27 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

27 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TTTT &. _İsveç de Silahlanmak İüzu- mu hissediliyor Times gazetesi gu haberi veriyor: “İsveç Umumi Erkânı Harbiye Re - isi Jeneral Nygren Milli Müdafaa bü- tçesinin arttırılmasını istemiştir.. Er » | kânı Harbiye Rcisi, Ordu Meclisine gönderdiği bir mektupta, kara müda- faasının inkişafı için tavsiyelerde bu - lunmuş ve bu husüs için lâzımgelen masrafın önümüzdeki iki üç senenin bütçelerine taksim edilmesini müva - fık gördüğünü bildirmiştir. Jeneral Nygren, seykuceyş - bakı -« mından, ehemmiyeti dolayışıle Got - land hadalisinin müdafaasını kuvvet - lendirmeyi tavsiye eylemiştir. Bu me- yanda hava hücümlarına karşı müdafaa silâhları, agır toplar ve muharcbe zâ- manlarında sahil müdafaast için uzun menzilli sahil bataryaları istemekte - dir Ayni zamanda hava müdafaa ko - mitasının tavsiyeleri üzerine bava ku- vvetlerinin derhal arttırılmasını, ihti- yat kuvsall-İnin tezyidini ve iktisadi bir tedbi- olarak silâh altına alınmayan 1931 efradımın askeri talim ve terbiye Förmesini istemiştir.,, — İngilizler mallarımızı tah- ditlemi idhal edecek Londra, 26 (A.A) — Avam Kamarasında, Türkiye —gümrük antrepolarında İngiliz mallarının birikmekte olduğu meselesini ileri| sürerek bunların çıkarılması için| Türk hükümeti nezdinde teşebbü-| satta bulunulmasının muvafık o - lup olmadığı ve aksi - takdirde 'Türk mallarının İngiltereye itha - Kini tahdit için mukabele bilmisil tedbirleri alınmasına dair bir meb us tarafından sorulan suale ceva- ben ticaret ofisi reisi M. Colville meseleyi bildiğini ve yakında baş- /hyacak olan Türk — İngiliz - tica- » xet müzakerelerinde bunun görü- şüleceğini söylemiştir. ği Sıcakların tesiri Sanfransisko, 26 (A.A) — A- merikada sıcaklara kurban olan - ların miktarı 1012 ye baliğ olmuş- tur. Mısır rekoltesi, 1901 senesin- denberi en zayıf olan rekoltedir. Yalnız başına Missori mıntakasın- da 89 milyon buçel rekolte noksa- nı vardır., Atlas Okyanusunda sağ naklar olduğu haber verilmekte- dir. ddakşıldir Türkiye - Yugoslavya ticaret mukavelesi Ankara, 26 (A.A.) — Türk ofis tebliğ ediyor: Türkiye ile Yugoslavya arasın- da aktedilen tediye muvazenesi ve umumi klering esaslr ticaret mu - kavelesi Heyeti Vekilece tasdik e- dilmiş olduğundan mukavele mev kii tatbika girmiştir. Alâkadar tüccar mukavele tafsilâtını Türk | “ efis şubeleri ve ticaret odaların - dan öğrenebilirler. | Müthiş bir su baskını | Texas, 27 (A.A) — Şimdiye| kadar misli görülmemiş derecedeî şiddetli ve bir met dalgası ile mü-| terafik bir fırtına on kilometre ka! dar içeri girerek Meksika körfezi sahillerinde 150 kilometre tulün-| de bir sahada mühim tahribat yapmıştır. On iki kişi kaybolmuş- tur. Hasar bir kaç milyon dolar tahmin edilmektedir. Üi Belgrat sefirimiz Ankara, 26 (Hususi) — Bel « grat elçimiz Haydar Bey yarın İs: tanbula 'hareket edecek, oradan Belgrada gidecektir. | Lehistan Hariciye Nazırı M. Beck | sesine yarzdığı Bir mukaddeme makalesinde, | yor. Kabahat Samur kürk olmuş, kimse üzerine almamış PAan eti PL Nn yrbeA A Kay y OF A D UKYT eeeU Y a O VÜ0 bamara HN d VYUN vamanaı gHÜ Pa GÜ z U tü gae FOY P aKN ggi VPi FU Va y ŞA Dü ggT Vpi BO Va ç aivU KAT ga yT aa Hitler, Dolfüsün ölümünü öğrenince teessüründen konseri durdurmuş!! istihbarat bürosu resmen tebliğ | ğunu yazmaktadır. Bütün dünya, Almanyayı, Dol' fusun katili olmakla itham edi- yor. Hatta, Almanyanın Avus- turya sefiri, Başvekâlet — binasın basarak Dolfusu öldürenlerin Al- manyaya alınması etrafında bir teklifte bulunmuştur. Bu, Alman- yayı büsbütün töhmet altında b: rakıyor. Bunun üzerine Hitler Viyana sefirini azletmiştir. Al manyada, suikastin nasıl telâkk' edildiğine dair tafsilâtı aşağ: dercediyoruz: Berlin, 26 (A. A.) — Alman| Yeni bir itilâf Estonya ile Lehistan anlaşıyor Tallin, 27 (ALA) — Estonya Hariciye Nazırı M, Seljamaa ile arasındaki mükâlemelerin hita - mında neşredilmiş olan tebliğde her iki nazırın, aralarında bir nok tai nazar ayniyeti müşahede etmiş oldukları beyan ve bilhassa iki memleketin Şarki — Avrupadaki teşriki mesailerine ayni — dostluk ve samimiyet zihniyeti dairesinde devam edileceği tasrih olunmak- tadır. Amerikanın yeni üssübahirleri Vaşington, 26 (A.A) — Mat - buat mümessillerinin sormuş ol- duğu bir suale cevap veren bahri- ye müsteşarı M. Swanson, Alaska da bir üssübahri vücude getirilme si imkânını kabul etmiştir. Muma- ileyh, hükümetin programı muci- bince büyük Okyanus sahilinde iki ve Atlas Okyanusu — sahilinde iki üssübahri vücude getirileceği - ni söylemiş ve Alaskanm üssübah, ri haline getirilmesi — mutasavver on iki noktadan biri olduğunu ilâ- ve etmiştir. ei Şarköy kaymakamlığı Ankara, 26 (Hususi) — Şarköy kaymakamlığına, vekâletini ya - pan maliye mezunlarından Hayr: Bey tayin edildi. ediyor: Avusturyadan gelen resmi ha- berlerden anlaşıldığına göre A- vusturya hükümet âzâsile Avus- turya âsileri arasımda bunların Alman hududuna kadar seykedil- melerine dair bir itilâf akdolun- muştur. Bu itilâfin Almanyada hiçbir kıymeti yoktur. Ve Almar hükümetini hiçbir taahhüt altına sokmaz. Binaenaleyh Alman hü- kümeti âsiler Alman hududunv geçtikleri takdirde bunların der- hal tevkifi için emir vermiştir. Avusturya hükümet âzâsının ve âsilerin daveti üzerine iki taraf arasında aktolunan itilâfı hükü- metine haber vermeden tatbika amade olduğunu bildirmiş olar Almanyanın Viyana sefiri M. Rith azlolunmuş ve Berline da- vet edilmiştir. Başvekil M. Hitler Avusturyadaki —elim — hâdisele karşısında Beyreuth'ta verilmek- te olan konserleri yarıda bıraka- rak Berline dönmüştür. Hariciye nazırı Von Neuraht da - Avustur- ya hükümetine bir telgraf gönde rerek başvekil M. Dolfusun vefa- tından dolayı Alman hükümeti- nin taziyelerini bildirmiştir. Suikastçılar Almanyaya | T: #Nüçyor” © Ki Viyana, 26 (A. A.) — Tenkil harekâtı normal bir surette deva etmektedir. Her tarafta hükümel kuvvetleri vaziyete hâkim bulun: maktadır. Naziler kütle halind: Alman toprağına kaçmaktadırlar Naziler tarafından esir edilmiş o- lanların kâffesi serbest bırakıl: mıştır. Birçok kimselerin — tevkif edilmiş olduğu ve mühim miktar- da esliha müsadere edildiği ha ber veriliyor. italyanlar bu hale nediyor Roma, 26 (A. A.) — İtalyan gazeteleri M. Dolfusun katli do- layısıyle şiddetli bir infial izhar etmekte ve Almanyanın bundar 'al olduğunu kuüvvetle iler' sürmektedirler. Meisagero, Alman elçisinin ka tiller Jehindeki — müdahalesinin manalı ve diplomasi — tarihind misli geçmemiş bir hareket oldu: Sabah gazeteleri ne diyorlar? VAKTT — İmzasız olarak, Dolfüs hüdi-| bir kuvyetin duramıyacağı Kanaatinde oldu- Xaraybosna cinayetinin 1916 tmuml harbine| şebebiyet verdiği gibi, Dolfusun katli — sebe- bile de yeni bir harp çıkabileceğini anlatı- COMHURİYET — “Siyasi Temal,, — siltu-| sumda, Müharrem Feyzi Bey, “Avusturyada- Ki son hâdiseler., seermamesile, Hitler hareke- Hinin, yalnız Almanyodaki değil hariçteki Al- manları da son derecede mlâkadar - ettiğini, ba kadar genlş bir tabakayı arkasından — sü-| rükdüyen bir cereyanın şimdiye kadar görül- mediğini anlatıyor. Bunu farkeden Lehliler, gayet doğru hare- ket öderek, kendi hükümranlıkları — altında| Bulunan Danzigte, Nazilere mülüyim davra- marak, büyük bir belâ doğurmak İstidadında- Kİ Bir ihtilâfm önüne geçtiler. Fakat Avus- turyada ayal şey yapılamadı. Dolfas, devlet- lerin ve papasların tesirile — Nazitliğe — karşı durmak Htedi. Fakat, Muharrem Feyri Bo - yin Hadesladen, bu Büyük harekete kargı nun “Şark,, Tamile yazdığı bir kitabın tabli- Üne aittir. Pransız radikai — sösyalistinrinin. u anlaşılıyor. * Aynl gazetenin başmakalesi M. Heryo- relsi, kitabının dörtte Üçünü Savyetlerm, di - ğee kismını da Bulgaristana, Yunanistana ve) bire hasretmiştir. Alâettin Cemil Bey, bunla- rı aalatıyor. "Türkiyeye Tulsin edilen 106 kadar sayfamım en - küvyelli salırarı — Gazl Hazretlerine dair olanlarıdır.., diyor. Fakat, bu başmakaleyi okuyanlar, M. Her- yonun kitabı hakkında fikir - edinemiyorlar. Alkettin Cemil Bey, iki aütun yazı yazması- na rağmen, M Heryonun ne ngııı hulh- saten anlatmamıştır. $ ZAMAN — Ebüzzliya Zade Velit Bey, (Sa Ikast modası) serlâvhası âitmda, son zaman- larda taammilm eden bu sakim umulden bah- sediyor. Altı ayda yapılan bütün — suikastları —tahislar Dahiliye — Nazırmımlini — unuta - rak— sayıyor. Velit Bey, sulkastçı zihniyetinin bir mll- Fransada buhran Fransızlar ne diyor? Paris, 27 (Hususi) — Bütün!| Fransız gazeteleri, Dolfusun ka- tillerini tel'in etmektedir. Suikas- | tı, Almanyanın teşvikile — olmuş addetmektedir. Almanyanın boıçl larını vermiyerek biriktirdiği pa - ralarla Avusturyada fesatlar çı - sosyalist gazeteleri, sosyal demok kardığını yazmaktadırlar. Yalnız ratları katleden Dolfusun cezasını bulduğunu yazıyor. — 27 Cemmuz WETEE— |Türk- japon | . kolleri ımzala Ankara, 26 (ALA.) — p öğleden sonra hariciye V&& de hariciye vekili Tevfik PP ile Japon büyük elçisi / diye müvazenesi esasına Türk—Japon ticaret protef” | — Şi imza edilmiştir. Japon büyük elçisi ıml’" teakip İsviçreye hareket ©* istasyonda hariciye nı ve iktisat vekâleti ve h erkânı tarafından teşyi edi Ankara, 26 (A.A.) — büyük elçisi Vikont Kintom? bakoji Jusammi Cenaplart | günkü ekspresle İsveçreye #” üzere İstanbula hareket evvel bir muharririmize i len Türk — Japon ticaret | kolü ve iki memleket ar! ticaret ve iktisat mü kında aşağıdaki beyanattâ muştur: “— Türkiye ile Japon! tizadi ve ticari siyasetleri ve ”| hada tatbik ettikleri siştem! birinin tamamiyle zıddıdır. |" Chautemps töhmetten kurtuldu M. Tardicu, bir münakaşa neti- cesinde, eski Başvekil Chau- temps'i Staviski rezaletinde âmil olmakla itham etmiş, bu yüzden milli kabinenin vaziyeti bile sar- sılmıştı. Şimdi, fırkası, Chau- temps'i, her türlü şaibeden tebrie etmektedir: Paris, 26 (A:A) — Radikal| sosyalistlerin parlâmento — grupu, M. Chautemps'in iffet ve — istika- metini takdir eden ve kendisine tamamile itimat beyan eyliyen bir takriri ittifakla kabul etmiştir. 'akrir, ayni zamanda radikal sos- yalist nazırların kabinede kalmak kararlarını da tasvip etmektedir. ——— Amerika il e Sovyetler anlaşıyor Maşington, 26 (A.A) — Borç- ların tesviyesi hususunu müzake- re için Amerikan murahhasları ile Sovyet sefiri arasındaki ilk kon - feransın hitamımda resmi bir teb- liğ neşredilmiştir. Bunda müzake- relerin gayet dostane bir zihniyet ile yapılmış olduğu ve ber iki ta- rafın bir itilâfa vâsıl olmak için samimi bir arzu izhar etmiş bulun duğu beyan edilmektedir. Yeni konferans, önümüzdeki hafta zarfında aktedilecektir. saatniRBağeri” Roosvelt seyahatte Havai, 26 (ALA) — Reisicüm- hur M. Ruzvelt bu sabah saat 9,20 de burada karaya çıkmıştır. M. Ruzvelt Havai'ye gelen ilk Ame - rika reisicümhurudur. let siyasiyatında ne fona Amil alacağını an- | lattıktan sonra, Dolfusun başına gelen — bu belânm da tethişçiliği HHeri götürmesindea doğduğumu Anlatıyor: Hütlorellere karşı gel meak için sosyal demokratlarla birleşmesi 1â- zm gelirken, onlara karşı da kanlı bir cep- he açınış, bü Büyük mücadeleyi Bittabi Idare edememiş olan Polfusun zaten bir barut f- çevı Ümtünde oturmakta olduğunu söylüyor. Devletlerin yardımile — hükümet — başında, kelsalar bile, artık, Dolfusçuların — mevklini çürük görüyor. Çünkü, yalnız Naziler — de- U, İntikam hevesine kapılan sosyal demok- ratlar da Avnsturyayı karışlırucaklardır. Bu sulkmatla, Avrupa sulhu tehlikeye giriyor. MİLLİYET — Sürt Meb'usu — Mahmut; Rev, Fransadaki son buhranlı vaziyeti ınlı— tıyor. “Acaba bumun netlesinde neler cak?,, diye bir takrm sualler soruyor. uuını Paristen yazdığı mektup posta e gelinciye| kadar, vaziyetin ne oldağınır telzraflar bil- dirdiğine göre, makalenin günü geçmiş, kıy- meti kalmamıştır. ye bu hususta çok modem Avrupada ekseriyetin kı tatbik ettiği bir sistem takip "| tedir. Bu sistem takas, kom'”| ve döviz tahdidatı esasları i” müessestir. Halbuki Japon! tisadiyatını eski usul ve nız iresinde tedvin etmektedir. ticaretinde takas, kontanjâ! ya döviz tahdidi kayıtları yo” Bu sistem mübayenetinden € yıdır ki, müzakereler çok zi li olmuş ve çok uzun sürmü! ra iki tarafın da — sistemleri") fedakârlık yapmaları hemefi men gayri mümkün bulunuyo” B — Müzakereler bir — senedef'i, devam etmekte ve herkes bu'ğ - Lığı hayretle karşılamaktaydi | — kat her iki tarafta bir itilâfa " olmak emellerinde sebat ve F | net göstermiş ve bu husus mümkün olan her şeyi yapm? Bu müddet zarfında ıuol fik Rüştü ve Celâl Beyefen gerek hariciye ve iktisat erkânı ile mütecaddit defalar uzun görüşülmüş ve nihayet P itilâfın mübeşşiri olmak üze! zim edilen protokol bugün TE) Rüştü Beyefendiyle — tarafır' | imza edilmiştir. Asıl itilâfı imza için hü timden emir beklemekteyim- P talimat gelir gelmez ticaret #") velesi derhal imza — olun: Mütekabil münasebetleri dostane olan her iki memlek*' | rasında vuku bulan bu üzerine, bir kaç zamandan hef talet halinde kalan ticaret m sebatımız her iki memleketif faatleri lehine olarak inkişi Va taazzuv edecektir. Bu inkif | her iki taraftan gösterilen niyetin çok büyük tesiri olmU Ve bundan sonra olmakta © vam edecektir. Şahsen bir * vası| olunduğundan dolayı memnun ve bahtiyarım. Bef '. y ponya hesabına bir çok fedt lıklarda bulundum. Fakat yede bilmukabele bir çok kârane hareketlerde bulunm Bundan sonra vazifemiz h“" nasebetlerimizi inkişaf gi olacaktır. Bu hususta Osakada M Türk — Japon ticaret asc nu gibi müesseselerin pek * yardımı dokunacaktır. Vazi İsviçreye gidiyorum. Bir aYA 4; dar döneceğimi ümit € yim.,, bi

Bu sayıdan diğer sayfalar: