30 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4

30 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PEŞ Sahife 4 e meirineezdn Bir Türk Heyecanlı meri 2 Ya Mpoğımız Al i © Eğer bizim “Bağiadk uluğ umuz © henüz onlarca şüpbeli idise bu bunak herifin yaptığı halt o ır. de kin Dil S Diye sayıklıyor, çırpınıyordu. pi zil ve dümbelek gi vel uu karmakarışık e ae; da szim bir alay Fakirler, tuza elman e yerinden me bin. a gin serimi ER :: tında panl yor sö yanıp ığılı- : disini silkiniyor, bir tai e 1ra imi Ne orsunuz? Sev- me gegi- ırakın kın bn hakla lim en rildikten sonra.. Tum, simi a Diye boğuk boğuk feryatlaj rdu, olmuştu! Ne vardı? Hr şa ki EN ln içinde ME “ Niyama vardıl, Kendindes geçmiş gibi bir halde sırmalı yastıklara dayan- “ mış, hareketsiz uzanıyor, yanı p iyi e daha siyah © bir zenc! ewriye de ona elindeki tarar tüyünden ismi sallı- Berit kendisini arkadaşların ğ da çalışan di uvaffak ola- Di. Niyamanın bayer ki , ek Zoli oldu- | Bunu Yambo, Raal ile ME xi e. za vermişti. e ton le olan “ Bir Aşk Kahramanı Tutmayın Beni! ikm ar em Üzeri *i zi k or iii Bu EE alçak) # Ba Bıra- | ahei a" ger kikaten kendisini halde ta prağa| iç, e vi Ki gire siyaları . taht tam arkadaşların bu- hai ne “İtaylılar bül le; rn in Gencinin Maceraları aasimasan arassa ae a e taneddi üp arkadaşlar Ferit ga lebe lima o bâlâ cinnet halinde idi. Hemen bağrı derecesine bir tehevvürle: Tutmayın beni lıktır. hiyanettir. bıraksalardi Ferit ha- vi olur? Yeni Asır Sovyet Bakımından Milliyetler “Le Jurnal de Moscon, ari örül:| alac. düğü” gibi eni hapisanesi FR 50 Terumuz J Mübayaat Nerelerde, Ne; 20 Gün Kaldı Şekilde Yapılacak? Jin iin Ma . Vekiller Heyetince Kabul Edilen ve Buğday meni Geldi Zir Bankasının satın aleme vekille, ilya parçalıyacakları | şüphe- Yine Ahmet ağanın ve e bira er tuhaflığı ba çok nda da imdada yeleli. | E ve azap üçük be, yim sabir “İyavaş ilerlem “İka birşey ll idi, d Al Hiiya ez di olan milliyetle- tli-İpi Harbı İsim hipanlirağenı. artık yavaş ekte devam eden milli çözülüş rr veha- met ve sirayet safhasından baş- rincip'i kanik in iveri, — Bali e birbirini vuran kar- m olunan pişmiş eller tarafından, Sine imuştu Cihan harbını doğuran b sebeplerden biri, belki en abiye anasırından en hi ie — meselesi takip eden yönle di. dahi, dünyayı k | parçabyan en korkunç hâdisele rin başında * gene ve hâlâ ezil- mekte olan eli ii emiş olar mese'esi tedir. Münih idamlarına yeme bunlar acaba, yirminci sair içi Gabriel |altıncı edildiğini pa kanın bütün şul abelerine bilirem talimatnameyi neşre yi 1 adde: lerde müstahsil kendisine sa- Ban-İlen a: at Bankası i|başlangıç ve s wevsimlerinin fiat manını tayin etmek. ©) zami mi ve icabını pall yep Satın miktar er üb: yerinde o sene zarfında alınması lâzımge- iktarı sre ve mikta tadil eylemek yi başlıca a Türk ie iye - İtalya ticaret © mukavel td numaralı a ted. il a vş im a ihr ira “11686, 18 arda) 1,977,3İ8 , pamuktan 4,388,214) deriden — 2,164,178, * yalafisi (İ1,460,425 iretliktir, o Keyfiy8 İlânkara oTürkofis. riyasetindi İzmir Türkofisine bildirilmişti Bunları © tüccarlarımız sevk onunu ve satım ve za- lınacak ili borsalarda, borsa ol- e yerlerde, Par yorlarmla , ihraç elemeleri lüzomu taysi olunmuş! üddeinmumisi Aya Mi sel mi muavipli giz çalıma memur eğil! sına çarptırılmıştır. ç fazla süratten 0'i görenler işten meneğileceklerdi! . ir Çocuk Kemer Çayında iş 1 ei Eer e ar maddeleri imi bekte 18 den yu karı buldnanları kilosu 4,25 ku: ruştan, izde 3 den fazla ecnebi maddeli zde üçten fazla garaz almanı; da 3,0 ku- lacaktır, Bu fiat a buğdaylar için azami lim tespit edilmiş olup diğer|8 buğda; yların kalite farkları bu i iat asası üzerinden tenzi edi lecektir. Madde 2 — şartları maddeler Satın alınabilmek tılığa arzedeceği bağdaylrdan|m > payı olaralz e lâzım mik- mir, Mersin Sam | kı ruya omüst Müstahsil deposuna teslim Madde 6 — leri şunlardır: > eki rağ Mi ve ihracat rtaralım m ei öt kelerinden patlatalım! le değil mi Beryen, ne Maraz 18 Tütün ra sağ avnr- dundan «ol urduna geçirip n|B DİZ. deruni, öyle değil mi Alım ya” — Sonu Var — Batiisibol AltınorduKarşı- yakaya va e maçları dün geci Altınordu sahasında yapıldı maç Altay izmirspor arasında idi Izmirsporlular gelm. Basi fikinci bitin. o, ediği için Al- inci maç Altınordu K S.K, arasında idi. Altınordulular Kar- yakaya oyma Alta; msbeten daha zaif, ylı Gazi o Kemâl böy are ediyor. Altınordulular zaif beka Ein daha faik oy- m e 5 bera hakl gibi. ik sun borsaların umu- Moder Elekler ve "nilliyetler şkil eden Sayar ittiha, 2 e ükli ler İkmen galip i'ân edildi-| r orta zaman düsturu olan ırk- > garazkârlığından alan bir re min ilk can çekişme ihtilâçları değildir de ya nedir? So Ki m ime eai ezde- e ne e çin a en büy! 3 m Kürsi moyalfak olan memleket olmuşti Li i e dialektiki bunu mi orya ve teamülleri esaslar nazara alınarak komisyonca tes pit olunur. Medde 3 — Buğday alım ve satımındı d- İdiz na tel edeceği zat Bi er. Madde on: a) Işbu amala mün- iç alım ve ar onu ei yapılacaktır. yerlere i nr, alınan ayların teslimini Sike buğd. malsahibine A ıl seksen ti alkınmadan idir. Bu sesen sekiz millet arasında bide en müteri gelenlerinden bir tane yoktur ibtilâlin ilk günlerinde, istiklâl ve mn rü ilân y ile karşısından -|mukabil Altınordulular ii sayı e |yaparak haftayı miyetiğ iikdirğer İkinci, kalay kimrdu takı a e ne Kendi serbest ar- doğ eçtiğini Ri Ferit bütün bü-| ar yıkıldıkları zaman, mün- e akki ve en ileri|ti ki,|bi kendi |tu. in bir nevi si . İtürmüştür. e yeya yeniden alım ve sa- tım mahalleri ihdası lüzumu ha karar alınmak üzere tekliflerde bulunmak. b). Buğday alım ferit parçaların ioyraa bakı: mından serbestçe, mütecanis yekpara bir devlet kurmak için lağılmış değildir. Muammanın anahtarı basit- MU ikalip a eyi zamanda ZAMADIR linde Eli bapta Hayali Vekileden| Si ve |da en emrine ter kt saiti yede ankası Keralk barla a “Yeniden vücut imei bini pil etleri, hariçte kalan il birliği, rın satışını! Bakalirların - Aukara, 2 - Polatlı, AR 5- ba &e göl kola muhafaza — Ban müteakip aim m eri re, kaca esmanı ödenir. at Bi k kazalar: rilmesi oi ın hüs allik bilenle air ia edecektir. h tirdiği masrafları banka mezun! — Mubayaa edilen di -ahsil elinden alınır. bida ını Bankanın er, 8 Bağdıy alım yeri mat 3- Es v i Ziraat Bankasınca bay muhafaza | için ihtiyaç vukuunda ke: ndisine aitlinn 1) be; ve tahsis hu: — Satın alinan buğ |ti adde 10 ayların m Taa ve: nal karşı a vw miktar t tatil ve ozi mahallinin. tespit Dün Kahramanlarda Kemi çayında feci bir kaza olmuş N ında bir çocuk sad Aldığımız meli oğlu Hasan #kadaşile yıkanınt iizere ileri üzeri çaya gi irmişlt ve arkadaşlarının üçü dereni derinliklerinden müşkilâtla &9 tulmuşlar ve ie boğulsi kalmıştır. Tahkike! Grev De Sie , 28 (A. : e ür siyon va! e değişiklik yı Izmir E knkerlik şubesinden İhtiyat e a al luğnna istel © m satın |rac: malın l ül bulu ustalığında istihöf ordudan ge r ve gerekse tokf den ayrılan tütenkçi ustasın tekaüt ve yahut ücretle istibi talip olanların istida ile! 8 acaatı, aüt m) sesusn aaaaanaa! <1 alım, satim, muhafaza ve idi susatının temini ifasi için tiyaç ve lüzum nisbetinde Ziraat Vekâletinin muvafak3 memur, i, kant$ Kale di vki ve tek bir ai uğa bei on bir yıl sel; müstakil sinesinde verilmiştir. Madde 12 — m ve tİbiyeyi ayda bir tevdi eder. bu ai Ziaat bankası e | alı: satım miktarile bar mevcudunu ve nakdi -|gösterir tafsi vaziyeti âsai hesa- komisyonuna | “ fiatı Madde 13 — Ziraat bakasi

Bu sayıdan diğer sayfalar: