28 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

28 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 rka tal L)İlt oty"":;u asilerle muharebeler devam emy or, devİetler vazıyetı konuşuyorlar hadiselerinin daha — vahim ...
 Şehitliği ziyaret merasim heyecanlı oldu Şehitlerin hatırası anılmış, Çanakkale zaferi ziyaretçilere anlatılmıştır Çanakkale
 Hitler Fon Papeni atlattı Alman -başvekil muavini Viyana sefirliğine tayin edildi Fon Papen Berlin 26 (Hususi) — Alman...
 İstanbul Üniversitesi kadrosu Müderrisler, hariçteki işlerini bırakacaklar Maarif vekâletinin bugünlerde zaman yeni...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kızı kendi haline bıraksan ... AKŞAM > Sene 16 — No: 5675 — Fiat her yerde 5 karuş CUMARTESİ — 28 Temmuz 1934 Telefon : 24240 (dare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (işe) Italya, Avusturya hududunda dört fırka tahşit etti Styride asilerle erle muharebeler devam vi devletler vaziyeti konuşuyorlar (Viyanadaki darbei hükümet teşeb- büsü ve başvekil M. Dollüsün katli ha disesi, dünyanın her tarafında, bilhase sa Avusturyanın Almanya ile birl mesinde herkesten daha ziyade alâ dör olan İtalyada dehşetli bir heyecan uyandırmıştır, İtalyanın, Viyana hükümeti vaziyete hâkim olamadığı ve Almanya cihetin. den Fili bir hareket vaki olduğu Hak. türde, müdahalede bulunmak için Ayas. türya hududunda dört fırka eker, taht ettiği tceyyüt eimektedir. M. Mueeolininin harbiye ve hava mü teşarlarımı yanına çağırma, İtalyanın. her ihmale karşı hazır bulunmak tediğini gösteriyor. Maamafih fierimizce, İtalya yalniz Başına Avusturya işlerine müdahale edecek değildir. Roma hükümetinin İniltere ve Fransa ile Avusluryann vaziyeti hakkında müzakerelere giriş nesi de bunu gösterir. Esasen Viyanada vaziyet düzelmiş, bülkümet “asilerin halkından gelmiş, Dolküsün arkadaşı prene Starhemberg ip- Başına gelmiştir. Bu itibarla Avusturya, badiselerinin daha vahim ihtilârlara gebebiyet verebilmesi melhuz değildir. Siyride Viyana hükümetine sadık kuvz yetlerle Naziler aramda muharebe lere devam edilmektedir. Bu münaas- betle dün gelen telgraflar srasile meş Fediyoruz.| Prens Starhemberg iş başında Viyana 27 (A.A.) — Dün öğle den sonra, prens Slarhembergin riyaseti altında uzun bir kabine iç- #imat olmuştur. : Prens, maarif mazıri Schusche niggden işleri devir aldıktan son- ra Avusturyanın Dolfüs hüküme- Avusturya rolsicumnuru “© M. Miklas tinin üzerine almış olduğu işi ge- | dostluğu başvekilin miras bıraktığı vazife- yi tamamlıyacağını bildirmiştir. Prens, teşkilâtı esasiye kanunu mucibince 25 temmuz isyanı ile alâkadar suçları ve hadiseleri tet- kik edecek ve bu hususta verecek, divanı harbi vazifedar olarak göstermiştir. Mahkemenin kararlari temyiz edilemiyecek ve derhal tatbik edi- lecekti Şehitliği ziyaret merasimi heyecanlı oldu Şehitlerin hatırası anılmış, Çanakkale zaferi ziyaretçilere anlatılmıştır im ve Çanakkale şehitliğindeki Mehmetcik Abidesi Çanakkai: 27 (Hususi) — Bu öcne Çanakkale şehitliğinde Meh- Bactçik abidesinin ziyareti mera- simi pek heyecanlı olmuştur. Şe- bitliği ziyaret için Gülcemal vapu- rile gelen heyete, Geliboludan ve buradan bir çok zatlar iltihak ey- lemişlerdir. Ziyaretçilere, Gelibolu şibihce- ziresindeki harp menkıbeleri, bil- hassa büyük Gazinin boğazı zor- lanmaktan ve İstanbulu istilâdan ki kurtaran Anafartalardaki : büyük zaferi mufassalan anlatılmış, şe- hitlilteki Mehmetçik abidesine çe- Tenkler konulmuş; şehitlerin ruhu- na fatihalar itbaf edilmiş, vatan için burada canlarını feda etmiş olan kahramanların hatırası taziz | ve tebcil edilmiştir. Gülcemal ile gelen heyet bu zi- yaretten çok mütehassis olmuştur. | Vapur cumartesi sabahı (bugün) İ Istanbulda bulunacaktır. İtalyanın hudut tahşidatı Roma 27 (A.A.) — Brenner ve Carinthie hudut kuvvetleri .ye memur askeri kuvvetler 4 fırka yani asgari 32 bin kişidir. Fakat mevcut her halde daha çok fazla olsa gerektir. Bu harekât, Avusturyanin ve her hangi bir ecnebi müdahaleyi arzu etmiyen İtalyanın her ihti: male karşı hazır bulunmak iste- mesi inde izah edilmektedir. Vaziyetin ciddiyeti gizli tutul- mamaktadır ve İngiltere ile Fransa sefirleri hariciye nezareti ile te mas halindedir. (Devamı ikinci sahifedel Hitler Fon Papeni atlattı Alman -başvekil muavini Viyana sefirliğine tayin edildi Fon Papen Berlin 26 (Hususi) — Alman başvekili muavini Fon Papen, Dolfüsün katli hadisesinde methah- dar olanların Almanya hududuna Kadar serbestçe nakledilmelerine hükümetinden müsaade almakar- zın muve ettiği için azledi- len Viyanadal yerine tayin edilmiştir. Başvekil Hitler, muavini Fon Papene gönderdiği mektupta, kendisine olan fevkalâde emniyet ve itimatlarından bal salâhiyeti liğine tayin eti Istanbul Ünive Üniversitesi kadrosu Müderrisler, hariçteki işlerini bırakacaklar Maarif vekâletinin bugünlerde kati kadroyu tebliğ etmesi muhtemeldir 7 Geçen sene darülfünn lâğve- 'dilip üniversite teşkil edildi zaman yeni müessesenin te imen teşekkül ve tekmmükü için bir senelik müddet tayin edil mişti. Bu müddet sonunda üm yersite kadrosuna girecek profe- sörlerin hariçteki vazifelerine mi- hayet vermeleri lâzım geldiği gi- bi bu sene zarfında almacak me #iceye göre üniversitenin vaziye- tine kati şekil verilmesi mukar serdi. » Üniversite geçen sene 1 ağu göre verilen mühlet bu ay sonun da bitecektir. Şu vaziyete göre fakültelerin başında bulunan de- kanların, kadroya dahil ordinar. yaşların hariçteki meşguliyetleri- ne nihayet vermeleri lâzımdır. Şimdiye kadar dekanlardan he men hepsinin hariçte meşguliyet- leri kalmamıştır. ' Maamafih dekanlardan başka kadroya dahil olan profesörler- den bu tarihe kadar hariçteki alâ» kalarıni kesmemekte israr ede- cek olanlar varsa bunların üniver sitedeki vazifelerine nihayet ve- rilecektir, * Bundan ” başka üniversiteni bugünkü kadrosu, muvakkat bir mahiyette olduğundan bu ay s0- nunda hazırlanmış yeni bir kadro tebliğ edilmesi bekleniyor. ' Bu yeni kadro ile bir sene içinde tedrisat hususunda muvaffaki- yet gösterenlerin vaziyetleri ka- Gleşecek, çalışmaları tarzından müsbet neticeler alınmiyanlar da yeni kadroya dahil olmıyacaktır. Üniversite bu seneden itiba ren artık tecrübe devresinden çi karak kati bir şekle gireceği için bir sene içinde alman neticelere mevcut noksanların tama- mile izalesine, üniversitede ders- lerin takviyesine ve lâboratuvar- lar ile kliniklerin bir kat dal #ekemmülüne çalışılacaktır. © © # Üniversitelerdeki noksanlarin neden ibaret olduğu | yeni rektör Cemil bey tarafından tet- kik ve tesbit edilmektedir. Ders programlarında tadilât yapılıp yapılmıyacağı henüz ma lüm değildir. Bundan başka bu seneden iti- baren talebeye ait işler de daha | esaslı surette tanzim edilecek, İstanbulda ailesi bulunmıyan, kimsesiz, fakir talebenin vazi- yetlerine daha ciddi bir alâka gösterilecek, talebenin derslerile tamamile meşgul. olmaları içini uğradıkları maddi müşküllerin kaldırılmasına çahşılacaktır. Geçen sene üniverite | tesis edildiği zaman talebenin yabanci dillerdeki vukuflarını arttırmak için açılan lisan dersleri saatlerik le Fakültelerdeki ders ve Tâbora- tuvar saatleri bazan taarüz et mekte ve bir kısım talebe lisani derslerine devam etmemekte idi- ler. Bu sene talebenin Tisan ders lerinden tamamile istifade etme” leri için daha muvafık bir pro. gram hazırlanacaktır. Bana ekiz katl /— No yüksek ruhlu adamlı. bir apartman yaptırdı. i 4

Bu sayıdan diğer sayfalar: