avuslurya hududunu aşmamış Belgrat, 29 (A. A.) — İtalyar ordusunun Avusturya hududunu aşmış olduğunu bildiren haberle rin aslı olmadığı anlaşıldığından Yugoslavya siyasi (o mahafilinde bilhassa Avusturya hükümet kı. taatı asilerin elinden Klagenfurt | ve Bleiburg kasabalarını istirda' ettikten sonra, yediden sükün hâ sıl olmuştur. Cuma gecesi ile cumartesi gü- nü, bütün gece ve bütün gün, 70 den fazla Nazi, Avusturyadan kr çıp Yugoslavyaya iltica etmişler dir. Bunların ekserisi. 18 ile 2” yaş arasında, müsellâh, delikan - Irlardır. Bunların ellerinden si: lâhlarını alan Yugoslav hudv muhafızları, şimdiye kadar 20 tüfek, bir mitralyöz, ve 20 revol- ver toplamışlardır. o Mültecilerin hepsi de hapsedilmişlerdir. Hü . kümet, henüz bunlar hakkında bir karar almış değildir. Silâhlar patladı, yeni had selerden endişe ediliyor © Viyana, 29 (A.A.) — Gratzdan bildirildiğine göre, dün akşam salitalyan matbüalı Almanyaya! nüshasmda müteveffa başvekil M. at 19 raddelerinde M. Dolfusun hatırasını taziz için koşu meyda - nında icra edilen merasimi müte- akip şehrin muhtelif yerlerinde! birdenbire bir çok silâh patla - muştur, Mesele tahkik edildikte nazile- rin meydan okumalarına taham - mül edemiyen şutzkorp efradının kendilerine hakim olamıyarak be- lediye bahçesindeki halkın üzeri- ne ateş açtıkları anlaşılmıştır. Şaşkına dönen ahali hertarafa kaçmağa başlamıştır. Opera caddesinde, geçenlerden bir kişi telef olmuş, iki kişi de a- ğır surette yaralanmıştır. Gratz şehrinde son derece bir heyecan hakimdir ve yeni hadi - seler çıkmasından endişe edilmek edir. Styrianın sair yerlerinde kayde şayan başka bir vaka yoktur. Naziler yolları tahrip ettiler Belgrat, 29 (A.A.) — Hali fir! rarda olan Avusturyalı naziler, askertaşıyan kamyonlarla top a * rablarının geçmesine mani olmak maksadiyle Yugoslavya hududu | haricindeki yolları tahrip etmiş » lerdir, Bleiburg şehrini, ancak çok çetin bir mücadeleyi müteakip istirdat edebilmişlerdir. i 200 ölü ve bir çok yaralı Viyana, 29 (A.A.) — İnsbruck emniyet müdürünün katli ve viya»! na hadiseleri üzerine tyrolhalkı ve heimweh'ler milli sosyalistlere kar: $ı galeyana gelerek bunların aley-' hinde doğrudan doğruya harekete geçmişlerdir. Hususi o haberlere göre milli sosyalistler son üc gün içinde iki yüz ölü, birçok ve yüzlerce esir vermişlerdir. yaral Gümrük binasına taarruz | Viyana, 29 (A. A.) — Bavyer: da müesses Avusturya teşkilât Azası dün gece yukarı Avusturya: da Kiregvalt gümrük O binasır taarruz etmişlerdir. e Avusturyr jandarmaları bunlara karşı ater açmışlardır, Jandarmalardan bir telef, muavin polislerden de bir: mecruh olmuştur. Asilere oltimatom verildi Viyana, 29 (A.A.) — Bazı va» itler hilâfina olarak Karinti eya- letinde vaziyet asla vahamet kes-| betmiş değildir. Asi naziler pe - rişan bir halde Lavanta ormanla rma iltica etmişlerdir. Bunların zayiatı mühimdir. Yüz ölü ve gensyüzlerce yaralı vardır. Hükümet kıtalarının zayiatı ise aserden 5, jandarmadan 4, di»! ğer teşekküllerden 5 maktul ile! 10 kadar yaralıya münhasir kal - mıştır. En son vüruşma, 70) kadar na-| zinin, Yugos'avya hududunu aş - mak maksadıyla tahhaşşüt ettik - leri Volkerma civarımda vuku bul muştur. . Şimdi bu asiler hükü- met kuvvetleri tarafından sıkıştı - rılmış bulunuyorlar. Kendilerine| bir ültimatom verilmiştir. yet yarına kadarteslim olmaları ! bir diplomatik teşebbüsün aley - | habirinden) — Alman matbuatı Von Papenin' Viyana elçiliği! hücum ediyor Roma, 29 (A.A.) — Havas mu-| habirinden: (o İtalyan matbuatı Dolfusun katli münasebetiyle al - manyaya hücum etmekte berde - vamdır. Gazeteler, her vakitkin- den ziyade uyanık bulunmağa lü- zum gösteriyorlar. Lavaro Faşista gazetesi, kato - liklerle alelumum Avusturyalıla - rin vatanperverliğine müracaatla, Hitlerin mümessilinin “miyancı - lık,, tan ibaret vazifesini akım bı- rakmalarını ve nazizmin kucağı - na düşmemelerini dilemektedir. Recimo Faşista gazetesi, Baş - vekil OHitlerin, o Avusturyadaki! mahmilerinin hizmeti üzerine, va- ziyetinin güçleşeceğini yazmakta- dır. Koriyere Paduano ile beraber daha bazı gazeteler, her hangi hinde bulunuyorlar, ezcümle di - yorlar ki: “Bazı anlarda sulhu kurtaracak olan top ateşidir.,, Alâkadar devletler nüfuz- larını göstermelidir Berlin, 29 (A.A.) — Memel di»! yet meclisinin feshini mevzuu! bahseden Correspondance Diplo- matik gazetesi diyor ki: İhdas olunan vaziyet idame e - dilemez. yeni direktuarın halkın emniyetis| ni haiz olmadığını ve binaenaleyh vazifesini terketmesi lâzım geldi- ğini, millet parlamentonun ağ - zile söylemekte haklıdır. Huku - kun bu yeni ihlâlinden dolayı a- lâkadar devletler nüfuzlarını gös- termelidirler. “Memelde tesis edilen” Alman matbuatı ne diyor? Berlin, 29 (Havas ajansı mu Avusturyada vaziyetin salâh ikt sap etmekten cok uzak bulundu: ğunu ispata çalışmaktadır. Gaze telerin iddia ettiklerine göre, hâl orada kanlı kavgalar devam et mekte ve hükümeti hazıra erkâr “arasında vahim rekabetler hâdi: olmaktadır. Gene Prens Ştarhemberg'ir son nutkunu tefsir (oOeden Alman matbuatı, Avusturya (o hükümeti. nin, Başvekil Dolfusun netameli siyasetini gütmek istemesi keyfi- yetini esefle karşılıyor. Yugoslav matbuatı başka düşünüyor Belşrat, 29 (A.A.) — Yugos - lavya matbuatr, Avusturyadaki suikastın Almanya tarafından mü retep olduğunu isbate çalışmak - ta ve bu işi başarmak için M, Rintleni intihap eylediğini söyle * mektedir. Filhakika M. Rintlen, nasyonal sosyalizme pek mütemas yil olduğu gibi diğer taraftan Al-| manyada, uzun zamandır M. Mu» solini ile mürasebette bulunan mumaileyhin bu hareketin lüzu - mu hakkında İtalyayı iknaa ve bir müsellâh müdahalenin önüne geçmeğe muvaffak olacağını ümit etmekte idi. Niha -/M. Dolfus'un son makalesi Londra, 29 (A.A.) — “Sunday i Dolfusun en son makalesini neş- retmektedir. M. Dolfus bu maka- lesinde'diyor ki: “Avusturyanın siyaseti bizzat kendi istiklâlini temin Ooetmeki beraber Avusturyaya diğer Tuna memleketleriyle ahenk içinde ya- şamak imkânını vermek gayesini istihdaf etmelidir. Bu bir infirat! siyaseti değil, her şeyden evel A) İ vusturyanın istiklâlini © ve kendi mukadderatına kendisinin hakim olması hakkını idame etmek si -| yaseti olmalıdır. Diğer taraftan iktisadi meseleler Avusturyada or| beş senedenberi ilk defadır ki bi fırka meselesi olarak tetkik edil miyecektir.,, Barbarlık hadden aşırıdır Vatikan, 29 (A. A.) — Osser vatore Romano gazetesi, müdü - rünün imzası altında bir makale neşretmektedir. e Mumaileyh, br makalesinde şiddetle nazilerin a- leyhinde bulunmakta ve şöyle de- mektedir: “Bu barbarlığın © uyandırmır olduğu nefret, hadden aşırıdır. Vr bunun uzak ve yakın bütün âmi' ve mes'ulleri vicdanı umumi mahkemesinin huzuruna çıkmış - tır. Von Papenin vazifesi | güçleşiyor. Viyana, 29VA. A.) — Resm Alman gazeteleri, M. Fon Pape : nin tayinini vesile ittihaz ederel ölümünden sonra da Dolfus aley: hinde neşriyatta bulunmaktadır. lar. Bu neşriyat Avusturya efkâr: umumiyesini asabileştirmektedir Avusturya efkârı umuimyesi br tarzı hareketin M. Von Papenir vazifesini kolaylaştırmıyacağı it kadındadır. hakkında mütalâalar Paris, 29 (A. A.) — Muhtelif| memleketler gazeteleri, M. Vor Papenin Viyana elciliğine tayin ni pek o kadar endişesiz karşıla mıyorlar gibidir. Excelsior gaze- tesi diyor ki: Doğrudan doğruya © yapılagel- mekte olan icraat yerine diploma: si faaliyet kaim olmaktadır. V bu faaliyetin itiraf edilmiyen he- defi, aynidir. Yani Avusturya- am Almanyaya ilhakıdır, Prag gazetelerinden biri diyor | ki: Avusturya istiklâli bakımındar Von Papenin tayini, Bavyera hu» dudunda on bin İejyonerin bu- lunmasından daha tehlikelidir. Mançester Guardian yazıyor: “Umumi düşünce Almanyanın Avusturyanın Almanyaya ilhal- için komplolar yapmaktan fariğ olmıyacağı suretindedir. İtalyan © matbuatına bunlar tamamiyle Almanva aley: hine kıyam etmişlerdir. M. Vor Papen'n tayinini şiddetle ( tenkit etmektedirler. Fazla olarak İtalya gazeteleri ortaya söyle bir nazariye atıyor- lar: “Eğer Berlin hükümeti nezdir- de diplomasi tarikiyle bir teşeb- il Dispateh,, — geretesibu sabahki|büste bulunulacak olursa Italya, bu) defnedildi. gelince teşebbüse iştirak etmiyeci Ni a hakika Romada böyle bir m büsün Avusturya vakayi ya, Fransa ve İngilterede liğinden uyandırmış oldufi © lâmelin manevi kuvvet miyetini zaafa düşüreceği ası serdedilmektedir. M. Dolfus'un cen kaldırıldı Viyana, 29 (A.A.) —” fa M. Dolfusun (o sandukf den dün lâakal yüz ( bin” miştir. Başvekilin cena? mi, öğleden sonra, tani? rette kaldırılmıştır. Beled resinin önünde piyade, topcu krtaatı, halkın ur yecanı icinde, cenazey€ lâm resmini ifa etmişli but, sondurmanın üzerif duğu esnada, hazırun bulunan kadınlar biçki i ağlıyorlardr. Merasime ” den resmi şahsiyetler çok İrktr. Bu meyanda mor lı Ştumşaren, yeşil ünife yimvern zabitanı, mekti si hazır bulunuyorlardı. mahfilde, met erkânı sefirler heye! mülki ve asf'ğ. kâlet vekili Prens Şıtaf ile beraber bütün kabi belediye reisi ve nihayeti! bur M. Miklas ile mai almışlardı. Dini âyini, il baş piskopusu kardinal 4 zat icra etti, M. Mussolini tarafı” kalâde murahhas olarak len İtalya âvanından Mf no, son dekikada veti$i kümet erkânna takdim Reisicümhur M. Mi ettiği mutu'ta sövle dedi “Sade yüce bir Avu#” &il, avni zamanda yüc€” palı olan Dolfusun vasi” fiyen icra edeceğiz. onun dilediği gibi, e" timai esaslar üezrine ve müstakil bir Alman caktır. zim de arzularımız olaf zi artık hiç bir şey tefi cektir. Ve gene hiç bir*i kil Dolfusun başladığı “4 bir ittihat ile devam yi mani olamıyacaktır. ” Avusturyanın mazlu”” Bu sözlerden sonr# bu şeni cinayeti cihan” zuvunda tel'in etti. M. Miklas'ı müt' Şıtarhemberg, M. Reit” p Ki fi diye reisi de, mütev€ takip ve Avusturya” müdafaa etmeğe an“ . Cenaze alayı, Sisi" terennüm eden m arasında yola dü?“ Dolfus, Prens Şıtarb?” | zırlardan Şıtokins9”” ' kocasının tabutunu ” kip ediyordu. yl yon insan dizili Viyananın ii ne götürüldü. sonr bir top arabasınt * zing mezarlığına * N Müteveffanın *& 4 Saz SEZİErE

Bu sayıdan diğer sayfalar: