27 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

27 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 KURUŞ T""oıı 2an7z olfusun oldur V _l:*vııııur,. başvekili M. Dolfüsün, İtalyan Musolini ile mülâkatından "—ıı bu mülâkatın yapılmamasını temin için wdm haberler teyit eder M. Musolininin kendisine çok benziyen "*vlıeı.m neşrediyoruz.. h Borcular areket ettileı' lkı P Bey gcnçlenmııle 'ekeuen evvel *Sbıhalde bulundu İ namına Savyet sporcu- ı"'llı edecek olan Türk .'h dün akşam Cevdet Ke- iştneri I"dı Foj , F—k. 'Sl::'“dlr tarafından uiurlın l 'Ccp Bey güvertede Slarla hasbihalde bulunmuş- &_—w Gaz _deposunda IŞti al İ ı. —— 'h ıbın Dımılrı Zeynep T hî—'ıtıınesınde öldü | da "dhll'dı Arastekapı — soka- | ..""ı halın kiraladığı gaz de-| qş"ld imitri, Marko, Kanber| Üç kini gaz tenekeleri le- (Arkası 6 ıncı sayıfada) ı ııı * Sporcularımız vapurda umumi kâtibi Recep M roisliği altında olarak| Yi vapurile Odesaya - git-| Reisi Cemal Bey ile hııl 27 Temmuz 1934 CUMA KURUŞ Sene 3 Sayı: ülmesine sebep neydı" — Avusturyanın Roma sefiride | Avrupa ortadan kaldırıldı Avrupa ortasında bir dolap dönüyor Hitler Fon Papeni Avusturyaya elçı olarak gonderecek Burı!arm haneısıne ınana!ım ? İtalya hududa asker İtalaya hududa asker gönderdiğini |(göndermediğini söylüyor — | söylüyor ı Milli Sosyalist müfettişi azledildi bap | bir gün evvel mahiyettedir. Bu İtalyan T LA giden sporcularımız | — Naziler, Avusturyayı Almanlık vahdeti sokmak isterlerken, Dolfus, Avusturyanın istiklâ - lini muhafaza edeceğini ileri sürerek, her gün biraz daha İtalyaya yaklaştırıyordu; nun tesiri altına sokuyordu. Hatta, gün sonra, Musolini ile yeni bir mülâkatı Başvekili | | nn Avusturya hüâdiselerini derir| bir alâka ile fakat sükünetle tâ -| memleketi o- bir vardı. uikastten mülâkat mevkii Riccioneye gitmişti bile.. Dolfusu,| orada beklemekteydi. Bu mesele hakkında, Anadolu ajansı şunu bildirmektedir: Roma, 27 (A. A.) — Mütevetf- fa M. Dolfusla mülâkat için gitti- ği Riecionede bulunan M. Musso- lini Viyana ile daimi temas halir dedir. Yarr resmi mahafilde, İtalya- | kip ettiği sövlenmektedir. (Arkası 6 ıncı - sayıfada) Dehşetli sıcaklar- dan sonra Hararet 38 den 15 e düştü Istanbul dün akşama kadar gene sıcaktan “yandı, kavruldu. Hararet derecesi 38 e kadar çık- mıştı. Halkın deniz kenarlarına, plâjlara akın ettiği görülüyordu.! ————————— Bazı yerlerde ise sıcağa dayana » mıyanlar vardı. Bu ara- da belediye zat işleri kaleminde ve seyrüsefer merkezinde iki me-i mur öğleden sonra çalışırlarken bayılmışlardır. Rüzgâr akşama ka dar istikamet değiştirerek esmiş - Akşam saat beş buçuğa doğru |hava Kararmış, .bk gürlemiş, yağ- mur — serpiştirmiş- ti. Yağmur gece yarısına kadar fa- sılabh bir — surette yağdı. Saat onda İ da 30 — 40 saniye süren oldukça şid- detli bir zelzele oldu. tir. ÇArkası 6 ıncı sayıfada) olan | içine Karısını çocuklarını Musoli- ' Kurultay Hazırlığı Polmabahçe sarayındaki hu- suşi dairede Kurultay hazırlıkla- rile meşgul olan Türk Dili Tetkik Cemiyeti merkez bürosu dün ikin: ci resmi! toplanhasını yapmıştır. Öğleden evvel ve öğleden son- ra iki defa taplanılmıştır. Umumi kâtip İbrahim Necmi Beyin riyasetinde umumi merkez heyeti âzasından Çanakkale meb' usu Ahmet Cevat, Ordu meb'usu Ali Saip, Doktor Saim Ali Beyler bir araya gelerek mevcut tezleri tetkike devam etmişlerdir. Tezlerin yekünu S0 — 60 ara - sındadır. tez alınmamaktadır. Kurultay 18 Ağustosta açıla- caktır. Bu sefer, Yıldız sarayında açılacağı söylenmektedir. Kurultayda aza olarak buluna- bileceklerin şeraiti ilân edilmiş ve müddeti bitmiş olduğundan geri | bulunabileceklerdir. Bunlarım ya- zılma zamanı, kadardır. Temmuz sonuna, Kabulü için ilân edîlın; müddet bitmiş olduğundan artık | kalanlar, ancak dinleyic! sıfatiyle | postası 'Tam dokuz saat teahhürle gelecek e Sabahleyin sekizde İstanbula gelmesi mutat olan Avrupa eks- presi dokuz saat rotarla gelecek- tir. Ekspresin beşe doğru Sirkeci beklen- Avus- » istasyonuna — muvasaleti mektedir. Bu gecikmenin, turyadaki son hâdiseler yüzünden ileri geldiği söylenmektedir. Av - rupa konvansiyoneli de ekspres- ten bir kıç saat sonra gelecektir, “Nazmiyeyi ben öldürmedim,, diyor Kasımpaşada Bedrettin mahal - | lesinde oturan metresi — Nazmi - yeyi öldürdük - ten sonra oturduk- |ları odanm ze- | minine gömen ka- til Osman — İncbö- ludan — getirilmiş, tevkifhaneye gön - derilmiştir. — Katil hakkında — tahki - |kat devam etmek - tedir. Osmanın ü- zerinde çıkan bı - çak, — Nazmiyenin elbiseleri adli - yeye teslim — edil- miştir. Katil Osman sorguya çekildiği zaman demiştir ki: — Ben Vakfı Kebir. kazasmın | Yalı köyünde Hacı oğullarında - nım. Mevlüde isminde bir kadınla evli iken Nazmiyeyi ikinci kadın olarak yanıma nikâhsız aldım, Bu sırada askere alınarak — İstanbula geldim. Nazmiyeyi de — İstanbula getirdim. Kendisine Kasımpaşada ev tuttum. Nazmiye Çeşmemeyda- nında inhisarlar tütün deposunda çalışıyordu. (Arkası 6 mer sayıfada) Katil Osman ve Nazmiye Lâz Aliyi baltayla öldüren ana oğul mahkum edildiler Hafize kadınla oğlu yedişer sene ağır hapıs yatacaklar Bartın, 26 (Hususi) — Dört ay evvel Sütlüce köyünde Hanife is- minde bir kadın oğlu Osmanla bir olarak Lâz Aliyi balta ile evlerin-| de öldürmüşler, sonra cesedini u- zaklara götürüp çalılar arasına atmışlardı. Bu feci cinayetin muhakemesi Bartın Ağır Ceza mahkemesinde| neticelendi. Hanife ile oğlu Osma| nın önbeşer sene ağır hapse, cese- di saklamakta yardım eden İll_rl ilin üç ay hapse konulmasına ka- rar verildi. Ancak, maktül Lâz Alinin ge- celeyin habersizceHanifenin evine girerek kolundan zorla tutup çek- mek istemesi yüzünden ana ile oğulun cezaları yedişer buçuk se- neye indi. Osman henüz 18 yaşını doldurmadığı için cezası tekrari indirilerek 3 sene ağır hapse ko- nulmasına karar verildi, İşmailin de yaşı küçük olduğundan cezası bir buçuk aya indirilmiştir. Aydın tapu memuru Bir balta ile öldürüldü Aydın, 26 (Hususi) — Aydın Tapu memuru Süleyman Bey bir iş için Ortaklar köyüne gitmiştir. Süleyman Bey köyde — borçlular- dan birinin taaarruzuna uğramış balta ile başı parçalanarak öldü- rülmüştür. Katil yakalanmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: