27 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9

27 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Pyunduruk altında yaşanamaz İusturyadaki haile bir Alman tertibidir! alüsün £ katlinden evvel “Tan,, €si neler yazıyordu, okuyunuz. 9 katlinden iki gün evvel | *tesi bir başmakale yazarak Da cinayeti ihzar eden “mil ile bunların tevlit ede temel neticeleri tahlil et İzah Yoruz ; İltyada Nazi süikestleri de- edir. Bu suikastler tedhiş- | tını bastırmak için hükü- 4, YENİ tedbirlere rağmen Maki » Tirolda bulunan , Tik fabrikası bombalarla > Hal'da bir kilise infilâk yü- FA uğramıştır... Zabıta silâhlar ve patlayıcı kı e etmiştir. Bunlar ara- Dü Almanya mamulâtından baları zikre değer. Avus- İn, Senülü kabil olmıyan bir | İş st olup Viyana hüküme- İsli, <İrI umumiyesinin nefre - *lan bu hallere karşı azami eket vüzifesiyle mükellef- için bu makaleyi ya istiklâlinin idamesi lüzumunu söy- lemek suretiyle Almanyaya resmi bir ihtar yapmaktadırlar. Almanya tara - fmdan dostluğu idame edilmesi mec - | buri olan İtalya, Avusturyaya karşı yapılmakta olan mücadelenin kesilme- si hususunda defatla Almanya nezdin- de teşebbüsatta bulunmuştur. Alman- lar, siyaseten böyle ayrı vaziyette kal- malarının sebeplerinden biri de bu si- yaset olduğunu pekâlâ bilmektedirler; fakat kendilerine hiç bir kati netice veremiyecek olan bu maceradan vaz « geçmeleri için yapılan bütün teşebbüs- ler hiç bir netice vermemiştir. Venedik mülâkatından sonra, Al - manyanın, Mussolini tarafmdan Hit - lere yapılmış olması melhuz bulunan âlelâne ve itilâfp tavsiyeleri kabul etmesine intizar olunuyordu. | Halbuki Hitlerin, Avusturya hâdisele- verane | ler ve orada bulunan Avrupa ufku fena halde iş ol gr (Baş tarafı 1 inci sayıfada) | silâhlarından tecrit ederek bina- nın koridor ve katlarını işgal etmiş nazırlarla başvekâlet memurlarını odalarına hapsetmişlerdir. kümet azası o esnada orada bulu- nan Başvekil M. Dollfus ile hükü- met komiseri M. Fey ve milli mü- dafaa nazırı M. Karvinsky idi. Dolfüs nasıl öldürüldü? Viyana, 26 (A. A.) ile yaptığı beyanatta, yeni matdienst komiseri miralay Adam, Mösyö Dolfusun O ölümü hakkında tafsilât vermiştir. Tahminen on kişilik bir grur Mösyö Dolfusun çalıştığı (o oday: girmiştir. Reisleri (o başvekile volverle iki el ateş etmiştir. Baş vekil bir kurşunla göğsünden vu rulmuştur, Hizmetçisi dısarı atıl. mıştır. M. Dolfus yalnız bıra" mış, yanma M. Fey getirilmişti M. Fey, kendisinin vasiyetlerin dinlemiştir. Asiler, her türlü dir Hapsolunan hü- rine karşı katiyen alikasızlık giwtere- miyecek olan İtalyanın nazarı dikkate almadığı gö: nun için Avusturyada Na; tavsiyelerini İ rinin devam etmesinin İtalyada Al - | * Muntazam siyasi bir ha- Oy iktidar mevkiine geç as) i min mevcut olmadığını | iten ma Avusturya milletinin sip ştarmak için yaptıkları bu y Tenik nefrete şayan - olfus hükümeti sağ- mia arma büloümak rya istiklâlinin idame- “lan siyasi hareket, Avus- İ ; nya; hihakını istih - eler tamamiyle üstele - İf, #iyada vaki olan tecrübe, öy merbutiyetleri ne de yahları, birleşmiş , Yüziyeti alt üst eden ve le Katolikliğe sadık kal - Aman milletinin Hristiyanlık e çalışan Hitlercilikten w- | kâfi gelmiştir. Bundan | Yada vukua gelen son Ve idamlar, katiller ve “in- a İN, —. hükümetinin bu hare- aj, olmadığı hakkındaki id- * tenkit ve tetkika mu- iy, ektedir. Avusturyada an, iü, cad getiren, teşki- n — eden, Almanyada ali meydana (getirmiş i, > İlham €den ve bu suret. mevkii Ğ 2 odur. Münih dev- 5 vusturya hüküme- Maya etli hutukları söyli- V ları dahili harbe tah. Yanada Avusturya is - tahği, Haki bulunan Hitlerin va i e Avusturya den lekelene Nazile ie, Ka - aziler Merkil ediz, sile r ve di ve teslih ç Malay Yen bir usul daire - | b dar hükümetine. ka *n edilen bu şi. | Ayas na kaz z azan - Yanın Avusturyayı e ağı hakkında | de bulunduğu bu vaziyette bu hatanın kuvvetlendir « | 3 artık kimse. manyaya karşıacılıkları mucip olmuş bulunması tabiidir. Cürnale Ditalya- nm neşrettiği nefretli makale Alman- yaya karşı bir ihtar mahiyetini haiz - dir. Bu makalede Almanya ajanları - nın Avusturyada yapmakta oldukları tedbiş sunikastlerinin Almanya - İtal- ya münasebetlerini daha ziyade zor - laştıracağı yazılmakta idi. Hakikat o- | lan şudur ki, Almanya » İtalya müna- sebetleri son günlerde bazı acıklı hal- İere maruz kalmıştır ve İtalyan mat- buatının Hitler hareket tarzını haklı o- larak tenkit etmeleri iki taraf matbu- atmda, Roma ve Berlin arasında ol » dukça tatsız münakaşalara sebebiyet vermiştir. Hitler Avusturyadaki tah - rikâtına nihayet vermediği (takdirde bu vaziyet daha ziyade vahamet pey- da edebilir. Berlinde iş başına geldiği günden beri Nazi siyasetinin yaptığı hatala - r büyüğü, kı memli | e rin e eketlerden | anna mensup bulunduğunu ve fa- İ kat hali hazırda Nasyonal - Sosyalist birinde dahili harbi mucip olmağa ma- tuf bulunan Avusturya | tahrikâtıdır. Bu bata, Almanyanın kendi arzusiyle | düşmüş bulunduğu yalnızlığı gidere - cek olan beynelmilel iş biriliği siyase- tinin temellerini kazımıştır. Hitlerin Avusturyalı Naziler ile tesanüt haline i M. Dolfus, yalnızlık tamiri ümidini muhakkak addoluna - maz.” “Boyunduruk altında yaşanamazi,, Viyana, (Hususi) — Başvekil M. Dolfus'un katli hâdisesine takaddüm eden Avusturya hâdiseleri fevkalâde dikkate değer. Malüm olduğu üzere fevkalde şiddetli ahkâmı mahtevi bu- lunan son kanunun tatbik mevkiine konulduğu günden beri birinci defa ol. mak üzere Temmuzun yirmi dördün- cü günü Viyanada iki kişi idama mah- küm edilmiştir, Bunlar birinci beledi- ye dairesi hadudu içinde Tuna kena - rındaki şimendifer yolunu bombalarla berhava etmeğe kalkışan 22 yaşında Josef Görl ve 23 yaşımda Rudolf Anz- beck'tir. Hâditeden sonra suikastçılar ile polis arasında vaki olan müsade - me (bunun tafsilâtı “Vakıt” ın dünkü sayısındadır.) esnasında bir polis ya- ralanmış ve suikastçılar diğer polisler ile halk tarafından yakalanmışlardır. Gerl cürmünü tamamen itiraf et - miş ve bu suikasti, kendisine yeni bir hayat imkânı vermiyen bugünkü hü - kümete zorluklar çıkarmak için yaptı ğım söylemiştir. Gerl cevahirci kalfa- w olup işsizdir. Reisin, bu takdirde her işsiz amelenin suikastçı olması lâzım geldiğini ihtar etmesi üzerine maznun: — Evet demiştir, belki ileride gün- de 7 kişi intihar edeceğine 7 kişi sui- kastçı olacaktır. Ben artık bu hayata tahammül edemiyordum; zira, insanı | ve tıbbi yardımı reddetmişler w içinde öl müştür. M. Fey, radyo neşredile" nutkunda ezcümle demiştir ki: — M. Dolfus, polis ları giyinmiş Nazilerin toplandık larını öğrendiği zaman kabineye riyaset ediyordu. Başvekil celsey' tatil etti, fakat asiler başvekâlete girerek kendisini, beni ve M. Garwinsky'yi yakaladılar. Hudu da kadar sevkedilecekleri ve te ziye edilmiyecekleri ile üniforma zi bıraktılar.,, Viyana, 26 (A.Aâ.) — M. Dol- fusun ibtiyar hizmetçi Lebart, 12 asinin M. Dolfusün bürosuna hücum ve kendisine üç metre yak» laşmca tabancaları ile ateş ettik - eee m bir şeydir.” Geri evvelce Sosyal Demokrat lere meylettiğini söylemiştir. Her iki suikastçı idama mahküm e- dilmiş ve fakat Cümhurrei Gerl'in cezasını tasdik ve Anzbeek'in cezasını da müebbet küreğe tahvil etmiştir. Gerl, idam hükmünün verilmesinden elli beş dakika sonra asılmak süretiyle idam edilmiştir. Zabıta komünistler ile Sosyal - De- mokratlar arasında kuvvetli rabıtalar mevcut olduğunu gördüğünden bir çok komünist ve sosyal » demokrat ileri gelenlerini yakalamıştır. Yakala- denmektedir. Gazeteler son hâdiseler hakkında umumi emniyet müsteşarı Karviski- nin beyanatını neşretmektedirler. Bu beyannameye göre infilâk edici mad - deler ile silâhlarım teslimi için verilmiş olan mühletin neticesinde hükümete yapılan teslimler 106 kilo dinamit, 235 paket muhtelif infilâk maddeleri, 1150 kapsol ve sairedir. Fakat verilmiş olan müddetin bit- mesinden sonra zabıtanm yalnız bir | köyde 80 kilo dinamit müsadere etti- ği dikkat nazarma lıır ise elde edilen neticenin çok zayıf olduğu ve memle. kette daha büvük miktarda dinamit bulunduğu anlaşılır. Bu zatın sözlerine göre büyük dev- letler İtalyanın riyaseti altında ve A- vusturya hükümetinin: verdiği delille- re dayanarak Almanya hükümeti nez- dinde şiddetli bir teşebbüste b-luna - caklardır. Bu iddiaya inanmak lâzım gelir ise M. Dolfu'un kaetlinden son- ra bu teşebbüsün aha şiddetli olma- sına İntizar icap eder. Burada alman haberlere göre İş- viçre hükümeti, İsviçre toprakları va- sıtasiyle Almanyaden Avusturyaya İn- Gök edici maddeler kaçrkelıtt yapıl masin: Berlin ükümeti nezdinde pro- | ani lu Rİk Hek| İ de içtima ettikleri Ballplatz sara i retinde hakkında | verdiğimiz teminat üzerine ikimi | ISeribir muhakemeden sonra İ dilmiştir. Muavin polis teşkilâtı nanların yüzlerce kişi oldukları söy - | pa RAN DE SP » lerini söylemiştir. Başvekil boynundan ve omzun- dan yaralanarak sırt üstü yere düş-| müş ve yalnız hafifçe: — İmdat!. Diye bağırmıştır. O Lebartı tutan iki asi kendisini bı- rakmışlar ve dışarı çıkarmışlar, katiller içerde kalmışlardır. Viyana Belediye Reisi hadiseyi anlatıyor Viyana, 26 (A. A.) — Viya belediye reisi Mösyö Achomits matbuata beyanatta © bulunarak demiştir ki: “— Çarşamba günü öğled sonra polis ve Avusturya asker kıyafetine girmiş olan tahmine yüz kişilik iki grup başvekâlet il | radyo merkezine hücum etmişler | dir. M. Dolfus ile M. Fey ve M Garwinsky'nin konferans halin - zaman yma kuvvetli bir grup, müşkülât maruz kalmadan girmiş, asiler hükümetin bu üç azasmı hapset mişlerdir. Diğer bir grup radyc merkezine zorla girerek M. Dol fus'un istifasmı ve yerine M. Rin telen'in geldiğini bildiren yalar haberi işaa etmiştir. Hükümetir diğer azası derhal harbiye neza- toplanmışlar ve mahpur bulunan nazirlarla görüşmek üze- re bir vasıta bulmak ve Avustur- yada asayişin temini için tedbir- ler almak hususlarını görüşmüş | lerdir. İ | Katolik ve diğer vatanperver lere hazır bulunmaları için malö mat verilmiştir. isyan suçlusu hemen asılacak Viyana, 26 (A. A.) — Poli müdiri, alâkadar memurlarla mu | tabık kalarak, herhangi isyan su! çu için idam kararı verilmek üzre| gayet muhtasar ve seri bir mu hakeme usulü tatbikinı emretmiş" tir, Sokaklarda toplanmak yasak - tır. Kahveler, lokantalar ve evlei saat 20 de kapanmış olacaktır Bu emirname bügünden itibarer tatbik edilecektir. Bütün memlekette örfi idare Viyana, 26 (A.A.) — Hükümet! vaziyete tamamen hakim bulun» maktadır. Hükümet merkezinde ve| bütün Avusturyada sükün tesis e- tarafmdan takviye edilen federal polis ve askeri kıtaları başvekâlet dairesini, telsiz telgraf istasyonu -! nu aşilerin elinden almışlardır. | Asiler hapishaneye sevkolun »|. muşlardır. Bütün memlekette örfi idare ilân olunmuştur. (Her nevi cürümler divanı harplere sevkedi- lecektir, Maarif nazırı M. Schüschnsgg, başvekâlet vazifesini ifa etmekte- dir. 40 Hitlerci asıldı Venedik, 26 (A. A.) — Röyte muhabirinden: Prens Starhemberg, Viyana # | ni silerine karşı harekâtı Venedikte> idare etmiştir. Kırk Hitlercinin * dam edildiği söyleniyor. Romada bulunan Başvekil muavini tayyareyle dönüyer Venedik, 26 (A.A.) Prens Star- henberg, bu sabah tayyare ile Vi») yanaya hareket etmiştir. | iki Malyan kolordusu Avus . turya hududuna ilerliyor Londra, 26 (A.A.) — Daily Te- i dan öğrendiğine| ei, ar a 27 TEMMUZ 1934 — VAKIT göre, seferber halinde tam teçhi » zatlı iki İtalyan kolordusu Avus - turya hududuna doğru ilerlemek - tedir. Diğer bir kolordu da hazır bulunmak için emir almıştır. Tren tin civarında da askeri hazırlıklar haber verilmektedir. Hitler, Nazi erkânı harbi- yesile görüşecek Munich, 26 (A.A.) — M. Hit- ler, Avusturya nazi lejyönünün er- kânı harbiyesinin bulunduğu Mu- nich'e gelmiştir. Avusturyanın İtalya sefiri tevkit edildi Viyana, 26 (A.A) — Avustur- vanın İtalya sefiri M. Rintelin, bir kabine içlimaı neticesinde tevkif edilmiş ve milli müdafaa nezareti- ne askeri bir müfrezenin nezareti altıda sevkolunmuştur. M. Rinte - lin, bu sabah intihara teşebbüs et- miş ve kendisini göğsünden yara- lamıştır. Almanya Viyanadaki sefi- rini geri çağırdı Berlin, 26 (A.A.) — Kendileri- ne dokunulmadan hududa kadar bir müfreze himayesinde götürü - lerek Almanyaya iltica o etmeleri için Avusturya hükümetiyle asiler arasında yapılan anlaşmaya Al - man hükmetine müracaât etmeden ve sormadan muvafakatini bildir - diği için Viyanadaki Alman sefiri geri çağrılmıştır. Alman istihbarat bürosu, hükü- hudutlarını tevkiflerini metin, asiler Alman geçtikleri takdirde emrettiğini bildirmektedir. Alman ajansı, Bayreuth'te Wag ner için yapılan bayramlara işti- rak eden M. Hitlerin Berline döm- düğünü ilâve ediyor. M. Von Neyrath, Avusturya hü kümetine M. Dollfusun ölümün - den dolayı Almanyanın taziyetle « rini dildirmiştir. Alman hükümeti Avusturya hududunu kapattı Berlin, 26 (A.A.) — Resmen tebliğ edildiğine göre, Almanya hükümeti, Almanyaya iltica miş olan Avusturyalı Almanların karışıklıklar esnasında Avustur- yaya avdetlerini men için Avastur ya hududunu kapattırmıştır. M. Schsehnigg, mutaarrızlarm sayısını 44 olarak tahmin ettiğini ve asilerin başvekâlette muhasara altma alınıp ta teslim (olmaları kendilerine bildirildiği zaman, Vi yanadaki Alman sefirinin tavas - sutunu istediklerini ve bu tavas - sutun yapıldığını ilâve etmiştir. Avusturya Avrupa devlet- lerinden yardım istiyor Nevyork, 26 (A.A.) — Bura gazeteleri, Romadan ve resmi men balardan gelen haberleri mevzuu bahsederek şunları yazıyorlar: “Avusturya hükümeti, Avrupa devletlerinden,, Avusturyanm ta- man altına almala- et mamiyetini 20 rını istemişti... Roma, 26 (A.A.) — Osserva- tore Romanodan başka dün ak- İ şam çıkan İtalyan gazeteleri Viya- a hâdiselerinden bahsetmiyorlar- dı. Yarı resmi mahafil, Viyana ha- berlerinden şiddetle müteessir ol- muşlardır. Tethiş harekâtına kar- $ı nefret, matbuatta, son günlerde artmıştır. Perşembe günü yapılacak olan Rıccione mülâkatı, gayet ehemmi- yetli bir mülâkat telâkki ediliyor» ! du. Bu mülâkat M. Musoliniye, ha toys çeviriniz) em ie idin

Bu sayıdan diğer sayfalar: