28 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

28 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MEMLEKET Alpulluda yeni itfaiye Fabrika sayesinde Alpullu her gün bir Aalpulla fabrikasına 'ALPULLU, (Milliyet) — Muh- temel yangın hâdiselerine (o karşı koymak için teşkil ve tesis edilmiş | olan itfaiye takımı bugüne kadar sulama motörpomplarile iş gör- mekte bulunuyordu. Günden güne büyümekte ve ge- nişlemekte olan fabrika idaresi 'bu vaziyeti biraz daha tekemmüle isal etmiş olmak için geçen hafta içinde bir arozoz otomobilile iki tekerlekli bir motörpomp almıştır. 'Arozöz otomobili dakikada 1200 | Jitre su vermekte, motöpomp ta da | kikada 500 litre su sarfetmekte- 'dir. Otomobilin 65 beygir kuvve- tinde bir motörü vardır ve saatte 55 kilometre sürate maliktir. Mo- Neme ta 15 beygir kuvetinde- ir. Hazinesinde 1700 litre su bu- lunduran otomobil gece gündüz Elâziz Halkevi bandosu Hozatta HOZAT, 27 (Milliyet) — E- Jâziz Halkevi temsil (o heyeti ile bandosu kazamıza geldi. Temsiller ve konserler verdi. Halk bu ziyareti büyük bir mem- muniyetle karşıladı. Çankırıda maç ÇANKIRI, (Milliyet) — Bu cuma tenezzüh trenile gelen inşa- at mektebi spor takımı ile Çankı- rı spor bir maç yaptılar. Maç Çankırı sporun şimdiye kadar oynayamadığı güzel bir o- yunla devam etti. Neticede 1—7 ile Çankırı spor galip geldi. M. Kemalpaşada Kitap sevanler cemiyeti F.M. Kemalpaşa, (Milliyet) — iğin ve halkın okuma ihti- yacını tatmin için Bursa ( vilâye- tinin M. Kemalpaşa © kazasında (M. Kemalpaşa Kitap (o Sevenler Cemiyeti) iumile bir cemiyet teş- kil edilmiş ve ilk iş olarak bir ki- tap evi ve okuma odası açılmış- tır. ufak Bütün varidatı azaların yardımlarından ibarettir. Kandrada vergi tahsilâtı Binalar Arazi 59428 Kazanç 6454 Hayvanlar 67056 Veraset 460 Muamele 3 Müteferrik vergiler 11133 Tahsilât derecesi tahakkukat de- recesinin yüzde 84 nü mütecaviz bir şekildedir. Kocaeli vilâyet'ne merbut bütün kazalar dahilindeki tahsilât nisbeti, hiç bir yerde bu de rece yüksek zuhur etmemiş olma- sı dolayısile kazamız mal müdürü üseyin bey, geçen senenin tahsi lât derecesi rekorunu kurmış ve vi- lâyet tarafından tahsildar arkadaş- ları ile beraber takdir edilmişlerdir Bundan ayrıca kaza devlet or. manlarından, intifa kanunu muci- bince köylüye verilen bedelli ruh- satnameler orman varidatı olarak yirmi bin yedi yüz seksen beş elli dokuz kuruş kaydedilmiştir. alınan itfaiye otomob'li faaliyet vaziyetinde hazır «maktadır. Lütfi Beyin idaresi altında talim ve terbiye gören itfaiye takımının bir tecrübe esnasında alınmış olan fotoğrafını gönderiyorum. Trakyanin, coğrafi bütün biz bulun. | raitsizliğine rağmen, iktisadi vazi- yet karşısında refah ve ümrana mazhariyetini teminde âmil olan Alpullu, şeker ve ispirto fabrika- sında günden güne inkişafa ve te- kemmüle doğru yürüyen müsbet ve meşkür hareketler herkesi 6e- vindirmekte; Alpullu, Palas ote- linin bir çok odaları Trakyanın merkezinde işliyen bu muazzam eserin her gün değişen ve güzelle- şen manzaralarmı sureti mahsusa- da görmeğe gelen yolcularla do- Tup boşalmaktadır. Me"—et Behçet İzmirden Manisaya elektrik İZMİR, 27 (Milliyet) — Ma- nisa belediyesi şehrin umumi ten- viratı için elektriği İzmirden al mağa teşebbüs etmiştir. Tarife komisyonu belediye ile İzmir elektrik şirketi arasında ta- vassutta bulunmuştur. Şirketin İzmir için kilovat üc- reti 19 kuruş olduğu halde, Mani- saya vereceği elektrik için 29 ku- ruş gibi fahiş bir fiat talep etme- si üzerine müzakerat şimdilik dur- muştur, İskâhdan açığa çıkarılanlar ANKARA, 27 — Dahiliye ve- kâleti , 2577 numaralı kanunun tatbiki dolayısile yeni iskân teş kilâtında memur kadrosunu tan- zim ederek vilâyetlere bildirmiş- tir. Buna nazaran iskân memur- larından Oo mütemet, fen ve iaşe, teçhiz, inşaat, ambar omemurla- rı tamamen açığa çıkarılmi$tır. Yedinci sınıf iskân Oomemuru derecesini taşıyanlardan kırk me- mur vardı. Bunlardan dördü vazi- fesinde kalmış, 36 sı açığa çıka- rılmıştır. Dördüncü sınıftan yal mız iki iskân müdürü açığa çıka- rılmıştır. Açığa çıkarılan © memurlarm adedi 62 dir. (o Bunlardan 22 si yeni iskân teşkilâtı dolayı i kân kâtipliklerine tayin edilecek- lerdir. 16 memur yerinde kalmıştır. Ayni ünvanı taşıyacaklar ve ayni çıkarılanlardan 3 me- mur yeni teşkilâta tayin edilecek- lerdir. Yedi memur, merkez teş- kilâtma almıştır. Şimdiki halde açıkta o kalmış memur 35 tanedir. İstatistik umum müdürü Celâl Beyle bazı memurlar, ağustosun O ortasın- da şarka © gidecekler ve eylülde oralarda yapılacak nüfus tecrübe- leri hazırlıklarında bulunacaklar - dır. Yugoslavyadaki Türk emlâki ANKARA, 27 — Tebaamızın Yugorlavyada bıraktıkları emlâ- ke mukabil, iki hükümet arasın da hasıl olan anlaşma neticesinde Yugoslavya hükümeti yedi o mil- yon dinar ödeyecektir. Bu para, Belgrat | sefirimizin mahalli memuriyetine © avdetini #müteakip verilecek ve Yugoslav- yada mal bırakmış'olan Türklere tevzi edilecektir. ii 4 MİLLİYET CUMARTESİ 28 TEMMUZ 1934 Sahillerimizde bir hâdise (Başı 1 inci sahifede) vekayii tasrih eden vesikaların bize verilmesi ve ondan sonra vak" anm derhal mahkemeye verileceği mahalli hükümetine beyan edilmek üzere konsolosluğa bildirilmiştir. Şimdiye kadar yapılan tahkikatta hâdisenin cereyan ettiği zaman sahile çıkanların sahil muhafızlarımıza aralarında bir yaralı olduğun- dan asla bahsetmedikleri teeyyüt etmiş olduğu öğrenilmiştir. Fevkalâde bir Mahkeme cehesinde ne gibi bir hattı hareket ittiha- Zi muvalık olacağına dair noktai nazar teatilerine devam edilmektedir. VİYANA; 27 (A.A.) — Dün öğ- leden sonra, Prens Star Hemb. riyaseti altında uzun bir kabine mas olmuştur. Prens, nazır Sehusehi- nigg'den işleri devraldıktan sonra A- vusturya hükümetinin Dolfuss hükü- metinin üzerine almış olduğu işi gayet sıkı bir mücadele dostluğu içinde ta- kip edeceğini ve maktul başvekilin miras bıraktığı vazifeyi tamamlaya - cağını bildirmiştir. Prens, teşkilâtresa siye kanunun mucibince 25 - 7 isyanı ile alâkadar suçları ve hâdiseleri tetkik edecek ve bu hususta hüküm verecek, divamharbi vazifedar olarak göster - miştir. Mahkemenin kararları temyiz edilmiyecek ve derhal tatbik edilecek tir. VYANA, 27 (A.A.) — Vatanper- (Başı i inci sahifede) ver cephe müdiriyeti, nazırlar içtima» mda şu tetbirlerin almmasını istemiş- tir: i — Başvekâlete hücuma iştirak eden katil ve canilerin divanıharp ta rafından derhal mahküm edilmesi, 2 — Milli sosyalist, komünist tah - rikçileri ve hükümetin tanınmış düş- manlarının şiddetli surette takip edil meleri, 3 — Derhal ve hiç bir şey nazarı dik kate alınmadan memurlar arasında tasfiye. 4 — Orman müslahdeminin tahlifi ve jandarma emrine verilmeler $ — Vatanperver cephenin br mü messilin nazırlar meclisine kabulü ve vilâyet müdürlerinin vilâyet idare he- yetleri içtimama almmaları. 'ç «y yas VİYANA; 27 (A.A.) — Vatanper verler cephesi müdiriyeti bütün aza - larm üç ay başvekil Dollfuss'ü Br tutmasına karar vermiştir. İudut açıldı BERLİN, 27 (ALA.) — Alınan hü- kümeti, son Viyana hâdiseleri müna- sebetiyle kapatmış olduğu Avustur - ya - Almanya hududunu açmıştır. Styrie'de karışıklıklar STYRİE, 27 (A.A.) — Karışıklık. lar devam etmektedir. Bununla bera: ber, hükümet kıtilari ile âsiler ara - sında yarın sabahâ:kadar ve asiler ya rın silâhlarını teslim etmek şartiyle bir mütareke yapıldığı söylenmel dir. Heimatıcht# #zâsından sekiz ki- şi ölmüştür. Dollfuss'ün son dileği VİYANA, 27 (A.A.) — Salâhiyet- tar bir İtalyan membamdan bildiril « diğerine göre M. Dollf ölmeden ev- vel nazırı M. Fey'den çocukları ve ka rısı ile meşgul olması için M. Musso- İni nezdinde tavassutta bulunmasını rica etmiştir. VİYANA, 27 (A.A.) — Mütevef- fa M. Dollfuss'un zevcesi, dün saat 13 de buraya gelmiştir. Madam Dollfuss'ü taziye VİYANA, 27 (A-.A.) — ve Avusturya rin taziyetlerini bildirmiştir. Katiller tesbit edildi VİYANA, 27 (AA. mümessillerile yaptığı di matbuat bü , Rimtelen'in iğini söylemiş ve Styrie'de mazi rşı harekâta o başlandığını miştir. Katiller, Almanyadan gelmiş olan Valter markalı tabancalar kul - lanmışlardır. Rintelen vefat etti mi? LONDRA, 27 (A.A.) — Avustur- ya sefareti, M. Rintelenin vefat etmiş olduğunu bildirmiştir. VİYANA, 27 (A.A.) — Avustur- yanm Roma sefiri ve sabık terbiye na zırı M, Von Rintelen dün saat 13 te Pi şeyi ii 'ANA, 27 (A.A) — â- Me ünireni MA aprain Dlşer > aliş © lan haberlere rağmen M. Rintelenin'n vefat etmemiş olduğunu temin etmek- ir. VİYANA, 27 (A.A.) — Rintelen mesai arkadaşlarından Avusturya tay yare cemiyeti reisi ceneral Vagner, tevkif edilmiştir. plânlı Hücum plânları KLAGEUFURT - carinthie - 27 A. A. — Nazilere karşı yapılan şiddetli bir hareket esnasında hükümet memur ları, asilerin, başvekâlete hücum plân larmı ele geçirmişlerdir. İngiliz Kralının taziyesi VİYANA, 27 (A.A.) — İngiltere kralı, M. Miklasa bir taziyet telgrafı göndermiş bu alçakça cinayeti telin etmiştir. VİYANA, 27 (A.A.) — Her taraf tan, hükümet reislerinden, Hariciye nazırları ve diğer resmi şahsiyetler - den taziyet telgri Bütün hükümet siler, askeri, dini, şvekâ mesai odasında bulu - nan başvekilin cesedi huzurunda eğil mişlerdir. İngiltere ve Avusturya hötiseleri LONDRA, 27 (A.A) — Sir John | fia vekik Ali Bey, İ işletme umum müdürü Simon Avam Kamarasında Avustur - Yahudilik için... (Başı 1 inci sahifede) İngilizdir, Almandır; fakat Yahu- diliğin umumi menfaati ve talii mevzuu bahis olunca kıp kızı) birer Yahudi kesilirler. Yahudi aleyh- | tarlığı; Bunlar üzerinde de fena tesir yapar. Memlekete zarar vere- bilirler.. . Sözlerinde ve müdafaalarında hesaba ve rakkama çok dayanan bu zatlara anlatmağa çlıştık ki, Kemalist Türkiye;son hâdiseyi, he- sap, menfaat ve rakkam cephesin- den asla tetkik etmedi. Her hangi bir zümrenin parasmdan ve kabili yetinden istifade etmek büsl ayrı bir meseledir. Idari ve il - di mevzuatımızda, bu işler için sa rih hükümler mevcuttur. Biz bu meseleyi, yalnız Türk vatandaşmın hukuki bakımından aldık. Teşki- Jâtı esasiye kanunumuzun her va- tandaşa temin ettiği bu hakları ko- rumak içindir ki, hükümet hareke- te geldi ve mesulleri adalete ver- di. Anti Semitizm cereyanı, Avru- panın bir çok memleketlerinde yol aldı. Her memleket nasıl, kar- şılayacak, bilemeyiz. Fakat Türki- yenin bu cereyan karşısındaki va- ziyeti, son hâdise ile anlaşılmış- tır. Bu vaziyet Yahudi Türk vatan- daşlarına olduğu kadar hariçteki Musevilere de emniyet veren bir şeydi Dünyanın her tarafında yeni fikir cereyanları belirmi Bunların içinde idari rejimi, iktisadi rejimimize, siyasi rejimi- mize, aykırı olanları da çoktur. Ba- zı mezhepler var ki, içtihat hürri- yeti, vicdan hürriyeti namına bile müsamaha edilemez. Yaşadığımız müşkil, anlarm icabı budur. Fran- sada bile, Cumhuriyetçi Fırkalar namı altında ifrata, tefrite giden çok ileri sol teşekküller doğmuş- tur. Efikârı umumiye, bunlara kar. $ı çok hassas davranıyor. En çök sinsi sinsi çalışan teşkilâftan kor- kulur. Çünkü propagandanın en kuvvetlisi, en tesirlisi, propaganda yapıldığını hissettirmeden, fikirle- rini yürütmek ve müdafaa edilen cereyanları kuvvetlendirmektir. Siirt Mebusu MAHMUT Nafıa Vekili (Başı 1 inci sahifede) o (9 tiş edecektir. Rıhtım #ramvayları İZMİR, 27 (Mâliyet) — Na- beraberinde İbrahim Bey ve diğer zevat olduğu halde, sabahleyin otomobille Yamanlar kampına gitti ve akşam ©—(o üzeri döndü. Bu akşam vekil bey şerefine Kasaba hattı eski işletme müdürü M. Oduvan şehir | tiyatrosunda yirmi beş kişilik bir ziyafet ver- | di. " Vekil Beyin burada tetkik ede- İ ceği en mühim işlerden biri de İz- mirin derdi olan atlı tramvaylar- dır. Rıhtım O tramvaylarınm da şu yakınlarda elektrikle (o tahriki görüşülecektir. Lehistan Adliye nazırı şehrimizde Lehistan adliye nazırı Mösyö Czeslav Mihalovski ve adliye müş- teşarı Mösyö Julien o Siennicki re için İstanbula gelmişler- ir, a e — —— ya hâdiseleri hakkında uzun bir ra » por okumuş ve neticede Avusturyanın istiklâl ve temamiyeti hakkında son hâdiseler yüzünden İngilterenin vazi- inde bir değişiklik olmadığını söy- demiştir. Bundan sonra Hariciye nazırı, İ- talya hükümetinden hiç bir tebliyat almadığını söylemiştir. Amerika ve Avusturya hâdiseleri VAŞINGTON, 27 (A.A.) — Hükü met, Avusturya vaziyetini çok ciddi olarak telâkki etmektedir. M. Roose- velt bütün Viyana hâdiselerinden muntazaman malümattar edilmiştir. Ve İngiltere ile Fransanm aksülâmel lerini büyük bir tedir, Ankarada Âyini dini ANKARA, 27 (AA) — Yarın sa- at 12 de şehrimizdeki Avusturya sefa- rethanesinde müteveffa Başvekil M. Dollfussun istirahati ruhu için bir ni ruhani yapılacak ve âyinde atle takip etmek b Avusturya kolonisi bulunnenketir. Ayinde Türküye cumhuriyetini Ha- riciye vekili doktor Tevfik Rüştü Bey temsil eyliyecektir İtalya - Avusturya Meselesi (Başı 1 inci sahifede) rına gönderilen kuvvetler her ih- timale karşı kâfidir. Bununla be- raber Avusturyanın vaziyeti tabii. liğe doğru gittiğine göre, bu ihti- yat tedbirlerinden daha ilerisine gidilmesine lüzum kalmayacağı ü- mit edilebilir, ROMA, 27 (A.A.) — Brenner ve Carinthie hudut kuvvetlerini takviyeye memur askeri kuvvet » ler 4 fırka yani asgari 32 bin ki- şidir. Fakat mevcut herhalde daha çok fazla olsa gerektir. Bu harekât, Avusturyanın ve anlayışlarma herhangi bir ecnebi müdahaleyi arzu etmiyen İtalya- nn her ihtimale karşı hazır bu- lunmak istemesi şeklinde izah e- dilmektedir. Vaziyetin ciddiyeti gizli tutul- maktadır. Ve İngiltere ile Fran- sa sefirleri bariciye nezareti ile te- mas halindedir. ROMA; 27 (A.A.) — M. Mus- solini harbiye ve hava müsteşai rı ceneral Bastroechi ile Valle' hariciye müsteşarı M. o Suvitch'i ve matbuat bürosu şefi Kont Ga- Ieazzo Ciano'yu kabul etmiştir. ROMA, 27 (A.A.) — Avustur- ya hududuna asker tahşit edilmek- te olduğu haberi katiyetle tekzip edilmektedir. Balzano kolordusu, şubat a- yındanberi takviye edilmiştir. Ma-| nevralar haziran ayındanberi de- vam ediyor. Her hangi bir kıtanın Avus- turya vakayii ile alâkadar olarak şu veya buraya nakli için bir e- mir verilmiş değildir. Bir taraftan da tekzip ediliyor Çekoslovak hadudu PRAGUE, 27 (A.A.) — Çe- koslovakyanın Avusturya hudu - dunda askeri istihzaratta bulun- makta olduğu haberi salâhiyetter mahafilde tekzip edilmektedir. Fransa İtalyanın fikrinde PARIS, 27 (A.A.) — Havas ajan- 4 bildiriyor: alâhiyottar mahafilde M. Dollfussun eserine arlındaşları tarafmdan sadıka - we bir tarzda devam edileceği kanaati vardır. Ingiliz hariciye nazırı M. Simonun avam kamarasındaki beyanatı mem - süniyetle karşılanmaktadır. M. Mus - solininim sarih vaziyeti de teveccühle karşılanmıştır. Çünkü Fransa hüküme- & tapkı İtalya gibi Avustarya istikba- ine hürmetin Avrupa o müvazenesinde —. bir önül olduğu mütaleasmda - ır. İngilizlerin noktai nazarı LONDRA, 27 (A.A.) — Havas a- jansı bildiriyor: M. Simonun avam kamarasndaki beyanatı mucibince İngiltere, Avustur- yanım istiklâlini müdafaa etmek kare- rında ise de şimdilik hiç bir müdahale- yi düşünmemektedir. Çünkü Avusturya hükümetinin vazi- yete hâlcim kalıp kalamıyacağınm ev - veli bilinmesi lâzımdır. M. Simonun nutku M. Dollfussun katli O karşısında İngilterenin duyduğu nefrete tercüman bale edilmek istemiyorsa da hâdisele- Diğer taraftan İtalyan o hükümeti. nin de Avusturyaya askeri bir rwüda- şi Yeni Vekâlet binaları ANKARA, 27 — Yeni yapıl makta olan vekâlet binaları teşri- nievvel sonlara kadar bitecek ve vekâletler yeni binalarına taşma- caklardır. Almanya ve Avusturya Meselesi (Başı 1 inci 9 her kim olursa olsun resmi memurlarının selerile alâkadar olduğ pılan telmihleri mefreli ni bildirmiştir. Rady0 Avusturyalıların i bi, hâdiseler h: z yanlış haberler işas ©“ kâr edilmektedir. kontrol edildikten #0 lerden yalnız birisinin ğu anlaşılmıştır. ti de M. Habicht'e İİ dan, bu adar “ turya milli sosyalist f tşliğinden azledilmişti. Almanyanın resmi isi visini ittiham es? VİYANA, 27 (AA) turyalılana radyo ile tapta, Miralay Adam seler esnasmda, Almaff i istihbarat servisinin yanlış havadisler ne$i ça milli sosyalist fanı ve bareketlerini il ni kaydetmiştir. Miralsf, hareketin, korkunç bir © ti haiz siyasi niyetler€ si icap ettiğini söylemif” Hatip Avustun larm plânı: iltizam © hükümeti resmi istibb nin mesuliyeti hakkınf cağını teyit etmiştir. Alman gazteleri ne BERLİN, 27 (A.A man gazeteleri, Avustülü selerini tafsilâtile neşri man hükümetinin muh natını ve tedbirlerini © le kaydetmektedirler. Matbuat bilhassa hâdiselerinin münhasır bir mesele olduğunu * le Ye uzun zaman künet bulmayan Avusti tine muhabbet hisleri il mektedir. Von Papen sefareti BERLİN, 27 (A.A: vekil muavini M. Von fevkalâde murahhas sıf3j manyayi Viyanada ten ği kabul etmiştir. Binaenaleyh muvakl vekil mmuavinliğinden tir. Almanya hödiselerle, olmadığını bildi BERLİN, 27 (A.A) iE edil lir: Alma ü ME AE SAN EE AMME 7 SAT MEN, LEE Gümrük Muhafaza Umum | Kumandanlığı İstanbul | ? Satınalma Komisyonund8)| 1 — Gümrük Muhafaza teşkilâtı için 1290 metre “İİ putluk kumaş açık eksiltmeye konulmuştur. j 2 — Eksiltme 18-8-1934 Cumartesi günü saat 9” dir. 3 — Tasdikli şartnamesi her gün komisyondan ve nümünesi de görülebilir 4 — Tsteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan 4 ralık vezne makbuzu veya banka mektubile belli zam misyona gelmeleri. ISTANBUL BELEDİYESİ İLANLARLA Beher metre murabbaıma 250 (4187) kuruş kıymet kon! si ray yangın yerinde Çoban Çavuş mahallesinde 44,80 rabba: Belediye mali arsa satılmak üzere açık müzay©“ 4 nulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere her yedeye girmek için de 8,5 liralık teminat akçesi m . 30-7-934 Pazartesi günü saat on dörde kadar Eminönü! makamlığı ve B. $. Encümenine müracaatları. (3

Bu sayıdan diğer sayfalar: