25 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

25 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DIŞARDAN GELEN SON HABERLER. İİ a mANYA'DA. İktısat Nazırı i geniş rekabeti Sovyet - Bi - tan münasebatı. 1. inci sayfada) e kri Italya ve deniz konferansı Dumergin temasları. v 2 Roma, 24 (A.A.) ile siyasi li aldığını sıra ile . ie. Tardiyö, yu elecek sene yapılacak meci radikal olmak verdiğimi Berlin, 24 (AA) — kümetin kendisine çok temasa ir M. Dumerg ise e Reisicümhar davetini kabul ektiğini resmen olunan mali ve DUMERG'İN HATTI HAREKETİ. Tüzumu 27 temmuzda — Bulgar hariciye Gine aiiai malümat BİR MAKALE, GEMİ Mİ, TAYYARE Mİ? Roma, 24 BİR lük KARAYA ala) U. Hamburg, 2 nabi Amerika wi iliyen Monte gemisi 1200 yolcu ile Cap Nord'da yaparken sis esnasında Faroer kmlarında karaya oturmuştur. Tikâde değildir. Kaza mahalline Da va purlar Monte Rosa'yı kurtarma; tadır. EZME Grevler. polis muhafazasında olarak evel iki zırhlınm yapılma: bir sebebi çimi aa a kabulünü rica ede Almanya Komiser Hazretleri. M. Litvinof şu cevabı vermiştir: “Sovyet hükümeti, iki hükümet arasın » AMERİKA HAVA KUVVETLERİNİ FAZLALAŞTIRACAK. 24 şimdiden enn SÖYLEDİĞİ komitesi, hareketlerde bulunmuştur. İTALYA NÜFUSU NE KADARMIŞ. ii 24 (4 ransa'nın siyasi ee Albert 1800 e edilmekte ve kara ve biribirine memleketin ve sulh le bildirmekle saretle iki memleket ara » Avam kamarasında. . Londra, 24 (A.A.) — YUNAN - İTALYA BİRLİĞİ CEMİYETİ. siyetine riayet olunmak seri © temekte bulunduğunu söylem Atina, 24 Şim diki buhran etmiştir. Bu cemiyetin türk “— 17 temmuz tarihindenberi alınan mütemmim malümat, toplanması fikrini reddet, Rusyaye olduğunu göstermektedir. Hâdise es lerin üni nden sonra Romanya ve Yugoslavya — Türk letlerinin göstermiş oldukları soşkun bürler, bunun birer delilidirler. programı 2 ağustosta kültür Moskova takımları ilkanfre diğerlerine faik olması» eri kontroldan azade Paris, 24 (A.A.) — Maten sarılığa tutulmuş olan Mareşal vaziyetinin ştığını 7 sovyet maçı icra olunacaktır. M. STALİN BİR İNGİLİZ MUHABİ - 1 bir M. SANDLER'İN ŞARK MİSAKI HAKKINDAKİ DEDİKLERİ. Yür İ Hilâliahmer Cemiyeti erkezi Umumisinden: Eskişehirde Hilâliahmer e — barında satılığa rılan eşi Sülüğen, nn ve yeşil boya, mukavv: balâj kâğıdı, karbit) 26 temmuz 1934 perşembe malzemesiyle marangoz zen) 28 temmuz 1934 cumartesi günü saat BU GECE AÇIK ECZAHANE vw ten 17 ye Silir' çık artırma anbarda satılacağı, Koyunpazarında muhammenesi pi (88294) lan inşaat satış 7—2929

Bu sayıdan diğer sayfalar: