27 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

27 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PE sanayii, umumi re- Gezinti kuponu: 43 fahı temin eder “YAKIT,ın tertip ettiği büyük gezintiye iştirak etmek için Vekilimiz Celâl Beyle gaze- bunu kesip saklayınız. ze beyanatı 4 üncü sayıfada e rma iii ele iğ 7 Yu » Sayı: : 5945 » İşleri Telefonu: 24379 CU “MA, 27 TEMMUZ Lim Şi) 1934. Se LOVER VIYANA / € . ş Ya: Öldürülen Avusturya Başvekili Dolfus; altta: Asilerin elinden hayatını güç kurtaran Nazır Feyş'Dolfusün öldürülüş tarzı; son bâdiseyle Avrupada ehemmiyetli karışıklıklara sebebiyet ve- recek olan Avusturyanın bir hatitası; Avusturya Parlamentosu «we Federal ordusunun bir mitralyözlü askeri... l vi Villas; EN | Avusturya hüküme- İlme Aman Iki Italyan Kolordusu Avusturya e 1 teşvik ediyor | Huğüdüna Doğru Berayor rinden yardım istedi İri hassskili Dölfasun | ————— Dün saat 13 ten biraz evvel kis- »i birdenbire Avrupa si- — | mem zabıla kuvvetleri üniforması- , çinde bir bomba gibi c Dı taşıyan 300 kadar milli sosya- © Fakat Viyanada patlıyan j | list tethişçi yedinci belediye dai- nn tesiri yalnız bir vü- EŞ eee ma amm MİR | resindeki lise binasında toplana- ia kalkmasına, yahut) gazlara atılacaklar mı? Yeniden! tırılmış olması ile mesele hal ve) târizim edilmiş sayılamaz. Müret- rak silâh ve mühimmat almışlar in yıkılmasına münhasır| bir umumi harp meydana 'çıka-! ır. Bu katil hâdisesi a-| cak mı?,, ha ne gibi hâdiseler zuhur edebi-! Yonu işgal edilirken diğer taraf- Sey harbin başlangıcı 0) © Şimdiki halde vaziyete dair ge- Avusturyadaki leceğini şimdiden tahmin müşkül. tan bunlardan 142 si üzerlerinde sna cinayetini emdi.) len haberler böyle umumi bir harp : se dür askeri üniforma olduğu halde baş Onun i için dün hemen! tehlikesini göslermemekle bera haile bir Alman Avusturya hâdiseleri hakkında| vekâlet binasma gelerek mevcut di | tep isyan hareketi umumidir, Da.| ve bir taraftan Ravag telsiz istas- | | a Aik : e *izmda şu sualler dola- ber hâdisenin ciddiyetini inkâr et- .. zı İ dün gelen haberler şunlardır: muhafaza kuvvetlerini takviye et- bidir! | m İl md mek te kabil değildir.. Öyle anla- terti Iıdır: İ Asiler Başvekâlet binasını mek bahanesiyle içeriye girmiş- ba Dolfusun ölümü Av-| şılryor ki Avusturya bugünkü sis- A KN Yİ nasıl bastılar? | lerdir. Bunlar derhal muhafızları mi etesinde bi yi | mili karıştıracak mı | tem dairesinde artık idare edile-| rü amk ZAN DAM Viyana, 26 (A.A.) — Avustur- ——— r birbirlerinin bo-| miyecektir. bay an hareketinin bas- | İ ya ajansı bildiriyor: (Devam: 9 uncu sayılanın 3 üncü sütununda) | yı yaaj yı Bu adlı tefrikamızmn bugünkü ies Avusturyunın — vaziyetinden o bahsediyor, Dollfas'an katli münasebetile meydana çı kan yeni Avusturya vaziyetini anlamak için bugünkü tefrikamazr diklentie okümak Müsabakamız Bu yl İ9 Ağustosta yapılıyor. Kuza- | hanları hediyeler verilecek. Herkese açık, | İstirak edeceklerin “Yaz müdürlüğünü | | zen udlarını yazdırmaları kâfidir. Susayan Gönül... Roman, karilerinin zn zamamdırfl! İ hasret kaldıkları, istedikleri bir eseri ya | rından itibaren vermiye Baslıyoruz. Bul eser, Selâmi İzzet'in yazdığı en güzel, enli! meraklı, bir aşkı ve mera Tomanıdır, Deniz Gezintisi “YAKTI, ın gezintisi mevsimin en gü. | | sel gezintisi olacaktır. Kupon toplayınız. VAKIT objektifi karşısmda dün: Tukan kele Kupon toplamamız olanlar idaremize vb || m iin i Mid, * Bey m. Rectp Bey Sovyet Rusyaya giden ögöürünlüniz. | racast tderleme büyük bir kolaylık sö | Yakarıda: 8 Vekili Celâ! Bey Yerli Mallar Sergisini geziyor. Altta: Bu yâ şehiri- eml rak “den iki yüzücünüz. Osvilün ve; Eağl& Har | rürler, mizde toplanacak olan beynelmilel parlâmentolar konferansı için 44 Dolnabahse sara- İİyanün yapılan toplantı T me dektifi karşısında üni

Bu sayıdan diğer sayfalar: