27 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8

27 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

men Sandıklı Belediye Riyasetinden: palı zarf ysuliy le ei verilip 21 temmuz 934 ihalesi yapılacak olan beher metre e SAYIKA 8 Yangınlardan Korunma Çareleri . ğ ALI TUFAN - HIZIR 27 TEMMUZ 1934 CUMA Müfettiş namzetliği # müsabaka imtihanı Türkiye Ziraat Bankasından: Yangın söndürme Makineleri Milli Müdafaa emi mesi 934 senesinde yer- li ve ecnebi markalı makineler slm ya n muka-) yeseli tecrübelerde birinciliği kazanmı Ankara'da satıs mal ec: uş esi duvarına muayyen et en 30- (6) saian namzedi al üze .8. 934 cu üncü pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek üzere müddet martesi günü saat 9 da An e ve İstanbul Zir Ran - mayan günle 55 7 ike diniyle Kiel talip olanların. İkalarnda bir Gül çimenler. Mein e e ya iştirak edeceklerin (Mülkiye) veya (Yüksek İktisat İediye encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. (1689 7—2940 ve Ticar. binden ve yahut Hukuk F. nemi Hanif Zade Biraderler Bankalar caddesi No. Kataloğ ve iyzahat için lütfen müracaat Telefon: 3150 İ EV HANIMLARI! et) mektel mezun bulanlar ve yirmi yaşından aşağı, otuz yaşi dan yukarı olm: vr Müfettiş immelleriee (IM o. Hira maları lazımdır. maaş v İki Ankara gi iyiler Yaz mevsiminin ağır sıcaklarına ta- hammül edecekmisiniz? Aileniz efra- dının soğuk meşrubat içmekten ve sıhhi mekülât yemekten” mahrum kalmalarına Daha OR , | senelik stajdan sonra yapılacak mesleki imli a ; ürlüğünden: vaffak olanlar (175) lira alan müfettişliğe terfi et - Cinsi Mahallesi sokağı ada parsel Lira ku, |tirilir. Ahşap hane o Musabey Arapseyh 247 8 50000 İmtihan programmı ve sair şartları havi matbualar 'ukarda mahalle ve kıymeti in bir evin enk Ankara Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğünden ve 28.7. cum artesi günü saat 15 te artırma suretiyle sat:la- İsfanbul've İzmir Ziraat Bankalarmdan edebi- | cağından talip olanların a inde ki e komisyo - — Talipler bu ibi yazılı, völikaları bi rug- na müracaatları ilan olunu (1691): 7—2941 ii Gi ayagi e te Ankara Ziraat Bankası Teftiş Heyeti müdür- 'şembe günü a k üksek Ziraat üstitünü e iii a'da Yeniş ü, dar göni veya bizzat vermek suretiyle müracaat etmis mani 7—2592 Iktısat Vekâletinden: Ölçüler ve Ayar k Ziraat Enstitüsüne ait e ehir ci- p üdürlüği fazla tereddüt etmiyup derhal faali- yete geçmelisiniz. Size bu hususta yardım edecek FRİGİDAİRE vardır. #rigidatre sözü ii mıyan her soğuk hava tertibatı ha * Frigidaire" değildir. BOURLA BİRADERLER ve Ş“ EfİGİD/ ARE” rika 31 mayıs 935 tar leceğinden ip: yar üne ve elektrik öbürü me- ai şa şartnamesini örmek üzere enstitü İhasebesine ve kani ölçüleri sti iki fen mi viri ve ımya azar günü sa: öbürü elektrik diplo! e 74 ei İİ eri mühendsi 1 te Enstitü idare ve ihale A iy müracaatları. le pr İstanbul, $ msun, Mersin ve İzmir'di ıştarıl- (1535) 7—2744 mak üzere teknikum, Robe ertkole e viya e Ni mektepleri 1 rik ik r fen memuru H e ve büro işleri için bir a almac: arıta Umum me de imtihanları tarihin. si Mi ölçüler Müdürlüği ünde ye İtanurda Ölçüler ve Ayar Baş: müfettiliğinde yapılac: mtihan a lee en geç 28-7-934 akşamı Müdürlüğünden: 1— mum Müdürlüğü Topoğrafya şubesi için |na kadar Ankara'da Ölçü ler ve Ayar Müdürlüğüne verme» a değ Çala olometrik) aletinin münakasası 21-8-934 | leri veya göndermeleri lâzımgelen vesikalar hakkında An- ı günü saat 10 dadır. ra'da Ölçülr ve Ayar Müdürlüğünden ve İstanbul, Sam- — Talip şartnameyi görmek üzere her gün sun, Mersin ve İzmir'de Ölçüler ve Ayar Başmüfettişlikles naka: PAZ şirke cdeceklein de vaktinde eminatlaryle Ce rinden malümat ami le müracaat g iş olanların becide Harita Müdürlüğü satın: ri syonuna |da müracaatlarını yenilemeleri ve noksan vesikalarını tas gelmeleri. (163 0 7— mamlamaları İkiler 7.2869 ini ELEKTRİK SOĞUTMA TERTİBATI Motors Mamulâtı ii Iı 1 Ankara ..e K komisyonu reisliğinden: İnşaat asta mektebi için 3 yi halinde mutbak ve yemel ekhane takı mı 20 gün mi münal müddetle k aiyenler ml görmek 1—2163 Ankara Birası Herkesin Sevdiği İstanbul deniz levazım satınalma komisyonundan; 150 Dizel mayi mahruku: kanalı zarfla münakasası: Garamba. ii 17 Ağ, 1934 mba ünü 155da günü ?£ Motorin (o açık azaltmas , Deniz kuvveeri ri uncıyacı için 150. ton Dizel mayi EE * alı- macskr yi yazılı iki kalem mayi mahrukun şartna- esini görmek ve almak istiyenlerin her gün, münakasaya ireceklerin de kizdlanlda gösterilen gün ve saatte Kasım- Paas'da kâin Komisyona müracaatları (3872) 7—2840 ORMAN ÇİFTLİĞİ nın Ankara Birası Cihan Otelinden Hayat ve Taş- delen suyu alanların nazarı Mine Üç litrelik MN fiat tarihinden İlkln kırk kur ini ami m nit olanla - rihten Sel Tik ederek kapar: Dier rını almaları iylan —2933 — Çok Yakında Çıkıyor. İmi m e ve başmuharriri SİNEMALAR Hala Umum Müdürlüğünden; Umum Müdürlüğü için (24000) bin metre iz izi ör münakasası 29-7934 pazar günü Saat tay mam ii tı idare eden yaz: ie ler ürü NASUH ESAT, BU GU BU GÖN Çankırı caddesi civarmda Haki - İki Filims İki Filim: miyeti Milliye matbaasında ba tor, lariyle Cebecide Harita Ey RR Mim satın alma ko- nz gelmeleri. (1437) 725719 sılmış 1— SENİN GİBİ BİR KADIN 1 — VATANDAŞ SİLAH BAŞINA Abone ve gin bedelleri: - GAR MMA “GEA 2 — KARTALLAR UÇARKEN znesine verilir. Yahut i a veye.Cankı. gönderir BU GECE BU GECE Hariçt. kimesinin tahsil | salâhiyeti ğ yoktur. ATMACA MACAR MARSI

Bu sayıdan diğer sayfalar: