27 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

27 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

z (birisi se-la yasi tertip eden Bebeğin azası di-|t e meslekten yetişme ve ge ması uzun asırlar o havalinin derebeyli -|meleri, uzaktan alp-güllerinden ya- i yapmış bir ailenin maine -İpılmış demetleri Eye a» Y in iri enburg tabiat değ bütü (Gölgeli kale) inni bi ir kale bur-|y cuna tırmandık gör -|ya İnız Ni Z'in se se i Ms birkaç asır yala gezdikten inde dipdiri bir hale |sonra Sirer ER çıkolata hediye ve izlen bir tarımda ettiler, Bizimle beraber, otokarları- mr lük ki, burada ayki de ko; getiri. sini izim yedik l , Vorarlberg'in si hi nerek, tâ Bregenz'ten birçok Reisi M. Kemptner ile L andviç yahut Gulaş yiyebiliyor, içki olarak da kırmızı yahut beyaz m rt kt nedik ki, bizleri besiye li m Acaba yolculuk çetin ali da MR Kilerci er ve Cizı esi talebeler tiğimiz akra son derece eyi ta- e n bir oto! seed | DENE e kin fabrikasının gres ludenz. kasabasının meydanı n için mi? Meğer hakiykaten bu Gi le imiş. Günde beş öğün ye - mek, sabah altıda kalkıp gece bir müddeti de da Kalenin Kilerci başısı önünde c önli e o İzal vz e geçirne bizler için cidden lâzım ve yeli bir ai. Feldkirch'e koymuştuk. (1) Kendisi, müke: Bez: il onra alı vardık. rai a papazlarınm ırları vi m - mel konuşmasını da bili - manca lu. Yalnız. şivesi, tamamiyle meyhane manastr e meşhur r liseleri var. Burada da bizi mı - (1) Got, almanca allah demek- A başta bütün şehir halkı karşı- tir. Bu itibarla “Papa-Got,, Allah |ladı. Baba oluyor: Derhal Monfort'lar adı altında 3 Tefrika : 58 ilive'nin mi < beyazlı kırmı - zılı şaraplar su- rd nuyort er, loş ve ça ufak olduğu için hepimizin sesi biribiri Ormanlar arasındaki Beçav'ın yüksekten görünüşü idi. a çiçek gibi giyinmişler: tik di. Çocukların ve genç kızların BURHAN ASAF Sıcaklar başladı :........... denize gidemedim, serinlikte .gezemedim, diye düşünmeyiniz W!.. çünkü Karadeniz Park ve Plajı Müzikli Çiftlik Park ve Bahçeleri Sıcakların tesirini pE azaltan nezih ve eğlenceli eşsiz AİLE YUVASI'dır. Hergün istasiyonları arasmda banli >. trenleri işle emekt edir, ucuz ve temiz: an hâdise ile kararını Konstanz |1 bir lokanta mr En gü -İ genç kızlar ve bazı ümet erkânı gölünü uzaklardan li köyü -| zel şaraplarla, en gi öğle yeme-|da gelmişti. Zaten Vorarlberg eya- e Bözo ismini takıv im Bu a ğini belki burada yedi enin av. |letinin vali muavini ve turizm teşki- isim, herkesin o kadar hoşuna gitti |lusunda, Cizvit aş talebesi |lâtı baş müfettişi, öbür eyalet hudu- ki, bizim grupa şeflik En avustur. mızıka çalıyordu. Kalenin kilerci duna gelinceye kadar bizlere refa - yalı act bile köyün adını hep | basısı, deri önlüğünü mükellef ve | kat ediyorlardı. Bözo diye talâffuz etti. Bezau'da e içel — muhteşem göbeğinin üzerin Bluden2'ten ayrıldıktan sonra, ee iş, elini mas e dağların il koynuna gittikçe da: Avusturya Milli Cephesi'nin Erkâ- | * ca MZ e vo ie pıldığı 2 lolaşarak bizler# diğ zengin bir gün. ğleden sonra saat 15 de Kara- vi eşekler la yüzme müsabakaları Gazi Muallim mektebi pi da sabağleyin saat sekizde ve öğledi a saat on altı - de bugünkü su sporları KERR yük alâka uyandı iin ek An- kara gibi dinden kilom uzak bir e bulun: Ke lale. sporları in İaianlmkda dn l an bir ha- e ır, Beyi ekalle çi müsabakal 2 vuz. rm ağ- gari elli a azami yüz meri alis m se 9) ürkiye bi ni Ankarada yapacak > çok güzel ikin hakiykat olmasını biz de isteriz. Atletizm müsabakalara . Yukarki satırlarda Gazi mekte- (binde yapılacağını haber ere atle - izm sene birincisi almak sabahtan gece 22,30 yirmi iki buçuğa kadar ANKARA - GAZİ); de muntazaman Kİ e at letlerimize temenni Saraya i Türkiye rekorları si Muhafız bisikletçileri. Rize, 25 — elebelmeizi bisikletçiler Mapavri ve rında nahiye müdürleri ve ra tarafından dır, ç samimi bir surette lan İçikolata fabrikasmın bulunduğu Blu | ha fazla dalarak Schruns'a doğru a — aci a 2 z kasabasına vardı. Orada da) yol aldık. Geceyi orada geçirecek ve |alayı çok muntazam şekilde şehre girmiş« »alk ayakta ve mızıka başta | küçük Hildegrad'ı orada tanıyacak. | lerdir. Güçlüler yol boyunca gençlikten ; gördükleri samimi ezahürlerinden Altınordu spor kulübu - nun ın garden si, ağustos perşembe günü akşa- vi gazinosunda bir garden parti bir araya getireceli ile 7—2807 bar edilen adamların li: ramndan siler le dedi, sonuncular, vas . v > İnsanlığın hali. .Andre Malro ha fazla m gülümsemekle iktifa etti emer de, demin hamalların gözlerinin akı eml dadı ise onun da di; iz öylece parıldadı. — Kırlarda geçirdiğin hayata rağmen öyle güzel dişlerin eril yap- , yavrum, hiç de öyle değil. Bu Şangş dir. ver, Sen bana kendinden kd n ne? m tal kma dişler. — siz yavrum, gayet mkün kğ ir ve a tır, ben tam of ter yıl saatçilikte çalış: ein ee çarkların ne demek olduğunu im. Eterimiy oil inanmıyanlar fırkaya m Enternasyonal'ın yarısı bizim Sovyet yapmamızı dü- e eden umumi bir hattı hareket vardir, onu şey a etmek istediği Ve şünhesiz. artık onlar akiler idi. a e kendinin Hanks vaziyeti ti ile ve rez i gözleri- ünde geçmi biraz daha teyit si i gibi, kani Mi Sr yalnız bir arzusu ik git- e bir çinli küçük zabit girdi. — Gizli vapura binmiş bir adam yakalandı — ihb istesi, purların hareketinden önce telefonla ihbar edilenlerdir. Vas purlar hareket edince. — Görebilir miyim? listeyi uzattı: on dört kişinin adı bii az ihbar n derhal Hankeu'dan gitmi Kiyo'nun nefesi tutulmuştu. nı Vologin'in anlami olması kabil değ di ei hare- — Hankeu'dan gitmek için sizden müsaâde almış oldu- | ketinin mümkün Sm haber vermek basit ge tedbirdi. Zunu söylüyor. Bir tacir. Kiyo kendi kendine: “Berker i ölüdürte Kiyo nefes almağa başladı. Posoz: Tun ransyonal kay: e almak istemiyor, m bu felakes tin vukuunu belki yi göstermeksizin telakki Mermi. i ları adar — Ben Mi müsaade vermedim, dedi. Yüzüme ba- | Acaba Vologin'in cevapları bundan dolayi mı o k kıp durma. Polise gönder. zuhsuz gir a , dedi. Tutulan enginler hep memurlara intisap iddiasında bu- Çen “hareket edeceğim,, demişti, Bu gidişi iyzah eti tmeli” yorlardı: bazen gelip onu yalnızca görerek'para | kolaydı; fakat ek kâfi değildi. Çen'in habersizce gelişi, teklif süyorri. Bü va kurşuna dizilimeğe razı ol - | Vologin'in iş Sa i maktan daha Be bir du, fa n her bir hareketi onu kâtle yeniden ya z sümenin se ig bir kâğıt çekip bir takım'isim - Pos. ler nemi başi urada da pi var. İhbar edilmişti. Polis onunla lâ. Bosi paylaşsın! zabit tktr. Bir defter yaprağından ibaret olan Küçük liste kurutma & kâj Girdi üzerinde duruyordu. Kiyo hep Çen'i düşünü Miyaj 'nun gözlerinin listeye takılıp kald rr gören Po- Peş anın ında kelebeklerin kas nat Gitar işitiliyordu. tim Bili ir, an Çen de bir kele- bektir ki nihayet kendini de yakacak olan kendi ışığını neş- e Belki de tam erkeğin bizzat kendisidir... İn- L mı görür? Sanki ken- di ys bir an'evel Şanghay'a gitmi rada her ne pahasına olursa olsun, ihtilal kıtalarını yerle alıkoymak istyen bir kelebek değil mi?, (Sonu var)

Bu sayıdan diğer sayfalar: