28 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

28 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Zme müsabakamızaya” makta geç kalmayınız Pe “Spor poymızi va Ni vw. eN ge DAYİ Gezinti Kuponu: 44 “VAKIT,,ın tertip Ettiği büyük gezintiye iştirak etm$k için bunu kesip saklayın? | a a a vi . i Mı eline verip, sokak kenar- “a, İav selinin akıp geçmesi! en kavrulup taşlaşan * görmüştüm. Buhran lavı Na akıyor ve devlet adam sıkı, prensip ve meslek MA yapişmış, ateş nehri - İmesini beklemektedirler. ürsü vazı verirken — “İp gidecekler... ula Türkler gireceği sıra! Yasofya kilisesinde itikat) Mai 0 eden Bizanslılardan bah: durduğunu gören sahil muhafızları- dururuz. Şu Tuna ile Ren| || aki Avrupaya bakınız: Aç- İ, “İşsizlik bir kara duman gi-) lığı irken, milletler Gal| | 2u döğüştürür gibi orta çağ| rmı tokuşturmaktadırlar. Avrupa Bizanslaşmıştır.,, Dün Falih Rıfkı Beyin “Taymis) PL, İsminde kitabını gözden| pm Birdenbire yuka -| kaydettiğim satırlar üzerin - dedm, Çünkü bu satırlar “an bir çok zaman evvel ya- ve başka hadiseler mü » iyetini & udunla beraber a iy Ün başvekili Dolfu- i ati; ile neticelenen i isyan hari ie Umumi harpten sonra muh-| “ parça parça edilen eski , Veya — Macaristandan ay- | Na * gündenberi ıztırap içinde - » tıpkı gövdesinden, elle- ", ayaklarından ayrılmış o - Mehmet ASIM — | ' Maci) Kayıtamın 5 üncü sütununda ana, Yy üserearresasssssserrsssssssu Fethiye maki bir hadise Bir Italyan gemicinin sahil muhafızlarımız tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Ankara, 27 (A.A.) — Bu ayın 21 inci günü akşam üstü Fethiye- nin takriben 30 kilometre cenu » bunda Kalkan veyahut Kalamak- ya limanından 15 kilometre mesa İ fede Çay ağzı denen mmtakada Zeytin burnu önünde iki işaretsiz motörlü yelken gemisinin gelip mızdan iki nefer, derhal buruna koşarak düdük öttürmek suretile gemilerin kaptanlarmı sahile ça - ğırmışlardır. — Devamı 10 uncu sayfam 5 inci sütununda) Ölüme Susayan Gönül.. i SELÂMİ İZZET, bu güzel ro- manını vermeye bugünden itiba- ren başlıyor. Bu çok nefis aşk ve macera romanını beşinci sayıfa- | mızda okumaya başlayınız. oşularının neticeleri minlerimizde yüzde yüz isabet var vir üevelmi vie ia ile takip e “e Yarış sahasını iyunuz. Resimi, Blârın: ve bir ep k koşuları yapıldı. Bir gün evvelki tahminlerimiz ta diliyordu. Büyük Millet Meclisi Reisi M. Hitler Von Papeni Viyanaya yolluyor Viyana, 27 (A.A.) — Dün öğ- leden sonra, Prens Star Hember - gin riyaseti altında uzun bir ka - bine içtima: olmuştur. DB T n UC Cİ , hb İhtima günle Jtalya Ajansı Bildiriyor: Jtalyanın hava ve kara orduları harekete geçti sinin birinde bir Viyana caddesinin hali Avusturya hadiselerine umumi bir bakış JJsyan hareketi nksiEi dablmd, nasıl bitti ?— Alman. İyanın mesuliyetten kurtulmak için aldığı tedbirler, italya neden dolayı her m | #urya hadiseleri önünde Prens, nazır Schuschnigg'den iş- leri devraldıktan şonra, A vaieliye| hükümetinin, Dolfus hükümeti - nin üzerine almış olduğu işi gayet sıkı bir mücadele dostluğu içinde takip edeceğini ve maktul başves| kilin miras bıraktığı vazifeyi ta- mamlıyacağını bildirmiştir. — (Devamı 10 uncu sayılamızda) Çanakkale le şehitlik- lerini ziyaret Merasim her senekinden parlak oldu ! o Çanakkale, 27 (Hususi) — Gül İ Cemal çok müsait bir hava ile Ça- nakkaleye geldi. Merasime iştirak eden heyet Kilye mevkiinde mo- törlerle karaya çıktı. Buradan İ cik abidesine gidildi. Şükrü Nai- İ li, Sabit Paşalar ve Çanakkale Va- lisi Süreyya Bey, Trakya umumi müfettiş muavini Şükrü Bey, Ge- libolu, Keşan, Maydos kaymakam- ları, civardan gelen binlerce halk, heyete iştirak ettiler. Tezahürat her senekinden daha | güzel oldu. Halkevi Reisi Ali Rıza Bey, umumi harbi izah eden kon- feransını verdi. Nakıye Hanım, Talebe Birliği namına Rüknettin Bey hitabeler irat ettiler, Abide- İstanbuldan gelen bir çok çelenk arasında umumi müfettişlik, Ça- nakkale belediyesinin, Bigalıların çelenkleri göze çarpıyordu. Bura- da kurbanlar kesildi, bir mevlüt okundu. şerefle, erdi. Yarışların neticele- leriniz y evreden hanımlardan ba- Suyu gösteriyor... Merasim sonunda Gazi Hazret- lerine, yüksek makamlara telgraf- lar çekildi. İ bu tedhiş hareketlerinin kamyon ve otomobillerle Mehmet-| ye müteaddit çelenkler konuldu.! Bir kaç günden beri Avusturya ha- | diseleri etrafında bir çok tel gırat habe- | cephesini bir Oüün içli İ umumi" vaziyetin tayinine yardım ede- bilmek üzere bu haberleri mantıki bir İ «raya koyatak bir hülâsa yapıyoruz: Bir müddettenberi Avusturya da. | hilinde yer yer tedhiş hareketleri olu- | yordu. Meselâ bir yerde Yolu bomba ile yıkılıyor, diğer bir yer. şimendifer de resmi bir binaya tecavüz yapılıyor, | münferit veya toplu vaziyetlerde ola- rak Nasyonal - Sosyalistler Dolfus a- leyhine isyan ediyordu. Bu isyan ve umumi bir emleketten ziyade Avus- hassasiyet gösteriyor ? cereyan halini alması tabii dahilde ve hariçte nazarı dikkati çekiyordu. He - men umumiyetle Avrupa efkârı umu- miyesi bu bâdiselerin Hitler Alman- yası tarafından tahrik edildiği kanaa- tini besliyordu. Filhakika Hitler bir iki hafta ev- vel kendi fırkası içinde başlıyan bir ihtilâl ve isyan teşebbüsünü bastırmak için gayet şiddetli icraat yapmak mec buriyetini hissetmişti. Bu icraat esna», sımda bir çok yüksek mevkili kimsele- ri kendi kararı ile kurşuna dizdirmek gibi şeyler de olmuştu. Bu icraat bir taraftan o Hitlere Almanyada umumi bir korku uyandırmış olsa bi- karşı (Devamı 4 üncü sayfanın 1 inci sütununda) Yahudilerin milli sığın- ma yeri: “Ağlama duvarı” sayılan Kudüste Yahudilerin Taymis gazetesinin Kudüs muhabi- ri Yahudiler hakkında görüşlerini gaze- tesine yarmaya başlamıştır. Bu dikka- te değer makalelerden ilkini bugün neşrediyoruz: “Almanyada Naziliğin iktidar! dedikleri Filistin! Almanyada Naziliğin iktidar mevkiine gelmesinden beri yahudilik âleminde yeni cereyanlar başlamış Seyhan mabedinin duyan yerin mevkiine gelmesindenberi Yahu - dilik âleminde yep yeni cereyan- lar başladı. On beş yıl evvel, Filistin, Yahu- (Lütfen sayıfayı çeviriniz)

Bu sayıdan diğer sayfalar: