29 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

29 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- 29 Temmuz 1934 ARSEN LÜPE 4“ cilt çıktı ( Forma 67 - 86) FİYETİ: HERYERDE 80 KURUŞ Tevzi yeri: YALNIZ yi AKŞAM KİTAPHANESİ Istanbul - 121 Ankara caddesi * Taşra bayilerinin ve sipariş verecek zevatın doğrudan doğruya kitaphanemize müracaatları mercudur. Ayrıca posta ücreti alınmaz Para yerine posta pulu kabul olunur. istanbul üçüncü icra memurluğundan: Kapandakikte eski Hızırbey yeni Hacıkadın mahallesinde İmam sokağında eski 8-8 mükerrer 8 mükerrer yeni 10, 12, 14, 16 numa- rada mukim iken halen ikametgâhı meçhul bulunan Ahmet Fuat Bey: Ahmet Fuat Beyin Emniyet Sandığına bin liraya birinci derece ipotek irae ettiği Kapandekikte eski Hızırbey yeni Hacıkadın ma- hallesinde İmam sokağında eski 8-8 mükerrer8 yeni 10, 12, 14, 16 numaralı iki evin tamamı (biri üç 1481 lira 10 kuruşun 2/Haziran 934 tarihli takip talebi üzerine */, 9 ve", 3 komisyon. bileümle masraf ve ücreti vekâletle birlikte temini tahsili için ipoteğin paraya çevrilmesi yolile Emniyet Sande Zinın ita 2/6/934 tarihli takip talebi üzerine adresinize gönderilen ödeme emrine mübaşiri tı Tarihi borç ve masrafları da lâzımdır. Borcun tam: bir kısmına veyahut alacaklının varsa yine bu müddet içinde t icrası hakkında bir itiraz İpeteli gayrimenkulün e veya şifahen bildirmeniz hözumdır. bir ay zarfında borç ödenmezse veya itiraz olunmazsn satılacağı ri makamını olmak üzere ilân olun (4231) | * | istanbul belediyesi Ilânları | * Bakırköy Kazası Nifosköy mektebi tamiri: Teminat 236,5 lira, 1 » Osmaniyeköy mektebi ,, oo, (| 285, açık, İstanbul 13 üncü mektep tamiri: Teminat 170,5 lira, "w O » 1065. ep ” » 2. m 38ümci ww . 205. 60 188,5 Yukarida yazılı mekteplerin tamiri kapalı sarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak ve keşif evrakını gör mek üzere Levazım müdürlüğüne mliracaat etmeli, münakasaya girmek için de bizalarlnda yazılı teminat mekbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 1/8/934 çarşamba günlü saat on beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. istanbul Milli Emlâk Müdürlüğünden: Balta Limanında Balıkçılık Müfettişliği binasında mahfuz birl dört diğeri üç çifte iki balıkçı kayığı biri 70 diğeri 30 lira muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulile satılacaktır. İsteklilerin 12/8/934 pazar günü saat on dörtte pey akçelerile müracaatları (MW) (4104) İstanbul o Üniversitesi Mübayaat Komisyonundan: Üniversite Merkezi ile Fakülteler ve müştemilâtının senei mall yesi için “Maden kek, mangal kömürü ile odun, müzayedeye mmlnakasa kanununun maddi maahsusanna tevfikan” 1577/934 taz hinden 5/8/1934 tarihine kadar kapalı zarf usulile münaka Dulmuştur. Taliplerin her gün mübayaat komi; e a 5/8/1934 vünda'ki larını bir gün ve ihale günü olan 15 te Üniversite Mübayaat komisyo- ilân olunur, (3843) 200 Adet Karyola İstanbul sıhhi Müesseseler Satınalma Komisyonundan: Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi için Mzumu olan 200 adet karyola olbaptaki şartname ve nümunesi veçhile ve 7 Ağustos 934 salı günü saat 14 de aleni münakasa süretile ihale edilecektir. Tsteklilerin Komisyona ve nümüneyi görmek isteyenlerin Mü müracaatları, (961) Babaeski Belediyesinden : Yedi gün devam etmek üzere her sene 12 Ağustota küşat edil. mekte olan Babaeski Belediyesine ait Sene başı hayvan ve emtea panayırı bu sene 12 Ağustos 1934 tarihi Üs: açılacağından gelecek tüccar esnafın temine alındığı ilân olunur, TURKİYE BiRIKTiREN RAHAT-EDER Dişleri Kurtarır | Diş etlerini Kuvvetlen- dirir | Ağız kokununu defeder | Ağızdaki bütün muzir mikroplari de mukim müteveffa podorim Hafiz Yakup efendinin. sahip olduğu 14 şubat 1094 tarih ve 84 numarali beherl! beşer lira. Kıymeti itibariyesinde Adapazarı Türk icaret Bankasının beş hileselik muvak: Ent makbuzu kaybettim, İkini nüsha anı almak için bankaya möracant etti. gimizden kaybolan makpuzun kiymeti ol. madığı ilân olunur. Adapazarı Mehmet, EK, Mah. Hafız Yakup oğlu Alı Kamsi ERKEK LİSESİ Resmi mektepler dera müfredat proğramı mucibince tadrlâak yapılır. “Trk bakaloryasına hazırlar. Fran. sızcayı öğrenmek için ihzari sınıflar vardır. (830) Kimyager HUSAMEDDİN Tamar ar tahlili 100 kuruştur. Bio” mum tahillât, Bahçeki tam Bankası Karşısında İzzet bey banı şam (1509) > SAINT BENOIT Çok sevimli bir kitap, çok sevsili karilerini çok eğlen- celi bir gezintiye davet ediyor! “ Geliniz sizi dünyanın en büyük HAYVANAT BAHÇESİNE götüreyim... ,, diyor. Bu daveti kaçırmamak isterseniz "Yeni çıkan HAYVANLAR ÂLEMİ Kitabını alınız. Faik Sabri Beyin Büyük itinalarla hazırladığı bu büyük eser cilli olarak çıktı ve çok rağbet gördü. Büyük kıtada 280 sahife - 350 re; 4renkli lâvha -8 metin harici tablo Tevzi ve satış merk: İl Fiyeti: AKŞAM KiTAPHANESİ Heryerde 150 kuruştur 121, Ankara caddesi, Istanbul Taşra için posta ücreti Para yerine posta pulu da gönderebilirsi: Nafıa Vekâletinden: Afyon Antalya hattının Afyonun İzmir istasyonundan itibaren 25 kilometresine kadar olan birinci kısım inşaatı kapalı zarf usulü ile münakasaya çıkarılmıştır. Münakasa 11 Ağustos 934 tarihine müsadif cumartesi günü sast 15 de Nafa Vekâleti Müsteşarlık Makamında yapılacaktır. Taliplerin ehliyeti femiye ve cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikaları ve 12500 liralık teminatı muvak- katelerile aynı gün ve saatte Komisyonda bulunmaları lâzimdr.

Bu sayıdan diğer sayfalar: