27 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

27 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Aurupa İttihadı... üthiş Bir Bütçe Açığı * Muhtelif Avrupa devletlerinin, *Fupa ittihadı hakkında mevcut Cörey ik h 'üng Tansta alinde Viyanada bir konfe- aktetmişlerdir. Bu konfes Avrupa ittihadı hakkında B Program tanzim edilmiştir. Bu Pozramda — Avrupa birleşmesi Szi, bütün partilerin programları *vkine çıkarılmakta ve aşağıdaki 'Okuz maddeye istinat etmektedir: * | — Bütün Avrupa devletleri- İi hukukan müsavi - oldukları, H aiyet ve istiklâllerinin müteka- ilen tekeffül edilmesi suretile #rupa devletleri ittihadı) teşkili. 2 — Bütün Avrupa devletleri Atasındaki ihtilâfları hal ve fasl Yanların mümessilleri bir bir- | n bir ( Avrupa ittihadı mahke- | Mesi) teşkili, -3 — Sulhü temin ve silâhları Mlsayi dereceye tenzil için müş- *tek hava inzibat kuvvetine ma- © bir Avrupa cemiyeti vücude Betirilmesi. 4 — Bir Avrupa 'gümrük Itti- Adının tedricen yapılması. w, — Avrupa devletleri müs- *mlekelerinin müştereken ıslahı. 6 — Müşterek bir Parası ihdası. |7 — Bütün Avrupa devletleri- Hin milli kültürünün Avrupa itti- tadının esası olarak takviyesi. 8 — Avrupadaki bütün milli ve dini akalliyetlerin willi cere- Yanlardan uzaklaştırılması husu- sunda plân tatbikatına karşı hima a. 9 — Avrapanın diğer miliet- ı'_'lı bir cihan birliği çerçevesi iÇçinde teşriki mesaisi, A Dünya milletleri, elân şiddetle Üakiş Bi | devam eden ikti- Bütçe Açığı k Evvel gaa şısında herşeyder bütçe bir #hemmiyet veriyorlar. Bugün Ütçesinde açık olan devletler Bok azdır. ve her davlef HÜvazenesini temin için bütür fkdaklrhldıra katlanıyor. Fakut, Ünyanın en zengin ve veriml! | ir memleketi olan Amerikada Ütçe açığı, akılları durduracak adar müthiştir. Son malümata 8öre Amerika hükümetinin bütçe Açığı (4) milyar dolardır, ki bizim Para ile beş buçuk milyar liradır. | ani bizim bütçenin yirmi misli adar muazzam. bir yekün. Fakat şunu da söyleyelim ki üthiş açığa sebep, hüküme- tin işsizliği ortadan kaldırmak ve Milli kalkınmayı temin etmek için Kiriştiği birçok teşebbüslerdir. Bu Suretle her senekinden daha fazla masraf yapılmıştır. Şimdi Amerika hükümeti, milli kalkınma uğruna harcadığı — milyarlerce — doların Semeresini beklemektedir. Çanakkale Ziyareti Çanakkale şehitliklerini ziyaret İçin şehitlikleri imar - cemiyeti tarafından bu sene de bir teşeb- Üüş yapıldığını yazmıştık. Ziya- Tete iştirak eden yüzlerce kişi ün Gülcemal vapurile Çanakka- *ye hareket etmiştir. Bir Köşk Yandı Dün gece Erenköyünde Üskü- © caddesinde Süreyya Paşa #künde Nâzım Beyin oturduğu nn perdeleri tutuşarak yangın Fikmış ve köşek tamamen yandığı 'alde söndürülmüştür. âr Avrupa | müvazenesine büşük | mali ; | | Eski bir sözdür: “Fenalıklar cezasız kale maz.,, öyle feng harcketler yaparsınız ki bunu kimse duymaz, kimse bilmez. Hatta bu fena- İhga vledanınız bile mazur göztermenin kola- yını bulur gibi olursunuz, fakat unutmayınız ki adaletin kulakları sağır, Ve adaletin demir ummadığınız bir zaman ve meküânda değildir. hiç sizim gözler kör eli, günün birinde, yakanıza yapışır, SON TELGRAF HABERLERİ Fransız Gazeteleri Avustur- ya İşlerine Müdahale istiyor! Paris, 27 ( Hususi) — Avus- turya hâdiseleri ve hele Başvekil M. Dolfüs'ün öldürülmesi, gerek efkârumumiyede, gerek siyasi mahafilde büyük bir heyecanın doğmasına sebep olmuştur. Gazetele bu hâdiseyi, Alman- larız tertibile yapılmış ağır bir pol'tika cinayeti tavsif edivorler. Figaro gazetesi çok şiddetli ve tehdit edici bir makale yaza- rak diyor ki: « Avustury cinayetind Hitler hükümetinin mesuliyeti çok ağırdır. Avrupa artık bu şekilde siyasi haydutluk karşısında — susmıya- caktır. Fransa, İngiltere ve İtalya herhalde eli kolu bağlı durmıya- caklır. Jurnal müstakil Bir İhtar! İş İçin Hususi Müracaat Kabul Edilemez Ankara, 26 (A. A.) — Maarif Vekili Abidin Bey tarafından gönderilmiştir: Maarif hizmetlerinde nakil, becayiş, tayin ve — mekteplere kabul gibi işler için mütemadiyen hususi mektuplar almaktayım. Bu hususi mektuplar hiçbir Avusturyanın gazete, meselesinde kalması muameleye konulmıyacaktır. Her- hangi bir dilekleri olanların yalnız resmi şekilde ınüıncııatlgfı Ilşımdıı. İSTER İNAN Bir muharrir, esnaf-müşteri etmek suretile içtimai yaralarımızdan birini deşiyor ve diyor ki: “Bizde müşteri, bir mal satın çıktığı zaman daima içinde bir şüphe - taşır; aldandım mi?., Arzu ettiği, pek hoşlandığı bir metaa tadamaz. Birçoklarımı sahip olmak zevkini lımam?:rık İi e münasebetine alıp ta dükkândan ısrar ederek diyor ki: “İtalya derhal tedbir almalı ve ordusunu harekete getirmelidir. Almanların bundan daha haşin bir cinayet irtikâp etmelerini bekleyemeyiz.,, Gazeteler, daha ağır bir felâ- ketin önüne geçilmek isteniliyorsa şimdiden harekete geçmek lâzım- geldiğini ileri sürüyorlar. Yalnız Sosyalist —Fırkasının — fikirlerini neşreden Popüler gazetesi şu satırları yazıyor : *Katil, katledildi. Avusturya sosyalist ve komünistlerinin cel- lâdı, lâyık olduğu akibete duçar oldu. O, menfaatlerine çalışmış olduğu kimaelerin elinde maktul düşmüştür. italyan Gazeteleri Roma, 26 (A.A.) — Italyan gazeteleri, M. Dolfüsün katli do- |Amerikada a ce . Felâket Günleri Sıcaklar Yüzünden 1012 Kişi Öldü San Frotztskor 26 (A A) — Amerikada sıcaklare kurban olan- ların miktarı TO12ge baliğ olmuştur. Mısir rekoltesi, 1907 senesindenberi en zayıf olan rekoltedir. Yalnız başına — Missori mımtakasında 89 milyon buçel reoklte noksanı var- dır. Atlas Okyanusunda sağnaklar olduğu haber verilmektedir. I1STER pazarlık denilen 'Acaba söylemekten adeta layısile şiddetli bir infial izhar etmekte ve Almanyanın bundan mes'ul — olduğunu kuüvvetle - ileri sürmektedirler. Tenkli Hareketi Viyana, 26 (A.A.) — Tenkil harekâtı devam etmektedir. Her tarafta hükümet kuvvetleri vezi- yete hakim bulunmaktadır. Nazi- ler kütle halinee Alman toprağına kaçmaktadırlar. Birçok kimselerin tevkif edilmiş olduğu ve mühim miktarda silâh müsadere edildiği haber veriliyor. Devletler Arasında Londra 27(A. A.) — Londra, Paris, Roma arasında Avusturya vakayii müvacehesinde ne gibi bir hattı hareket ittihazı — muvafık olacağına dair noktai nazar teati- lerine devam edilmektedir. Bir İnfilak - Üç Kişi Ölüm Halinde Ağır Yaralar Aldılar Dün akşam Üsküdarda cadde Üzerinde Mihal isminde birisin gaz deposunda infilak olmuş Dimitri, Marko ve Kanber isminde üç kişi ölüm halinde ağır yaralar almış- | lar, hastaneye kaldırılmışlardı. İnfilâk, bir tenekenin lehim- lenmesi esnasında - ateşin tesirile | olmuştur. İNANMA! başkalarının nazarında onayi merkiine düşmemek kay- güsile, satın aldığımız herhangi bir şeyin hakiki fiatini ulanır, dalma ekalk söyleriz. —Bu, kurunuvusta âdetinden henüz kur- tulamadığımız içindir. Dükkâncı ile müşteri, karşı kar- şıya geçmiş iki kuramaz düşmandır. Sanki de gayesi gu veya bu malı alıp satmak değil de biri. ' İSTUR “INWANM A her ikisinin f » 9 Sözün Kısası || Bence MazııT ü || Mürekkepli Madam Haksızdır H e ae Bir xamanlar böyle intikam işleri zaçyağı ile görülürdü de, kadın yahut erkek birçok zavallıların yüzleri nıktan yamrı yumru olurdu. Birkaç senedenberi de Paris madamları « mahkemelerdeki jüri heyetlerinin mü- samahasına güvenerek - silâhla inti- kam alıyorlarmış. Bereket versin ki Beyoğlundaki madam ne pek eski, ne de pek yeni usüllerden hiçbirine müracaat etme- miş te, kocasının ve rakibi olan genç kızın üzerine yalnız mavi mürekkep dökmüş.. silâh kullanmak her baba- yöğidin işi değildir, fakat bu madam öfkeyle ya zaçyağı dökmüş olsaydı? | Mavi mürekkep sayesinde yalnız ka- narye sarısı fistanını — kaybetmekle kurtlmuş olan, bir güzel kını çirkin yapmış olacaktı. O vakit te ne kadar yazık olurdu. » |— Bu madamı zaçyağı kullanmamış | olmasından dolayı tebrik etmekle beraber, doğrusunu İisterseniz, mavi mürekkeple sokakta İüzumsuz bir nümayiş yaptığından dolayı da ayıp- hyorum. Geçenlerde Avrupa - gazetelerinin birinde okumuştu. ü şimene dilferde bir yere giderken iki kompar- tıman arasındaki pencereden yanın- daki kompartımanda karısını yabancı bir adamla görür. Bu şimendifer vagonu eski unul vagonlardan, bir kompartımandan ötekine geçile- miyecek — surette, yandan — kapılı vagonlardan imiş. Adamcağız rakibi- nin üstüne hemen atılamadığından, tehlike işaretini çeker. Şimendifer birdenbire durur. Şimendifer durur. durmaz bütün tren memurları — tehlike — İşaretinin çekildiği kompartımana — koşarlar. Fakat tehlikenin neden Ibaret olduğu Hnlaşılınca şeftren kızal — Ayol, der, kocalarından ayrı olarak yabancılarla giden madamların har biri için treni durduracak olsak hiçbir vakit şimendiferler doğru dürüst işliyemezler. Böyle şeyler için şimen- diferi durdurmak, halkı telâşa düşür. mek haksız ftir. Onun için, tehlike İşarel haksız yere çektiğinizden dolayı nizamen lâzimgelen para ceza- sını vermeye mecbursunuz! * | — Bir madamın kocasından ayrı ola- rak şimendifere binmesi pek olağan bir iş olduğu gibi;. Beyoğlunda bir erkeğin karısından ayrı olarak genç bir kazla gezmesi, hatta fotoğrafını çektirmesi de her vakit olağan işler- dendir. Güzel bir kadını yalnız bir kocaya bırakmazlar, derler, meşhur bir «öz- dür. Erkeklerin dö güzülliği zenginlik- lerile — ölçülür.. O halde mlilyoner karısı olan madam öyle zengin koca- sını yalnız kendisine bırakmayacak- larını önceden tahmin etmeliydi. Son Posta Madamın iyi ev kadını olduğunu da haber veriyor. Son Postanın bu haberinin pek doğru olduğunda tabii şüphem yok amma, benim fikrimce, iyi bir ev kadınının birar da ruh işlerinden anlaması lânmgolir. Mavi mürekkepli Madam da ruh işlerinden anlamış olsaydı, habercileri kocasının — filân güzelle birlikte — filân fotoğrafçıda — resim çıkarttığını kendisine haber verdikleri vakit : — Tilkinin dönüp dolaştıktan sonra geleceği yer yine kürkçü dükkâmdır ! Diye, hiç tasa çekmez va evinin işlerine bakmakta devam ederdi. Hergün görülen, âdet olmuş bir şeyden dolayı haksız yere öfkelenerek Beyoğlu caddesinde âlemi etmekte mana yoktur. Karılarından ayrı olarak güzellerle | görüşen kocaların hepsine mâavi mü- rekkep dökmek İlâzim olsa — buna düayadaki mavi mürekkebin hepsi bile yetişmez! Yerli Mallar Sergisinde İktısat Vekili Celâl Bey dün yerli mallar sergidini gezmiş, çok alâkalı ve etraflı bir tetkik yap- mıştır. Sergide Celâl Bey şerefine bir ziyafet verilmiştir. Türk - Japon Ankara, 26 (A. A.) — Türk « Japon ticaret - itilâfnameleri dün Hariciye Vekâletinde imzalandı. yani

Bu sayıdan diğer sayfalar: